M o d e lo v a n ie r e k la m n e j k a m p a n e
Milena Fridmanová, Ataxo C zech, s.r.o.
M e r a n ie v s . p r e d v í d a n ie P P C k a m p a n e
                             ...
Č o je d o b r é v e d ie ť n a z a č ia tk u ?


• Aký má kampaň potenciál?
• Aká je približná hodnota ceny za klik?
• Ak...
O d h a d p r e r e k la m n ú k a m p a ň
1 . P o te n c iá l a m e tr ik y n á v š te v n o s ti


           ...
O d h a d p r e r e k la m n ú k a m p a ň
 2 . S e z ó n y , p lá n o v a n ie r o č n ý c h a k c ií

 P o is te n ie


...
O b c h o d n é c ie le → C ie le r e k la m n e j k a m p a n e

A k ý m o d e l r e k la m n e j k a m p a n e o d p o v...
1 . M o d e l: K a m p a ň je s ta b iln ý m p r e d a jn ý m k a n á lo m

           V hodná pre:
      ...
1 .b K a m p a ň a k o s ta b iln ý k a n á l p r e d a ja


 M o žné c iele k a m pa ne:
 • c e n a z a k o n v e r z iu
...
2 . M o d e l: K a m p a ň z í s k a v a k v a litn ú n á v š te v n o s ť

V hodná pre:
• s p r a v o d a js k é w e b y
...
2 .b K a m p a ň z a m e r a n á n a z í s k a n ie k v a litn é h o tr a ffic u

M ožné c iele k a m pa ne:
• P o m e r n...
3 . M o d e l: K a m p a ň s n e p r ia m y m p r e d a jo m
(a k c ia n e m á b y ť v y k o n a n á n a w e b o v ý c h s...
4 . M o d e l: K a m p a n e z a m e r a n é n a b r a n d

V ho dné pre:
-s p o lo č n o s ti, k to r é p r e d á v a jú ...
V ý b e r p o r tfó lia p r e k a m p a ň:

P P C s ys tém y:
                          S oc...
O p tim a liz á c ia k a m p a n e p o d ľa
Kompletné riešenie? -> T3             n a m e ra n ý c h d á t...
Ď a k u je m z a p o z o r n o s ť
  Milena Fridmanová, Ataxo C zech, s.r.o.

   fr id m a n o v a @ a ta x o .c o m

...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Modelovanie reklamnej kampaně

1,095 views

Published on

Prezentace Mileny Fridmanove, PPC administrátorky Ataxo Czech, na slovenské konferenci Marketing live.

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,095
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • dh-zone.sk – komunitný web venovaný zjazdu na horských bicykloch. Zal. www.senior.sk komunitný web špeciálne pre seniorov, zal. 2/2009 www.metoo.sk - zal. 10/2007
 • Modelovanie reklamnej kampaně

  1. 1. M o d e lo v a n ie r e k la m n e j k a m p a n e Milena Fridmanová, Ataxo C zech, s.r.o.
  2. 2. M e r a n ie v s . p r e d v í d a n ie P P C k a m p a n e ?
  3. 3. Č o je d o b r é v e d ie ť n a z a č ia tk u ? • Aký má kampaň potenciál? • Aká je približná hodnota ceny za klik? • Aká je približná miera konverzie? • Koľko konverzií teda v rámci rozpočtu môžem získať? • Kedy je vhodné kampaň spustiť? • Aké reklamné média a formáty využijem? • Ako sa bude kampaň v priebehu mesiacov vyvíjať?
  4. 4. O d h a d p r e r e k la m n ú k a m p a ň 1 . P o te n c iá l a m e tr ik y n á v š te v n o s ti A d W o rd s K e y w o rd T o o l T r a ffic E s tim a to r P la c e m e n t Id e a s + A d P la n n e r
  5. 5. O d h a d p r e r e k la m n ú k a m p a ň 2 . S e z ó n y , p lá n o v a n ie r o č n ý c h a k c ií P o is te n ie G o o g le In s ig h ts G o o g le T r e n d s T w itte r ? V ia n o c e
  6. 6. O b c h o d n é c ie le → C ie le r e k la m n e j k a m p a n e A k ý m o d e l r e k la m n e j k a m p a n e o d p o v e d á m o jim o b c h o d n ý m c ie ľo m ?
  7. 7. 1 . M o d e l: K a m p a ň je s ta b iln ý m p r e d a jn ý m k a n á lo m V hodná pre: • E -s h o p y • w e b y z a m e r a n é n a p r e d a j p r o d u k to v Š pec ifik á : • D lh o d o b é k a m p a n e • P o s tu p n á o p tim a liz á c ia k a m p a n e • E -c o m m e r c e • T e s to v a n ie w e b o v ý c h s tr á n o k – p r o c e s n á k u p u • P r e v a h a te x to v e j r e k la m y v o v y h ľa d á v a n í • Z a m e r a n ie n a p o s le d n ú fá z u m a r k e tin g o v é h o c y k lu
  8. 8. 1 .b K a m p a ň a k o s ta b iln ý k a n á l p r e d a ja M o žné c iele k a m pa ne: • c e n a z a k o n v e r z iu • R O I (R e tu r n o n In v e s tm e n t) V edľ a jš ie c iele: • R e g is tr á c ie • K v a litn ý tr a ffic R O I= (R e v e n u e - C o s t) / C o s t ?
  9. 9. 2 . M o d e l: K a m p a ň z í s k a v a k v a litn ú n á v š te v n o s ť V hodná pre: • s p r a v o d a js k é w e b y • k o m u n itn é p o r tá ly , d is k u s n é fó r a • s o c iá ln e s ie te Š pec ifik á : • P o tr e b n ý r ý c h ly r o z b e h • Č a s to k r á tk o d o b á n á r a z o v á k a m p a ň • P o d o s ia h n u tí v y s o k e j m ie r y „r e tu r n in g v is ito r s “ m o ž n é o p u s tiť • T e s to v a n ie w e b o v ý c h s tr á n o k , č o je ú s p e š n é • P r e v a h a k a m p a n e v o b s a h o v e j s ie ti • T e x to v ý a g r a fic k ý fo r m á t
  10. 10. 2 .b K a m p a ň z a m e r a n á n a z í s k a n ie k v a litn é h o tr a ffic u M ožné c iele k a m pa ne: • P o m e r n o v ý c h v s . v r a c a jú c ic h s a n á v š te v n í k o v • L o y a lita z á k a z n í k o v • Č a s s tr á v e n ý n a s tr á n k a c h • P o č e t p r e z r e tý c h s tr á n o k • R e g is tr á c ie
  11. 11. 3 . M o d e l: K a m p a ň s n e p r ia m y m p r e d a jo m (a k c ia n e m á b y ť v y k o n a n á n a w e b o v ý c h s tr á n k a c h ) V hodné pre: - w e b y , k to r é p o n ú k a jú s lu ž b y - p r e z e n tá c ie k a m e n n ý c h o b c h o d o v Š pec ifik á : • D lh o d o b é p r o je k ty • P r o b le m a tic k e jš ie m e r a n ie , p o tr e b n é d o p ln i ť o ff-lin e m e r a n í m k o n v e r z í • P o tr e b n á ú p r a v a w e b o v ý c h s tr á n o k
  12. 12. 4 . M o d e l: K a m p a n e z a m e r a n é n a b r a n d V ho dné pre: -s p o lo č n o s ti, k to r é p r e d á v a jú p r o s tr e d n í c tv o m z n a č k y - s p o lo č n o s ti, k to r é c h c ú z v ý š i ť p o v e d o m ie o z n a č k e - o d v e tv ia z a m e r a n é n a v iz u a litu : m ó d a , a u to m o b ily , n á b y to k e tc .. Š pec ifik á : • P r e v a h a k a m p a n e v o b s a h o v e j s ie ti • P r e v a h a g r a fic k ý c h fo r m á to v • M o ž n é m e r a n ie V ie w -th r o u g h C o n v .!
  13. 13. V ý b e r p o r tfó lia p r e k a m p a ň: P P C s ys tém y: S oc iá lne s iete: D irec t-m a iling S EO
  14. 14. O p tim a liz á c ia k a m p a n e p o d ľa Kompletné riešenie? -> T3 n a m e ra n ý c h d á t C e s ta V á š h o z á k a z n í k a : T r a c k in g T r a ffic P r í c h o d u ž í v a te ľa n a w e b o v é s tr á n k y T e s to v a n ie T e s tin g rô z n y c h v e r z ií w e b o v ý c h s tr á n o k
  15. 15. Ď a k u je m z a p o z o r n o s ť Milena Fridmanová, Ataxo C zech, s.r.o. fr id m a n o v a @ a ta x o .c o m w w w .a t a x o .c z , w w w .a ta x o .c o m , w w w .a ta x o .s k , w w w .a ta x o .p l, w w w .b lo g .a ta x o .c

  ×