Brochure Parking Solutions

867 views

Published on

This is the first brochure Parking Solutions KVMC

 • Be the first to comment

Brochure Parking Solutions

 1. 1. KVMC Parking Solutions �� �� ������������������������ ����������������������������
 2. 2. Uw project, onze zorg Inhoudsopgave KVMC, Van der Kooij en Verhoef Management & Consultancy, is een adviesbureau plus voor Parking Solutions 4 Oda Parking 14 meer dan techniek alleen. Ons doel is, uw zorgen rond alle technieken in een bouwproject Sittard weg te nemen. In de regel, anders dan de meeste adviesbureaus, zijn we vanaf het aller- eerste idee betrokken bij de ontwikkeling van uw vastgoed. We denken al aan de teken- tafel met u mee en blijven betrokken bij het project tot aan het beheer en onderhoud. Zo vinden we de beste oplossing voor alle technische aspecten van uw project. En zo Orbis Medical Center 6 Havenhoofd 16 zorgen wij er dus voor dat onze inbreng optimaal bijdraagt aan uw succes. Sittard/Geleen Barendrecht De standaardoplossing voorbij die antwoord geeft op complexe vraagstukken en die Elk project is uniek. Elk project vergt dus ook een unieke u geld bespaart in zowel de uitvoering van uw bouw- Noortse Bosch 8 Mosae Forum 18 benadering. Door zo vroeg in het project al met u mee project als het beheer van uw vastgoed. 3 Amsterdam Maastricht te werken, zijn we in staat de optimale installatie te Snel en doeltreffend kiezen bij de wensen en eisen die u stelt. Deze passen we vervolgens naadloos in ontwerp en uitvoering van Elk onderdeel in uw gebouw waar een draadje aan zit uw bouwproject in. Voor ons betekent dat overigens of vloeistof doorheen loopt, verzorgen we voor u. Onze Vrijthof 10 Binnenhoek 20 �� �� niet zoveel mogelijk techniek. Wij zijn juist gedreven in specialisatie ligt op de complexere bouwprojecten voor Maastricht Tiel het vinden van de beste oplossingen met zo min mo- kantoren, winkels, parkeergarages en de zogenaamde ������������������������ gelijk apparatuur tegen zo laag mogelijke kosten. De specials – variërend van een schildpaddenverblijf voor ���������������������������� reden daarvoor is eenvoudig; techniek is nooit ons doel, een opvanginstituut tot de technische voorzieningen het is slechts een middel om uw doel te bereiken. op vliegvelden. KVMC houdt kantoor in Dordrecht en Circusplein 12 K V M C: De b est e pa rt ner We denken buiten de gevestigde kaders en komen Maastricht. Van hieruit beantwoorden we uw vragen Scheveningen vo or e lk e o p d ra ch tg ev er! waar nodig met een onverwachte aanpak. Een aanpak snel en doeltreffend.
 3. 3. Uniek Werkgebieden Onze belangrijkste meerwaarde bij het vinden van de KVMC Parking Solutions verzorgt de consultancy en juiste oplossingen is de brede ervaring die we hebben advisering voor alle voorkomende technieken in par- op soms wat onduidelijke vlak van ondergronds bou- keergarages, zowel bij nieuwbouw, bestaande bouw wen. Dat gebeurt in Nederland op beperkte schaal als bij renovatie. Het gaat onder meer om bevei- en de geldende regelgeving is niet eensluidend. Ieder ligingsinstallaties, verlichting, ventilatie en toe- project is uniek, omdat er steeds een mix van moge- gangscontrole. Daarnaast leveren we u aanvullende lijke wetten en regels moet worden gevonden die service op het gebied van: toegespitst is op dat specifieke bouwproject. • (quick) scans naar de status en het onderhoud van Wij zijn bekend met de regelgeving en kennen de installaties; overheidsinstanties die moeten beslissen over uw • onderzoek naar en advies over parkeerbewegingen 4 5 project. Met onze ervaring in de bouw van parkeer- binnen en buiten de garage; Parking Solutions: garages zijn we voor u dus een richtinggevende part- • oplossen van problemen met installaties (trouble ner. Wij kunnen pro-actief inspelen op de wensen en shooting); richtinggevende partner eisen, die gelden voor elk project. Zo vormen we een • ondersteuning bij het aanvragen van vergunnin- waardevolle aanvulling op uw team voor het schep- gen en certificeringen; pen van de juiste randvoorwaarden voor de bouw • opstellen van exploitatieberekeningen; van uw parkeergarage. • optimalisering van de garage als het gaat om Parking Solutions werkt als zelfstandige business unit binnen KVMC. zaken als ruimtebeslag en routing; en Zoals u van ons mag verwachten, werken we ook binnen Parking Solu- • due dilligence. tions aan een aanpak die met een minimum aan kosten en een minimum aan techniek de beste oplossing voor uw bouwproject inhoudt. Bij parkeergarages betekent dit voor ons altijd dat veiligheid en kwaliteit in zowel materiële als sociale zin absoluut gewaarborgd zijn.
 4. 4. Orbis Medical Center Sittard / Geleen Open en groen Het project Orbis Medical Center De garage onder het ziekenhuis heeft twee parkeer- omvat de nieuwbouw van een zie- dekken, die door middel van taluds open gegraven kenhuis op de grens van Sittard en zijn. Zo ontstaat een ondergrondse parkeervoor- Geleen, aangevuld met een stads- ziening met dezelfde technische eigenschappen als park en een parkeergarage voor 1100 een bovengrondse, open garage. De schuin aange- auto’s. De combinatie van park en legde taluds zijn als stadspark ingericht met grasvel- garage heeft KVMC Parking Solutions den, berkenbomen en perken. De wijze waarop de aangegrepen voor het ontwerpen van taluds zijn gepositioneerd, zorgt voor een natuurlijk een innovatieve en ecologisch verant- toevoer van verse lucht. Al bij windstilte ontstaat woorde parkeergarage. er voldoende spoeling om de luchtkwaliteit in de 6 7 garage op peil te houden zonder gebruik te hoeven maken van zware ventilatie-installaties. Besparing Deze constructie levert niet alleen een enorme bezui- niging op de bouwkosten op, maar komt ook neer op een aanzienlijke milieubesparing. Naast het Rad- boud Ziekenhuis in Nijmegen, is dit de eerst bekende constructie van een zeer grote open garage, die ondergronds (- 8 m) is aangelegd.
 5. 5. Hoogwaardig Aanvulling Ware het niet dat er een parkeergarage met ca. 100 Het project was geen sinecure. Anders dan bij nieuw- plaatsen onder het pand zit en parkeerplek midden bouw is er veel minder vrijheid om in een bestaande in de stad een schaars goed is. Als het pand dan ook ruimte een efficiënte, veilige en betrouwbare par- nog op de nieuwe noord-zuidlijn van de metro staat, keergarage te ontwikkelen. Ook lag de bouwlocatie is sloop ineens geen optie meer. KVMC kreeg dus naast de bouwput voor de nieuwe metrolijn, wat de opdracht het kantoorpand en de onderliggende een belemmering voor de logistiek betekende. Toch garage geschikt te maken voor wederverhuur. Met is het KVMC Parking Solutions gelukt een aantrek- state-of-the-art installatietechnieken is het pand kelijke garage te bouwen, die een aanvulling is op omgevormd tot modern en hoogwaardig kantoor de krappe parkeervoorzieningen in het centrum van met bijbehorende parkeergarage. De werkzaamhe- Amsterdam. 8 9 den zijn eind 2006 afgerond en het kantoor is direct Noortse Bosch vrijwel geheel verhuurd. Amsterdam Een leegstaand, 18.000 vierkante meter groot kantoor in de bin- nenstad van Amsterdam. Met de vergaande ontwikkeling van de Zuid As als toplocatie voor bedrijven lijkt dat geen geschikt pand om opnieuw als kantoor in gebruik te nemen. Grote ondernemin- gen trekken liever naar de Zuid As waar zij voor minder geld een makkelijker bereikbaar kantoor kunnen betrekken.
 6. 6. Vrijthof Maastricht De parkeergarage onder het Vrijthof Tijdsdruk Allure in Maastricht is zowel door eigenaar De renovatie van de Vrijthofgarage was een bijzon- Het werk heeft een eigentijdse, helder ingedeelde QPark als door de ANWB bestempeld der staaltje vakmanschap onder tijdsdruk. Maas- garage tot resultaat gehad. Door het minimaliseren als de mooiste garage van Nederland. tricht is een stad met internationale allure en druk van het aantal kolommen is daarnaast een gevoel Deze garage is open, licht en veilig. bezochte evenementen. Het Vrijthof neemt daarin van openheid en veiligheid ontstaan. Aangevuld met Het is een afrekening met het door de een cruciale positie in. De renovatie van de onderlig- technisch hoogwaardige, warme verlichting en het filmindustrie in de jaren tachtig opge- gende garage mocht dan ook niet ten koste gaan gebruik van bijzondere materialen als cortenstaal worden imago van parkeergarages van deze publiekstrekkers. Tussen het Winterwon- en marmer heeft de garage dezelfde internationale als donkere holen die bol staan van de derland in januari en het Preuvenemint in augustus allure gekregen als de stad waar hij onder ligt. criminele activiteiten. vond al het werk plaats. Eerst is de oude parkeer- garage uitgegraven, daarna is een geheel nieuwe 10 11 garage ingericht en tot slot is het centrale plein weer afgesloten.
 7. 7. Dubbel Doorstroming Eén van de ideeën is een plan om de garage van De uitdaging ligt vooral in de realisatie. Het Cir- tweeënhalve verdieping, gebaseerd op de dubbele cusplein is een belangrijke verkeersader in de stad; kurkentrekker van Leonardo da Vinci uit te wer- trams, bussen, fietsen en auto’s maken allemaal ken. Er zijn dan twee wegdekken, die langs elkaar gebruik van het plein en de daaraan grenzende heen draaien als een dubbel schroefdraad. Het ene paden. Uiteraard moeten deze verkeersstromen wegdek voert de automobilist omhoog, het andere ongehinderd doorgang vinden, maar ook het Circus- omlaag. Resultaat is twee keer twee parkeerdekken theater en het casino willen de deuren openhouden die ten opzichte van elkaar verschoven in de grond als de garage in aanbouw is. Deze doorstroming kan liggen en optisch tweeënhalve verdieping vormen. alleen in stand gehouden worden door een scala aan tijdelijke voorzieningen. Het maakt de garage onder 12 13 het Circusplein tot een interessante uitdaging. Circusplein Scheveningen In Scheveningen kan nog altijd op straat geparkeerd worden. Door het Delta Plan komt daar echter verandering in; een verstevigde kustwering maakt parkeren langs de boulevard of in de duinen straks onmogelijk. Daarom is er grote behoefte aan extra parkeervoorzieningen. In ant- woord hierop wordt een nieuwe parkeergarage onder het Circusplein ontwikkeld. De eerste plannen zijn eind 2006 gepresenteerd.
 8. 8. Oda Parking Sittard Oda Parking, midden in Sittard is een Oplossing onderdeel van een project met hoog De Oda Parking is het antwoord op een slepend ver- aanzien waarvoor een keur aan nati- keersprobleem in het hart van de stad. Onder de onale en internationale toparchitec- schootsvelden verrijst een parkeergarage van 17.000 ten is aangetrokken. Onder hen zijn de vierkante meter met 600 plaatsen. Dit betekent een oud-rijksbouwmeesters Jo Coenen en aanzienlijke verlichting voor de geringe hoeveelheid Cees Rijnboutt en het Spaanse bureau parkeerkommen in de oude straten van Sittard. Cruz y Ortiz, dat ook verantwoordelijk is voor de renovatie van het Rijksmuseum Ontsluiting in Amsterdam. Zij geven de stad een De garage vormt ook de centrale ontsluiting van de nieuw aanzien met een serie bijzondere nieuwe woontorens, die langs de oude vestingwal- 14 15 woontorens langs de oude vestingwallen len worden gebouwd. En zo ontziet de garage dus en een complexe mix van wegen en par- ook de grote stroom auto’s die dagelijks door de keervoorzieningen onder de monumentale stad rijden. De woontorens zijn straks met de auto schootsvelden. KVMC Parking Solutions is alleen nog via de garage bereikbaar. Het gevolg is verantwoordelijk voor de realisatie van het een verkeersnetwerk als van een kleine stad onder ondergrondse deel van dit complexe bouw- de stad, met ongewoon veel verkeersbewegingen project. voor een parkeergarage.
 9. 9. Vitaal Voor de nieuwste uitbreiding van Barendrecht, een groeikern onder de rook van Rotterdam, wordt de garage een belangrijke schakel in de ontsluiting van dit woongebied en draagt het bij aan de bereikbaar- heid van de sociale voorzieningen. Zo voorziet het project in de gezonde infrastructuur, waarmee dit nieuwe stukje Barendrecht een vitaal en aantrekke- lijk deel van de stad wordt. 17 16 Havenhoofd Barendrecht Aan het Havenhoofd in Barendrecht verrijzen een groot aantal woningen en win- kels. Onder deze nieuwbouw komt ook een garage. Dit is het soort project waar KVMC Parking Solutions veel ervaring mee heeft. Hier kan tegen zo min mogelijk kosten een maximaal rendement worden bereikt door te putten uit de jaren- lange ervaring van KVMC.
 10. 10. Mosae Forum Maastricht Eén van de grootste onroerend- Impuls Cruciaal goedontwikkelingen van Limburg Mosae Forum is gebaseerd op een visionair concept, Een cruciale rol in het hele project is weggelegd voor vindt plaats aan de oevers van de waarin verschillende binnenstedelijke functies KVMC. Alle technische installaties zijn aan ons uitbe- maas en strekt zich uit van de rivier vernuftig in elkaar grijpen om een geheel nieuwe steed; van de brandcompartimenten in de parkeer- tot de markt. Halverwege 2007 staat kwaliteit aan de stad toe te voegen. Een achter- garage tot de deurbellen van de winkelpanden. hier een imposant complex gebou- gesteld deel van het Maastrichtse centrum krijgt de Vanwege de parkeerproblemen in de stad moest wen en voorzieningen, dat het aanzien opknapbeurt waar het hard aan toe was, het lost de parkeergarage al in mei 2006 geopend worden. van Maastricht ingrijpend verandert. een groot deel van de parkeerproblemen in de Er werden tijdelijke voorzieningen getroffen om Onder leiding van oud-rijksbouwmees- binnenstad op en het biedt onderdak aan het Stads- de garage te kunnen gebruiken, terwijl de bouw ter Jo Coenen komt hier 18.000 m2 aan kantoor op een centrale positie in de stad. rondom nog in volle gang was. kantoorruimte, 18.500 m2 bedrijfsruimte Ook in de voorbereiding was KVMC van cruciaal 18 19 en een ondergrondse parkeergarage van belang. De garage ligt op meer dan acht meter 32.000 m2. diepte, waardoor het bouwbesluit niet langer geldt. KVMC heeft veel ervaring met dergelijke situaties en kon het project sturend begeleiden voor zowel de gemeente als de projectontwikkelaar.
 11. 11. Heuvel Geslaagd Door de vervuilde grond was afgraven van het terrein De totale technische consultancy was in handen van een te dure optie. De verontreiniging werd geïmmo- KVMC. Alle belangrijke componenten van veiligheid biliseerd, waarna bovengronds een ondergrondse en techniek in de woningen, de supermarkten en de parkeergarage voor 600 auto’s werd opgetrokken en parkeergarage werden door ons aangebracht. Voor vervolgens werd omringd door een heuvel. De heu- KVMC is dit een zeer geslaagd project, omdat eigen- vel herbergt tevens twee supermarkten. Bovenop lijk niets meer te zien is van ons werk; zelfs de heuvel staan 250 woningen en er ligt een stadspark. voegt zich natuurlijk in het landschap. En door op innovatieve wijze de ventilatie aan te leggen, kon- den we de investeringskosten voor de ontwikkelaar sterk terugbrengen. 21 20 Binnenhoek De garage is medio 2006 in gebruik genomen, waarna de winkels eind 2006 hun deuren openden. Tiel Op dat moment waren ook vrijwel alle woningen al verkocht. Op het terrein van de voormalige boilerfabriek Daalderop in het hart van Tiel, is een wooncomplex met parkeergarage gebouwd naar ontwerp van architect Ashok Bhalotra van Kuiper Compagnons uit Rotterdam. De oude fabriek liet een bodemvervuiling als erfenis na, waardoor KVMC Parking Solutions de garage met een onconventio- nele aanpak moest realiseren.
 12. 12. Colofon © KVMC 2007 Niets uit deze publicatie mag op enige wijze overgenomen worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van KVMC. Voor nadere informatie over de in deze brochure vermelde pro- jecten en overige activiteiten van KVMC Parking Solutions kunt u contact opnemen met dhr. A. Noordermeer (078 651 03 00 of a.noordermeer@kvmc.nl). Ontwerp & Realisatie: edMedia, Ridderkerk www.edmedia.nl 22 �� �� ������������������������ ����������������������������
 13. 13. �� �� KVMC Dordrecht KVMC Maastricht www.kvmc.nl Postbus 893 Postbus 3130 3300 AW Dordrecht 6202 NC Maastricht Tel. 078 - 651 03 00 Tel. 043 - 350 70 70 ������������������������ Fax 078 - 651 03 44 Fax 043 - 350 70 77 ����������������������������

×