Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengajaran kemahiran berfikir_(kbat)

2,923 views

Published on

Sejarah Perkembangan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. (KBAT)

 • Be the first to comment

Pengajaran kemahiran berfikir_(kbat)

 1. 1. PengajaranBerfikir<br />TajukPembentangan :<br />LatarBelakang Dan Isu-IsudalamPengajaranBerfikir<br />Ahli Kumpulan :<br />Lee Aik Sing M20092000890<br />NgoiHinHoo M20092000871<br />
 2. 2. Pendahuluan<br />Duniakitasemakinkompleksdancanggih.<br />Modenisasidanperubahan yang pesatmendedahkanindividukepadapelbagaipilihandanopsyen.<br />Hal initelahmenyebabkankerap kali individudikehendakiuntukmembuatpilihandalammembuatkeputusandalamkehidupanseharian.<br />
 3. 3. Tambahan pula, kepesatanperkembangan media massadanledakanmaklumattelahmenambahkankerumitanindividusemasamembuatkeputusan.<br />Kemungkinanbesarinduviduakanterpengaruhdandikelirukansemasamembuatkeputusansekiranyaindividutidakmempunyaipengetahuandankemahiran yang tertentu.<br />
 4. 4. Pilihan yang mudah : ubatgigi<br />
 5. 5. Yang mudah : sabunmandi<br />
 6. 6. Mudah: cita-cita<br />
 7. 7. Susah : membelirumah<br />
 8. 8. Sedikitsusah : membelikereta<br />
 9. 9. Susah bgkaumwanita : bakalsuami<br /><ul><li>Alias Omar
 10. 10. 35 tahun
 11. 11. Ketinggian : 170 cm</li></ul>Berat : 50 kg<br />Pekerjaan : Guru <br />Pendapatan : RM2000<br />Personaliti : Periang, Optimistik<br /><ul><li>Hassan Ibrahim
 12. 12. 40 tahun
 13. 13. Ketinggian : 165 cm
 14. 14. Berat : 85 kg
 15. 15. Pekerjaan : Pengarah Syarikat
 16. 16. Pendapatan : RM8000
 17. 17. Personaliti : tegas,</li></ul>Gila kerja<br /><ul><li>Johnanthan 25 thn
 18. 18. Ketinggian : 183 cm
 19. 19. Berat : 70 kg
 20. 20. Pekerjaan : keranibiasa
 21. 21. Pendapataan :RM 1000
 22. 22. Personaliti : periang, </li></ul>peramah,.<br />
 23. 23. Sangatpentinguntukmenentukanmasadepannegaradanbangsa<br />
 24. 24. SoalanKesimpulan<br />Apakahkemahiran yang perlukitaadauntukmenghadapipilihan-pilihansertacabaran-cabarankehidupansepertidiatassupayakitadapatmembuatkeputusan yang betul?<br />KemahiranBerfikir<br />
 25. 25. DefinisiKemahiranBerfikir<br />Satuprosesintelektualyang melibatkanpembentukankonsep, aplikasi, analisis, sintaksisataumenilaiinformasi yang terkumpulataudihasilkanmelaluipengamatan, pengalaman, refleksi, pentaakulan, ataukomunikasi – sebagaisatulandasankepadasatukeyakinandantindakan.<br />
 26. 26. Definisi KB olehtokoh-tokoh<br />Guilford (1959)<br />Sesuatu yang menjuruskearah yang bercapah.<br />Iamembolehkanpenyelesaianmasalah yang berbezadanmenghalakepadapenyelesaian yang pelbagai, dimanalebihdaripadasatupenyelesaianataujawapanadalahbolehditerima.<br />
 27. 27. Tokoh-tokohseterusnya<br />Meyer (1977)<br />Berfikirmelibatkanpengelolaanoperasi mental tertentu yang berlakudalammindaatausistemkognitifseseorang yang bertujuanuntukmenyelesaikanmasalah.<br />
 28. 28. LatarBelakangKemahiranBerfikir<br />2500 tahundahulu.<br />Zaman Socrates<br />KB telahdiberiperhatianistimewa.<br />Socrates memberipenekanankepadakeberkesanansoalan. <br />Buahfikirantidaksemestinyadihasilkanolehorang yang berautoriti/ berkuasasahaja.<br />Saranan : soalan-soalanarastinggi “deep questions” - galakkanindividuberfikirsecarakritis.<br />
 29. 29. Bersambung<br />Beliaujugaberkata :<br />“adalahpentingbagiseseorangberupayauntukmelahirkanhujah-hujah yang bernas yang dapatditerimaramai. ”<br />Keupayaaninitermasukkebolehanmelihatobjektif, mentaakul, danmembuatsaranan, menganalisakonsep-konsepasas, danbertanggungjawabkepadabukansahajaapa yang dinyatakan , tetapijugaapa yang dilakukan.<br />
 30. 30. Bersambung<br />Metodpenyoalan yang masihdianggapsebagaicaraterbaikdalampengajaranberfikirsecarakritisdankreatifsehinggahariini<br />Socratic Questioning ataupenyoalan Socratic <br />
 31. 31. Idea Socrates <br />Diperkembangkanoleh<br />Plato (murid Socrates) <br />Aristotle (ahlifalsafah Greek)<br />
 32. 32. Saranan Plato dan Aristotle<br />Manusiaperluberfikirsebelummenerimasesuatukeranarealitimungkinberbezadaripadakeadaanlahiriahnya.<br />Hanyaminda yang terlatih (trained mind) sahajadapatmembezakanapa yang dilihatolehmatakasar (delusive appearance) denganapa yang tersiratdisebalikkulitluarannya. (the deeper realities) <br />
 33. 33. ZamanModen<br />Dalamabad 20-an<br />Lahirgolongancerdikpandaisepertiahlipendidik, falsafah, danahlifikir yang banyakmemberisumbanganterhadapperkembangan KB.<br />Antaranyaseperti :<br /> - Krathwohl<br /> - Dewey<br /> - Bloom <br />
 34. 34. Tokoh-tokohPenting<br /> Dewey<br /> Bloom<br />Krathwohl<br />
 35. 35. Benjamin Bloom & Krathwohl<br />Mendalamikonseppenggunaansoalanseperti yang disarankanoleh Socrates dalammenjana KB denganberlandaskan domain kognitif. <br />
 36. 36. Benjamin Bloom<br />Beliaumeupakanorang yang memperkenalkanistilah “arasemikiran” atau “levels of thought processes”.<br />Beliaumenyatakanbahawapemikirantinggihanyabolehdijanadenganmenggunakansoalanpengajaranarastinggi.<br />Soalanarasrendahhanyamelahirkanpelajar yang tidakkreatifdankritis.<br />
 37. 37. Dewey<br />Dalambukunya “How we think.”yangdituliskhasuntuk guru-guru padatahun 1911 telahmenyatakan :<br />“pembelajaranatauilmuakanbertambahhanyaapabila<br />seseorangtelahmelaluiprosespemikiranreflektifatau reflection. ” <br />Perkataan “reflective thinking” samaertidengan “pemikirankritis” danpemikiranarastinggi.<br />
 38. 38. Dewey<br />PemikiranReflektifmemberipenekanankepadatujuanataumaksudataubuahfikiran yang disampaikan.<br />Iaberkaitrapatdengan yang diketengahkanoleh Bloom.<br />Pengetahuanarasrendah yang memerlukan “peringatan”atau memorization yang dikaitkandenganpengetahuandalamtaksonomi Bloom tidakdinafikankepentingannya, namuntidakdapatmenjanapemikiranreflektif.<br />
 39. 39. Beyer<br />Memperkenalkan “Functional Thinking”<br />Domain kognitifmerangkumibeberapakebolehansepertiberikut :<br />
 40. 40. Perspektifpenting lain yang berkaitandengan KB<br />Menurut Daniel Goleman :<br />Kecerdasanemosi (EQ) berkaitrapatdengan KB.<br />Pemikiran yang berasaskankepadadomain kognitiftanpamengambilkirakepentingandomain afektif(EQ) belumtentubolehmenjanjikankejayaan yang sempurnadalamhidupseseorang.<br />“80 % kejayaanseseorangbergantungkpd EQ danbukannya IQ”<br />
 41. 41. Isu-IsuDalamPengajaran KB<br />Bloom dalamkajianberhubungobjektifpengajaran KB diAmerika Syarikat.<br />HasilKajian : guru-guru disekolah AS sukamenggunakansoalan-soalandanaktiviti-aktiviti yang berarasrendah. <br />Implikasi : jikatendensiiniberterusan, kemungkinanbesarpelajar-pelajarakanmenjadipasifdantidakkritikalataukreatif.<br />Olehitu, KB harusdiajarkepadapelajar-pelajarsekolah.<br />
 42. 42. Isu-IsuDalamPengajaran KB<br />Dalampelaksanaan KBSR dan KBSM yang disarankantentang P&P, aspekpenting yang disarankanadalah:<br />“P&P tidakhanyamenenrimapengetahuansemata-matatetapimerekaseharusnyadapatmenyatakan idea, fikiran, danpendapatdenganjelas, objektifkreatif, rasionaldalamsemuasituasi.”<br />(PusatPerkembanganKurikulum, 1989,h.5.)<br />
 43. 43. Isu-IsuDalamPengajaran KB<br />Persoalan<br />Pendidik-pendidikmengetahuimatlamatpendidikanadalahuntukmempertingkatkankemahiranberfikirdalamkalanganpelajar-pelajar.<br />Malangnya, matlmatinitidakdiberiperhatiansewajarnyadankerap kali diketepikansamasekali.<br />
 44. 44. Isu-IsuDalamPengajaran KB<br />Punca-punca<br />1) Sikap guru <br /> - guru berpendapatpelajar-pelajarharusmenguasaisemuafaktadankonsepsesuatumatapelajaranterlebihdahulusebelummenggalakkanmerekaberfikir.<br />
 45. 45. Isu-IsuDalamPengajaran KB<br />2) Penekananpeperiksaan yang mementingkanpengujiankebolehanpelajarmengingatkembalifakta.<br />- Guru-guru terpaksamenghabiskansilibusdalammasa yang ditetapkan. <br /> - Guru mengutamakanpenghafalandankurangmenggalakkanpemikiran.<br />
 46. 46. Isu-IsuDalamPengajaran KB<br />3) Pengajaran KB mengambilmasa yang banyakdanmembebankan guru.<br /> - Bebantugas guru akanbertambahsekiranyaditambahdenganpengajaran KB.<br /> - Ada yang berpendapat : ditumpukankepadapelajar yang pintarsahaja.<br />
 47. 47. Isu-IsuDalamPengajaran KB<br /> 4) Kesediaan Guru dalampengajaran KB.<br />- Kebanyakan guru tidakmengetahuicaraataumempunyaikemahiranuntukmempertingkatkandayapemikiranpelajarmereka.<br /> - Merekaberpendapatbahawamengajarpelajarmenghadapipeperiksaandanpengajaran Kb adalahduamatlamat yang bercanggah.<br />
 48. 48. BuktiKajian yang berkaitandenganKesediaan Guru dalamPengajaran KB dalam P&P dinegeri Selangor<br />HasilKajian Prof N.S. Rajendran (2001) telahmembuktikanbahawa :<br />Kebanyakan guru masihtidakberjayauntukmemperolehpengetahuan, kemahiranpedagogidansikap yang berkesandalampengajaran KB dlm P&P dikelaswalaupunmerekatelahdiberikursusberkenaan.<br />
 49. 49. Isu-IsuDalamPengajaran KB<br />5) Kekurangansumberbahan<br /> - bahan-bahanpengajaranKB adalahterhad<br /> - penyediaanbahan-bahanpengajaran KB akanmembebankan guru-guru.<br />
 50. 50. Isu-IsuDalamPengajaran KB<br />6) Kekuranganlatihanpengajaran KB danpenilaian yang bolehmenyakinkan guru dalampengajaran KB.<br />- latihan yang berterusandanpenilaian yang berkesanmerupakansokongandan feedback yang pentingbagimenyakinkan guru-guru dalampengajaran KB dalam P&P.<br />
 51. 51. SEKIAN SAHAJA TERIMA KASIH<br />

×