Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vbtm strat personeelsplanning 31 10-2012

Inleiding Gabriëlle Gijsberts (VBTM Advocaten) tijdens de masterclass Strategische personeelsplanning in tijden van krimp

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vbtm strat personeelsplanning 31 10-2012

 1. 1. 1Masterclass Atrivé’’Strategischpersoneelsbeleid’’ 31 oktober 2012 Gabriëlle Gijsberts VBTM Advocaten
 2. 2. 2 Reorganisatie Aanleiding Doel
 3. 3. 3 Aanleiding Bedrijfseconomische ontwikkelingen Marktomstandigheden Concentratie op ’’core business’’ Politiek/maatschappij Wijzigen van organisatie (beleid/filosofie)
 4. 4. 4 Doel Efficiencyslag Kostenreductie Personeelsinkrimping Professionalisering
 5. 5. 5 Inkrimping/wijzigen en kwaliteit Wet – en regelgeving Jurisprudentie
 6. 6. 6 Wet – en regelgeving (1) WMCO: <20 arbeidsplaatsen binnen 3 maanden WOR: advies CAO Woondiensten: overleg bonden Burgerlijk Wetboek: gronden beëindiging BBA en Ontslagbesluit: omstandigheden in persoon of bedrijfseconomisch Europese verdragen en richtlijnen: verbod op (leeftijds) discriminatie
 7. 7. 7 Selecteren op kwaliteit Geen wettelijk/juridisch kader voor kwaliteitsselectie! Enige mogelijkheid geeft: • beleidsregels UWV (sept. 2012)
 8. 8. 8 Beleidsregels (UWV) Bedrijfseconomische redenen (hoofdstuk 7) Afspiegelingsbeginsel en afwijkingsmogelijkheden (hoofdstuk 10) Herplaatsing (hoofdstuk 20) Deeltijdontslag (hoofdstuk 21) ’’reflexwerking’’bij kantonrechter
 9. 9. 9 Uitwisselbare functies naar: - functie- inhoud - vereiste kennis + vaardigheden - vereiste competenties naar niveau naar beloningvergelijkbaar/gelijkwaardig zijn.
 10. 10. 10 Afspiegelingsbeginsel (Feitelijk) uitwisselbare functies, dan alleen afspiegelingsbeginsel, tenzij:1. bedrijfs(vestiging) sluit2. unieke functie vervalt3. categorie uitwisselbare functies geheel vervalt (geen kwaliteitsselectie)
 11. 11. 11 Afwijken afspiegelingsbeginsel Werknemer onmisbaar gelet op kennis en/of bekwaamheden Zwakke arbeidspositie Hardheidsclausule (derde)
 12. 12. 12 Nieuwe functies ’’Stoelendans’’ Selectiecriteria Sollicitatieprocedure Assessment
 13. 13. 13 Praktijk/jurisprudentie Toename van selectie o.b.v. kwaliteit Creëren van draagvlak - intern - OR - bonden Zorgplicht werkgevers - selectieprocedure (objectief/toetsbaar) - interne/externe herplaatsing - Sociaal Plan
 14. 14. 14 Jurisprudentie (vervolg) Uitspraken kantonrechter na 2007: - meer af- dan toegewezen - geen zorgvuldige selectieprocedure - wel uitwisselbare functies - aanbod passende functie - geen willekeur - geen pure kwaliteitsselectie - hogere vergoedingen
 15. 15. 15 Do’s en dont’s Gedegen onderzoek en onderbouwing aanleiding en doel Draagvlak Zorgvuldig + zorgplicht Nieuwe functies kwaliteitsselectie mogelijk!

×