διαστημοπλοια

269 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
269
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

διαστημοπλοια

 1. 1. ΢ΣΑΜΑΣΗ΢ ΢ΚΑΛΕΡΗ΢ Β’10
 2. 2.  Σι εύναι το διαςτημόπλοιο;  Εύδη πυραύλων  Ηλεκτρικού πύραυλοι  Προςγεύωςη διαςτημοπλούων  Βαςικϊ μϋρη  Ονόματα διαςτημόπλοιων  Καύςιμα  Οι μεγϊλεσ αποτυχύεσ  ΢ημαντικϊ γεγονότα  Πηγϋσ
 3. 3.  Ειδικό ςκϊφοσ που ϋχει ςκοπό τη μεταφορϊ επιβατών (ανθρώπων ό ζώων) και ςυςκευών ςτο διϊςτημα. Για να μπορϋςει να ξεφύγει από τη γόινη ϋλξη το διαςτημόπλοιο χρειϊζεται να αποκτόςει μεγϊλη ταχύτητα.Σην ταχύτητα αυτό προςδύδει ςτο διαςτημόπλοιο πύραυλοσ, που ςτην αςτροναυτικό ονομϊζεται φορϋασ. ΢ε ϋνα διαςτημόπλοιο διακρύνουμε τα παρακϊτω βαςικϊ μϋρη:  α) Σο όχημα εκτόξευςησ, που αποτελεύται από πολυώροφο πύραυλο,
 4. 4.  β) το όχημα διακυβϋρνηςησ, που περιϋχει τα διϊφορα όργανα πτόςησ και επικοινωνύασ και  γ) το θαλαμύςκο διϊςωςησ, για την επιςτροφό ςτη Γη. Σα μϋρη από τα οπούα αποτελεύται το διαςτημόπλοιο "απορρύπτονται" ςταδιακϊ, εκτόσ από το θαλαμύςκο διϊςωςησ. Η χρηςιμοπούηςη των πυραύλων βαςύζεται ςτο βαςικό αξύωμα τησ δρϊςησ και τησ αντύδραςησ. Έτςι τα καύςιμα των προωθητικών πυραύλων καιγόμενα παρϊγουν προώόντα καύςησ, που βγαύνοντασ ορμητικϊ προσ τα πύςω (δρϊςη) κινούν το διαςτημόπλοιο προσ τα μπροςτϊ (αντύδραςη).
 5. 5.  Ανϊλογα με τα καύςιμα που χρηςιμοποιούν οι πύραυλοι διακρύνονται ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ. Σουσ πυρηνικούσ πυραύλουσ και τουσ ηλεκτρικούσ. Οι πυρηνικού πύραυλοι κατατϊςςονται ςε τρεισ βαςικούσ τύπουσ:  (α) Με αντιδραςτόρα πυρηνικόσ ςχϊςησ,  β) τουσ πυραύλουσ ραδιενεργών ιςοτόπων και  γ) τουσ πυραύλουσ θερμοπυρηνικόσ τόξησ. Οι ηλεκτρικού πύραυλοι κατατϊςςονται ςε τρεισ τύπουσ.
 6. 6.  (α) τουσ πυραύλουσ θϋρμανςησ με ηλεκτρικό τόξο,  (β) τουσ πυραύλουσ πλϊςματοσ ό ηλεκτρομαγνητικούσ  (γ) τουσ ηλεκτροςτατικούσ πυραύλουσ ό πυραύλουσ ιόντων. Εύναι φυςικό ότι για να μπορϋςουν να αντϋξουν τα τοιχώματα του διαςτημοπλούου ςτισ τερϊςτιεσ αυτϋσ θερμοκραςύεσ, απαιτούνται υλικϊ καταςκευόσ προχωρημϋνησ τεχνικόσ ςτϊθμησ. Μεγϊλα βόματα ςτον τομϋα αυτόν ϋχουν γύνει με τη χρηςιμοπούηςη ειδικού υλικού από βόριο - β- με κατϊλληλη κατεργαςύα.
 7. 7.  Η εκτόξευςη των διαςτημοπλούων γύνεται ςυνόθωσ κατϊ τη φορϊ τησ περιςτροφόσ τησ Γησ (από δυτικϊ προσ ανατολικϊ).  Κατϊ την επιςτροφό τουσ ςτη Γη τα διαςτημόπλοια χρηςιμοποιούν μϋθοδο προςθαλϊςςωςησ (Αμερικό) ό προςγεύωςησ (΢οβιετικό Ένωςη).  Σο πιο επώδυνο ςημεύο τησ επιςτροφόσ εύναι η ςτιγμό που θα προςκρούςει το διαςτημόπλοιο πϊνω ςτην ατμόςφαιρα τησ Γησ.  Η πρόςκρουςη αυτό πρϋπει να γύνει με καθοριςμϋνη γωνύα και ταχύτητα, ώςτε να αποφευχθεύ η εξοςτρϊκιςη του διαςτημοπλούου, ωσ αποτϋλεςμα τησ ανϊκλαςόσ του πϊνω ςτα ςτρώματα τησ ατμόςφαιρασ
 8. 8. Σα βαςικϊ μϋρη - ςυςτόματα ενόσ διαςτημοπλούου εύναι τα παρακϊτω:  α. Σο ςύςτημα παραγωγόσ ιςχύοσ.  β. Σο ςύςτημα αυτόνομησ πρόωςησ.  γ. Σο ςύςτημα τηλεπικοινωνιών.  δ. Σο ςύςτημα ελϋγχου ςτϊςησ.  ε. Σο ςύςτημα ελϋγχου περιβϊλλοντοσ.  ςτ. Σο ςύςτημα πλοόγηςησ και ελϋγχου.  ζ. Σο ςύςτημα ελϋγχου των οργϊνων μετρόςεων.  η. Σο δομικό μϋροσ.  θ. Οι προωθητικού πύραυλοι.
 9. 9.  1. Enterprise  2. Columbia (καταςτρϊφηκε το 2003)  3. Challenger (καταςτρϊφηκε το 1986)  4. Discovery (αποςύρθηκε το Μϊρτιο του 2011)  5. Atlantis (αποςύρθηκε τον Ιούνιο του 2011)  6. Endeavour (αποςύρθηκε τον Ιούνιο του 2011)
 10. 10.  Η Αεροζύνη 50 (εύναι μεύγμα που αποτελεύται από ύςα μϋρη υδραζύνησ και αςύμμετρησ δυμεθυλυδραζύνησ που ανακαλύφθηκε προσ το τϋλοσ τησ δεκαετύασ του '50 .Χρηςιμοποιεύται ωσ καύςιμο πυραύλων. Ο τύποσ των καυςύμων αυτών χρηςιμοποιεύται γενικϊ ςτουσ πυραύλουσ διαςτημοπλούων και ςτα ςυςτόματα προώθηςησ διαςτημικών ςκαφών, επειδό, μετϊ την τροφοδοςύα, το καύςιμο μπορεύ να παραμεύνει ςτα ντεπόζιτϊ τουσ επ' ϊπειρο, κϊτι που δεν ιςχύει για ϊλλα καύςιμα που χρηςιμοποιούνταν την εποχό που αναπτύχθηκε η Αεραζύνη.
 11. 11.  Για το λόγο αυτό χρηςιμοποιόθηκε και ςτουσ διηπειρωτικούσ βαλλιςτικούσ πυραύλουσ Σιτϊν που βρύςκονταν ςε αποθόκευςη ςε ςιλό, καθώσ δεν χρειαζόταν πλϋον ανεφοδιαςμόσ ςε ενδεχόμενο ςυναγερμό, και ο πύραυλοσ μπορούςε να εκτοξευτεύ γρόγορα.
 12. 12.  Σο Απόλλων 1 - πρώτη επανδρωμϋνη πτόςη Απόλλων - εύχε προγραμματιςτεύ για τισ 21 Φεβρουαρύου 1967. Ένα μόνα όμωσ νωρύτερα οι τρεισ Αμερικανού αςτροναύτεσ που θα την πραγματοποιούςαν, οι Χονϊιτ, Γκρύςςομ και Σςϊφφυ όταν νεκρού. Ήταν δεμϋνοι ςτισ θϋςεισ τουσ ςτο θαλαμύςκο του Apollo 1 για επύγειεσ δοκιμϋσ. ΢τη 1 το μεςημϋρι για ϊγνωςτουσ λόγουσ ξϋςπαςε φωτιϊ και οι τρεισ αςτροναύτεσ πϋθαναν από ειςπνοό δηλητηριωδών αεριών και εγκαύματα τρύτου βαθμού.
 13. 13.  Σο διαςτημικό λεωφορεύο Columbia διαλύθηκε κατϊ την επανεύςοδό του ςτη Γη την 1 Φεβρουαρύου του 2003. Σο πρόβλημα που οδόγηςε ςτην καταςτροφό εύχε δημιουργηθεύ κατϊ την εκτόξευςη του Columbia ςτισ 16 Ιανουαρύου αλλϊ κανεύσ δεν το εύχε εντοπύςει. ΢υγκεκριμϋνα ςτη διϊρκεια τησ εκτόξευςησ ϋνα κομμϊτι μονωτικού αποκολλόθηκε από την κεντρικό δεξαμενό καυςύμων και χτύπηςε το αριςτερό πτερύγιο του Columbia καταςτρϋφοντασ τη θερμικό αςπύδα. Κατϊ την επανεύςοδο ςτην ατμόςφαιρα οι υψηλϋσ θερμοκραςύεσ που αναπτύχθηκαν διϋλυςαν το αριςτερό πτερύγιο, το Columbia κατϋςτη ανεξϋλεγκτο και τελικϊ διαλύθηκε ςτην ατμόςφαιρα οδηγώντασ ςτο θϊνατο το επταμελϋσ πλόρωμα.
 14. 14.  12 Απριλύου 1981 Σο διαςτημικό λεωφορεύο Columbia κατϊ την εκτόξευςό του από τον διαςτημικό ςταθμό Kennedy.
 15. 15.  Ο πρώτοσ κυβερνότησ του Columbia John Young και ο πιλότοσ Robert Crippen με μια μικρογραφύα του διαςτημικού λεωφορεύου.
 16. 16.  Μϋλη του πληρώματοσ του διαςτημικού λεωφορεύου Challenger που ςτισ 18 Ιουνύου του ύδιου χρόνου θα γύνει το πρώτο πλόρωμα με γυναύκα που θα φύγει ςε αποςτολό ςτο διϊςτημα.
 17. 17.  Σο διαςτημικό λεωφορεύο Challenger εκρόγνυται πϊνω από τον διαςτημικό ςταθμό Kennedy. Σο Challenger εξερρϊγη λύγα μόλισ δευτερόλεπτα από την εκτόξευςό του ςκοτώνοντασ και τα 7 μϋλη του πληρώματοσ.
 18. 18.  Σο διαςτημικό λεωφορεύο Discovery κατϊ την εκτόξευςό του για την αποςτολό STS-29 με πλόρωμα 5 ατόμων.
 19. 19.  Σο πλόρωμα του Discovery βϊζει ςε τροχιϊ το διαςτημικό τηλεςκόπειο Hubble.
 20. 20.  Σο διαςτημικό τηλεςκόπιο Hubble μετϊ την επιςκευό από το διαςτημόπλοιο Endeavour.
 21. 21.  Ο James Newman ςε διαςτημικό περύπατο κατϊ την αποςτολό STS-88 του Endeavour.
 22. 22.  Ο νϋοσ πύνακασ οργϊνων του διαςτημικού λεωφορεύου Atlantis που δύνει την δυνατότητα ςτο πλόρωμα να επιλϋξει μϋςα από μια ποικιλύα από εφαρμογϋσ.
 23. 23.  Η φωτογραφύα δεύχνει ϋνα αντικεύμενο που πϋφτει από το Columbia λύγα δευτερόλεπτα μετϊ την εκτόξευςό του. Αυτό όταν και η αιτύα που το διαςτημικό λεωφορεύο διαλύθηκε με την επιςτροφό του ςτη Γη.
 24. 24.  Εύναι η πρώτη εκτόξευςη που θα γύνει μετϊ το δυςτύχημα με το Columbia.
 25. 25.  Σο διαςτημικό λεωφορεύο Endeavour ενώ ετοιμϊζεται για εκτόξευςη.
 26. 26.  Ένα jumbo μεταφϋρει το Endeavour ςτο ακρωτόριο Κανϊβεραλ.
 27. 27.  Σο διαςτημικό λεωφορεύο Atlantis κατϊ τη διϊρκεια ϋκλειψησ ηλύου ςτη Φλόριντα, ενώ βρύςκεται για την αποςτολό STS125.
 28. 28.  Σο Endeavour κατϊ την εκτόξευςό του από τον διαςτημικό ςταθμό Kennedy.
 29. 29.  Σο Discovery κατϊ την εκτόξευςό του όπωσ φϊνηκε πϊνω από το Κϊςτρο τησ ΢ταχτοπούτασ ςτην Φλόριντα.
 30. 30.  Η εκτόξευςη του διαςτημικού λεωφορεύου Atlantis όπωσ την τρϊβηξε ο πιλότοσ του ενόσ από τα 2 F15 που βρύςκονταν ςε πτόςη εκεύνη την ώρα.
 31. 31.  http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%94%CE%B9%CE %B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%80 %CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF  http://projectaristoteleio2013.weebly.com/uploads/1/3/2/1/1 3216669/diastimoploia_full.pdf  http://www.otherside.gr/2011/02/istoria-twn-diastimikwnleoforeiwn/  https://www.google.gr/search?q=%CE%B4%CE%B9%CE% B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80% CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF&source=lnms&tbm=is ch&sa=X&ei=9gGCUrmpLsHQtAaAs4DACA&ved=0CAcQ_ AUoAQ&biw=1366&bih=667

×