Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

asheninka.hoy.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Cartilla lecto 4
Cartilla lecto 4
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 43 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

asheninka.hoy.pptx

 1. 1. IWAROPAENI PIRATSIPAENI Nombres de los animales ASHENINKA BASICO
 2. 2. SHAWO AÑUJE KEMARI SACHAVACA
 3. 3. KITAIRIKI SHNTORI SAJINO HUANGANA
 4. 4. KAPESHI OSHETO ACHUNI MONO NEGRO
 5. 5. JAMANI TSIPI MAJAS PICHICO
 6. 6. TOKARI IPETZI EL MONO TOCON RONSOK O
 7. 7. SHAA TONTORI OSO HORMIGUERO ERISO
 8. 8. MAENI MATHONTHOR I OSO TIGRILLO
 9. 9. KASHEKARI OTSITZI OTORONGO PERRO
 10. 10. PARARI OWAATZI NUTRIA MANCO
 11. 11. MISHTO OTSITZI GATO PERRO
 12. 12. PITO TSIYERI MUSMUQUI HUASA
 13. 13. KOSHRI MEYIRI MONO CHORO ARDILLA
 14. 14. IWAERO SHIMAPAENI Nombre de los peces
 15. 15. KOWANA KORIO LISA BAGRE/CUNCHI
 16. 16. KAPARARO MAMORI SARDINA SABALO
 17. 17. CHARAWA SHIMA ZUNGARO PESCADO
 18. 18. MERETO SHOMPOTSI MOJARRA BUJURIQUI
 19. 19. KOWIRI KOMAYIRI SABALO MACHO PACO
 20. 20. KORYO KEMPITZI BUFALO BAGRE
 21. 21. CHOMENTA SHIKETZI/JETARI PALOMENTA CARACHAMA
 22. 22. SHEWORI AJANA CUNCHI SAPO ANASHUA
 23. 23. MAINTO TSIWETA ACARAHUAZU RAYA
 24. 24. THAKIRI MATERI CHAMBIRA SHIRUHUI
 25. 25. DIALOGO N°2 • KENKITHAWOETANTSI APITE ASHENINKAKI • DIALOGO N°02 EN ASHENINKA
 26. 26. NOTYOMI JAME ORETERI SAWO TSIKAJANTAKA PAWA HIJO , VAMOS A PONER COMEDERO DE AÑUJE ¿EN QUE PARTE PAPA
 27. 27. JANTA OWANTSIKINTA JEE,ARITAKI PAWA POR ALLA EN LA CHACRA YA, ESTA BIEN PAPA
 28. 28. • PANAKIRO PICHOKOPITE KAMETHATAKI LLEVA TU FLECHA MUY BIEN.
 29. 29. NOTYOMI,PAMINE ROWAKAWO KANIRI KITAIRIKI OKYATAMAKIA HIJO,MIRA EL SAJINO ESTA COMIENDO LA YUCA ES VERDAD
 30. 30. JAME ATHATAKAYERI OTSITZI NOKEMAAKITERIT A YEYE VAMOS HACERLE LADRAR EL PERRO VOY LLAMARLE MI HERMANO
 31. 31. NAKITEROTA NOTONKAMENTO EEJATZI NAAKA NAKITETA OTSIPA NOCHAKOPITE VOY A TRAER MI ESCOPETA YO TAMBIEN VOY A TRAER MAS MI FLECHA.
 32. 32. KYAPAK I OMOKI MAPIKAKI JAME AKIAKOTERI YA HA ENTRADO EN EL HUECO DE LA ROCA VAMOS A COVARLE.
 33. 33. NOTONKAWA RIRITA NAPITAWAKIRITA CHAKOPIKI VOY A DISPARARLE VOY A REMATAR CON FLECHA.
 34. 34. JAME ATAJE ANAMPIKI NAAKA NATANAJERINI VAMONOS EN LA CASA YO VOY A CARGARLE
 35. 35. NAANA,IRIKA KITAIRIKI PAMAKIRI NOSHAYERITA MAMA, AQUÍ ESTA EL SAJINO TRAIGALE VOY A SACARLE SU CUERO.
 36. 36. NISHTYO,PAMAKI KOTSIRANIKI KAKITAKINA NAANA HIJA,TRAIGA CUCHILLO. YA VOY MAMA.
 37. 37. JAME ONKOTSITERI PIPOKE POYA MAWOENI AARI,PAWA,ENTYO,EMEE NI VAMOA A COCINAR VEN A COMER TODOS,HERMANO,PAP A,HERMANA,CUÑADO
 38. 38. CHOENI JAME AKACHATAKITE OWENIKI JAME, NANAKI NAKACHARO HERMANA,VAMOS A ANZUELIAR EN EL UNINI VAMOS, VOY A LLEVAR MI NAYLO.
 39. 39. NONOSHIKAKI APAANI KOWANA NAAKA NONOSHIKAKI MAMORI HE JALADO UNA LISA YO HE JALADO SABALO
 40. 40. CHOENI, JAME AATAJE ANAMPIKI JEE, JAME ATAJE HERMANA, VAMONOS EN LA CASA YA VAMONOS
 41. 41. CHOENI, PONKOTSITER I JEE, ARITAKI AARI HERMANA, COCINALE YA, ESTA BIEN
 42. 42. • ARIWE • GRACIAS

×