Portfolio lengkap

20,403 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
20,403
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47
Actions
Shares
0
Downloads
433
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Portfolio lengkap

 1. 1. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 PEMARKAHAN 1 BAHAN PP 2 ESEI 3 FORUM EDU 3016 : TEKNOLOGI & PENTAKSIRAN 1 JUMLAH TAJUK PORTFOLIO KUMPULAN EL SO1 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO ID NO TELEFONASNAH BTE ARIFFIN D049409 0135453402 DR MOHD FAIZAL NIZAM LEE ABDULLAH
 2. 2. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 16 DISEMBER 2011 HIERARKI STRUKTUR PENGETAHUAN Murid perlu menguasai fungsi ayat tunggal dan ayat majmuk dan dapat mengaplikasi kedua-duanya akan dapat membina struktur ayat yang lengkap menepati ciri-ciri sebuah karangan yang baik. Ayat Tunggal Ayat Majmuk MembuatMendengar Berinteraksi Membaca Menulis Menaakul Latihan Pengukuhan Rajah 1 : Hierarki Struktur Pengetahuan bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 6
 3. 3. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM TOPIK : KEKELUARGAAN UNIT PENGETAHUAN KEMAHIRAN FAKTA KONSEP/ISTILAH GENERELISASI KOGNITIF PSIKOMOTOR SOSIALUNIT 1 1.1.Berbual tentang (i) Berinteraksi dengan (i).Murid perlu (i)Menjana (i) Murid (i) Murid sesuatu perkara berkaitan pihak lain berkaitan menguasai 4 kemahiran menggunakan melibatkan diri kehidupan seharian sesuatu topik. kemahiran asas berfikir kemahiran motor dalamMenggapai dengan menggunakan iaitu kemahiran halus iaitu perbincangan. kata,ungkapan,ayat, mendengar, koordinasi mataImpian. sebutan , intonasi dan bertutur, (ii)Memahami dan tangan untuk nada yang sesuai. membaca, menulis aktiviti menulis. fakta (ii)Berkomunika dan menaakul. si dengan sopan dan 1.4. Menyatakan (ii) Bertindak bertatasusila. (iii) Menjana permintaan secara (ii)Mengetahui idea dan balas dan berterus terang dan jenis-jenis ayat dan menyusun idea melakukan menyakinkan dengan (i)Menggunakan mengetahui latihan perkataan, ayat dan (iii)Berkerjasam menggunakan intonasi struktur pengukuhan. paralinguistik yang a memberikan dan unsur paralinguistik pembinaannya sesuai untuk maklumat dan yang sesuai untuk serta menyatakannya menguatkan permintaan. menyatakan sesuatu penggunaannya. kepada rakan permintaan. ( ayat tunggal dan dan guru. (ii)Mengemukakan ayat majmuk) hasrat dengan memberi alasan yang
 4. 4. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 kukuh. (iii)Mengetahui kata hubung yang5.1. Membaca kuat digunakan untukperkataan dan ayat membina ayatdengan sebutan dan (i)Membacaintonasi yang betul dan perkataan, rangkaikata majmuk.memahami perkara yang ayat tunggal dan ayatdibaca. majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.8.1. Membina dan menulisperkataan, ayat tunggaldan ayat majmuk. (i)Menulis pelbagai jenis ayat. ii)Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. (i)Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.
 5. 5. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 (ii) Melahirkan rasa hati dengan berterus terang secara berhemah.UNIT 1 5.1 Membaca kuat (i) Membaca (i)Murid perlu (i)Menjana (i) Murid (i) Murid perkataan dan dan ayat perkataan dan menguasai fungsi kemahiran menggunakan melibatkan diriNenekku dengan sebutan dan rangkaikata, ayat ayat-ayat untuk berfikir kemahiran motor dalamkreatif. intonasi yang betul, tunggal dan ayat membina struktur halus iaitu perbincangan. memahami perkataan majmuk dengan dan ayat yang baik. koordinasi mata yang dibaca. intonasi yang betul. (ii)Memahami dan tangan untuk aktiviti menulis. (ii) Memahami fakta (ii)Berkomunika perkataan,rangkaikata, si dengan ayat yang dibaca. sopan dan (iii) Menjana (ii) Bertindak bertatasusila idea dan balas dan 7.1. Membaca dan menyusun idea melakukan (i)Membaca dan latihan menerangkan maksud membuat andaian pengukuhan. kandungan teks yang tentang sesuatu tersurat dan tersirat. perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. (ii)Menyatakan andaian yang dibuat (iii) Lukisan peta secara ringkas. minda (i)Menulis pelbagai
 6. 6. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 jenis ayat. (iv)Mengkelaskan maklumat. 8.1. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal (v)Menyaring dan ayat majmuk. (i)Mengenalpasti dan maklumat. membetulkan kesilapan penggunaan kata dan struktur ayat. 10.2. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.UNIT 1 5.1. Membaca kuat (i) Membaca (i)Murid perlu (i)Menjana (i) Murid (i) Murid perkataan dan ayat perkataan,rangkaikata, memahami fungsi kemahiran menggunakan melibatkan diri dengan sebutan dan ayat tunggal dan ayat ayat tunggal dan berfikir kemahiran motor dalamImpian intonasi yang betul, majmuk dengan ayat majmuk. halus iaitu perbincangan.menjadi memahami perkataan sebutan dan intonasi koordinasi matakenyataan yang dibaca. yang betul. (ii)Memahami dan tangan untuk (ii) Murid perlu fakta aktiviti menulis. (ii)Berkomunika (ii) Memahami perkataan, rangkai meluaskan si dengan kata dan ayat yang di pembacaan untuk sopan dan baca. menghasilkan (ii) Bertindak bertatasusila (iii) Menjana sebuah karangan balas dan idea dan yang baik dan menyusun idea melakukan menarik. latihan (i)Membaca dan pengukuhan. mengecap isi-isi 6.3. Membaca dan penting daripada mengenal pasti isi utama pelbagai bahan dan isi sampingan (iii) Lukisan peta
 7. 7. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154daripada teks. bacaan. minda (i)Melakukan (iv)Mengkelaskan tranformasi maklumat maklumat.10.1. Menghasilkan dalam teks kepadapelbagai genre ( prosa pelbagai genre.dan puisi) termasuk e-melyang mudah,menarik dan (v)Menyaringbermakna. maklumat. (i)Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif. (i)Menyenaraikan perkataan, idea, ayat11.2. Mengulas karya dan penanda wacana,bukan sastera dari aspek yang menarik dalampenggunaan idea, ayat, karya yang dibaca.wacana, nilai danpengajaran.
 8. 8. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 ESEI : NYATAKAN APAKAH FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIAMBIL KIRA DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN PILIHAN KAEDAH PENGAJARAN BAGI TOPIK/TAJUK TERSEBUT. Pelaksanaan kurikulum sekolah yang disemak semula memberi penekanan atas strategi pembelajaran yang berkesan sesuaidengan kehendak pendidikan masa kini dan masa depan. Dalam usaha untuk membantu guru memahami dan mengamalkanstrategi tersebut. Pusat perkembangan kurikulum (PPK) telah menghasilkan pelbagai bahan sokongan kurikulum yang terdiridaripada pelbagai modul pengajaran dan pembelajaran ( P& P ) dan buku penerangan am tentang pengurusan dan pelaksanaankurikulum. Usaha Pusat Perkembangan Kurikulum mewujudkan modul-modul pengajaran dengan harapan agar guru dapatmempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di samping mewujudkan suasana bilik darjah yang
 9. 9. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154menyeronokkan.Situasi yang seronok itu sudah semestinya akan menghasilkan satu bentuk ke arah pencapaian matlamatpengajaran yang berkesan. Pengajaran dan pembelajaran merupakan nadi dan aktiviti utama di sekolah. Ia adalah satu proses kompleks yangmemerlukan perhatian,penilaian dan kajian yang berterusan. Peranan Pengurusan pentadbiran di sekolah juga sangat pentingdalam mendapat dan mengumpulkan maklumat yang lengkap tentang tahap keupayaan pengajaran guru-guru sebelum dapatmember panduan dan bimbingan kepada mereka. Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan oleh guru kebiasaannya berlaku apabila guru memberi perhatian dan mengambilkira perbezaan yang ada dalam diri pelajar. Aspek-aspek perbezaan itu haruslah meliputi aspek kecerdasan (intelligence ),emosi,struktur dan cara pembelajaran,jantina dan latar belakang keluarga. Sekiranya guru tidak mengambil perhatian ke atasperbezaan yang ada,ianya akan membawa kesan dan pengaruh kepada pembelajaran pelajar. Setiap pelajar sudah semestinyamempunyai perbezaan sekaligus keistimewaan ,tapi keadaan ini bukanlah syarat total bagi guru memilih dan menyesuaikan bentukpengajaran yang berbeza bagi setiap pelajarnya. Walau bagaimanapun,perkara yang paling penting,kefahaman guru ke atasperbezaan dan keistimewaan yang ada pada diri pelajar dan berusaha sebaik mungkin untuk menjadikan bilik darjah sebagaitempat yang terbaik untuk semua pelajarnya. Oleh itu,guru hendaklah sentiasa mengamalkan sifat toleransi,hormat menghormatidan saling memahami ketika melaksanakan pengajarannya di bilik darjah. Pembelajaran dikatakan telah berlaku sekiranya terdapat perubahan dan penambahan yang berterusan dari segipengetahuan, kemahiran,sikap dan tingkah laku pelajar. Pembelajaran juga dianggap sebagai satu proses kognitif yang kompleks.Walau bagaimanapun pengkaji pendidikan sering membincangkan teori pembelajaran melalui tiga pendekatan iaitu behavioral danconstructivist , di mana setiap satu mempunyai definisi dan perspektif berlainan. Teori pembelajaran behavioral menekankan tentang pemerhatian terhadap tingkah laku,melalui kemahiran dan kebiasaan yangdilakukan pelajar. Di mana seseorang guru dalam teori ini perlu menitik beratkan perubahan tingkah laku melalui pengalaman yang
 10. 10. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154dilalui dan tidak mengaitkan dengan proses dalaman minda atau mental. Skinner (1950) pengasas teori ini melalui kaedah opertantconditioning dengan menggunakan percubaan ke atas tikus,nagi menerangkan bagaimana pembelajaran berbentuk behavioral ituberlaku. Cubaan nya mengkaji keberkesanan teori ini adalah melalui seekor tikus bagi menerangkan bagaimana pembelajaranberbentuk behavioral itu berlaku. Di ikuti kemudiannya dengankemunculan teori-teori pembelajara lebih mendalam iaitu PerspektifLeaning objective mastery learning,direct instruction dan basic skills. Melalui teori pembelajaran Kognitif pula berkisar melalui aktiviti berfikir,mengingat, mengeluarkan idea dan menyelesaikanmasalah.ianya melihat kepada bagaimana maklumat diingat dan diproses serta bagaimana pelajar menggunakan pengetahuannyabagi memproses cara berfikir ,demikian penekanan mealui perspektif ini. Sesorang guru yang memahami teori kognitif ini akanmembantu guru membimbing pelajarnya cara belajar dan mengingat dengan lebih berkesan dengan menggubakak kaedah sepertimengambil nota,menghafal, juga melalui visual. Pendekatan pengajaran melalui teori ini boleh dilaksanakan melalui kaedah”Cognitive Views Of Learning”. Pendekatan seperti ini sebenarnya member banyak peluang kepada pelajar melaksanakanpembelajaran kendiri melalui strategi self-regulated yang juga berkait dengan apa yang berlaku inside the head pelajar. Namunbegitu, perlu diingati bahawa pembelajaran dalam teori ini memerlukan guru membuat persediaan awal dengan menyusun fakta danmember penerangan dengan jelas kepada murid tentang sesuatu terma dan konsep. Teori pembelajaran konstruktivisme mempunyai hubungan paling rapat dengan kaedah bagaimana pelajar menggunakansesuatu peristiwa,aktiviti dan pengalaman mereka sebagai titik tolak pembelajaran yang member makna kepada pelajar. Tokoh-tokoh aliran seperti Piaget,Bruner dan Dewey telah membuat kajian terhadap teori ini dan menaruh keyakinan yang sangat tinggibahawa pelajar boleh mendapat dan menguasai sendiri ilmu pengetahuan dan kemahiran melalui aktiviti tertentu yang dirancangoleh guru. Tiap teori yang dicipta oleh manusia mempunyai kekuatan dan kekurangannya masing-masing,walaubagaimanapun,sekali lagi perlu diberi penegasan bahawa kefahaman guru ke atas ketiga-tiga teori itu sangat penting supayadapat menyesuaikan dan dapat mengaplikasikan pengajaran untuk membantu pelajar faha dan mengingatkan perkara yang merekafahami seterusnya mendorong mereka menghayati,mengamal dan menggunakan apa yang dipelajari.
 11. 11. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 Apa yang jelas,pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sering kali dikaitkan dengan keupayaan guru merangsang danmemotivasikan pelajarnya. Di sinilah peranan guru untuk mengambil kira beberapa pendekatan yang perlu berdasarkan latarbelakang pelajar dan bilik darjah. Seperti pengkaji-pengkaji pendidikan yang lain, Duke ( 1993) juga percaya bahawa pengajaranguru yang berkesan merupakan nadi dan aspek utama kepada pengurusan kurikulum. Bagi mewujudkan kaedah pengajaran yangberkesan beberapa faktor perlu kita ambil kira. Melalui rancangan pengajaran harian yang saya gubal berkaitan dengan binatanganternakan . Murid yang terlibat dalam proses pengajaran topik ini adalah pelajar-pelajar tahun satu. Berdasarkan perincianpemerhatian saya melalui pelajar-pelajar yang saya ajar maka saya telah mengambil kesimpulan bahawa beberapa masalah yangsaya akan huraikan di bawah akan menjadi kunci untuk saya memilih kaedah pengajaran bagi menjamin keberkesanan pengajaransaya ke atas pelajar-pelajar itu nanti:- Perbezaan kecerdasan atau inteligen pelajar yang mana berbeza antara satu dengan pelajar yang lain. Sebenarnya perkataaninteligen telah dibincangkan dengan meluas sejak zaman Pluto iaitu kira-kira 2,000 tahun dahulu. Di mana dalam perkataan itusendiri telah membentuk tiga tema utama :- Keupayaan seseorang itu belajar. Jumlah ilmu pengetahuan yang yang dipelukan oleh seseorang. Kebolehan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap situasi dan persakitaran yang baru. Sehingga kini,ahli-ahli psikologi memberikan 24 takrif inteligen ( Hoy,2006) . Sebahagian daripadanya mempunyai kaitandengan proses berfikir aras tinggi seperti penaakulan ( reasoning) ,penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Melalui bukudan konsep the theory of multiple intelligences, Menurut Gardner (2000) terdapat lapan jenis inteligen. Linguistik – Sensitif kepada bunyi,irama,makna dan fungsi bahasa serta boleh berbahasa dengan baik. Memahami bunyi,irama,ekspresi, menghayati irama muzik dan kebolehan bermain alat muzik dan nyanyian. Spatial – Keupayaan memahami alam yang luas dan boleh mempengarusi perpepsi orang lain.
 12. 12. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 Bodily Kenisthetic –Menguasai dan mengawal pergerakan dan kebolehan dalam sukan dan permainan. Logik Mathematic- Keupayaan memahami pola logic,kebolehan menaakul dan suka pada angka. Interpersonal- Kebolehan merasai perasaan orang lain dan memandu tingkah laku mereka serta memahami kekuatan,kelemahan,keinginan dan kebolehan orang lain. Naturalist – Berupaya mengenal tumbuh-tumbuhan dan haiwan serta meminati alam semulajadi. Selain daripada pemilihan proses di atas sebagai panduan untuk menentukan kaedahpengajaran juga. Guru juga perlu mengambil kira bentuk-bentuk soalan sama ada bentuk lisan ataupun bertulis haruslah mempunyai cirri-ciri seperti di bawah :- Soalan berbentuk aras rendah dan aras tinggi. -Aras rendah- berbentuk fakta atau khusus, aras tinggi- berbentuk aplikasi atau analisis. Soalan tertutup atau terbuka iaitu berbentuk convergent atau bentuk divergen. Tertutup (convergent) membawa kepada jawapan yang telah dipandu,distrukturkan atau dijangkakan. Terbuka (divergent) –Membenarkan jawapan yang mengarah kepada bentuk terbuka melalui persembahan idea atau pendapat baru. Melalui pertanyaan yang berbentuk “ apa”,”bila”,” bagaimana”, “siapa” dan “mengapa” jawapan kepada lima soalan tersebut boleh membawa kepada jawapan yang berbentuk daripada aras rendah kepada bentuk aras tinggi dan daripada yang berbentuk mudah kepada yang kompleks. Mengurus pelajar dan kawalan bilik darjah yang baik juga merupakan satu elemen yang harus di ambil kira dalammenentukan kaedah pengajaran seseorang guru. Kita tidak dapat nafikan bahawa mengurus pelajar tahap satu adalah satu urusanyang sangat mencabar.Tapi kita sebagai guru haruslah peka dengan situasi ini agar kita mampu mencapai objektif pengajaran kita.Dalam hal ini guru perlu memastikan disiplin pelajar berada di tahap yang paling baik semasa berada di dalam bilik darjah. Keadaanini akan memudahkan guru untuk membuat kawalan bilik darjah semasa beliau melaksanakan pengajarannya. Berikut adalahbeberapa panduan yang boleh dilakukan oleh guru sebelum menentukan kaedah yang dipilih dalam sesi pengajaran.
 13. 13. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 Peraturan dan panduan hendaklah disediakan untuk diikuti leh pelajar semasa di bilik darjah. Penguatkuasaan peraturan itu perlu dibuat iaitu dengan member ganjaran kepada pelajar yang mematuhinya dan dendaan kepada pelajar yang ingkar. Peraturan dan penguatkuasaan di bilik darjah hendaklah dilaksanakan secara konsisten,realistik,tegas dan adil. Pelaksanaan peraturan dan disiplin sekolah yang berkesan akan dapat membantu dan memantapkan disiplin pelajar dalam bilik darjah. Oleh yang demikian,keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran akan dapat ditingkatkan melalui kaedah yang harmoni,aman dan tenteram di kawasan persakitaran sekolah berkenaan. Penggunaan masa dan sumber yang berkesan juga satu cara yang berkesan untuk guru memilih sesuatu kaedah pengajaranyang sesuai. Maknanya,seseorang guru haruslah pandai menggunakan masa yang diperuntukkan dengan memenafaatkansepenuhnya. Jadual waktu mengikut masa yang telah ditetapkan dengan menyusun dan merancang lebih awal oleh pihakpentadbiran sekolah agar guru dapat bersedia dari aspek mental,fizikal dan prasarana bekaitan dengan pengajaran. Mungkinterdapat beberapa persoalan yang timbul dan perlu diberi perhatian oleh guru berkaitan dengan penggunaan had masa dankesesuaian sumber tersebut iaitu :- Apakah jenis alat bantu atau bahan bantu mengajar yang perlu digunakan oleh guru dalam pengajaran tersebut? Mengapakah pelajar perlu melakukan sesuatu aktiviti berasaskan sumber dan alat bantu mengajar? Adakah sumber dan alat bantu mengajar mempunyai kaitan dengan aktiviti pengajaran yang sedang dilakukan? Adakah penggunaan alat itu sesuai dari segi peruntukan masa yang diberikan? Adakah persediaan dan perancangan awal penggunaan sumber ini akan member kesan pengajaran yang lebih baik? Adakah pelajar akan melaksanakan pembelajaran mereka seperti yang diarahkan oleh guru? Adakah penggunaan sumber inimembolehkan guru lebih mudah berdampingan dengan pelajar. Persoalan-persoalan di atas juga merupakan kreteria yang haruskita sebagai guru ambil kira dalam memilih kaedah pengajaran.Persakitaran yang kondusif juga merupakan salah satu aspek yangperlu di ambil kira. Proses memilih kaedah pengajaran guru,Keadaan s ekolah yag aman,bersih,teratur dan diurus dengan baik
 14. 14. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154dapat meningkatkan disiplin pelajar mewujudkan keadaan yang harmoni dan terkawal. Suasana sebegini akan menyuburkan lagipercambahan ilmu pengetahuan sama ada dijalankan di dalam bilik darjah atau di persakitaran sekolah.Pengurusan sumber olehpihak sekolah dengan memperuntukkan sejumlah wang dan menyediakan kemudahan bahan bantu mengajar yang mencukupisupaya guru dapat melaksanakan tugasan pengajaran mereka dengan berkesan. Robett Glaser (1962) membahagikan proses pengajaran kepada empat kompenen,iaitu objektif pengajaran,pengetahuansedia ada,kaedah pengajaran dan penilaian pencapaian. Objektif pengajaran bermakna objektif yang mesti dicapai oleh murid-muridsetelah selasainya penyampaian satu-satu bahagian pengajaran. Pengetahuan sedia ada merujuk kepada pengetahuan yang sediaada pada murid-murid sebelum pengajaran disampaikan. Ia juga termasuk kebolehan intelek,keadaan motivasi dan penentu socialdalam budaya belajar seseorang. Kaedah mengajar adalah komponen penting . Kaedah mengajar yang dirancang dengan baik akanmembawa hasil prestasi yang dihajati. Jadi,kaedah pengajaran yang dipilih sudah semestinya berbeza mengikut objektif-objektifpelajaran. Merujuk kepada rancangan pengajaran yang telah saya sediakan,di mana pengajaran pembelajaran melibatkan murid-muridtahap satu tahun dua. Sebelum meletakkan sesuatu kaedah pengajaran secara umumnya saya ingin merujuk kepada objektifpengajaran terlebih dahulu ,objektif haruslah berbentuk jangka panjang. Ia juga biasanya merangkumi strategi ,kaedah dan teknikyang akan digunakan dalam satu-satu penyampaian. Ianya juga perlu bersifat aksiomatik,iaitu diterima tanpa apa-apa keraguan.Ianya juga mencerminkan satu-satu falsafah. Sebagai perinciannya,pendekatan dan teknik pengajaran yang dipilih hendaklah sesuaidengan perkembangan diri dan kebolehan murid-murid agar pembelajaran bermakna dan berkesan. Oleh itu,aktiviti dan bahan-bahan pengajaran hendaklah sejajar dengan kebolehan,minat dan bakat murid-murid.Al-Kailany (1986) menyenarai sedikit panduan kepada guru sebelum mengaplikasi sesuatu kaedah pengajaran, antaranya ialah:1.Kaedah mestilah sesuai dengan tujuan dan matlamat pelajaran2. Kaedah mesti sejajar dengan objektif pelajaran yang hendak dicapai.3. Kaedah juga haruslah sesuai sifat semulajadi (nature) pelajaran yang diajar.
 15. 15. ASNAH ARIFFIN D049409 6510061251544. Kaedah mesti sepadan atau setara dengan umur pelajar.5.Kaedah itu mestilah yang boleh atau mampu diaplikasi oleh guru.6. Mempunyai masa yang cukup untuk mengaplikasikan kaedah berkenaan7. Kaedah yang dipilih mestilah sesuai dengan kemudahan yang ada. An-Nashmy (1980) mencadangkan supaya guru memilih kaedah yang boleh memberi kesan yang mendalam bukan sahajakepada kefahaman pelajar yang diajar, malah yang memberikesan kepada jiwa dan menyentuh perasaan pelajar. Dengan cara inipelajar akan memberi tumpuan yang padu dan dapat mengingati pelajaran dengan lebih cepat dan bertahan lebih lama. Untukmencapai hasrat ini guru haruslah pandai memilih pendekatan yang sesuai dan teknik yang menarik dan ditambah pula denganBahan Bantu Mengajar (BBM) yang canggih dan menarik.Kaedah pengajaran yang baik ialah yang mempunyai langkah-langkah danstrategi yang tersusun serta objektif yang tepat dan boleh dicapai. Di samping itu, matlamat yang hendak dituju juga mestilah terangdan jelas. Strategi pengajaran ialah satu yang sangat penting dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Congelosi (1992)mencadangkan bahawa setiap pengajaran harus terlebih dahulu disediakan rancangannya dan dalam rancangan pengajaran iniharus mempunyai perkara-perkara berikut, iaitu:- Tujuan am (learning goal) Objektif pelajar (specific objective)3. Langkah-langkah pengajaran yang mengandungi aktiviti-aktiviti tertentu untuk menolong pelajar mencapai objektif pelajaran. Perlu ada makanisma untuk memantau kemajuan pelajar. Penilaian (sumative evaluation) untuk mengukur pencapaian pelajar Secara praktisnya, terdapat beratus-ratus kaedah pengajaran yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran. Biarpun begitu,adalah perlu bagi guru untuk mengetahuibagaimana untuk menentukan proses dan apakah kaedah terbaik yang ingin
 16. 16. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154disampaikankepada pelajar agar ia mudah difahami juga mudah untuk seseorang pengajar melakukannya.Oleh itu, faktor pemilihankaedah pengajaran seharusnya diketahui dan diikuti kepada semuapengajar yang ingin memulakan pengajaran. Ini adalah sebagaisatu proses pemilihan yangbetul dimana ia akan menjadikan proses penyampaian lebih menarik dan berkesan. Terdapat 5faktoryang perlu bagi memilih kaedah pengajaran yang sesuai digunakan dalam prosespengajaran iaitu:-. Objektif pengajaran. Bahan pengajaran dan pembelajaran. Jangkamasa pengajaran. Latar belakang dan jumlah pelajar. Iklim dan suasana tempat mengajar Mahir hanya dalam satu penggunaan kaedah pengajaran sahaja tidak menjamin seseorang guru itu boleh menangani secarabijak segala masalah dalam bidang pengajaran danpembelajaran oleh kerana tidak ada satu pendekatan pun yang boleh dianggapterbaik dalamsemua aspek, setiap masa dan dengan semua pelajar. Sesungguhnya mengetahui satu jenisteknik mengajar sahajaatau menghadkan kepada penggunaan suatu kaedah pengajarantertentu akan menjejaskan kecekapan dan keberkesanan guru danmenjejaskan pembelajaranpelajar. Kepelbagaian kaedah pengajaran membolehkan guru:- Mengenalpasti dan memilih kaedah-kaedah pengajaran yang dijangka berkesan dalammencapai objektif-objektif pengajaran yang dirancang, berdasarkan kepada keperluanpelajar, mata pelajaran yang dipelajari dan persekitaran institusi. Melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran berpusatkan pelajar, lantas meningkatkanmasa untuk tugasan pembelajaran yang produktif. Mengelakkan diri daripada dibelenggu oleh buku teks dan kaedah "chalk & talk
 17. 17. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 "semata-mata. Meningkatkan "repertoire" pengajaran kerana penguasaan pelbagai kaedah pengajaran menjadikan guru berdaya lentur, dapat mengubah kaedah pengajaran bila dan dimana perlu, mengikut situasi. Mengamalkan prinsip kepelbagaian sebagai rempah hidup di bilik darjah yangdijangka dapat mewujudkan keseronolan dalam pembelajaran dan seterusnyakeberkesanan pembelajaran pelajar itu sendiri. Terdapat pelbagai kaedah pengajaran yang diaplikasikan semata-mata untuk menghasilkansatu siri tindakan guru yangsistematik dan berlandaskan kepada sesuatu pendekatan yangdipilih, dengan tujuan mencapai objekif pelajaran dalam masa yangpendek. Antara kaedah pengajaran yang akan dibincangkan adalah:-. Kaedah syarahan/ kuliah. Kaedah amali/ bengkel. Kaedah tunjuk cara/ demonstrasi. Kaedah projek . Kaedah simulasi. Kaedah interaktif yang merangkumi perbincanga, brainstorming dan buzz. Kaedah lawatan. Strategi pengajaran teknik dan vokasional koloberatif Ada segelintir pelajar yang boleh menguasai pelajaran secara berkesan melalui pembacaan tanpa gangguan luar, tetapisegelintir pelajar adalah sebaliknya. Terdapat juga pelajar lebih mudah memahami pembelajaran menerusi pengajaran secara terus
 18. 18. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154tetapi sesetengah pelajar perlu lebih bersikap inkuiri untuk menguasai pembelajaran. Oleh yang sedemikian, didapati setiap pelajarmempunyai cara yang berbeza untuk menerima pembelajaran secara berkesan,tidak tertumpu kepada satu kaedah sahaja. Makasebagai guru atau pengajar, kita harus peka ketika menyediakan gaya kaedah pengajaran.Seterusnya, ia adalah untuk memberikepentingan kepada setiap kepelbagaian kaedah tersebut. Contohnya, kita ingin mengubah diet pemakanan dalam rutin harian,maka kita perlumendapatkan kepelbagaian dalam kaedah pemakanan kita. Suasana kelas akan menjadi lebih menarik minat danperhatian pelajar menumpukan perhatian kepada perbincangan, projek kemahiran, demonstrasi, dan kaedah-kaedah lain. Suasanayang membosankan adalah dijangka akan mengurangkan tahap motivasi pembelajaran pelajaran dan ketahanan idea fikiran pelajar. Misalnya sebagai contoh dalam kaedah kuliah adalah satu kaedah mengajar, yang membawa maksud seseorang guru yangmempunyai ilmu pengetahuan memberikan pengajaran kepada murid secara syarahan.Konsep ini mempunyai konsep „memenuhitong yang kosong‟. Guru dianggap individu yang mengetahui segala-galanya dan pelajar sebagai individu yang tidak mengetahuiapa-apa (AtanLong, 1980). Ini bererti guru mempunyai peranan utama dalam situasi pengajaran danpembelajaran. Guru menguasaidan mengawal pengajaran. Guru bercakap, menulis danmenerangkan sementara pelajar mendengar dan mencatat. Pelajarmempunyai peranan yang pasif iaitu sebagai penerima yang menerima segala-gala perkara yang disampaikan tanpa menyoal ataumembantah. Kaedah pengajaran secara syarahan adalah biasa dan amat popular dipraktikkan dalam proses pengajaran. Antara ciri-ciri kaedah syarahan ini adalah:-. Memperkenalkan topik baru, guru boleh terus menerangkan tentang topik tersebut dan menyampaikan maklumat tanpa membuang masa. Sebaik-baiknya, untuk melakukan kaedah ini pengajar perlulahmenulis dahulu tajuk pelajaran di papan tulis.Penghuraian mudah dan jelas.Jadikan sesuatu isi atau bahan pengajaran susah, ia dapat disampaikan secara lisan kepada pendengar. Ini dapat dikesan melalui menyoal atau melihat air muka dan perlakuan pelajar bertindakbalas terhadap isu yang diperkatakan.Kawalan kelas berkesan.Suara pengajar penting. Kesimpulannya dapatlah kita ambil rumusan bahawa teknik mengajar merupakan kemahiran guru dalam mengelola danmelaksanakan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Di antara teknik mengajar yang biasa
 19. 19. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154digunakan ialah teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi,penyoalan,sumbang saran dan permainan. Tujuanmenggunakan pelbagai teknik mengajardalam situasi pengajaran ialah untuk menarik minat pelajar,mengekalkan perhatiansertanmembangkitkan rasa ingin tahu pelajar supaya mencapai objektif pengajaran pembelajaran.Pemilihan teknik mengajarperlulah berdasarkan kepada umur,kecerdasan,kebolehan danminat pelajar. Strategi bermakna kebijaksanaan dalam menguruskansesuatu perkara. Ianyamerujuk kepada kebijaksanaan guru memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah,teknik dalamsatu-satu pengajaran berdasarkan objektif pelajaran yang ditentukan.Dalam sesuatu proses pengajaran dan beberapa strategipendekatan perlu dipertimbangkan,antaranya ialah; Penentuan pendekatan berdasarkan objektif pelajaran Pemilihan kaedah dan teknik mengajar berdasarkan pendekatan. Penyusunan kaedah dan teknik mengajar secara sistematik dengan mengikut prinsipdan teori pembelajaran Pengagihan masa dan langkah mengajar perlulah disusun dengan baik. Pengagihan bahan bantu mengajar mengikut keperluan dalam setiap kaedah dan teknik mengajar. Pengurusan kelas mengikut pendekatan,kaedah dan teknik mengajar yang dipilih.Sesuai dengan Falsafah Pendidikan Negara untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, penerapan nilai-nilai murni perlulah dilakukan walau dengan apa kaedah pengajaran yang dilaksanakan. Dalam pengajaran subjek Komputer Dalam
 20. 20. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 Pendidikan ini telah diterapkan dengan beberapa nilai murni agar pelajar-pelajar dapat dibentuk ke arah yang positif. Nilai- nilai murni yang akan diterapkan adalah seperti: Kita kaitkan tugas dan tanggungjawab guru dalam bab agama Islam.Dalam proses pengajaran untuk melaksanakan tugasnyasebagai hamba dan khalifah Allah. Demikian juga dengan istilah guru berkesan (effective teacher). Ia bukan sahaja memberi kesandalam bidang pelajaran yang diajar, mudah faham dan diminati oleh pelajar, tetapi yang boleh menjad icontoh kepada pelajar darisegala aspek personaliti, kerana personaliti guru mempengaruhi sikap pelajar (Huitt, 1994). Ini termasuklah gaya bercakap,kekemasan berpakaian,penghayatan nilai agama, penjagaan masa pengajaran (engagement time), ketepatan masa dalam setiapperjanjian, keadilan dalam layanan dan sebagainya. Ini semua mencerminkan guru yang beragama (Al-Ghazali, 1988; Al-Ibrashy,1976). Kita biasanya mendengar pendapat bahawa tiada terdapat mana-mana kaedah yang paling baik sekali. Ini amat benar keranakaedah-kaedah mengajar mestilah diatur untuk membentuk strategi pengajaran mengikut keadaan di mana proses pengajaran ituberlaku. Jelasnya sesuatu kaedah pengajaran tidak menjaminkan pencapaian matlamat pengaajaran. Yang lebih penting adalahinteraksi kaedah itu dengan kaedah-kaedah lain. Kesimpulan yang boleh dibuat setakat ini ialah sesuatu strategi pengajaran menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatanpengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum sekali. Strategi yang baik akan menggunakan masa, tenaga serta kosyang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran pembelajaran yang paling maksimum. Perkembangan pesat dalam IlmuPengetahuan kini hampir ke tahap meledak, oleh yang demikian guru-guru haruslah sentiasa bersedia menyesuaikan diri denganbidang yang semakin kompleks dan canggih ini. Tidak kira di mana guru berada, setiap guru harus meningkatkan ilmu dari masa kesemasa melalui kursus Peningkatan Keilmuan Profesionalisme Keguruan. Guru juga harus menguasai kemahiran inovasi bagimerealisasikan program pendidikan era teknologi maklumat dan komunikasi yang kian mencabar. Sesungguhnya proses pendidikanseseorang itu tidak berhenti setelah menjawat sesuatu pekerjaan, malah ianya terus beroperasi sepanjang hayat. Dalam hadis yang
 21. 21. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154lain Rasulullah saw, mengatakan “Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan kesyurga”. (HR. Muslim). Sungguh luar biasa bagi orang yang menuntut ilmu pengetahuan iaitu baginya akan dimudahkan jalanmenuju surga, oleh sebab itu dengan hadis ini muda-mudahan kita akan semakin termotivasi, karena mendapat keredhaan Allah danmasuk surga adalah idaman bagi setiap manusia.RujukanPusat Perkembangan Kuriklum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.Arbak Othman (1985) "Mengajar Tatabahasa", Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur.Siri Pendidikan Fajar Bakti-Pedagogi satu pengenalan,edesi ketiga EE AH MENG 1992.Pustaka, Kuala Lumpur.Arif Sukardi. 1987. Prinsip-Prinsip (teori ) pembelajaran www.Ut.Ac.Id/OlSupp/Fkip/Pgsm3803/ . (20 Dis 2000).Atan Long (1981). Kaedah am mengajarKuala Lumpur: Fajar Bakti.Azman Wan Chik (1987).Kaedah hayati amal Kuala Lumpur:Karya Bistari.Cangelosi, James S.(1992).Systematic teaching strategy. New York:Longman.Ee, Ah Meng .1987.Pedagogi Untuk Bakal Guru. Fajar Bakti, Petaling Jaya.Ghafar,M.D (2003),Prinsip dan Amalan Pengajaran.Utusan Distributors Sdn Bhd: Kuala Lumpur Hasan Langgulung
 22. 22. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 (1981).Beberapa tinjauan dalam pendidikan Islam.Kuala Lumpur:Pustaka Antara.Rujukan Tambahan.Majalah PendidikMajalah Akademik.Dewan bahasa. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Bil Pelajar : 26 orangTarikh : 03/01/2011 Masa : 8.00-9.00Kelas/Darjah : 6 AmanahTajuk : Menggapai ImpianObjektif : Di akhir pelajaran ini murid dapat:- a) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan dengan hobi.. b) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. c) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan,yang serta kerana. d) Menggunakan perkataan,ayat dan bahasa tubuh untuk meminta kebenaran melakukan sesuatu hobi. e) Menjelaskan hasrat untuk menjayakan hobi dengan alasan yang kukuh.
 23. 23. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 f) Membina lima ayat perintah.Konsep : KekeluargaanPengetahuan sedia ada : Pelajar-pelajar telah belajar mengenai :- a) Binaan ayat bentuk perbualan. b) Mengetahui ayat tunggal dan majmuk. c) Mengetahui jenis-jenis ayat dan struktur pembinaannya.ABM : LCD,BUKU TEKS DAN LEMBARAN KERJA. - Nilai murni : - - Kerajinan - Hormat-menghormati - Tolong-menolong - Menepati janji - Semangat bermasyarakat - Bekerjasama.Kemahiran : Bandinng beza, meramal, menghubung kait dan menjana idea.
 24. 24. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (1)LANGKAH/MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID Set Induksi -Guru menyoal murid tentang rutin - Murid bercerita tentang kehidupan sebagai seorang kehidupan/aktiviti seharian ( 10 Minit) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara pelajar.( hobi) dengan mengaitkan dengan berkaitan kehidupan seharian hobi masing-masing di masa dengan menggunakan lapang. kata,ungkapan,ayat,sebutan,intonasi dan nada yang sesuai. - Murid bersoal jawab antara pasangan dengan
 25. 25. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 Aras 1- menggunakan perkataan, ayat dan bahasa tubuh untuk (i)Berinteraksi dengan pihak lain -Guru memanggil beberapa orang meminta kebenaran melakukan berkaitan dengan sesuatu topik. murid di hadapan dan merangsang sesuau hobi sambil murid bercerita tentang hobi diperhatikan oleh murid-murid masing-masing. lain. - Murid memberi respon atas pertanyaan guru/penerangan guru dengan memberikan alasan yang kukuh. - Guru mengulas penggunaan ayat pelajar dengan mengaitkan dengan apa yang akan di ajar.LANGKAH 1 1.4. Menyatakan permintaan secara - Guru memberi penerangan - Murid melihat dan membaca berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan power point. ayat tersebut dengan( 20 minit ) dengan menggunakan intonasi dan perbualan melalui power point menggunakan unsur paralinguistik yang sesuai untuk yang menunjukkan contoh-contoh ungkapan,ayat,sebutan,intonasi menguatkan permintaan. ayat yang salah dan betul. dan nada yang sesuai. Aras 1- (Kata hubung yang digunakan
 26. 26. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 (i)Menggunakan perkataan,ayat dan untuk membina ayat majmuk) paralinguistik yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. -Guru membetulkan kesilapan tiap -Murid membaca kuat contoh 5.1. Membaca kuat perkataan dan ayat sudut pembacaan/ pembinaan ayat ayat melalui power point dan dengan sebutan dan intonasi yang betul setiap murid. menjawab soalan dan memahami perkara yang dibaca. tersebut/mendengar Aras 1- Membaca perkataan,rangkai penerangan guru pada kata ayat tunggal dan ayat majmuk kesalahan yang dilakukan pada dengan sebutan dan intonasi yang betul. ayat tersebut. -Murid membina ayat sendiri dengan mengambil kata -Guru meminta murid membina hubung yang diberikan sebagai ayat berdasarkan perkataan dan asas pembinaan ayat majmuk. kata hubung yang diberikan.LANGKAH 2 8.1 Membina dan menulis perkataan, -Guru menyoal murid secara -Murid menjawab berdasarkan ayat tunggal dan ayat majmuk. rawak,dengan menyuruh murid kefahaman masing-masing
 27. 27. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154(20 minit ) Aras 1 membuat ayat tunggal dan ayat majmuk secara spontan. (i)Menulis pelbagai jenis ayat. (ii)Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. - Guru memberi latihan bertulis (lembaran kerja) kepada murid dengan menjawab soalan -Murid menulis jawapan pemahaman/membina ayat pemahaman/ayat perintah perintah berdasarkan bahan( lirik berdasarkan lirik tersebut. lagu) - Guru membetulkan sudut kesilapan murid dalam proses pembinaan ayat perintah dan -Murid memperbaiki kesilapan jenisnya. yang dilakukan melalui bimbingan guru.Langkah 3 Sama di atas -Guru menyuruh dua hingga tiga -Murid membacakan ayat yang orang murid di hadapan,membawa telah dibina masing-masing.( 5 minit) lembaran kerja masing-masing, -Guru memberi peneguhan -Murid menghantar hasil kerja terhadap hasil kerja murid yang tersebut di meja guru. terbaik.
 28. 28. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154Penutup Penutup -Guru memberikan lirik lagu -Murid membaca lirik tersebut ciptaan sendiri kepada murid. dan menandakan perkataan(5 minit) “kata hubung” dalam lirik tersebut. - Murid menyanyi ikut melodi -Guru menyanyi berdasarkan lirik yang guru nyanyikan beramai- tersebut dan menggalakkan murid ramai. menggariskan perkataan “Kata hubung” dalam lirik tersebut. -Murid member tindak balas ke - Guru memberi rumusan atas pertanyaan guru. menganai mata pelajaran yang diajar dan bertanyakan sama ada murid faham atau tidak. - Guru memberikan lembaran kerja/soalan kepada semua murid Sebagai gerak kerja di rumah.
 29. 29. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154Refleksi : Pada keseluruhannya,murid sudah memahami skop pelajaran yang di ajar. Cuma ada satu/dua murid yang perlu diberibimbingan berkaitan dengan tajuk terutama dalam proses perbualan yang masih tersekat-sekat dalam membia ayat tunggal dan ayatmajmuk. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (2)Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Masa : 10.20- 11.20Tarikh : 04/01/2011 Bil Murid : 26 orangKelas/darjah : Tahun 6 Amanah.Tajuk : Nenekku kreatif.Objektif : Di akhir pelajaran ini murid dapat :(a) Melahirkan perasaan sedih dan berterus terang dan berhemah.(b) Menyatakan andaian tentang hobi secara ringkas.(c) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.(d) Menulis dua ayat penyata dan dua ayat seruan.(e) Menulis karangan keperihalan dengan bahasa yang kreatif.Pengetahuan sedia ada: Murid-murid telah mempelajari menganai:-
 30. 30. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154(a) Hobi dan andaian tentang hobi secara ringkas.(b) Mampu membaca petikan dengan menggunakan intonasi dan sebutan yang betul.(c) Mengetahui tentang beberapa jenis ayat.(d) Mengetahui jenis-jenis dan format karangan.Konsep : Kekeluargaan.ABM : Lembaran kerja ,buku teks.Nilai murni : - Kerajinan - Hormat-menghormati - Tolong-menolong - Menepati janji - Semangat bermasyarakat - Bekerjasama. KBT- Kemahiran berfikir,banding beza,meramal, menghubung kait, menjana idea.
 31. 31. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2LANGKAH/MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID Set Induksi Permulaan -Guru mengimbas pelajaran lepas . -Murid mendengar penerangan guru berkaitan yang disoal. ( 05 Minit) Apakah ayat tunggal dan ayat majmuk. Jenis-jenis ayat perintah. -Guru menyoal semula murid -Murid mejawab soalan yang
 32. 32. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 berkaitan tajuk secara rawak. diberikan oleh guru dan menjawab dengan tepat.LANGKAH 1 .5.1. Membaca kuat perkataan dan ayat - Guru mengarahkan murid .Murid melakonkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang membaca kuat ayat dalam buku dengan sebutan dan intonasi( 10 minit ) betul,memahami perkataan yang dibaca. teks dengan sebutan,intonasi yang yang betul . betul serta memahami perkataan (dialog) yang di baca.( dialog berkaitan hobi) Aras 1 (i)Membaca perkataan,rangkaikata, ayat -Guru membuat pembetulan ke tunggal, dan ayat majmuk dengan atas bacaan murid yang -Setelah selesai membacanya sebutan dan intonasi yang betul. salah.(dialog) murid meneliti bacaan yang (i)Memahami perkataan,rangkaikata,ayat diulang oleh guru dan mencatat yang dibaca. pembetulan yang dibuat oleh guru. -Murid member respon ke atas -Guru menyoal murid tentang soalan guru/pembetulan yang maksud ayat,rangkaikata yang diberikan oleh guru dengan
 33. 33. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 dibaca sambil menerangkan menggunakan bahasa yang kesilapan yang dilakukan oleh sopan dan berhemah. murid.LANGKAH 2 7.1.Membaca dan menerangkan maksud - Guru menyuruh murid -Murid membaca teks dan kandungan teks yang tersurat dan membacakan petikan dalam teks menyenaraikan peribahasa(20 minit ) tersirat. serta menyenaraikan peribahasa yang terdapat dalam teks. yang terdapat dalam teks. Aras 1 -Guru mengarahkan murid (i)Membaca dan membuat andaian -Murid membuat ayat membuat ayat berdasarkan tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan peribahasa yang peribahasa yang telah berdasarkan maklumat tersurat. telah disenaraikan. disenaraikan. (i)Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.
 34. 34. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 Langkah 3 8.1.Membina dan menulis perkataan, - Guru mengarahkan murid - Murid menulis ayat tunggal ayat tunggal dan ayat majmuk. membina ayat tunggal dan ayat dan ayat majmuk. majmuk berdasarkan teks. ( 20 minit) -Guru mengarahkan murid (i)Menulis pelbagai jenis ayat _Murid menulis dua ayat membina dua ayat penyata dan penyata dan dua ayat seruan dua ayat seruan berdasarkan teks. berdasarkan teks yang dibaca. Penutup 10.2.Mengedit dan memurnikan hasil - Guru memberikan tajuk -Murid menulis tajuk karangan penulisan. karangan”Berkunjung Ke Pameran sebagai kerja di rumah.. (5 minit) Kraf Tangan” sebagai kerja rumah Aras 2. kepada murid dan menerangkan (i)Mengenal pasti dan membetulkan secara ringkas tentang format dan kesilapan penggunaan kata dan struktur jenis karangan tersebut. ayat.Refleksi : Pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhan dapat difahami oleh murid,ada beberapa perkataan yang tidakdifahami oleh murid dan dapat diberi bimbingan oleh guru berdasarkan rangsangan guru dan soalan yang dikemukankan murid. 99%murid memahaminya dengan jelas.
 35. 35. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 3Mata Pelajaran : Bahasa MalaysiaTarikh : 03/01/2011Kelas/Darjah : 6 AmanahMasa : 9.00-10.00Tajuk : Impian Jadi KenyataanObjektif : Di akhir pelajaran ini murid dapat:- g) Membaca buku teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.. h) Menyenaraikan perkataan yang menarik dalam karya yang dibaca. i) Membaca dan mengesan isi penting dalam bahan bacaan. j) Menulis karangan keperihalan dengan menggunakan bahasa yang kreatif. k) Mengemukakan alasan untuk menolak sesuatu pendapat.Konsep : Kekeluargaan.Pengetahuan sedia ada : Pelajar-pelajar telah belajar mengenai d) Mengetahui isi-isi penting dalam petikan yang diberikan.
 36. 36. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 e) Mengetahui perkataan-perkataan yang gramatis/berunsur sastera. f) Mengetahui jenis karangan keperihalan.ABM : LCD,BUKU TEKS KAD IMBASAN DAN LEMBARAN KERJA.Nilai murni : - Kerajinan - Hormat-menghormati - Tolong-menolong - Menepati janji - Semangat bermasyarakat - Bekerjasama.KBT : Banding beza, meramal, menghubungkait, dan menjana idea.
 37. 37. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3LANGKAH/MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI GURU AKTIVITI PELAJAR Set Induksi 5.1. Membaca kuat perkataan dan ayat -Guru memaparkan teks bacaan -Murid membaca beramai- dengan sebutan dan intonasi yang betul, melalui LCD dan mengarahkan ramai paparan petikan melalui ( 10 Minit) memahami perkataan yang dibaca. murid/kelas membaca serentak LCD. dan mengikut intonasi yang betul. Aras 1- -Guru mengarahkan murid (i) Membaca perkataan membaca sambil memahami rangkaikata, ayat tunggal dan rangkai kata dan pokok persoalan ayat majmuk dengan sebutan dalam paparan petikan tersebut. dan intonasi yang betul. (ii) Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca. -Guru memperlihatkan kad/ayat imbasan kepada murid -Murid menjawab soalan guru berkaitan dengan paparan petikan tersebut berdasarkan kad/ayat imbasan yang diperlihatkan oleh guru.
 38. 38. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154LANGKAH 1 6.3.Membaca dan mengenal pasti isi - Berdasarkan paparan petikan di -Murid mendengar dan utama dan isi sampingan daripada teks. atas,guru memberi contoh isi mengajukan soalan berkaitan( 15 minit ) utama dan isi sampingan daripada petikan yang tidak difahami. Aras. petikan tersebut.Sambil merangsang murid mengemukakan soalan. (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan -Guru mengarahkan murid bacaan. membaca petikan sambil -Murid menyenaraikan isi mengenalpasti isi utama dan isi utama dan isi sampingan sampingan dalam petikan. berdasarkan paparan petikan.LANGKAH 2 10.1.Menghasilkan pelbagai genre -Guru menyuruh murid -Murid membaca puisi yang (Prosa dan puisi) termasuk emel yang menghasilkan satu puisi yang dihasilkan berdasarkan petikan(25 minit ) mudah, menarik dan bermakna. mudah, menarik dan mudah. Berdasarkan paparan petikan yang
 39. 39. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 Aras 2. dibaca. -Guru member hadiah kepada (i) Melakukan tranformasi murid yang dapat menghasilkan maklumat dalam teks kepada genre yang menepati petikan. pelbagai genre. -Guru mengedarkan satu lembaran (ii) Menulis karangan dengan kerja berkaitan tajuk karangan menggunakan bahasa yang keperihalan. kreatif. -Murid menulis karangan keperihalan berdasarkan tajuk.Penutup 11.2 Mengulas karya bukan sastera - Guru mengarahkan murid yang -Murid yang cemerlang dalam aspek penggunaan idea, sudah menyiapkan tugasan agar menghantar kerja yang( 10 minit) ayat,wacana, nilai dan pengajaran. menghantarnya di meja guru dan diberikan.manakala murid yang guru mengarahkan murid tersebut lambat dibimbing oleh rakan. senjadi pembimbing rakan sebaya Aras 1. bagi murid yang lambat. (i)Menyenaraikan perkataan, idea,ayat dan penanda wacana yang menarik -Guru menyemak kerja murid yang dalam karya yang dibaca. sudah dihantar dan meminta -Kelas member tumpuan ke perhatian kelas dengan atas penerangan guru. membacakan beberapa contoh karya yang menarik dan menepati
 40. 40. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 .idea,dengan penggunaan penanda wacana dalam karya tersebut. -Murid yang lambat - Guru member peneguhan kepada meneruskan karangan sebagai hasil kerja yang cemerlang dan kerja di rumah.Manakala murid memotivasikan murid yang lambat. yang cemerlang di beri satu lagi lembaran kerja yang berbeza.Refleksi : Secara keseluruhannya murid dapat menguasai pengajaran dan pembelajaran dalam kadar faham dengancemerlang,danfaam dengan bimbingan yang berterusan. SET BAHAN PENILAIAN 1AYUH KAWANKorus
 41. 41. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154Ayuh kawan jangan buang masaHidup kita nanti tidak berjayaAyuh kawan jangan membang masaLakukanlah sesuatu yang berguna.Mari kita kenal diri,Apa kelebihan yang dimilikiJadikannya sebagai hobiMungkin kita akan berjaya nanti.Ulang korus:Ada hobi membawa untungKepada diri dan juga keluargaMasyarakat juga turut menyanjungKerana harumkan nama Negara.LEMBARAN KERJA.Nama :_______________________________ Kelas :__________________________ Mata Pelajaran :_____________________ 1. Dalam lagu tersebut menegah kita membuang masa mengapa?
 42. 42. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ .2. Nyatakan satu hobi yang sesuai dengan kebolehan kamu? ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________.3. Bina dua ayat majmuk bagi setiap kata hubung dalam lirik di atas. 1.__________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ .4. Tuliskan ayat perintah berdasarkan jenis di bawah dengan berdasarkan lirik lagu di atas:- (i) Ayat suruhan : _____________________________________________________________________________________________. (ii) ______________________________________________________________________________________________ (iii) Ayat larangan ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ . (iv) Ayat silaan
 43. 43. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ . (v) Ayat permintaan. ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ .SET BAHAN PENILAIAN 2Nama :____________________ Mata Pelajaran : _______________________ Kelas/Darjah : ____________________.
 44. 44. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154Berdasarka gambar di atas, bina 3 ayat penyata dan 2 ayat seruan.AYAT PENYATA:
 45. 45. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 1. ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ . 2._____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________. 3._____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________.AYAT SERUAN: 1.______________________________________________________________________________________________________ 2.______________________________________________________________________________________________________AKTIVITI 2
 46. 46. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154TAJUK : TULISKAN KARANGAN TENTANG HOBI KAMU DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA YANG KREATIF. GUNAKANKATA KUNCI DI BAWAH:- HOBI SEBAB PENDORONG KEBAIKAN KAITAN HOBI DENGAN KERJAYA HARAPAN PENDORONG______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 47. 47. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
 48. 48. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 SET BAHAN PENILAIAN 3LEMBARAN KERJANama :_____________________________Mata Pelajaran: ________________________ Kelas/Darjah :_____________________Petikan.Kini, aku mampu tersenyum. Keputusan untuk menyertai pasukan bola sepak sekolah sepuluh tahun yang lalu, tidak sesia.Walaupun ibubapaku kurang merestui tindakanku, akhirnya mereka memahami hobiku. Setiap hari kau berlatih untuk meningkatkanmutu permainanku. Semakin hari aksiku semakin lincah. Bakatku kian menyerlah. Aku terpilih untuk beraksi dalam perlawanan pada peringkatdaerah, negeri dan Negara. Aku memanjatkan syukur kepada ilahi kerana hajatku termakbul. Senyuman gembira terukir di bibir ibubapaku. Mereka bukan sahaja menjadi pendorong utama kejayaanku,malah menjadi peminat setiaku. Kini, aku dapat mengharumkan nama sekolah, keluarga dan Negara di samping memperoleh ganjaran daripada hasil usahagigihku.AKTIVITI/SOALAN : 1. Mengapakah pemuda bertuah mengatakan “Kini, aku mampu tersenyum? ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ .
 49. 49. ASNAH ARIFFIN D049409 6510061251542. Senaraikan tiga perkataan atau frasa yang dianggap puitis dan menarik dalam teks. Kemudian bina ayat lain dengan menggunakan perkataan atau frasa tersebut. (i) _________________________________ (ii) _________________________________ (iii) _________________________________ BINAAN AYAT (i) ______________________________________________________________________________________________: ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________. (ii) ______________________________________________________________________________________________. ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________.__ (iii) ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ SENARAIKAN DUA ISI PENTING YANG TERDAPAT DALAM PETIKAN. 1.___________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ 2.___________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________.
 50. 50. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 Suatu hari ketika kamu tinggal sendirian di rumah, kamu telah dikejutkan oleh suara riuh -rendah. Apabila kamu menjenguk ke luar, kamu dapati asap berkepul -kepul naik ke angkasa dari rumah jiran kamu. Ceritakan peristiwa yang kamu saksikan itu.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 51. 51. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
 52. 52. ASNAH ARIFFIN D049409 651006125154 TAJUK : BERDASARKAN PENGALAMAN ANDA SEBAGAI GURU,BUAT REFLEKSI DAN JELASKAN TENTANG KONSEP PENGETAHUAN PEDAGOGOKAL ISI KANDUNGAN GURU (PPIK). Bangsa yang bercita-cita besar dan luhur adalah bangsa yang mulia dan bermaruah. Kemuliaan, keluhuran dan ketinggianmartabat tidak akan dicapai tanpa perjuangan dan idealism. Idealisme pula tidak akan tercapai tanpa falsafah.Falsafah hidupsesuatu bangsa melambangkan,citarasa,wawasan dan pandangan hidup yang ingin dicapai dengan jayanya. Falsafah hidup dankemurnian hidup yang diidamkan tidak mungkin terserlah dan terlaksana tanpa pendidikan. Oleh itu kehidupan dan pendidikanterikat dan berkait rapat. Pendidikan yang lengkap dan bermutu dapat menjamin pembentukan individu,masyarakat dan bangsayang kuat dan mulia.Kekuatan sesuatu bangsa itu pula tidak bergantung dengan kekuatan fizikal yang bercorak kebendaan,teknologiyang tinggi. Sebaliknya bangsa itu harus membina kekuatannya di atas budaya ilmu pengetahuan,keyakinan diri yangteguh,semangat tanggungjawab serta pengorbanan diri yang tinggi. Pendek kata pendidikan yang disediakan harus dapat memenuhipembangunan diri insan lengkap meliputi rohani,intelek dan jasmani. Sistem pendidikan formal di Negara kita sudah bermula sejak lama sebelum mencapai kemerdekaan. Bagaimanapun usahabersepadu dan menyeluruh untuk menyediakan kemudahan serta peluang pendidikan hanya bermula pada tahun 1957. Usahapendemokrasian pendidikan,dari segi kuantiti dan peluang belajar,sudah mencapai kejayaan yang amat membanggakan. Perananutama pendidikan sejak Penyata Razak 1956,Laporan Rahman Talib ( 1960 ) dan akta pelajaran 1961 ilah untuk mencapaiperpaduan Negara. Pada masa yang sama pendidikan harus digerak untuk memajukan aspek social,ekenomi dan politik,selarasdengan hasrat dan cita-cita untuk membangun bangsa dan Negara. Satu perkara yang perlu di garap dengan jelas oleh semua pendidik ialah wajah manusia yang hendak dillahirkan melaluisistem pendidikan. Dengan adanya wajah yang jelas serta ciri yang mengiringinya,kita dapat memiliki wawasan yang terang danseragam. Melalui itu jua kita dapat menyelaras serta menyesuaikan kandungan pendidikan supaya dapat menjamin pembentukanmanusia. Pada masa yang sama kita perlu memastikan bahawa proses pendidikan berjalan menuju kepada pencapaian cita-cita

×