Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magyarország szubjektív atlasza @ Kitchen Budapest nyílt nap 2011

941 views

Published on

Published in: Travel, Art & Photos
 • Be the first to comment

Magyarország szubjektív atlasza @ Kitchen Budapest nyílt nap 2011

 1. 1. Magyarországszubjektív atlasza Kitchen Budapest · HVG Könyvek
 2. 2. SUBJECTIVEElőzmények Sublime landscapes, tranquil urban scenes, frolicking children; SUBJECTIVE ATLAS OF PALESTINE who would associate these images with Palestine? All too often the Western media show the country’s gloomy side, and Palestinians as aggressors. It is this that makes identifying with ATLAS OF them virtually impossible. If we are to relate to the Palestinians other images are needed, images seen from a cultural and more human vantage point. PALESTINE The Dutch designer Annelys de Vet invited Palestinian artists, photographers and designers to map their country as they see it. Given their closeness to the subject, this has resulted in unconventional, very human impressions of the landscape and the architecture, the cuisine, the music and the poetry of thought and expression. The drawings, maps and photographs made for this atlas reveal individual life experiences; from preparing chickpeas to a manual on water pipe smoking, from historic dress to modern music. Pages containing humorous and caustic newspaper cartoons and invented Palestinian currency alternate with colourful cultural diaries and moving letters from prisoners.Subjective Atlas of the EU, All in all, the contributions give an entirely different angle on a nation in occupied territory. In this subjective atlas it is the Palestinians themselves who show the disarming reverse side of the black-and-white image generally resorted to by the media.from an Estonian point of view(Tallinn [EE], 2003) 010 PUBLISHERSSubjectieve Atlas van Nederland(BIS Publishers [NL], 2005) SUBJECTIVE ATLAS OF SERBIASubjective Atlas of Palestine(010 Publishers [NL], 2007)Subjective Atlas of Serbia(Dom Omladine [SER], 2009) DOM OMLADINE
 3. 3. Magyar előzmények2009 dec. előadás Pecha Kuchán2010 nyár előkészítés2010 okt. Annelys Budapesten, részvételi felhívás2010 nov. workshop 50 fővel2011 eleje szerkesztés, tördelés, korrektúra, bevezetők
 4. 4. Bujdosó Attila  188     189Az atlaszt körülbelül ötven társalkotó és egy This Atlas came into being through the joint ef- Az alkotómunkát meghívott alkotók előadá- greater part of the collaborative work took placefiatal magyar tervezőgrafikus, Borsa Aliz köz- forts of some  contributors and a young Hun- saival is serkentettük, valamint a kéthetes here. The creative effort was also stimulated byreműködésével készítettük el. Mindannyiukat garian graphic designer, Aliz Borsa. They were all műhelymunka ideje alatt két nyilvános – egy presentations by invited speakers. We receivedegy nyilvános pályázati felhívás során válasz- selected through an open call. The only condition munkaközi és egy záró – prezentáció kerete- feedback from the external experts – invited ontottuk ki. A jelentkezés egyetlen feltétele a in belül kaptunk visszacsatolást szakmai part- of participation was experience in visual com- the recommendation of our professional part-vizuális kommunikációban, illetve önkifejezés- nereink által javasolt külső szakemberektől és munication and self-expression. In the course ners – and the audience through two public pres-ben szerzett tapasztalat volt. A kiválasztásnál a közönségtől. of selection we aimed at having a group of var- entations (one interim and one closing) duringarra törekedtünk, hogy minél sokrétűbb tu- A workshop után a munkák továbbfejlesz-dású és szakmai hátterű csoportot állítsunk ied knowledge and a multitude of professional tésére és véglegesítésére került sor. Ezt az the two-week workshop.össze, így művészeken és designereken túl experiences, thus, in addition to artists and de- alkotók már önállóan vagy kisebb munkacso- The workshop was followed by the refinementépítészeknek, informatikusoknak, szociológu- signers, we also invited architects, IT-specialists, portokban végezték, online kommunikációs and finalisation of the works. This was done bysoknak, hackereknek és közéleti aktivistáknak sociologists, hackers and public life activists to csatornáinkon (levelezőlista és projektblog) ke- the contributors independently, or in small teams.is meghirdettük felhívásunkat. A részvételi fel- participate. The invitation to participate was dis- resztül tartva egymással kapcsolatot. A http:// Using our online channels of communicationhívást a Kitchen Budapest széles körű szakmai tributed via the wide-ranging network of Kitchen subjectiveatlas.kibu.hu címen elérhető blogra (mailing list) the works made at the workshoppartneri hálózatán keresztül terjesztettük. Budapest. felkerültek a workshop során készített munkák, were presented on the blog at http://subjective- Annelys de Vet – a szubjektív országatlaszok Annelys de Vet – the owner of the concept of ami egy Facebookba integrált hozzászólási atlas.kibu.hu. The comment system integratedötletgazdája – egy kéthetes workshop kere- rendszerrel nemcsak az alkotófolyamatnak és the subjective country atlases – personally met into Facebook enabled not only the presentationtében személyesen találkozott az alkotókkal, a kiadványnak a szélesebb közönséggel való the contributors at a two-week workshop. They of the creative process and publication to a widerakik nemcsak ötleteikkel, hanem konkrét vi- megismertetését, hanem a külső szemlélőktől contributed not only their ideas, but also their audience, but also the management of feedbackzuális munkáikkal is hozzájárultak az atlaszhoz. való visszajelzések kezelését is lehetővé tette.A workshop a Kitchen Budapestben került concrete visual works to the Atlas. The workshop Az atlasz tervezésére és végleges szerkesz- from external observers. The designing and finalmegrendezésre . november . és decem- was organised at Kitchen Budapest, between  tésére  januárjában került sor Annelys de editing of the Atlas took place at the Brusselsber . között; itt zajlottak a közös ötletelések, November and  December, . Most of the Vet brüsszeli stúdiójában, majd Budapesten és studio of Annelys de Vet in , and it was com-megbeszélések, a kollaboratív munka legna- brainstorming sessions, discussions and the Gödöllőn. pleted in Budapest and Gödöllő.gyobb része.Bevezető előadás a Kitchen Budapestben, . november . | Introduction at the Kitchen Budapest,  November  Az alkotások első nyilvános megvitatása, . november . | Public discussion of the first contributions,  November 
 5. 5.  4Magyarország szubjektív atlasza | Subjective Atlas of HungaryKoncepció & szerkesztés | Concept editing Felhasználási jogok | Creative CommonsAnnelys de Vet Az atlaszt és az abban szereplő műveket Creative Commons BY-NC-ND . licenc alapján bárki szabadon másolhatja,Kurátor & szerkesztés | Curator editing terjesztheti és bemutathatja, az alábbi megkötésekkel:Bujdosó Attila • bármely művet csak módosítás nélkül szabad felhasználni; • bármely mű felhasználása esetén meg kell nevezni az atlaszGrafikai tervezés | Graphic design címét, az adott mű alkotóját (alkotóit) és az adott mű címét;Borsa Aliz, Annelys de Vet, • két vagy annál több mű felhasználása esetén az atlaszKasnyik Anna segítségével címén, az adott művek alkotóin és az adott művek címénés a társalkotókkal együttműködésben túl meg kell nevezni a szerkesztőket (Annelys de Vet,w it h t h e a ssist a n ce o f A n n a Ka sn yik Bujdosó Attila), valamint a kiadókat (Kitchen Budapest,a n d i n co ll a b ora tio n w it h a ll co n trib u t ors HVG Könyvek). Az atlaszban szereplő művek kereskedelmi célú felhasználá-Bevezet | Introduction sa csak előzetes írásbeli hozzájárulásunk esetén lehetséges.Parti Nagy Lajos Kapcsolat: szubjektiv@kitchenbudapest.hu.Társalkotók | Contributors Ba se d o n t h e Cre a tiv e Co m m o ns BY- N C- N D . lice nse ,Barcza Gergely, Borsa Aliz, Borsa Béla, Borsos János, Bölecz a n y o n e m a y fre e ly co p y, distrib u t e a n d p re se n t t h e ‘Su bj e c tiv eLilla, Budavári Dóra, Bujdosó Attila, Czél Mátyás, Csík-Kovács Atl a s o f H u n g a ry’ a n d t h e w orks i n it, su bj e c t t o t h e fo ll o w i n gZoltán, Evva Ambrus, Farkas Kata, Feles Dániel, Fischer Judit, co n ditio ns:Frank Béla, Gelencsér Judit, Cristina Groşan, Hajdu Bence, • A w ork m a y b e use d o n ly w it h o u t a lt e ra tio n .Hajdu Gáspár, Kapitány Eszter, Kasnyik Anna, Kele Sára, • If a n y w ork is use d, t h e titl e o f t h e Atl a s, t h e n a m e (s)Kerekes Kata, Kiss László, Korponovics Roland, Kovács Budha o f t h e a u t h or(s) a n d t h e titl e o f t h e w ork co n ce rn e d sh a llTamás, Kovács Zoltán, Léderer Sándor, Lőrinc Lilla, Madarassy b e p re se n t e d.Anikó, Mákó Rozi, Mészáros Zsuzska, Molnár Zsolt, Navratil • In t h e e v e n t o f usi n g t w o or m ore o f t h e w orks, i n a d ditio nJudit, Novák Péter János, Pál Rebeka, Papp Gábor, Papp Zsolt, t o t h e titl e o f t h e Atl a s, t h e n a m e s o f t h e a u t h ors a n d t h ePásztor Eszter, Polányi Petra, Porpáczy Zoltán, Puklus Péter, titl e s o f t h e w orks co n ce rn e d, t h e e dit ors (A n n e lys d e Ve t,Rastätter Linda, Rácz Miklós, Sirály Dóri, Smiló Dávid, Soltész At til a Buj d osó) a n d t h e p u b lish e rs (Kitch e n Bu d a p e st, H VGNoémi, Steiner Balázs Miklós, Szemző Zsófia, Szolga Zsófi, Kö n y v e k) sh a ll a lso b e n a m e d.Tábori András, Tömör Miklós, Varga Szilvia Marcella Th e use o f t h e w orks i n t h e Atl a s for co m m e rcia l p urp ose s is o n ly p ossib l e w h e n o ur p rior w rit t e n co nse n t h a s b e e nPortréfotó | Portrait photography o b t a i n e d. Co n t a c t: sz u bj e k tiv@kitch e n b u d a p e st.h u.Csík-Kovács Zoltán, Hajdu Gáspár, Puklus PéterTanácsadás | Advising
 6. 6. - 18 19 Gö d ör a feltá m a d ás g yakorlására H ol va n n ak a h atárok? | Where are the borders? Kib o g ozh atatla n | Inextricable Grave for practising resurrection Elszig e t eltsé g | Isolation Szolga Zsófi Bölecz Lilla Borsos Lőrinc Novák Péter János Firkált orsz á g | Doodling country Sz árn yak alat t | Under the wings Szere t e m Kékest e tőt | I like Kékestet Arcok | Faces Tömör Miklós Porpáczy Zoltán Kapitány Eszter Farkas Kata Cipz ár | Zipper Csatat ér | Battlefield N yár | Summer Tél | Winter Gelencsér Judit Tömör Miklós Kele Sára Kele Sára
 7. 7. Varga Szilvia Marcella 60   61
 8. 8. Soltész Noémi ? 92      ? 93 – Dóri – Petra – Vajk Rege – Judit – Zsuzsi – Márti – Enik Anna – Dóri koldus | b e g g a r pillangó | b u t t e rfl y kínai ember, tündér | Ch i n e se , f a iry Madonna részeg | dru n k Miki egér | Mick e y M o use ikrek | t w i ns koldus | b e g g a r – Ábel – Andris – Marci – Gerg – Adél – Erik, Imola, Tamara – Tomi Pókember | Sp id e r m a n gomba | m ush ro o m Poirot hokijátékos | h o ck e y p l a y e r Miss Europe nyuszi, róka, maci | ra b b it, fox, b e a r mobiltelefon | m o b il e p h o n e – Magdi, Málna, Buppa – Jázmin – Lóci – Írisz, Petra, Marci, Jonatán – Málna – Laura A Hihetetlen család | Th e In cre dib l e s Túró Rudi Spongyabob | Sp o n g e Bo b rockbanda | ro ck b a n d nyerőautomata | sl o t m a ch i n e Hannah Montana
 9. 9. Gelencsér Judit  96    97Színes kalocsai minta (blúz saját részre),  Colourful pattern from Kalocsa (blouse for herself),  Hódmezővásárhelyi minta (asztali futó az új lakásba),  Pattern from Hódmezővásárhely (tablerunner for the new flat), Rábaközi pávás minta (falvédő),  Peacock pattern from Rábaköz (wall-hanging),  Hetési tányérrózsás minta (blúz néptánc-előadásomra),  Platter-rose pattern from Hetés (blouse for my folk dance performance), Hetési tányérrózsás minta (szoknya édesanyámnak),  Platter-rose pattern from Hetés (skirt for my mother),  Rábaközi hétszegfűs minta (párna nővéremnek karácsonyra),  Seven carnation pattern from Rábaköz (cushion for my sister, for Christmas), Korai kalocsai minta (nővérem keresztelőjére),  Early Kalocsa pattern (for the baptism of my sister),  Somogy megyei minta (asztalterítő-kiállításra),  Pattern from Somogy County (tablecloth for an exhibition), 
 10. 10. Gelencsér Judit  136   137 keszeg Common rud balin Aspamur Grass carp  kg tőponty Carp , kg amur Grass carp , kg harcsa Catfish ponty Carpamur Grass carp  kg csuka Northern pike , kg nyurga Common Carp  kg kárász Carassius amur Grass carpcsuka Northern pike , kg amur Grass carp  kg amur Grass carp , kg busa Bighead carp angolna European eel garda Ziege csuka Northern pikeamur Grass carp , kg amur Grass carp  kg kárász Carassius , kg süllő Zander
 11. 11. Kele Sára, Novák Péter János, Steiner Balázs Miklós 138  139 6 14 1 16 11 2 15 7 3 12 4 17 8 18 13 5 10 9 rántott brokkoli breaded broccoli . . rántott párizsi breaded luncheon meat rántott csirkeszárny breaded chicken wing . . rántott palacsinta breaded pancake rántott tőkehalfilé breaded seafish fillet . . rántott zeller breaded celery rántott hagymakarikák breaded onion rings . . rántott cukkini breaded zucchini rántott karfiol breaded cauliflower . . rántott sajt breaded cheese rántott csirkecomb breaded chicken drumstick . . rántott csirkemáj breaded chicken liver rántott ponty breaded carp . . rántott hús breaded cutlet rántott gomba breaded mushroom . . rántott camembert breaded camembert rántott padlizsán breaded eggplant . . rántott halrudacskák breaded fish fingers
 12. 12. Kele Sára, Novák Péter János, Steiner Balázs Miklós 140  141 4 10 7 1 82 5 11 3 6 9 12 spenót spinach . . krumplifőzelék potato főzelék paradicsomos káposzta tomato and cabbage . . zöldborsófőzelék pea főzelék finomfőzelék mixed vegetable főzelék . . szárazbabfőzelék bean főzelék karfiolfőzelék cauliflower főzelék . . tökfőzelék squash főzelék lencsefőzelék lentil főzelék . . sárgaborsó-főzelék split pea főzelék sóska sorrel . . kelkáposzta-főzelék savoy cabbage főzelék
 13. 13. Korponovics Roland . július . · Megszülettem.  July  · I was born   . szeptember . · Pink Piknik.  September  · Pink Picnik. . november  – december .  November –  December,  Pink Week a Toldi moziban. Pink Week in Toldi Cinema.  · Ez lehetett az év, amikor rájöttem, hogy külön-  · This could be the year when I realized bözöm a társaimtól. Ekkor még nem tudtam, hogy that I’m different from the others. I didn’t knowhomoszexuális lennék, de éreztem, hogy más vagyok. it was called homosexuality, but felt I’m not the same. 106 . szeptember . · Első melegfelvonulás itthon.  September  · First G y Pride in Hungary. . január . ·  (Dél-Alföldi Meleg  January  ·  (South Alföld Gay Friendship Circle) – Baráti Kör) – Az első melegszövetség alapítása. The first gay union founded.     · Először voltam melegbárban.  · First time I visited a gay bar. . október · Elmondtam Júliának, a legjobb bará- October  · My coming out to my best friend Julia, tomnak, hogy meleg vagyok, bár ez nyilvánvaló volt. for her it was obvious. . július  –. · Erőszakos támadások  –  July  · Violent attacks against a melegfelvonulás résztvevői ellen. the participants of the Gay Pride. Szetey Gábor nyíltan vállalja szexualitását. Gábor Szetey (then under-secretary) is come out.  · Vállaltam szexuális indentitásomat a külvilág  · I stopped hiding my sexual orientation from my other friends felé, habár a családom továbbra sem tudott erről. and the outside world, although I hadn’t yet mentioned it to my family. . július . · Elfogadták a regisztrált élettársi  July  kapcsolatról szóló törvényjavaslatot. Bill on registered partnership adopted.  · Elmondtam az unokatestvéremnek,  hogy meleg vagyok. I told one of my cousins I’m gay. 107
 14. 14. Papp Zsolt +  =  98  +  =  99 I like my baby Wine, wheat and peace Home blessing
 15. 15. Kapitány Eszter, Kele Sára  124     125 Boci, boci tarka, se füle, se farka, Spotted, spotted little cow, without ears and tail. Süss fel nap, fényes nap, Come out, sun, shining sun! Oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. We are going to live where there is some milk. kertek alatt a ludaim megfagynak. My geese are freezing in the garden.
 16. 16.   172     173 Mákó Rozi Budavári Dóra Puklus Péter Czél Mátyás Zavar Confusion A magyar zászló fejlődése Hungarian flag’s evolution Felkelő nap Rising Sun A felkelő nap országa Country of the rising sun Evva Ambrus Bölecz Lilla Puklus Péter Mészáros Zsuzska Az új királyság The New Kingdom Vidám Magyarországot! For a merry Hungary! Pacman Széthúzás Dissention Tömör Miklós Hajdu Bence Molnár Zsolt Smiló Dávid Zárva Closed Variációk Variations Hol a remény? Where is hope? Töltés Loading Puklus Péter Puklus Péter Puklus Péter Korponovics Roland Háromszög Triangle Túltöltve Overloaded Átmenet Transition Beágyazott identitás Embedded identities
 17. 17. TapasztalatokSok emberrel fárasztóHatékony kommunikációseszközökre van szükségKifinomult és érzékenykommunikáció elengedhetetlenKorrektúra sokáig tart!
 18. 18. Megjelenés2011. július 192 színes oldal, 16,5 x 20 cm                 Ár: 2950 Ft / €19.50                KITCH EN BU DA PE ST & HVG KÖ NY VE KKitchen Budapest · HVG KönyvekNemzetközi terjesztés: Idea Books

×