Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mozon installeert werkgroep plezier 4 2014

140 views

Published on

Over hoe de werkgroep de administratieve last ten aanzien van passend onderwijs ombuigt.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mozon installeert werkgroep plezier 4 2014

  1. 1. 22 april2014 Hoe zorgen we dat administratieve processen ons dienen in plaats van belemmeren? Met die vraag gaat de Werkgroep Plezier van MOZON de komende maanden aan de slag. Op donderdag 17 april is de werkgroep officieel geïnstalleerd. Uiteen enquête onderalle m edew erkers van M OZON bleek vorig jaardatadm inistratieve werkzaam heden de leerkrachten veelenergie kosten.M etde invoering van passend onderwijs lijktdie lastgroterte worden.M aar dooradm inistratieve zaken slim in te delen,staan ze juistin dienstvan hetonderwijs.‘Als je erzo naarkijkt, gaathetw eerechtoverhetvak’,zegtsenioronderwijsadviseurAstrid Ottenheym .‘Datlevertenergie en werkplezierop.’ Werkgroep De W erkgroep Plezierheeft7 leden.Alle M OZON-scholen zijn vertegenwoordigd.Jolanda Duijvestijn,directeur van M ontessorischoolHelm ond is voorzitter.Astrid Ottenheym van Innofun ondersteuntde werkgroep als procesbegeleider/kennisregisseur. Astrid was eerderbetrokken bijde studiedag van M OZON.Ze kenthetM ontessori-onderw ijs van binnen en van buiten.‘Bijpassend onderw ijs stellen reguliere scholen zich de vraag:hoe kan ik hetonderwijs hetbestnaar hetkind toe brengen? M ontessoriheefteen anderuitgangspunt:hoe kan ik de leerom geving zodanig inrichten, dathetkind naarhetonderwijs toe wordtgetrokken?’ Eigen visie op onderwijs De M ontessorischolen in Helm ond,Venlo,Venray en W eertm aken deeluitvan regionale sam enw erkingsverbanden voorpassend onderwijs.De scholen in die sam enwerkingsverbanden werken m etde ‘handelingsgerichte procesdiagnostiek’(hgpd).Datis een groepsgerichte benadering die weleens w ringtm etde M ontessori-aanpak.Astrid:‘De scholen van M OZON willen nu ontdekken hoe ze kunnen voldoen aan wat passend onderwijs vraagt,m étbehoud van de M ontessori-visie.En ze richten zich op vragen als:hoe voorkom en we dubbele werkzaam heden? Hoe kunnen we hetaantalinstrum enten en form ulieren m inim aliseren? Hoe bereiken we één overzichtelijk geheel?’ Kort en krachtig traject Voorde zom ervakantie kom tde W erkgroep Plezierm eteen conceptvoorstel.‘Iedere m edewerkerkan daarop reageren’,zegtAstrid.‘Hetm oetechtiets van de scholen zelfworden;werkplezierhangtsam en m etinvloed op je eigen situatie.’ Na de zom erbekijken de scholen hoe ze de aanbevelingen in de praktijk invoeren.De eerste bijeenkom stvan de werkgroep op 17 aprilheeftalvastm ooie inzichten opgeleverd.Astrid:‘Een leerkrachtzei:ik word hierblij van,hetgaatweerechtom M ontessori!’ Meer informatie Melding sluiten Deze website maakt gebruik van cookies om optimaal te kunnen functioneren. pagina 1 van 1Mozon 29-4-2014http://www.mozon.nl/nieuws/114/MOZON%20installeert%20Werkgroep%20Plezier

×