1μ Γομκάζημ Δεθονίμο


        δηαπΓίνηζε απμνΡημάηςκ

έκα πνόγναμμα ζηα πιαίζηα ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ εθπαίδεοζεξ
επηιέλαμε αοηό ημ ζέμα

γηα κα γκςνίζμομε πναγμαηηθά ημ δήηεμα

έηζη ώζηε κα δηαμμνθώζμομε ζςζηή άπμρε

      θαη ζομ...
΢ηεκ θεηηκή μαξ πνμζπάζεηα,
ε δνάζε έδςζε ηεκ ζέζε ηεξ

     ζηε ζθέρε,

  ζοιιμγή πιενμθμνηώκ,

επίζθερε ζε πώνμοξ...
Χηεξ πήγαμε εθδνμμή ζημΗΠΓ Θαονίμο.
Πνώηα πήγαμε ζηε θαθεηένηα γηα ιίγμ.
ήηακ πμιύ επηβιεηηθή. [...] Ιμο έθακε
εκηύπςζε πς...
…Ο θ. Θμδςνήξ μαξ μηιμύζε ζοκέπεηα
θαη έηζη ημκ βανέζεθα ιίγμ. Ε θ. Γηνήκε
ήηακ πμιύ θαιή. Γηδηθόηεηά ηεξ
Γεςπμκηθή. Ιαξ έ...
΢ημ ΗΠΓ εκηοπςζηάζηεθα από αοηά πμο
είδα θαη εοπανηζηώ ημοξ θονίμοξ πμο
μμο έδεηλακ ηόζα πνάγμαηα πμο δεκ
ήλενα. Γμέκα πημ...
Ιμο έθακε εκηύπςζε όηη ζα γεηημκηά
ήηακ πμιύ μεγάιε. Σμ είπακε
δηαθμζμήζεη πμιύ ςναία. Γθεί ήηακ πμιύ
μεγάιμξ πώνμξ γηα πα...
Χζεξ, μμο άνεζε πμιύ ημ παναμύζη πμο
γνάραμε γηα ημκ Πιαζηηθμύιε. Ηαη
μεγάιε εκηύπςζε μμο έδςζε πμο θάκαμε
ημ πανηί. Ιμο ά...
Πανάιιεια
 αζπμιεζήθαμε
θαηαζθεοάδμκηαξ
  ηενάζηηα
θμηκςθειή ένγα…
Σα μπμία
παναδώζαμε ζηα
  πένηα ηςκ
  ανμόδηςκ
  θμνέςκ…!
δςγναθίζαμε….
γνάραμε παναμύζηα θαη
   πμηήμαηα….
θαη ηειηθά…
μέζα από εκεμένςζε, ζθέρε θαη δεμημονγία

          θαηαιήλαμε:

 γηα κα βμεζήζς ημκ πιακήηε μμο κα ...
ζοκενγάζηεθακ μη μαζεηέξ ηεξ Α΄ηάλεξ ημο ζπμιείμο μαξ

θη μη θαζεγεηέξ:

Γονύμαπμξ Ηςζημνίδμξ
Αζεμίκα Θαμπνάθμο
΢ηάζεξ Ιεσ...
Waste Management
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Waste Management

862 views

Published on

a pps made for the project: Waste Management

3 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
862
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
100
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
3
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Waste Management

 1. 1. 1μ Γομκάζημ Δεθονίμο δηαπΓίνηζε απμνΡημάηςκ έκα πνόγναμμα ζηα πιαίζηα ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ εθπαίδεοζεξ
 2. 2. επηιέλαμε αοηό ημ ζέμα γηα κα γκςνίζμομε πναγμαηηθά ημ δήηεμα έηζη ώζηε κα δηαμμνθώζμομε ζςζηή άπμρε θαη ζομπενηθμνά γηα θάηη πμο αθμνά όιμοξ μαξ
 3. 3. ΢ηεκ θεηηκή μαξ πνμζπάζεηα, ε δνάζε έδςζε ηεκ ζέζε ηεξ ζηε ζθέρε, ζοιιμγή πιενμθμνηώκ, επίζθερε ζε πώνμοξ όπςξ ημ ΗΠΓ Θαονίμο θαη ηεκ θαιιηηεπκηθή δεμημονγία ηςκ μαζεηώκ μαξ
 4. 4. Χηεξ πήγαμε εθδνμμή ζημΗΠΓ Θαονίμο. Πνώηα πήγαμε ζηε θαθεηένηα γηα ιίγμ. ήηακ πμιύ επηβιεηηθή. [...] Ιμο έθακε εκηύπςζε πςξ αοηά ηα θηήνηα ζοκηενμύκηαη αθόμε θαη μαξ μίιεζακ πςξ ήηακ παιηά ημ Θαύνημ. [...] Ηάκαμε μμάδεξ όπμο ήμμοκ εγώ, ε θμιεηή μμο ε Γιεοζενία, ε θίιε μμο ε Δέζπμηκα θαη ε θίιε μμο ε ΢ςηενία. Γνάραμε μηα έθζεζε με ημκ θύνημ Αιμομίκημ θαη ηεκ πανμοζηάζαμε. ΢ηεκ εθδνμμή πμο πήγαμε ζημ Θαύνημ πημ πμιιή εκηύπςζε μμο έθακε ημ πςξ (Άκκα Βιάπμο) θηάπκακ ημ πανηί. Ήηακ θακηαζηηθό. Παίνκακε ημ πανηί. ημ βάδακε ζε έκα μεπάκεμα, ημ έθακακ μηθνά θμμμαηάθηα, μεηά ‘νίπκακ πνώμα, ημ ακαθάηεοακ θαη γηκόκημοζακ όια ηα θμμμαηάθηα ππ, μπιε. Ιεηά πιάζακε όηη ζπήμα ήζειακ θαη ημ δεζηαίκακε. (Βαζίιεξ Ηιαπάθεξ)
 5. 5. …Ο θ. Θμδςνήξ μαξ μηιμύζε ζοκέπεηα θαη έηζη ημκ βανέζεθα ιίγμ. Ε θ. Γηνήκε ήηακ πμιύ θαιή. Γηδηθόηεηά ηεξ Γεςπμκηθή. Ιαξ έδεηλε πςξ ακαθοθιώκμομε ηα πενηζζεύμαηα ηεξ θμοδίκαξ. Ο θ. Ιακώιεξ μαξ έδεηλε έκα βηκηεάθη με ηεκ ηζημνία ημο Θαονίμο. Από αοηό ημ βηκηεάθη, μμο άνεζε ημ πμηεμαηάθη πμο έιεγε μ αθεγεηήξ. Ήηακ ζα μακηηκάδα, είπε μμμημθαηαιελία θαη μπμνμύζεξ κα ημ αθμύζεηξ εοπάνηζηα. Σμ θαιύηενμ γηα μέκα, ήηακ όηακ μάζαμε κα ακαθοθιώκμομε πανηί. Ιόιηξ γύνηζα …πενάζαμε οπένμπα. Ιηιήζαμε γηα ηα ζπίηη, είπα ζηα αδέιθηα μμο πςξ ημ μεηαιιεύμαηα θαη ηεκ ηζημνία ημο θάκμοκ. Θαονίμο. Ιαξ είπακ όηη είπε μόιοβδμ θαη αζήμη. Ιαξ έδεηλακ μηα πανμοζίαζε ( ΢ηεθακία Γμύια ) πμο μαξ είπακ εημημάζεη. Ιεηά ημ δηάιιεημμα θάγαμε έκα ζάκημοηηξ πμο μαξ θέναζακ. Ιεηά μαξ έβγαιακ έλς γηα κα δμύμε ημ πνόγναμμα απμζύκζεζεξ θύιιςκ (θμμπόζη). ( Πακαγηώηεξ Ζςακκίδεξ )
 6. 6. ΢ημ ΗΠΓ εκηοπςζηάζηεθα από αοηά πμο είδα θαη εοπανηζηώ ημοξ θονίμοξ πμο μμο έδεηλακ ηόζα πνάγμαηα πμο δεκ ήλενα. Γμέκα πημ πμιύ με εκηοπςζίαζε πμο απιμί άκζνςπμη, πςνίξ μεπακήμαηα, μπμνμύζακ κα θηάλμοκε έκα πανηί ακαθοθιώζημμ. Γπίζεξ εκηύπςζε μμο έθακε πςξ δμύζακ μη άκζνςπμη παιηά εθεί. Πάκηςξ εγώ εκηοπςζηάζηεθα απμ αοηά πμο είδα θαη πμιύ εοπανίζηςξ ζα λακαπήγαηκα! Ε εθδνμμή ζημ Θαύνημ ήηακ ιίγμ βανεηή (Αιέλεξ Ημνηέζεξ) θαη βιαθεία γηαηί μαξ πήγακ ζε έκα μηθνό θαη θιεηζηό δςμάηημ θαη μαξ μηιμύζακ γηα δηάθμνα πνάγμαηα. Ιαξ έβαιακ κα θάκμομε δηάθμνεξ αζθήζεηξ θαη είδαμε έκα βανεηό βίκηεμ γηα ημ Θαύνημ. Σμ μόκμ εοπάνηζημ ήηακ όηη θάκαμε δηάιιεημα θαη μαξ έδςζακ κα θάμε. (Δεμήηνεξ ΢ηώναξ)
 7. 7. Ιμο έθακε εκηύπςζε όηη ζα γεηημκηά ήηακ πμιύ μεγάιε. Σμ είπακε δηαθμζμήζεη πμιύ ςναία. Γθεί ήηακ πμιύ μεγάιμξ πώνμξ γηα παηπκίδη. Ιμο έθακακ εκηύπςζε ηα πεηνώμαηα πμο είδαμε θαη όηακ θηηάπκαμε πανηί γηαηί ζοκενγαδόηακ όιε ε μμάδα. Ιμο έθακε εκηύπςζε εθεί πμο θηάπκαμε ημ πώμα γηα ηηξ γιάζηνεξ. Σμκ πώνμ ημκ είπακε βάιεη πμιύ ςναίμ. Γίπε πμιιά θοηά θαη δέκηνα θαη θαζανό αένα. Ιμο έθακε εκηύπςζε πςξ μπόνεζακ κα θηάλμοκ έηζη ηα ζπίηηα θαη δεκ γθνεμίζηεθακ όια επεηδή ήηακ πμιύ παιηά πνάγμαηα. Γγώ αηζηάκζεθα πμιύ ςναία εθεί γηα αοηά πμο θάκαμε, πμο γνάραμε, ημ πανηί πμο θηάλαμε θαη ηα πεηνώμαηα πμο είδαμε. (Γηώνγμξ Ακδνμοιάθεξ)
 8. 8. Χζεξ, μμο άνεζε πμιύ ημ παναμύζη πμο γνάραμε γηα ημκ Πιαζηηθμύιε. Ηαη μεγάιε εκηύπςζε μμο έδςζε πμο θάκαμε ημ πανηί. Ιμο άνεζε ε δηαδνμμή θαη πμο πεγαίκαμε θαη πμο ενπόμαζηακ. Ιμο άνεζακ θαη ηα θνεβάηηα πμο είπακ πάκς ζηα δςμάηηα. Χςνηζηήθαμε ζε μμάδεξ. Ιμο άνεζε πμο βγήθαμε έλς θαη μέζα ζε θείκμ ημ θάδμ έβαδακ δηάθμνα ιαπακηθά θαη μαξ είπακ όηη ηα ζθμοιήθηα θαη ηα άιια έκημμα έηνςγακ ηα ιαπακηθά θαη θείκμξ μ θάδμξ δε γέμηδε! Ιμο άνεζε πμο είδαμε εθείκμ ημ εγθαηαιειεημμέκμ θηήνημ. Ηαη αοηά. (Ραθαήι Ηαμπμύνεξ)
 9. 9. Πανάιιεια αζπμιεζήθαμε θαηαζθεοάδμκηαξ ηενάζηηα θμηκςθειή ένγα…
 10. 10. Σα μπμία παναδώζαμε ζηα πένηα ηςκ ανμόδηςκ θμνέςκ…!
 11. 11. δςγναθίζαμε….
 12. 12. γνάραμε παναμύζηα θαη πμηήμαηα….
 13. 13. θαη ηειηθά… μέζα από εκεμένςζε, ζθέρε θαη δεμημονγία θαηαιήλαμε: γηα κα βμεζήζς ημκ πιακήηε μμο κα δήζεη… Reduce μεηώκς Reuse επακαπνεζημμπμηώ Recycle ακαθοθιώκς
 14. 14. ζοκενγάζηεθακ μη μαζεηέξ ηεξ Α΄ηάλεξ ημο ζπμιείμο μαξ θη μη θαζεγεηέξ: Γονύμαπμξ Ηςζημνίδμξ Αζεμίκα Θαμπνάθμο ΢ηάζεξ Ιεσκηάκεξ ε δμοιεηά μαξ μιόθιενε ζημ blog ημο ζπμιείμο prOper edUcation Σέιμξ!!!!!

×