Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teresa gonzalez costa

839 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Teresa gonzalez costa

  1. 1. Literatura Galega do Século XX e da ActualidadeTeresa González Costa Entrevista IES Manuel García Barros A Estrada Texto: © Cc-by-sa-3.0 Fotos: © Todos os dereitos reservados
  2. 2. Teresa González Costa1. Como lembra Vostede aqueles seus primeiros anos en contacto co noso teatro dos anos noventa? Que posuía de seu o teatro dos noventa en contraposición ao do século actual?Lémbroos como un inicio, e o que iso ten sempre de especial. A diferenza é o enriquecemento. Cada vez aprendes máis, e iso vesereflectido, tanto no contido como na técnica.2. Vostede leva unha carreira ligada ao teatro, sen embargo, en 2010 gañou o Premio Merlín pola obra A filla do ladrón de bicicletas. Que foi o que a impulsou a escribir esta obra en prosa?Cada historia precisa dunha forma determinada, penso eu. Tamén escribo cousasque pertencen a outros xéneros, aínda que non fosen publicadas.3. Durante a súa formación profesional estivo vivindo e traballando en Galicia, Francia, Italia e Suíza (Xenebra). Cal é a súa opinión sobre a repercusión que pode ter na formación dunha persoa xove estar en contacto con distintas culturas? Que aportou a súa estadía en Xenebra á súa carreira profesional?Para min foi moi importante, diría que esencial. Eu non escribiría se non saíseantes fóra. Xenebra foi un momento de especial relevancia, tanto polaaprendizaxe alí levada a cabo como polas persoas atopadas, así como polo meutraballo. Alí, polo xeral, dáselle moita importancia á forma, pero aínda máis aocontido. Aprendín moito estando alí. Presentación de obras de teatro na librería Couceiro. 4. Cal é a situación das compañías teatrais o do teatro galego na actualidade? Que se podería facer para fomentar o teatro en Galicia, especialmente aquel que poña en escena temáticas para os máis xoves? Faltan axudas. As subvencións deberían ser unha maneira de facer xustiza entre os creadores e o público. Hai que dar prioridade á cultura e ás súas manifestacións. Se non, todos sairemos perdendo.
  3. 3. Teresa González Costa5. Normalmente vostede escribe teatro (e agora prosa con A filla do ladrón de bicicletas) para un público infantil e xuvenil. Por que se decantou por ese público e que é o que pretende con esa elección? É máis agradecido este público que o adulto? Require este teatro unha maior sensibilidade e mesmo que o autor se teña que meter no corpo, no pensamento... nunha palabra, que se teña que identificar de cheo con ese público xove?A dicir verdade, penso que non me decantei por ningún público. Eu escribo historias. Fágoo a partir de certas necesidades, pero claro,cando rematas de escribir ás veces hai que poñer idades. Digamos que escribir para adultos faime confrontar certas problemáticas.Cando escribo para todos os públicos, adoito facer máis fuxidas fantásticas… En canto ás sensibilidades, non podería xeralizar. É unhacuestión de responsabilidade, tamén.6. Con que obra(s) súa(s) se identifica máis? Por que?Cada historia ten unha inspiración e unha razón de ser diferentes. Non sabería.7. Que opina vostede sobre a situación   da lingua e literatura galega na actualidade? Parécenlle acertados os esforzos que se están a levar a cabo para tratar de protexelas e promovelas? Está nunha situación crítica no sentido de que se está maltratando. Unha persoa tería que falar a súa lingua porque é unha maneira de comunicarse, non porque lle pagan por facelo. Debería cesar a instrumentalización política e económica da lingua. Amar a lingua e facela amar, é moi distinto de “deber facer amar” a lingua. 8. Vostede que xa acadou os máis variados premios de teatro a nivel galego, con que premio dos que gañou polas súas obras se sente máis satisfeita? Por que? Cumpren os premios literarios, e en concreto os teatrais, unha función importante para o seu espallamento ou pola contra axudan en pouco este obxectivo?Teresa González Costa recibindo o premio Mome de teatro. En canto a satisfacción, cada peza tivo a súa. Digamos que os premios de teatro foron importantes porque se levaron a escena as miñas obras. E, si: ese tería que ser o obxectivo. Ao non ter compañía propia, un premio é importante para que a obra se difunda e, no mellor dos casos, alguén decida poñela en escena.
  4. 4. Teresa González Costa 9. Cre vostede que sería interesante traducir ao galego obras de teatro, infantil e xuvenil, orixinarias doutras culturas e idiomas? Ou pola contra, dada a temática máis local estas obras non aportarían o que si aportan obras universais dirixidas a un público adulto e entendido? Se a peza é boa, sempre aportará algo. Non estou segura de que as pezas destinadas a todos os públicos sexan máis locais, ou menos universais, que as destinadas unicamente aos adultos. 10. Sería teat n necesa r r auto o no nos ias máis ra d o idi e di t mod e o ao obras oma com oriais ga Pinto c da o le ou V r, Ol arón de colecc Laiove gas que arela impio Ar figuras ión A Pi nto, Fer se com Buxá ca . . . c ng ve pr n? ou d ontempo uela de nza...? ometese outr P n Ha i o utra os xa ráneas teatro.. or certo coa pu edito s do s co . , bl rial editoria écul mo Man que se Vostede icación d calqu s o pa u s i era m e dediqu s que ta sado el Lour ente fig é a ma e Non m com e u io pens aneira, e, na m én o fa o An nzo, Xos rar des rLour tón t enzo o nunca para que aioría da n, como Losa é Vázqu e ao q p da D e ue, c niso, pe iso poida súa pro or exem i é gu z ez oñec ro d p éndo hai, e suceder, ución, a lo Edició o só n t o un p tre os a en que h teatro, ns Xerais ouco , lle utores q aber tam ten algo . Pero q teño u é ue un a e citade n unha d de hero unha prez i o esp s, perso emanda. co. De ecial as c . omo Ma n u el Teresa González Costa recibindo o premio Mome de teatro.
  5. 5. A R IO IO N ES TCU
  6. 6. a obra Un personaxe galego e un estr e unh anxeiro? r/-a egos? a auto gal U n/h teraria … ións r Veña, xa que hai que elixir… li elecc po Personaxe galego: n , algúns de Cunqueiro, tan teat a nda queiro e e rais, tan ben u e dem a Cun . Con es … pintados, como o vello Simba d. Extranxeiro: nt as q cabez antre o otiv ra Jacques o Fatalista, Ulises, Cir u m as preg vénme á do Soch á vez e ou out Zorba o grego... Español: don ano de Bergerac,Ai ! Es esmo ónicas rante e autor, Quijote, La m rAg ora o, As C ral, hila ía outro Celestina… E están, claro, algú ns de Valle- pl at ir . e xem intre te alvez d queiro Inclán... o ,t n peq uen omento a de Cu om obr i teraria Un pe Nou tr nha obra l ficció rsonaxe de u tor/-a e ? n co q cienci Un/ ha au stranxeiros ue se ident a- e tora ifiqu s , escri cias. e? red Varga referen pens o en F sp moita s, poemas, ident A ver… No mo eño ificac n sei or a mes acos. Pero t s escritore son, ión, p s Ag e po lici oito Steven ier, Enki Bilal, ero gú e falar de m ro, stanm fra n cesa d da país ten ville, Home olas Bouv autor de cóm e algú difíci l, ca M el Nic i r ns de É !! Uff… Mansfield, n podía viv especi almen ics qu e me g n ovelas therine a no te. usta p ezas, ,K a h a époc S helley Durante un Mary … Twain Mark
  7. 7. l? t ábe Unha p elícula sa lien nu n de cine , e nto S et erv sse, o Teño m oitas, c m el a om onu por exe igu nnem ste c ue o mplo. O laro. Non sei U nm M o a ado A te tri le é q . de Lin u a ita liana “ … “I am Mimi M Legend”, m ent am t an ntab ción de Cam a Wert müller o nu cia ch É bas alie voca bra, arón d . Hai u ns día etalurg i o m ran íza. o. O s o pro Xene por moito. e la Isl a en fi s vin a co”, bro de F Su icil om o en nado Gústam lme, gu vida em ar c e moitoL g zo con que d izado mad nde lu ri o cinem stoum e i ai real quei ra, co a fran cés. nte todo h foi u ntei fro a, n to morre fro u es tat nume ervet a o d lvino… Un feito histórico? Un t ipo d d mo uel S tro la Ca e mú s g Mi ao ou Calquera cese de presen za Escoi canc ica? Unh u s to to mo ión? a x opresiva nun lugar. Gúst ita m ? anm atral e Ma úsica a ob ra te Buck ley, C ria C allas , moi ta ra Unh beza escoi , Perg dio. e á ca s taba a Jac harli e o … Vénm pasaxe Unha ques Winston lesi, Jeff il! A ver c. Ten s. come canción: Brel, a Pac … Ho xe difíc Bergera nt ensa over” “Bab oI Que o de moi i , de J y eff B , you sho báñez… e Ciran sísimas uckl ey. P uld have o ferm Un lugar para visitar? e un lugar para descansar? or exe mplo . Sicilia. A miña casa.
  8. 8. ? eal izar Unh Un l por r a uto ugar ceio Non pía? a xeitaU n an ón. diga hai m ensa Agor do pa ra Xap n qu xes q a me Ir a propi o e én or ue n miñ smo, de o a fie b carto idioma. mal fal s stra, aixo da s no Outr ar o ao so vivir n so a: Qu l. . Ou n pr e os tra: eciso non Que s par se é nec a pol a en esari icía qu e a. ento ? con ? aim t m rete atura /-a que .F a o en liter tor tifi c ión as, , a O utr da au en a id ca rg tes al, fi Va mai s /h n ti an Bil ade a turaU n i de Fred Cerv ki o!!! a liter me o lo r a , a En pl e nso Gústa a ma le usa u a xem on p to… e ch ben ped ... O or e Mundo r u e eu n emen r afía … i s moi am erot s. P se ir ural/urb É q entret fotog L id ic Praia/m ano? o o, a on ent i di a D cóm N s ontaña? com debux as re, m ea or de m To kesp aut Cada lug ar ten o s ha tista S r encanto, e cada m eu a a súa ne omento cesidade .

×