การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556
(1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)
กองการศึกษาทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
...
วิชาศึกษาทั่วไป
เป็นการศึกษาอย่างเสรี (liberal education) ที่ให้ความสำคัญกับการแสวงหาความรู้
อย่างเป็นอิสระโดยไม่เน้นเนื้อ...
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความ
เข้าใจในธรรมชาติ ตนเองผ...
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปเป็นการสร้างบัณฑิตหรือสร้างคนให้
เป็นบัณฑิต และวิชาเฉพาะ วิชาชีพทั้งหลายก็เป็น
เครืองมือให้...
วิชาศึกษาทั่วไป

เป็นการศึกษาที่จำเป็นสำหรับทุกคน เป็นการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นพลเมืองดี เป็นผู้ทีมีความรู้และ
คุณธรรม...
วิชาศึกษาทั่วไป

เราจะต้องสอนให้พวกเขาเข้าใจคน และเข้าใจ
ธรรมชาติ
ศ.ดร.สุจินต์ จินายน, 2556

6
แผนการพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 11 

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ยุทธศาสตร์ที่ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบและกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มี...
แผนการพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 11 

มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลยุทธ์ที่ 2.2 ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่คุณภาพบัณ...
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เพื่อสร้างบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21

เป็นศูนย์กลางก...
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีอยู่ในหลักสูตร
ประสานการจัดการเรียนการสอนในราย...
พันธกิจ
• ส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่...
พันธกิจ
ให้บริการด้านการจัดการ 

การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
พัฒนา และ วิจัย
ศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กรอบมาตร...
วัตถุประสงค์
• พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีอยู่ในหลักสูตร

(Curriculum Development)
• ประสานการจัดกา...
เป้าหมาย
“ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนด้านศึกษาทั่วไป เน้นการ
ให้บริการนิสิตและอาจารย์อย่างมีประสิทธิภาพแ...
Process Management
Inputs

Process

 


Man
-External Expert
-Teaching Committee
-Evaluation Committee
-IQA Committee

Mon...
อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลการเรียนรู้ 6 ด้าน
เก่งงาน

2. ด้านความรู้

เก่งคน

3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะ...
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 2555 - 2559
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหาร อำนวยการ และบริการการเรียนการสอน
ขยายเครือข่าย...
นโยบายด้านบริหารและจัดการศึกษา
• บริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบในลักษณะ การผสมผสาน (Hybrid)
• บริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบ ก...
นโยบายด้านการบริหารงาน
• พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็น
มืออาชีพ (Professional Worker)
• พ...
โครงสร้างองค์กร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักงานอธิการบดี
กองการศึกษาทั่วไป
งานธุรการ

งานสนับสนุนวิชาการ

งานบริการสื่อสารสนเทศ...
คณะกรรมการฯ
• คณะกรรมการประจำกองฯ
• คณะกรรมการประกันคุณภาพ
• คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนฯ
ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ 2555
1. กองทุนทั่วไป

งบบุคลากร
1,093,500 บาท

งบประมาณ(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) 1,0...
ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ 2556
1. กองทุนทั่วไป

งบบุคลากร
1,835,640 บาท

งบประมาณ(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) 1,0...
ผลการประเมินตนเอง
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
2.1 ระบบการพั...
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2556
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2556

614 views

Published on

กองการศึกษาทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
614
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2556

 1. 1. การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56) กองการศึกษาทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กุมภาพันธ์ 2556
 2. 2. วิชาศึกษาทั่วไป เป็นการศึกษาอย่างเสรี (liberal education) ที่ให้ความสำคัญกับการแสวงหาความรู้ อย่างเป็นอิสระโดยไม่เน้นเนื้อหารายวิชา การเรียนรู้แบบนี้จะให้ผู้เรียนตระหนักถึงความ เป็นมนุษย์และธรรมชาติของโลก ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง สะท้อนความเชื่อและ มีทางเลือกที่จะคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์และหาแนวทางในการแก้ปัญหามีความรอบรู้ใน ประเด็นต่างๆ ทั้งในระดับบุคคล วิชาชีพ และสังคม Harvard, 2007 2
 3. 3. วิชาศึกษาทั่วไป วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความ เข้าใจในธรรมชาติ ตนเองผู้อื่นและสังคมเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มี คุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี สกอ. 2548 3
 4. 4. วิชาศึกษาทั่วไป วิชาศึกษาทั่วไปเป็นการสร้างบัณฑิตหรือสร้างคนให้ เป็นบัณฑิต และวิชาเฉพาะ วิชาชีพทั้งหลายก็เป็น เครืองมือให้บัณฑิต ทำให้เขาสามารถใช้เครืองมือได้ แต่คนใช้เครืองมือ นั้นต้องเป็นคนดี จะได้นำเครื่องมือไปใช้ในทาง สร้างสรรค์ พระหรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโต 4
 5. 5. วิชาศึกษาทั่วไป เป็นการศึกษาที่จำเป็นสำหรับทุกคน เป็นการศึกษา ขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นพลเมืองดี เป็นผู้ทีมีความรู้และ คุณธรรม ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน, 2550 5
 6. 6. วิชาศึกษาทั่วไป เราจะต้องสอนให้พวกเขาเข้าใจคน และเข้าใจ ธรรมชาติ ศ.ดร.สุจินต์ จินายน, 2556 6
 7. 7. แผนการพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 11 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร ยุทธศาสตร์ที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบและกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี ขีดความสามารถตามความต้องการของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้าของ ประเทศ (Demand-based Competency) และได้รับค่าจ้างในอัตราจ้างที่สูง กว่าเกณฑ์เฉลี่ย บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรต้องมีอัตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิตและเก่งพิชิตปัญหา
 8. 8. แผนการพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 11 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร กลยุทธ์ที่ 2.2 ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่คุณภาพบัณฑิต : มีความสามารถในการ ประยุกต์และบุรณาการความรู้โดยรวมมาใช้ในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ มาตรการ 2.2.2 เร่งปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ Problem Based Learning/Topic Based Learning แทน Content-Based Learning ! กลยุทธ์ที่ 2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่คุณภาพบัณฑิต : มีความสามารถในการ ประยุกต์และบุรณาการความรู้โดยรวมมาใช้ในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ มาตรการ 2.3.1 มีการจัดทำคลังข้อสอบ Exit Examination ที่วัดความสามารถในการบูรณาการ ความรู้ สู่การปฏิบัติภารกิจตาม วิชาชีพตลอดจนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีการ สื่อสาร โดยให้ภาคธุรกิจ เอกชน ตลอดจนศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการออกข้อสอบและดำเนินการสอบ มาตรการ 2.3.2 จัดหลักสูตร Liberal Arts และหลักสูตรอื่นๆ สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเรียนรู้ ตลอดชีวิต ผ่านการเรียนการสอนทางไกลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 9. 9. วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสร้างบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21 เป็นศูนย์กลางการจัดการ เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพสู่สังคม
 10. 10. วัตถุประสงค์ 1. 2. 3. 4. พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีอยู่ในหลักสูตร ประสานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ดำเนินการด้านการประเมินผลการสอนและหลักสูตรอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านการเรียนการสอน เพื่อ ประสิทธิภาพและคุณภาพที่ยั่งยืน 
 11. 11. พันธกิจ • ส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 • ส่งเสริมและสนับสนุน ให้บริการ ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ การพัฒนา และวิจัย รายวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 12. 12. พันธกิจ ให้บริการด้านการจัดการ 
 การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พัฒนา และ วิจัย ศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
 13. 13. วัตถุประสงค์ • พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีอยู่ในหลักสูตร
 (Curriculum Development) • ประสานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 (Process Implementation) • ดำเนินการด้านการประเมินผลการสอนและหลักสูตรอย่างเป็นระบบ (Curriculum and Courses Evaluation) • อำนวยความสดวกในการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อ ประสิทธิภาพ และคุณภาพ 
 (Facilitate Teaching and Learning)
 14. 14. เป้าหมาย “ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนด้านศึกษาทั่วไป เน้นการ ให้บริการนิสิตและอาจารย์อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ยั่งยืน”
 15. 15. Process Management Inputs Process Man -External Expert -Teaching Committee -Evaluation Committee -IQA Committee Money - Income Statement - Annual Government Statement Management - Committee - Business Plan - Rule and Regulation - Activity based costing 15 Outputs Liberal Arts Education Increasing Language Literacy Committee Based Management Changing Behavior Small Classroom Live Long Learning PBL & KM Increasing Teaching Skills Performance Based Evaluation
 16. 16. อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการเรียนรู้ 6 ด้าน เก่งงาน 2. ด้านความรู้ เก่งคน 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เก่งครองชีวิต 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร เก่งพิชิตปัญหา เก่งคิด Outcome 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม NU’s Vision: Naresuan University becomes a research-based university before 2017 Curriculum Development IR Research Area 2: Process implementation IR Research Area 3: Facilitate Teaching and Learning Curriculum and Courses Evaluation IR Research Area 4: Compliances: • การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (OPDC) • External Quality Assessment (ONESQA) • Internal Quality Assessment (NUQA) -> SAR/CAR • Internal Control (OGA) • Risk Management (OGA) Process Implementation Curriculum and Courses Evaluation Facilitate Teaching and Learning Decision Support System: • Curriculum and Courses Database • Database • TM TA and Speaker Database International Conference on General Education IR Research Area 1: Curriculum Development Naresuan Research Conference Spiritual Approaches: อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 หลักปัญญา 3 ระดับ + มรรค 8 ฆราวาสธรรม 4 อริยสัจ 4 การบริการวิชาการ Wide Range of Academic Services General Education Journal • • • • • การวิจัย
 Research Excellent การผลิตบัณฑิต Well Qualified Students General Education Network ทำนุบำรงศิลปะและวัฒนธรรม
 Art and Culture Conservation ฉลามนเรศวร (Key Driver) Institutional Research 6. ทักษะพัฒนาบุคลิกภาพ Thai Qualification Framework for Higher Education (OHEC) Enablers: • Budget and Plan • Information Technology • Human Resources Development • Regulations and Rules 16
 17. 17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 2555 - 2559 1. 2. 3. 4. 5. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหาร อำนวยการ และบริการการเรียนการสอน ขยายเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับชุมชนและศิษย์เก่า ยกระดับมาตรฐานการบริหาร จัดการ ดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและ ยั่งยืน 6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นมืออาชีพ 7. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม
 18. 18. นโยบายด้านบริหารและจัดการศึกษา • บริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบในลักษณะ การผสมผสาน (Hybrid) • บริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบ การเป็นหุ้นส่วน (Partnerships) • บริหารจัดการศึกษาในรูปแบบ การสร้างเครือข่าย (Networking)
 19. 19. นโยบายด้านการบริหารงาน • พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็น มืออาชีพ (Professional Worker) • พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการทำงาน ที่เป็นระบบ • พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการทำงาน ที่เป็นระบบ • พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการทำงาน ที่เป็นระบบ
 20. 20. โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี กองการศึกษาทั่วไป งานธุรการ งานสนับสนุนวิชาการ งานบริการสื่อสารสนเทศ หน่วยนโยบายและแผน หน่วยมาตรฐานหลักสูตร/รายวิชา หน่วยผลิตสื่อและสารสนเทศ บหน่วยบริหารงานบุคคล หน่วยฝึกอบรมพัฒนาผู้สอน หน่วยบริการการเรียนการสอน หน่วยสารบรรณ หน่วยวิจัยและประเมินผล หน่วยประกันคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์ หน่วยการเงินและพัสดุ
 21. 21. คณะกรรมการฯ • คณะกรรมการประจำกองฯ • คณะกรรมการประกันคุณภาพ • คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนฯ
 22. 22. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ 2555 1. กองทุนทั่วไป
 งบบุคลากร 1,093,500 บาท
 งบประมาณ(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) 1,097,700 บาท
 งบเงินอุดหนุน(เงินอุดหนุนทั่วไป) 590,000 บาท 2. กองทุนเพื่อการศึกษา
 งบเงินอุดหนุน 8,420,400 บาท
 รวมจำนวนทั้งสิ้น 11,201,600 บาท
 23. 23. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ 2556 1. กองทุนทั่วไป
 งบบุคลากร 1,835,640 บาท
 งบประมาณ(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) 1,025,747 บาท
 งบเงินอุดหนุน(เงินอุดหนุนทั่วไป) 1,338,500 บาท 2. กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน* 7,901,497 บาท 3. กองทุนสินทรัพย์ถาวร 160,235.77 บาท 4. กองทุนอื่นๆ 30,000 บาท
 รวมจำนวนทั้งสิ้น 12,291,359.77 บาท 4 November 2556 กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร 24
 24. 24. ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 2. การบริหารและการจัดการ 2.2 ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำหน่วยงานและ
   ผู้บริหารของหน่วยงาน   2.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้   2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 3. การเงินและงบประมาณ 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5. ภารกิจหลัก     5.1 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5.2 ระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
 ต้องการของผู้รับบริการ 5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 5.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ ผลประเมิน เป้าหมาย 7 7 5 2 7 6 5 4 6 8 2 4 6 8 4 5 5 5 3.72 5 5 5

×