Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

светът на галактиките

 • Login to see the comments

светът на галактиките

 1. 1. Изготвил:
 2. 2.  Галактиките са гравитационно свързана системи от звезди, междузвезден газ и прах, плазма и невидима тъмна материя. Освен това, в тях има и различни видове звездни купове и мъглявини, като повечето от звездите в галактиките са част от система от две или повече звезди.
 3. 3.  Думата "галактика" идва от гръцкия израз за нашата собствена галактика, "галаксиас" (γαλαξίας) или "киклос галактикос", което означава "млечен кръг". Типичните галактики съдържат от един милион до хиляда милиарда звезди, гравитиращи около общ гравитационен център. Различават се различни типове галактики в зависимост от формата и структурата им.
 4. 4.  Учените са дали имена на над 200 000 галактики. Най-големите галактики имат диаметър около 30- 40 хиляди парсека, а най-малките – хиляди пъти по-малък, а масите им могат да се различават милиони пъти. Голяма част от галактиките са обединени в огромни галактични купове, а разстоянията между тях са само около 10-20 пъти по-големи от диаметъра им, така, че нерядко се наблюдават взаимодействащи галактики. В галактиките се съдържат звезди от най-различни типове, а също и звездни купове, мъглявини и частици, разпръснати в междузвездното пространство.
 5. 5.  Преди повече от 15 милиарда години като последица от началната еволюция на Вселената са се образували голям брой газови облаци, съставени почти изключително от водород и хелий, с различни размери и бавно въртящи се около себе си. От тези облаци щели да се родят галактиките, а един от тях щял да образува нашата.
 6. 6. 1.През 1610г., Галилео Галилей използвателескоп за да изучава Млечния път иоткрива, че е съставен от голям брой слабизвезди.2.В трактата си през 1755г., Имануел Кантизказва предположението, че галактиката евъртящо се тяло, състоящо се от огроменброй звезди, задържани от гравитационнитесили подобно на Слънчевата система, но вмного по-голям размер. Кант също такаизказал твърдението, че някои мъглявини саотделни галактики.
 7. 7. 3.Към края на 18 век Шарл Месие съставилкаталог съдържащ 109те най-яркимъглявини, последван от по-голям каталогот пет хиляди мъглявини, издаден от УилямХершел.4.През 1845г. Лорд Роз конструирал новтелескоп и бил в състояние да разграничиелипсовидна мъглявина от спираловидна.
 8. 8. 5. През 1917г. Хебер Куртис открива11 новимъглявини. Куртис забелязал, че тези новибили приблизително 10 магнитута по-слаби(бледи) отколкото тези, намиращи се внашата галактика. Като резултат той успялда изчисли разстоянието от 150 000светлинни години. Той предложил таканаречените "острови наВселената", хипотеза, която твърди,чемъглявините са самостоятелни галактики.
 9. 9. 6.През 1920 се състоял т.нар. Велик Дебатмежду Харлоу Шапли и ХеберКуртис, отнасящ се за природата на МлечнияПът, спиралните мъглявини и размерите навселената.7.В началото на 20те ,Едуин Хъбъл използвалнов вид телескоп,с който успял да изследвавъншните части на някои спиралнимъглявини като групи индивидуалнизвезди, той изчислил разстоянието домъглявините: те били прекалено далеч за даса част от Млечния Път.
 10. 10. 8.През 1936 Хъбъл създава система закласификация на галактиките, използвана идо днес под името Редица на Хъбъл.9.През 1785г. Уилям Хершел прави първияопит да се опише формата на Млечния Път ипозицията на Слънцето в, чрез внимателнопреброяване броя на звездите в различнитечасти на небето.10.През 1920г., използвайки прецизенметод, Каптейн достигнал до картината намалка елипсовидна галактика със Слънцетоблизо до центъра.
 11. 11. 11. Харлоу Шапли използва различенметод, базиран на каталогизиране накълбовидни групи ,който довел го коренноразлична картина: плосък диск с диаметърприблизително 70 килопарсекса и Слънцетодалеч от центъра.12. Анализите на Каптейн и Шапли пропуснали визчисленията поглъщането на светлина отмеждузвездния прах съществуващ вгалактиката. 13. През 1930г. Робърт Тръмплър определилколичествено този ефект ,чрез изучаване наотворени групи,така настоящата картина нанашата галактика се появила.
 12. 12. 13.През 1944г. Хендрик ван де Хълстпредсказал микровълново лъчение сдължина на вълната 21 см, като резултат отмеждузвездния атомен хидрогененгаз, каквото наистина било наблюдаванопрез 1951г.. Това лъчение дава възможностза много по-добро изучаване наГалактиката, стига да не е повлияно отабсорбация на междузвезден прах и може дабъде използвано за картотекиране надвижението на газа в галактиката.
 13. 13. 14.Тези наблюдения довели до постулирането наструктура в центъра на галактиката, въртяща сеоколо ос. Чрез подобрени радиотелескопи, хидрогенния газ също може да бъдепроследен и в други галактики.15.В началото на 90те, космическият телескоп Хъбълдал възможност за по добри наблюдения. Hubbledeep Field, изключително дълго изследване наотносително празни части на небето, предоставядоказателства, че има около 175 билиона галактикивъв вселената. Подобрена технология разкриваспектри, невидими за човека(радио, инфрачервени, рентгеновителескопи), които откриват галактики, неразкрити отХъбъл.
 14. 14.  Астрономите все още не са сигурни каква е причината за разнообразието от галактични типове:1. Първоначално се смятало, че различнитетипове се образуват в следствие отразличната скорост на въртене нагалактиката при раждането й. Въртенетоможе и да играе роля за определянето натипа на галактиката, защото бързовъртящитесе обекти, по принцип, се сплескват. Тозиефект е отговорен за плоския профил наСлънчевата система и за сплеснатостта наЗемята при полюсите.
 15. 15. 2.Въпреки всичко обаче, сравнение наротационните скорости на елиптичнигалактики с различна степен насплеснатост, сочи, че няма връзка междуротационната скорост и сплеснатостта илиако има такава връзка, то ефектите от нея сапренебрежително малки. Скоростта навъртене може и да е от значение, ноопределено има и по важни фактори. Другтип различия в скорости, например, може дапредложи обяснение за различните типовегалактики.
 16. 16.  ВИДОВЕ ГАЛАКТИКИ E - елиптични S – нормални спирални ръкави SB – спирални ръкави, пресечен и от прахов диск I - неправилни
 17. 17.  Формите и размерите на галактиките са твърде разнообразни. Хъбъл продължава изучаването на галактиките и неговите наблюдения довеждат до класифицирането на галактиките според тяхната форма на спирални, елиптични и неправилни.
 18. 18.  Характерно за тях са сравнително ярките спирални ръкави, които излизат от ядрото (тип S0). Те се наричат лещовидини, защото формата им наподобява леща на лупа. Те се делят на три вида (a, b, c, д) според това колко издърпани към ядрото са ръкавите им и колко е голямо самото ядро – оказва се, че двата фактора са силно свързани.Другият тип спираловидни галактики са такива, на които ядрото е пресечено от прахов диск (тип SB). Буквеният индекс след SB показва големината на праховия облак. Нашата галактика Млечния път е представител на спиралните галактики. Друга такава галактика е Водовъртеж (М51) в съзвездието Ловджийски кучета, която може да се наблюдава с телескоп. Единствената спирална галактика, видима с просто око, е галактиката Андромеда (М31), която е копие на Млечния път.
 19. 19.  Отгазовите облаци, в които липсва въртеливо движение, се оформят елиптични галактики. Те са считани за най-стари и предци на другите видове. Отбелязват се като галактики от тип Е, като се номерират от Е0 до Е7 според това колко сферична/яйцевидна е формата им. 0 е галактика със сферична форма, а 7 е като сплескан диск. Представител на елиптичните галактики е гигантската М87 в съзвездието Дева.
 20. 20.  Неправилните галактики (означават се с I) се формират от газови облаци, в които има въртящ момент, но няма централно сгъстяване на веществото. Такива са галактиките Големия Магеланов облак и Малкия Магеланов облак, видими от южното полукълбо на Земята.
 21. 21. Спирални(S,Sb) Елиптични(E) Неправилни(I)Форма и Силно сплескан диск Без диск, звездите Няма от звезди са равномерноструктура игаз,съдържащ определена разпределени в структура и спирални ръкави и по- елипсовидна дебело ядро в формула. центъра. форма,варираща от почти сферична до силно сплескана.Съдържание Съдържа и млади и Съдържа само Съдържа стари стари звезди. млади и стари звезди;халото е звезди. изградено само от стари звездиГаз и прах Състои се от Съдържа малко Съдържа големи количества или почти изобилие от газ ипрах,халото никакъв прах. прах и газ. съдържа по малко и от двете.
 22. 22. Звезди Новообразуващ Без знаци за Засилено ите се звезди се формиращи се образуване на намират в нови звезди нови звезди. ръкавите на през галактиката. последните 30 млн.години.Движение Газът и прахта Звездите имат Газът и пахта се движат по произволни имат кръгли орбити орбити в изключително около центъра триизмерното неправилни на пространство. орбити. галактиката;звез дите в халото имат произволни орбити в триизмерното пространство.
 23. 23. М31 (NGC 224) е галактиката Андромеда.Намира се на 2930000 светлинни години отнас и е най-отдалеченият обект, достъпен занаблюдение с просто око. Заедно с яркия сиспътник М32 (долу вляво) и по-слабия М110или MGC205 (горе дясно) тя е член наМестната група, както Млечният път идвадесетина други галактики. Ние можем даси представим как изглежда нашатаГалактика, защото М31 е нейно точно копие:централно сгъстяване от стари червени ижълти звезди, тъмни ивици от прах и яркиспирални ръкави, трасирани от сини, горещизвезди. Наблюдавана с бинокъл или малъктелескоп е възможно да се забележат някоидетайли, а също така и двата компаньона нагалактиката - М32 и М110
 24. 24. Разположениена АндромедаспрямосъзвездиетоКасиопея
 25. 25.  Тежестта на галактиката Андромеда е 3 x 10 Слънчеви маси, но 1 на Млечния път 1,4 x 10. Сравнен с по-новите изчисления за нашия Млечен път, това е значително по-малко отколкото масата на нашата галактика, което загатва, че Млечният път може да бъде много по-плътен отколкото M31. Тези резултати са потвърдени от новите изчисления за тоталната маса на халото, което в М31 тежи 1,23 трилиона слънчеви маси, сравнено с това в Млечния път, което тежи 1,9 трилиона слънчеви маси.. Светимостта на Андромеда е 11 милиарда слънца. Това е една от най-светлите познати галактики. Спиралните ръкави съдържат ярки сини гиганти и небуларни региони, потънали в облаци от прах (І поколение) докато центърът на ядрото е широк рояк от по-слаби червени и жълти звезди (ІІ поколение). Измервания с чувствителния инструмент денситометър определят големината и като 180 000 светлинни години.
 26. 26.  Снимка от телескопа Хъбъл, на две взаимодействащи си спирални галактики,показва,че двете галактики са гравитационно „заключени” заедно и се ще привличат една към друга в продължение на следващите няколко милиарда години. Астрономите предвиждат, по-голямата галактика, ще „погълне” по-малката .Накрая ще се слеят образувайки една огромна елиптична галактика. Счита се, че много галактики, включително Млечния Път, са образувани от подобни процеси на съединяване на по-малки галактики преди милярди години.
 27. 27.  Гигантската галактика NGC1316, позната на астрономите като мощен източник на радиовълни, на пръв поглед е обикновена елиптична галактика. Астрономите обаче наблюдават огромни дискове от газ и прах, които представляват междузвездно вещество, което не е характерно за елиптичните галактики. Очевидно това е резултат от галактически канибализъм - скоро, NGC1316 е погълнала малка спирална галактика, и още не я е "смляла". NGC 1316 се намира на 75 милиона светлинни години от Слънцето, и е част от купа от галактики в съзвездието Пещ. Освен праховите облаци, изследванията на галактиката показват и други симптоми на скорошен сблъсък на галактики: изображения на периферни области показват стълбове от специфичен резултат от приливното взаимодействие на две галактики. Астрономите смятат, че гигантските елиптични галактики са резултат от сблъсъци между галактики, но за пръв път пряко се наблюдава ясно свидетелство за това.
 28. 28. Куп от галактики
 29. 29. Космическият телескоп Хъбъл отсовалката "Дискавъри" по време навтората сервизна мисия STS-82

×