Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Westvoorne Natuurlijk Actief Juni 2010

986 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Westvoorne Natuurlijk Actief Juni 2010

 1. 1. Westvoorne Natuurlijk actief Toeristisch-recreatief beleid 2010-2020
 2. 2. Westvoorne natuurlijk actief Westvoorne is bij uitstek een gemeente voor natuurlijk toerisme en duurzaam toerisme. Een groene gemeente met veel natuur, beschermde natura 2000-gebieden en weinig grote, energieverslindende, voor- zieningen. Een groene buffer tegen de industrialisering van de Rijnmond. Maar Westvoorne is meer; in de uitgestrekte natuur is een breed aantal mogelijkheden om actief te ontspannen en te sporten. Van wandelen, mountainbiken en paardrijden tot kitesurfen en duiken. Het nieuwe toeristisch-recreatieve beleid is het resultaat van een goede samenwerk- ing tussen de toeristische organisaties en ondernemers en de gemeente Westvoorne. Het nieuwe beleid is richtinggevend en voor- waardenscheppend voor de komende tien jaar. 2 | Westvoorne Natuurlijk actief Westvoorne Natuurlijk actief | 3
 3. 3. De centrale visie voor het nieuwe toeristisch-recreatieve beleid is geworden: Westvoorne natuurlijk actief! De thema’s ‘natuurlijk toerisme en duurzaamheid’ en ‘mogelijkheden voor intensieve recreatie en sport’ – vormen de basis van de toeristisch-recreatieve visie voor Westvoorne de komende 10 jaar. 4 | Westvoorne Natuurlijk actief Westvoorne Natuurlijk actief | 5
 4. 4. Van oudsher oefent het strand- en natuurge- bied van Westvoorne een grote aantrekkings- kracht uit op de Rotterdamse regio, maar in toenemende mate ook op toeristen van elders. Strand, duinen en natuur hebben een enorm toeristisch potentieel in het hoog- seizoen en zijn een stimulans voor de lokale economie. Banen van één op de drie inwon- ers van de gemeente zijn verbonden met toerisme en recreatie. 6 | Westvoorne Natuurlijk actief Westvoorne Natuurlijk actief | 7
 5. 5. Toeristische feiten (bron: Ecorys) • De regio VPR heeft een marktaandeel van 4,6% in de markt voor dag- en verblijfsre- creatie in Zuid-Holland. Dit vertegenwoor- digt een totaalbedrag van € 257 miljoen aan toeristisch-recreatieve uitgaven per jaar. • In de toeristisch-recreatieve sector gaan in totaal zo’n 2.700 voltijdbanen om. Aan het dagtoerisme zijn zo’n 1.800 voltijdbanen verbonden (een toegevoegde waarde van € 86,5 miljoen) en aan het verblijfstoer- isme zijn ca. 910 voltijdbanen verbonden met een toegevoegde waarde van ca. € 40 miljoen. • Westvoorne is van alle gemeenten op VPR in de werkgelegenheid het meest afhan- kelijk van toerisme en recreatie. 33% van de banen in Westvoorne is gerelateerd aan deze sector. Op VPR-niveau is dit 10% van de banen, hetgeen veel hoger is dan het provinciale gemiddelde van 6%. 8 | Westvoorne Natuurlijk actief Westvoorne Natuurlijk actief | 9
 6. 6. Toeristische gebieden ne in Westvoorne Restaurant de Vuurtoren P P P P Paviljoen Stormvogel ningen P Kleine Camping Strand en Voornes Duin Kruiningergors Westvoorne beschikt over een strand met in Restaurant Beachcenter Oostvoorne ‘t Wapen van Marion P Kleine P Kleine Camping totaal 10 km2 lengte. Het gebied tussen de P P Gorshoeve P Camping Motel Oostvoorne Modjo Kerto eerste en tweede slag is het drukst bezochte Kleine Camping deel strand, overige delen bieden in het P Ketjil Kleine Camping seizoen doorgaans genoeg rustige plek- P ken. Het Voornes Duin is een waardevol en ca Kleine Camping P soortenrijk duingebied met in totaal meer dan Kleine Camping 500 ha duinen. P Landgoed Olaertsduyn ord P Kleine Camping Kleine Camping Oostvoornse en Brielse Meer Waterbos P Het Oostvoornse en Brielse Meer zijn pleister- P Badhotel Rockanje aan Zee Van Iterson Drenkeling De plekken voor recreatie en toerisme en tege- P Pension JM Bravenboer Hotel Restaurant 't Anker Van Rockanje lijkertijd een groene buffer tussen de Rotter- Kleine Camping damse haven en VPR. De meren hebben een Wilgenhoek brede gebruikersgroep die bestaat uit duikers, (kite)surfers, badgasten, wandelaars, fietsers P P P Kleine Camping Vd Burgh en vissers. Het Oostvoornse Meer heeft net Ronde Weibos een kwaliteitsimpuls gehad waarbij € 5 mil- P 0 1 2,5 5 km joen is geïnvesteerd. Bron topogra sch materiaal: Topogra sche dienst, Kadaster. Recreatief overzicht Westvoorne De kernen Oostvoorne, Rockanje en Tinte Legenda Het straatbeeld van Oostvoorne biedt het meest attractieve en levendige dorpsbeeld Restaurant de Vuurtoren P P P P Paviljoen Stormvogel Strand Recreatiewoningen P van de gemeente. Het aanbod en de Kleine Camping Kruiningergors Duinen Jachthaven samenstelling van zowel bijzondere winkels Restaurant Beachcenter Oostvoorne P ‘t Wapen van Marion P PKleine Gorshoeve P Kleine Camping als horeca laat in de kernen momenteel ech- P Camping Modjo Kerto Watersport Camping Kleine Camping Motel Oostvoorne Bossen Hotels ter te wensen over. P Ketjil Kleine Camping P Boomgaarden Overige Horeca P Kleine Camping P Kleine Camping Landgoed Olaertsduyn Wandelroute Conferentieoord P Kleine Camping Kleine Camping Fietspad Manege Waterbos P Ruiterpad P Parkeerplaats Badhotel Rockanje aan Zee P Van Iterson Drenkeling De P Pension JM Bravenboer Duinovergang Hotel Restaurant 't Anker Van Rockanje Kleine Camping Gemeente grens Wilgenhoek P P P Kleine Camping Vd Burgh 10 | Westvoorne Natuurlijk actief Ronde Weibos Westvoorne Natuurlijk actief | 11 P 0 1 2,5 5 km
 7. 7. Ontwikkeling toeristisch product en doel- groepen De laatste jaren is er in Westvoorne volop geïnvesteerd in het verbreden en verbeteren van het toeristisch-recreatief product. Zo is dit product uitgebreid met allerlei routes en een bijzonder natuurbezoekerscentrum: Tenel- laplas. De natuur heeft aan kracht gewonnen door het natuurplan Strijpse Wetering. Het Badstrand van Westvoorne telt nu vijf aantrekkelijke strandpaviljoens. Er zijn plan- nen voor nog twee nieuwe paviljoens. Het aanbod hotels en pensions in Westvoorne is vrij divers samengesteld. Naast twee grote hotels zijn er kleinere pensions. Het overige verblijfsaanbod is gedifferentieerd en ge- varieerd. Naast de vier grote parken van de Molencaten Groep zijn er agrotoeristische natuurcampings of campings bij de boer. Door de dynamiek in het product komen de laatste jaren nieuwe doelgroepen naar de gemeente, zoals duikers, kite surfers en natuurliefhebbers. Ook de zakelijke markt wordt belangrijker; met name voor de hotels en voor de te ontwikkelen golfbaan Lager- woude. Doelgroepen verschillen aanzienlijk in hun behoeften. Zo komt de traditionele dagrecreant voornamelijk om te genieten van zon, zee en strand en heeft een verblijfstoerist vaak behoefte aan meer kwaliteit, afwisseling en keuze. 12 | Westvoorne Natuurlijk actief Westvoorne Natuurlijk actief | 13
 8. 8. De marktbasis in Westvoorne is onvoldoende om de investering in een relatief kapitaalin- tensieve “slechtweer-voorziening” te kunnen dragen. Nieuwe voorzieningen en attracties in Westvoorne dienen daarom een seizoens- matig en outdoor karakter te hebben. Alleen op deze manier is een goede exploitatie te verwachten. Bij minder weer kan ook goed gebruik worden gemaakt van de overige mogelijkheden op Voorne-Putten. Voor- beelden zijn de cultuurhistorie van Brielle en Hellevoetsluis en Futureland, het bezoeker- scentrum voor de Tweede Maasvlakte. Bijzon- dere restaurants kunnen zowel op stedelijke als op landelijke locaties succesvol zijn. Ook in Westvoorne zijn er marktkansen voor goede restaurants. Toekomstbeleid De komende 10 jaar Westvoorne moet vooral uitgaan van haar eigen krachten: zee, strand en duinen, het groene achterland en de dorps kernen. Hieraan ontlenen we onze identiteit. Dit betekent dat de nadruk de komende jaren dient te liggen op behoud en versterking van de natuurlijke en dorpse uitstraling. Westvoorne kan de komende jaren kiezen voor meer kwaliteitstoerisme. Verdere inves- teringen in het gecombineerde toeristische product en goede marketing en promotie van de mogelijkheden in Westvoorne zijn essen- tieel om meer kwaliteitstoerisme aan te trek- ken. Informatievoorziening en marketingta- ken liggen met name bij VVV Zuid-Hollandse eilanden (www.zuid-hollandse-eilanden.nl). 14 | Westvoorne Natuurlijk actief Westvoorne Natuurlijk actief | 15
 9. 9. Bij “Westvoorne natuurlijk actief!” is nagedacht over de positionering ten opzichte van andere kustgemeenten. Westvoorne is een gemeente waar men zich kan uitleven, waar volop natuur, strand en zee is waar respectvol en duurzaam mee wordt omgegaan. Westvoorne is te omschrijven als “Westvoorne, de tuin van de Rijnmond: natuur en rust, zon, zee en strand”. Vanuit de visie zijn vijf doelen geformuleerd die met dit nieuwe beleidsplan bereikt moeten worden. Kort samengevat gaat het om de volgende doelen: 1. Verbreden toeristisch-recreatief profiel Westvoorne (aantrekken doelgroepen die passen bij “Westvoorne natuurlijk actief”). 2. Behoud en versterking oorspronkelijk karakter en natuurwaarden Westvoorne 3. Impuls aan de economie van Westvoorne (voorwaardenscheppend beleid gemeen- te om innovatie en nieuwe investeringen te entameren). 4. Focus op kwaliteit (kiezen voor duurzame groei, kwaliteit en variatie in toerisme, en niet voor meer massatoerisme) 5. Bevorderen van samenhang in het toe- ristisch-recreatieve aanbod Westvoorne, bijvoorbeeld verbeterde fysieke ontsluiting en regionale promotie en verbeteren van de regionale samenwerking. 16 | Westvoorne Natuurlijk actief Westvoorne Natuurlijk actief | 17
 10. 10. Na vaststellen van de doelstellingen en strategie en met een basis van marktrealiteit zijn zeven voorkeursprojecten geselecteerd. 1. Quality Coast certificaat behalen 4. Prijsvraag ‘meest aantrekkelijke en innovatieve nieuwe platte Certificering met Quality Coast, een internationaal keurmerk lands-toeristisch recreatieve product’ voor kustgemeenten, kan ondersteunen bij het behouden van Een prijsvraag kan dienen om het bestaande plattelands- oorspronkelijkheid. Door Quality Coast krijgt de gemeente toeristische aanbod onder de aandacht te brengen en om meer Westvoorne internationale erkenning in zijn streven naar de agrarische bedrijven te stimuleren om met nieuwe innovatieve hoogste kwaliteit in mens- en natuurvriendelijk toerisme. ideeën op dit gebied te komen. Het natuurlijke niveau om dit project op te pakken is op VPR-niveau. 2. Nieuwe vormen van (kleinschalige natuurgerichte) verblijfsrecreatie toevoegen 5. Nieuwe en bijzondere horeca in Westvoorne Bijzondere nieuwe vormen van verblijfsrecreatie kunnen als Het gaat in dit project om meer bijzonder horeca aanbod naar katalysator werken voor nieuwe doelgroepen. Het toeristische de twee grotere kernen aan te trekken. Dit geeft extra kleur aan profiel wordt zodoende versterkt. Het gaat om bijzondere, het verblijf in Westvoorne. Voorbeelden zijn café met een terras, kleinschalige projecten gericht op korte termijn verblijf en een bijzonder eetcafé en - de meest onderscheidende - een fine duurzaamheid / natuur. Voorbeelden en initiatieven zijn: dining restaurant. minicampings, vakantiehuisjes, strandhuisjes en bijzondere hotels. 6. Ontwikkelen toeristische promotie, waaronder toeristisch beeldmerk (West) Voorne 3. Ontwikkelen openlucht speel- en doemogelijkheden in de Nog te veel potentiële bezoekers van Westvoorne rijden, via de natuur N57, de gemeente en VPR voorbij. Het doel van een beeldmerk In de natuur geïntegreerde, seizoensgebonden ‘speelbos en is extra aandacht van (potentiële) nieuwe bezoekers trekken en speelweides’, bij voorkeur met een regionaal ambitieniveau, breder gebruik om de eigen identiteit op te bouwen en te passen goed bij het profiel van Westvoorne en sluit aan bij de benadrukken. wensen en behoeften van de belangrijke stranddoelgroepen. De optimale locatie voor dit centrum is het drukke deel van de 7. Verbreden parkeeroplossingen voor piekmomenten in het duinen tussen de Eerste en Tweede Slag. seizoen In Westvoorne is structureel aandacht voor het verbeteren van parkeeralternatieven in het hoogseizoen. Voor de middel lange termijn moeten naar verwachting nieuwe oplossingen gevonden worden. In lijn met het gekozen beleid ‘Westvoorne natuurlijk actief!’ 18 | Westvoorne Natuurlijk actief Westvoorne Natuurlijk actief | 19
 11. 11. 20 | Westvoorne Natuurlijk actief Westvoorne Natuurlijk actief | 21
 12. 12. Recreatief overzicht Westvoorne Recreatief overzicht Westvoorne Legenda Restaurant de Vuurtoren P P P Recreatief overzicht Westvoorne P Paviljoen Stormvogel Strand Recreatiewoningen P Kleine Camping Legenda Kruiningergors Restaurant de Vuurtoren P P P Paviljoen Stormvogel ‘t Wapen van Marion P Kleine Camp Duinen Jachthaven P Strand Recreatiewoningen Restaurant Beachcenter Oostvoorne P P Kleine Camping P Kruiningergors Kleine P Gorshoeve P Camping Modjo Kert Watersport Duinen Camping Jachthaven ‘t Wapen van Marion Kleine Camping Motel Oostvoorne Kleine Camping Restaurant Beachcenter Oostvoorne P P P PKleine Gorshoeve P Camping Modjo Kerto Watersport Camping Ketjil Kleine Camping Motel Oostvoorne Bossen Hotels P Kleine Camping P Ketjil Bossen Hotels P Kleine Camping Boomgaarden Overige Horeca P P Kleine Camping P Kleine Camping Boomgaarden Overige Horeca Landgoed Olaertsduyn P Kleine Camping Wandelroute Conferentieoord P Kleine Camping Landgoed Olaertsduyn Wandelroute Conferentieoord P P Kleine Camping Kleine Camping Fietspad Manege Kleine Camping Kleine Camping Fietspad Manege Waterbos Waterbos P Ruiterpad PP Parkeerplaats Parkeerplaats P Badhotel Rockanje aan Zee Badhotel Rockanje aan Zee Ruiterpad P P Drenkeling De Drenkeling De Van Iterson Van Iterson P P Pension JM Bravenboer Pension JM Bravenboer Duinovergang Duinovergang Hotel Restaurant 't Anker Van Rockanje Hotel Restaurant 't Anker Van Rockanje Kleine Camping Kleine Camping Gemeente grens Gemeente grens Wilgenhoek P P Wilgenhoek P P P Kleine Camping P Vd Burgh Kleine Camping Ronde Weibos Vd Burgh Ronde Weibos P 0 1 2,5 5 km P 0 1 2,5 Bron topogra sch materiaal: Topogra sche dienst, Kadaster. 22 | Westvoorne Natuurlijk actief Bron topogra sch materiaal: Topogra sche dienst, Kadaster. Westvoorne Natuurlijk actief | 23
 13. 13. Vragen? Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Westvoorne, telefoonnummer: 0181 – 40 80 00 of e-mail: gemeente@westvoorne.nl Westvoorne natuurlijk actief is een uitgave van de gemeente Westvoorne. De tekst van deze uitgave is zorgvuldig samengesteld, er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Colofon Uitgifte: Gemeente Westvoorne Raadhuislaan 6 3235 AP Rockanje Postbus 550 3235 ZH Rockanje telefoon: (0181) 408 000 fax: (0181) 408 099 e-mail: gemeente@westvoorne.nl internet: www.westvoorne.nl Lay-out: Grontmij Nederland B.V. A.G. van Kersbergen

×