Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bioenergi

3,374 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bioenergi

 1. 1. Energi forframtidenBioenergi 1
 2. 2. Bioenergi er enfornybarenergikilde somstammer frasolenergi 2
 3. 3. Hva er bioenergi? • Bioenergi : Energi som vi får fra planter eller avfall fra dyr. • Vi kaller ofte dette avfallet biomasse eller biobrensel. • Eksempler : – Trær (ved osv.) – Avfall etter hogst (greiner, bark, granbar, sagflis) – Naturgjødsel fra husdyr – Halm – Oljevekster (f.eks.raps) – Mais, sukkerrør – Fiskeavfall og brukt frityrolje 3
 4. 4. Hva skjer når vi brenner biomasse?Biomasse + Oksygen → CO2 + Vanndamp + Varmeenergi (+ andre stoffer)• Vi brenner biomasse for å frigjøre energien.• Slike reaksjoner kalles forbrenningsreaksjoner.• Det alltid dannes CO2 når vi brenner organiske materiale.• Bruk av bioenergi er alltid basert på forbrenningsreaksjoner, enten vi brenner ved, bruker biodrivstoff i en bil eller varmer opp vann i et 4 varmekraftverk m.m.
 5. 5. Hvorfor er vi ikke bekymret forutslippet av CO2 fra biobrensel? 5
 6. 6. Hvorfor er vi ikke bekymret forutslippet av CO2 fra biobrensel? • Biobrenselet gir fra seg omtrent like mye CO2 som opprinnelig ble bundet i fotosyntesen. • Dersom dette materialet i stedet hadde blitt brutt ned av nedbrytere, ville det gitt fra seg nøyaktig like mye CO2 . • Vi kommer nedbryterne i forkjøpet og utnytter energien før de bryter ned materialet. – Nedbrytere er f.eks. bakterier, sopp, larver og meitemark som lever av døde dyr/planter. • Utslippene fra fossilt brensel kommer derimot i tillegg til de naturlige utslippene. 6
 7. 7. Bioenergi i fast form • For omtrent halvparten av verdens befolkning er ved fremdeles den viktigste energikilden. • Moderne ovner forbrenner veden mer effektivt og gir mindre utslipp avBriketter og pellets lages av sot og annen forurensning.sagflis og spon fra sagbruks-industrien • I dag brukes også flis, bark, sagflis og spon til fyring. – Det gjør at man kan utnytte mer av trærne og avfallet fra trevareindustri • Slik fyring er mest effektiv når man har store fjernvarmeanlegg. 7
 8. 8. Et fjernvarmeanlegg • Et fjernvarmeanlegg kan levere varmt vann både til hus, butikker, skoler osv. • Det varierer hva man bruker til å varme opp vannet. • Vi har foreløpig lært om solvarme og bioenergi. 8
 9. 9. Bioenergi i flytende form • Brukes som drivstoff til kjøretøyer. Bioetanol (sprit) – Lages ved gjæring av planter med mye sukker eller stivelse (mais, sukker m.m.) Biodiesel – Produseres fra plante- og dyrefett (raps, lakseolje, fiskeavfall, og frityrolje m.m.) • Hvorvidt biobrensel er bra for miljøet og menneskene, avhenger bl.a. av om manEt firma i Bergen lager lager det av matavfall eller matplanter.biodiesel av brukt frityroljefra chipsfabrikker og Norge har vedtatt at det skal blandes litt biodieselgatekjøkken fra hele landet : inn i vanlig diesel for å øke bruken av biodiesel.Kjører på matolje - VG Nett Brasil er det landet som i størst grad har tatt i bruk bioetanol som drivstoff i biler. 9
 10. 10. 10
 11. 11. Biobrensel på gassform (Biogass) • Når organisk materiale råtner, dannes biogass : – Husdyrgjødsel Man kan samle opp – Matavfall metangassen og bruke – Søppelplasser den til nyttige formål – Kloakk • Består hovedsakelig av metan (CH4). • Når man brenner metan, frigjøres mye varmeenergi. • Som klimagass (drivhusgass) er metan 20 ganger verre enn CO2. • Når man brenner metan, unngår man samtidig at metan slippes ut i atmosfæren og bidrar til økt drivhuseffekt. 11
 12. 12. Hva brukes biogass til? • Fjernvarmeanlegg (varmer opp vann som går i rør til forbrukerne) • Drivstoff til biler og busser – Forurenser mindre – Støyer mindre• I Rogaland produserer man • (Man kan også bruke biogass på kloakk- biogass som brensel i renseanlegget på Mekjarvik. varmekraftverk eller lage hydrogen av metangassen)• I tillegg planlegger man et stort biogassanlegg for Kloakken fra 240.000 rogalendinger blir til husdyrgjødsel på Jæren. biogass i Mekjarvik 12
 13. 13. Fordeler med bioenergi1. I motsetning til fossilt brensel, er bioenergi en fornybar energikilde.2. Det blir utslipp av CO2 enten vi brenner biobrensel eller fossilt brensel, MEN : Biobrenselet gir fra seg omtrent like mye CO2 som opprinnelig ble bundet i fotosyntesen. Dette CO2 ville uansett blitt sluppet ut når biobrenselet råtnet. CO2-utslippet er derfor «naturlig».3. Vi brenner metangassen i stedet for å slippe den ut i atmosfæren. Dette fører til CO2-utslipp, men CO2 er mye mindre skadelig for drivhuseffekten enn det metan er. 13
 14. 14. Ulemper med bioenergi• Dersom man dyrker planter som skal gi bioenergi i stedet for mat, kommer dette i konflikt med behovet for å skaffe verdens befolkning nok mat. – Man har allerede sett at matvarer som ris har steget mye i pris på verdensmarkedet pga. dette.• Man hogger ned regnskog for å dyrke sukkerrør, raps osv. – Dette reduserer det biologiske mangfoldet – Dette øker CO2-utslippene• Man bruker kunstgjødsel når man dyrker disse plantene. Det slippes ut mye CO2 fra fossilt brensel når man produserer kunstgjødsel.• Det krever ofte en del energi å foredle og transportere biomassen. Hvis denne energien kommer fra fossilt brensel er ikke biobrenselet så miljøvennlig lenger !!!• Forbrenning av biomasse kan gi utslipp av sotpartikler og miljøskadelige forbindelser. – Dette gjelder særlig gamle vedovner. 14
 15. 15. Bioenergi i Norge• Norge dekker ca. 6 % av energibehovet sitt fra bioenergi. – Tilsvarende tall i Sverige og Finland er 20 – 25 %.• Vi har mye tømmer å ta av, det dannes 3 ganger mer skog hvert år enn det vi hogger.• Man regner med at Norge først og fremst kan utnytte bioenergi bedre ved å ta i bruk fyringsanlegg som bruker biobrensel for å varme opp boliger. Dette er mer miljøvennlig enn å fyre med olje. 15
 16. 16. E-forelesning om bioenergi• Bioenergi | Nasjonal digital læringsarena• Varer ca. 5 minutter 16

×