Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

How To Writer A Great Business Plan

811 views

Published on

How to write a great business plan

 • I think you need a perfect and 100% unique academic essays papers have a look once this site i hope you will get valuable papers, ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Read this fabulous site and invested in a steam shower and never glanced back, fantastic resources on this website cannot say thanks enough. HelpWriting.net
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

How To Writer A Great Business Plan

 1. 1. ‫بنویس‬‫لی‬‫ا‬‫ع‬‫تجاری‬‫طرح‬‫یک‬‫چگونه‬‫یم‬
 2. 2. SHABTA2 by William A. Sahlman Harvard University PhD, Business Economics (1976 – 1982) Harvard Business School MBA (1973 – 1975) Professor at Harvard Business School
 3. 3. We at SHABTA SHABTA3 Neda DinmohammadiAsal Fakheri Gouya
 4. 4. ‫تجاری‬‫طرح‬ ‫ریسک‬ ‫گذار‬‫سرمایه‬ ‫فرصت‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫محیط‬ ‫تهدید‬ ‫افراد‬ ‫سرمایه‬ ‫کارآفرین‬ ‫بازگشت‬ ‫سرمایه‬ ‫مشتری‬ ‫پول‬‫زمان‬
 5. 5. ‫تجاری‬‫طرح‬ SHABTA5
 6. 6. ‫تجاری‬‫طرح‬‫اهمیت‬ ‫لیانه‬‫ا‬‫س‬‫بقات‬‫ا‬‫مس‬ ‫تجاری‬‫طرح‬ ‫ها‬‫آموزشگاه‬ ‫کارشناسی‬‫مقطع‬ ‫ارشد‬‫کارشناسی‬ ‫کاری‬‫استخدامات‬
 7. 7. ‫رایج‬‫اشتباه‬ SHABTA7 ‫کارآفرین‬ ‫نمودار‬ ‫ماه‬‫به‬‫ماه‬‫لی‬‫ا‬‫م‬‫های‬‫بررسی‬ ‫و‬‫اطالعاتی‬‫های‬‫فایل‬... ‫موفقیت‬
 8. 8. ‫چیست؟‬‫تجاری‬‫های‬‫طرح‬‫مشکل‬ ‫جوهر‬‫صرف‬ ‫زیادی‬ ‫گذار‬‫سرمایه‬ ‫هوشمند‬
 9. 9. ‫فقط‬‫کارآفرینان‬‫برای‬!!! SHABTA9 ‫های‬‫آپ‬‫استارت‬ ‫شرکتی‬ ‫کارآفرینی‬‫های‬‫طرح‬ VS ‫باشد؟؟؟‬‫داشته‬‫متفاوت‬‫طرحی‬‫باید‬
 10. 10. SHABTA10 ‫گذاران‬‫سرمایه‬‫و‬‫تجاری‬‫طرح‬ ‫ست‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫بان‬‫ز‬‫به‬‫سواالت‬‫به‬‫پاسخ‬ ‫نیست‬‫مغز‬‫جراحی‬‫عمل‬‫راهنمای‬‫یا‬‫موفقیت‬‫های‬‫کتاب‬‫فرمول‬
 11. 11. SHABTA11 ‫پاسخ‬ 4‫گذار‬‫سرمایه‬‫هر‬‫نیاز‬‫مورد‬‫حیاتی‬‫عامل‬ ‫افراد‬ ‫فرصت‬ ‫محیط‬ ‫بازده‬‫و‬‫ریسک‬
 12. 12. ‫افراد‬ SHABTA12
 13. 13. SHABTA13 ‫افراد‬ ‫مهمترین‬‫بخش‬‫طرح‬‫تجاری‬‫رزومه‬ ‫بدون‬‫تیم‬‫درست‬‫هیچ‬‫یک‬‫از‬‫بخش‬‫ها‬‫اهمیت‬‫ندارد‬
 14. 14. SHABTA14 ‫رزومه‬ ‫سوال‬‫ها‬: ‫آن‬‫ها‬‫چه‬‫می‬‫دانند؟‬ ‫چه‬‫کسانی‬‫را‬‫می‬‫شناسند؟‬ ‫چقدر‬‫شناخته‬‫شده‬‫هستند‬. ‫آیا‬‫سرمایه‬‫دارها‬‫باور‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫که‬‫ایده‬‫های‬‫جدید‬‫ارزش‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫؟؟‬ ‫توصیف‬‫را‬‫تیم‬‫اعضای‬‫تمام‬‫نش‬‫ا‬‫د‬‫باید‬‫تجاری‬‫طرح‬‫یک‬‫کند‬
 15. 15. ‫فرصت‬ SHABTA15
 16. 16. SHABTA16 2‫شروع‬‫برای‬‫مهم‬‫سوال‬ 1-‫آیا‬‫است؟‬‫فزاینده‬‫رشد‬‫دارای‬‫خدمات‬‫یا‬‫محصول‬‫این‬‫برای‬‫بازار‬ 2-‫آیا‬‫است‬‫جدید‬‫صنعت‬‫این‬‫؟‬
 17. 17. SHABTA17 ‫عوامل‬‫از‬‫مهم‬‫کارآفرینان‬‫نظر‬ ‫مطمئن‬‫شوند‬: -‫وارد‬‫رشد‬‫حال‬‫در‬‫یا‬‫بزرگ‬‫که‬‫ند‬‫و‬‫ش‬‫می‬‫صنعتی‬‫است‬ -‫طرح‬‫شده‬‫داده‬‫توضیح‬‫مفصل‬‫تجاری‬‫است‬
 18. 18. SHABTA18 ‫تجاری‬‫طرح‬‫فرصت‬‫بخش‬‫پاسخ‬ ‫بخرد؟‬‫نی‬‫ا‬‫نس‬‫ا‬‫بع‬‫ا‬‫من‬‫یا‬‫خام‬‫مواد‬‫همچون‬‫بعی‬‫ا‬‫من‬‫باید‬‫شرکت‬‫وقتی‬‫چه‬ ‫کند؟‬‫پرداخت‬‫پول‬‫بع‬‫ا‬‫من‬‫برای‬‫باید‬‫وقتی‬‫چه‬ ‫شود؟‬‫جذب‬‫مشتری‬‫تا‬‫کشد‬‫می‬‫طول‬‫چقدر‬ ‫بپردازد؟‬‫لی‬‫و‬‫پ‬‫مشتری‬‫تا‬‫کشد‬‫می‬‫طول‬‫چقدر‬ ‫الزم‬‫فروش‬‫دالر‬‫یک‬‫برای‬‫ای‬‫سرمایه‬‫تجهیزات‬‫مقدار‬‫چه‬‫است؟‬ ‫می‬‫پیدا‬‫رشد‬‫فرصت‬‫یک‬‫چگونه‬‫که‬‫کند‬‫تحلیل‬‫و‬‫بدهد‬‫نشان‬‫باید‬‫کن‬‫د‬
 19. 19. SHABTA19 ‫گذاران‬‫سرمایه‬‫خواست‬‫ّا‬‫م‬‫ا‬‫و‬... ‫سرمایه‬‫می‬‫مدیریت‬‫نها‬‫آ‬‫در‬‫که‬‫هستند‬‫هایی‬‫تجارت‬‫دنبال‬‫به‬‫گزاران‬‫ند‬‫ا‬‫تو‬: ‫بخرد‬‫پایین‬ ‫باال‬‫بفروشد‬ ‫کند‬‫جمع‬‫زود‬ ‫بپردازد‬‫دیر‬
 20. 20. SHABTA20 ‫ها‬‫واسطه‬‫و‬‫کارآفرینان‬ ‫میکنه‬‫سود‬‫گذاری‬‫قیمت‬‫در‬‫اختالف‬‫از‬‫واسطه‬. AT&T/MCI ‫راه‬‫گریست‬‫واسطه‬‫تجارت‬‫به‬‫ورود‬‫سودمند‬
 21. 21. SHABTA21 BP‫بت‬‫ا‬‫رق‬‫له‬‫ا‬‫مس‬‫و‬ -‫رقبا‬‫هستند‬‫کسانی‬‫چه‬ -‫چه‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫بعی‬‫ا‬‫من‬ -‫چه‬‫دارند‬‫ضعفی‬‫و‬‫قدرت‬‫نقاط‬ -‫آیا‬‫میکنند‬‫فکر‬‫جدید‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫به‬‫خود‬‫کاری‬‫زمینه‬‫در‬ -‫دیگر‬‫کند‬‫استفاده‬‫فرصت‬‫این‬‫از‬‫میتوانند‬‫کسانی‬‫چه‬
 22. 22. ‫بازده‬‫و‬‫ریسک‬ SHABTA22
 23. 23. SHABTA23 ‫شطرنج‬‫و‬‫تجارت‬... ‫از‬‫بعدی‬‫های‬‫حرکت‬‫بینی‬‫پیش‬‫قبل‬ ‫ها‬‫فرصت‬‫همه‬: 1-‫آینده‬‫درخشان‬ 2-‫پذیری‬‫آسیب‬ BP‫میدهد‬‫کاهش‬‫را‬‫پذیری‬‫آسیب‬.
 24. 24. SHABTA24 ‫بازده‬‫و‬‫ریسک‬ 1-‫مقدار‬‫لی‬‫ا‬‫م‬‫گردش‬‫و‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫النچ‬‫برای‬‫پول‬ 2-‫برگشت‬‫ها‬‫آن‬‫کسب‬‫احتمال‬‫و‬‫ممکن‬‫های‬ ‫مشتریست‬‫لیت‬‫و‬‫مسئ‬‫به‬‫خرید‬ ‫احت‬‫چه‬‫با‬‫را‬‫ریسکی‬‫چه‬‫میگیرد‬‫تصمیم‬‫که‬‫اوست‬‫بپذیرد‬‫لی‬‫ا‬‫م‬
 25. 25. ‫محیط‬ SHABTA25
 26. 26. SHABTA26 ‫کارآفرینی‬‫روند‬‫بر‬‫محیط‬‫تأثیر‬ 1-‫آفرین‬‫فرصت‬ 2-‫کننده‬‫تهدید‬ ‫تغییر‬‫گاهی‬،‫محیط‬‫در‬‫می‬‫جذاب‬‫را‬‫غیرجذاب‬‫تجارت‬‫یک‬‫کند‬
 27. 27. SHABTA27 ‫محیط‬ ‫ارتباط‬‫سرمایه‬‫محیط‬‫با‬‫کارآفرینی‬‫گذاری‬ ‫ارتباط‬BP‫طرح‬‫مدیر‬‫با‬ ‫خطر‬‫آ‬‫مدیریت‬‫و‬‫ن‬
 28. 28. SHABTA28 ‫استیونسن‬‫پروفسور‬ ،‫واقعی‬‫کارآفرینان‬ ‫خود‬‫برای‬‫ها‬‫پاداش‬‫همه‬‫کسب‬‫دنبال‬‫به‬ ‫نند‬‫ا‬‫دیگر‬‫برای‬‫خطرها‬‫همه‬‫انتقال‬‫و‬
 29. 29. SHABTA29 ‫مهم‬‫سواالت‬‫ّا‬‫م‬‫ا‬‫و‬... ‫چیست؟‬‫تجاری‬‫طرح‬‫یک‬‫معنای‬ ‫شود؟‬‫می‬‫چه‬‫کند‬‫ترک‬‫را‬‫شرکت‬‫گذاران‬‫سرمایه‬‫از‬‫یکی‬‫اگر‬ ‫چط‬،‫داد‬‫داشتیم‬‫انتظار‬‫آنچه‬‫از‬‫تر‬‫بنده‬‫و‬‫ک‬‫پاسخی‬‫رقبا‬‫از‬‫یکی‬‫اگر‬‫ور؟‬ ‫بل‬‫ا‬‫ق‬‫شرکت‬IPO‫هست؟‬
 30. 30. SHABTA30 ‫مهم‬‫سواالت‬‫ّا‬‫م‬‫ا‬‫و‬... ‫میشود؟‬‫کسب‬‫پول‬‫نهایت‬‫در‬‫چگونه‬ ‫وقتی‬‫داشت‬‫خواهند‬‫بهتری‬‫احساس‬‫خطر‬‫باره‬‫ر‬‫د‬‫گزاران‬‫سرمایه‬‫کل‬‫در‬‫از‬ ‫شود‬‫بحث‬‫آن‬‫مورد‬‫در‬‫بتدا‬‫ا‬‫همان‬
 31. 31. SHABTA31 ‫لمثل‬‫ا‬‫ضرب‬... ‫روی‬‫می‬‫کجا‬‫نی‬‫ا‬‫د‬‫نمی‬‫اگر‬ ‫ند‬‫ا‬‫رس‬‫می‬‫جا‬‫همان‬‫به‬‫را‬‫تو‬‫ای‬‫جاده‬‫هر‬
 32. 32. SHABTA32 ‫آن‬‫از‬‫فراتر‬‫و‬‫معامله‬ ‫تجاری‬‫طرح‬‫یک‬‫نوشتن‬‫از‬‫بعد‬ ‫هدف‬‫ترین‬‫مهم‬ ‫ست‬‫معامله‬‫یک‬‫به‬‫رسیدن‬
 33. 33. SHABTA33 ‫ادامه‬... ‫کارآفرینان‬‫دغدغه‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫بودن‬‫آور‬‫سود‬ ‫کارآفرینان‬‫پنهان‬‫و‬‫آشکار‬‫هدف‬ ‫ریسک‬‫کم‬‫و‬‫ریسک‬‫پر‬‫گزاران‬‫سرمایه‬ ‫با‬‫مواجهه‬‫در‬‫ای‬‫حرفه‬‫و‬‫به‬‫ر‬‫تج‬‫بی‬‫سرمایگذاران‬‫رفتار‬‫ریسکها‬
 34. 34. SHABTA34 ‫و‬... 6‫منطقی‬‫معامله‬‫یک‬‫ویژگی‬ ‫بیاوریم‬‫در‬‫ایستایی‬‫لت‬‫ا‬‫ح‬‫از‬‫را‬‫معامله‬‫یک‬‫چگونه‬ ‫باشید‬‫لباتروس‬‫آ‬‫مراقب‬
 35. 35. ‫شما‬‫از‬‫سپاس‬‫با‬ SHABTA Group MBA 2014-2015 University of Tehran – Faculty of Entrepreneurship

×