Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

belgium

705 views

Published on

vbvbbv

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

belgium

 1. 1. ราชอาณาจักรเบลเยียม (Kingdom of Belgium) เป็นประเทศที่มีจุดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน เป็นประตูเข้าสู่ ยุโรปภาคพื้นทวีป และเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่เมืองใหญ่ หลายเมืองในยุโรป มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานที่ทาให้สามารถดึงดูดการลงทุนจาก ต่างชาติได้ในหลากหลาย เบลเยียมเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มี นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรี โดยเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ ภาคบริการและการค้าระหว่างประเทศ อาศัยการ นาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด จากการ จัดอันดับประเทศที่น่าลงทุนโดย World Economic Forum ในรายงานปี 2011-2012 ระบุว่า เบลเยียมเป็น ประเทศที่มี competitiveness ด้านการค้าการลงทุน เป็นอันดับที่ 15 ของโลก (จาก 142 ประเทศ)
 2. 2. ประเทศเบลเยียมตั้งอยู่ทางตะวันตกของ ทวีปยุโรป มีเขตแดนติดกับทะเลเหนือ อยู่ ระหว่างประเทศฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ - มีพื้นที่ทั้งหมด 32,545 ตารางกิโลเมตร - มีชายแดนติดกับประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์ - สภาพอากาศอยู่ในแถบอบอุ่นของโลก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 9–15 องศา เซลเซียส - มีภัยธรรมชาติน้าท่วมในแถบที่ติดกับ ทะเลหรือแม่น้า ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 3. 3. เบลเยียมมี ก ารปก ค รอง ระบอบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข รัฐธรรมนูญแบ่งอานาจเป็น 3 ฝ่าย คือ อานาจบริหาร อานาจนิติบัญญัติ และอานาจตุลาการ รัฐสภาประกอบด้วย 2 สภา คือสภาผู้แทน ราษฏร และ วุฒิสภา ซึ่งมีอานาจในการเสนอ กฎหมายและลงมติ มีการกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ทาให้เขตการปกครองต่างๆสามารถปกครองตอน เองและบริหารภายในได้ระดับหนึ่ง โดยแบ่งเป็น 1. รัฐบาลกลาง (Federal State) 2. ระดับภาค (Regional Level) 3. ระดับชุมชุน (Community Level) การเมืองการปกครอง
 4. 4. กรุง Brussels เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลาง เศรษฐกิจการค้า เป็นที่ตั้งขององค์การสนธิสัญญาป้ องกัน แอตแลนติกเหนือ (NATO) เป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่และ หน่วยงานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EU) และ รัฐสภายุโรป Antwerp เป็นเมืองท่าที่สาคัญ เป็นศูนย์กลางที่ สาคัญแห่งหนึ่งของสายรถไฟในสหภาพยุโรป และมี อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ Liege เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็ก และเครื่องจักรกล Ghent เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมทอผ้า และเป็นเมืองท่าภายในประเทศที่ใช้ขนส่งทางน้า Charleroi เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรม ถ่านหิน และอุตสาหกรรมเหล็ก เมืองสาคัญ
 5. 5. จานวนประชากร ประมาณ 10,444,268 คน เชื้อชาติ เบลเยียม ภาษา ดัตช์ (ภาษาราชการ) 60% ฝรั่งเศส (ภาษาราชการ) 40% เยอรมัน (ภาษาราชการ) น้อยกว่า 1% ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 75% คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์และอื่นๆ 25% ประชากร ภาษา ศาสนา
 6. 6. ทรัพยากรธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ น้ามันเชื้อเพลิง ทรายซิลิกา และ คาร์บอเนต สกุลเงิน ยูโร รายได้ประชาชาติต่อหัว 43,413 ดอลลาร์สหรัฐฯ/คน อัตราการเจริญเติบโต (GDP Growth) 2 – 2.1 % ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) 469.4 พันล้านดอลลาร์ เศรษฐกิจ
 7. 7. ท่าเรือ Sea Port และ Inland Port ที่สาคัญ ท่าเรือ Antwerp (ท่าเรือใหญ่อันดับ 2 ของยุโรป) ท่าเรือ Zeeburgge เป็นท่าเรือสาหรับการขนผ่าน รถยนต์มากที่สุดในโลก มีเรือเฟอร์รี่เดินทางไป เมือง Hull ของอังกฤษ และ เมือง Rosyth ของสก็อต ท่าเรือ Ghent เป็นท่าเรือที่มีโรงเก็บสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป มีการขนถ่ายสินค้ากว่า 37 ล้านตันต่อปี ท่าเรือ Liège เป็นท่าเรือภายในที่ใหญ่เป็นอันดับสามของยุโรป มีการใช้ขนถ่ายสินค้ากว่า 18 ล้านตันในปี 2009 การคมนาคมทางเรือ
 8. 8. สนามบินเมือง Antwerp (Deurne) สนามบินเมือง Ostend สนามบิน Brussels International Airport (Zaventem) กรุงบรัสเซลส์ สนามบิน Charleroi (Gosselies) สนามบิน Liege (Bierest) การคมนาคมทางอากาศยาน
 9. 9. นโยบายการลงทุนจากต่างประเทศ นโยบายเปิดเสรีในการลงทุน โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการส่งเสริมการลงทุน คือ 1. นโยบายทางด้านภาษี เช่น - การยกเว้นภาษีในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตการจ้างงาน (Regional employment zone) - การยกเว้นภาษีสาหรับบริษัทวิจัย - การลดหย่อนภาษีเป็นพิเศษแก่การตั้งบริษัทสาขาในภูมิภาคของกิจการด้านเงินทุน - การยกเว้นภาษีอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีอัตราพิเศษแก่นักลงทุนจากต่างประเทศ 2. นโยบายที่มิใช่ด้านภาษี - การให้ความช่วยเหลือด้านดอกเบี้ย - การให้สินเชื่อแก่ผู้ลงทุน - การตั้ง Free Trade Zones สาหรับสนับสนุนนักลงทุนจากต่างชาติ - การอานวยความสะดวกต่าง ๆ แก่นักลงทุนจากต่างชาติ เช่น สาธารณูปการเบื้องต้น การไม่มีการ จากัด/ควบคุมเกี่ยวกับการส่งเงินออก - การให้ความช่วยเหลือด้านการจ้างแรงงาน การอบรม และสวัสดิการสังคม ฯลฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
 10. 10. สินค่าส่งออก เพชร/อัญมณี เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ เพชร โลหะและโลหภัณฑ์ อาหาร มูลค่าส่งออก 314.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศคู่ค้า(ส่งออก) เยอรมัน 18.7% ฝรั่งเศส 16.9% เนเธอร์แลนด์ 12.5% สหราชอาณาจักร 7.2% สหรัฐอเมริกา 4.5% และอิตาลี 4.6% สินค้านาเข้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ เพชร ยารักษาโรค อาหาร อุปกรณ์การขนส่ง และ ผลิตภัณฑ์น้ามัน มูลค่านาเข้า 325.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศคู่ค้า(นาเข้า) เนเธอร์แลนด์ 19.9% เยอรมนี 15% ฝรั่งเศส 10.8% สหราชอาณาจักร 6% สหรัฐอเมริกา 5.3% ไอร์แลนด์ 4.5% จีน 4.2% การค้าระหว่างประเทศ
 11. 11. - เมือง Bruges (บรูจจ์) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความเป็น เบลเยียมแท้ๆ เพราะบ้านแทบทุกหลังในเมืองนี้เป็น บ้านสไตล์อิฐ ให้อารมณ์เก่าแก่แบบน่าหลงใหล - Manneken pis รูปปั้นเด็กชายกาลังแอ่นตัวยืน ปัสสาวะ - จัตุรัส Grand Place หรือ กรองด์ ปลาซ ได้ชื่อว่าเป็น จัตุรัสที่สวยที่สุดในยุโรป และได้รับการยกย่องให้ เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1983 - ประตูชัย The Triumphal Arch สร้างขึ้นเมื่อปี 1880 เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีที่ได้รับเอกราช - ชิมวาฟเฟิลเบลเยียม หาซื้อได้ตามข้างทางทั่วไป หรือบางที่มีขายเป็นวาฟเฟิลชนิดแข็ง สามารถเก็บ ไว้ได้นาน สถานที่ท่องเที่ยว
 12. 12. Ex-MBA 20 : นายอภิชัย ใบประเสริฐ 56830010 นายศุภณัฐ ลีฬหาวงศ์ 56830027 นายอธิวัติน์ หงษ์ทอง 56830034 นางสาวอุมาพร พวงจาปา 56830096 นางสาวพิมพ์ชนก คงบุ่งกล้า 56501367 สมาชิก

×