Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dokąd zmierza branża TSL w Polsce?

Prelekcja na konferencji Trans&Log 2015, Szanse i wyzwania dla branży TSL w roku 2015

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dokąd zmierza branża TSL w Polsce?

 1. 1. Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? Adam Redmer Zakład Systemów Transportowych Politechnika Poznańska
 2. 2. Problemy branży TSLProblemy branży TSL Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 3
 3. 3. Problemy branży TSL Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 4
 4. 4. Problemy branży TSL Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Przyczyny problemów polskiego transportu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Liczba problemów polskiego transportu PRAWO + SĄSIEDZI + DROGI = 50%
 5. 5. Relacja podaży i popytu Podaż  Popyt Podaż  Popyt Podaż  Popyt Podaż ? Popyt do 2004 / 2005 roku od 2005 do 2008 roku od 2008 / 2009 roku 2015 rok Co z tego wynika dla uczestników rynku? Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 6 Co jest tego powodem?
 6. 6. Rynek producenta a rynek konsumenta RYNEK PRODUCENTA zapotrzebowanie przewyższa oferowaną do sprzedaży ilość produktów / usług (popyt jest większy od podaży), warunki współpracy (w tym ceny), dyktują sprzedający i nie muszą oni w dużym stopniu zabiegać o nabywców, którzy z kolei muszą rywalizować o dostawców RYNEK KONSUMENTA ilość produktów / usług przeznaczonych do sprzedaży przewyższa zapotrzebowanie nabywców (podaż jest większa od popytu), w efekcie warunki współpracy dyktują nabywcy, a nieodzownym elementem tego rynku jest konkurencja Źródło: opracowanie własne na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_(ekonomia) Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 7
 7. 7. 2003: 1548 2004: 1608 2005: 1791 2006: 1920 2007: 2070 2008: 2163 2009: 2468 2010: 2688 2011: 3172 2012: 3517 2013: 3847 2014: 3969 0 50 100 150 200 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Liczbapojazdów Liczba firm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PODAŻ – struktura Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 8
 8. 8. 100 i więcej pojazdów 1,0% 5 i mniej pojazdów 25,0% od 10 do 19 26,0% od 6 do 9 pojazdów 32,0% od 50 do 99 3,0% od 20 do 49 13,0% PODAŻ – struktura Rok 2000 Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 5 i mniej pojazdów 7% od 6 do 9 pojazdów 15% od 10 do 19 46,0% od 20 do 49 26,0% od 50 do 99 5,0% 100 i więcej pojazdów 2,0% liczba pracujących powyżej 9 osób Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 9 Rok 2014
 9. 9. POPYT – przewieziona masa towarowa Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0 1600,0 1800,0 2000,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Przewózładunków[mlnton] Rok transport drogowy transport kolejowy transport rurociągowy transport morski, śródlądowy i lotniczy 100% 90 84 82 82 84 84 85 83 81 77 80 74 79 78 84 87 93 101 103 112 116 109 112 112 Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 10
 10. 10. POPYT – wykonana praca przewozowa Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 0,0 50000,0 100000,0 150000,0 200000,0 250000,0 300000,0 350000,0 400000,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pracaprzewozowa[mlntkm] Rok transport drogowy transport kolejowy transport rurociągowy transport morski, śródlądowy i lotniczy 100% 90 89 92 102 80 87 94 98 99 111 112 114 122 123 79% Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 11
 11. 11. POPYT – średnia odległość przewozu Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 75 72 88 88 115 111 123 131 130 134 144 137 156 167 170 291 287 214 211 213 214 224 221 209 216 225 216 212 219 220 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Średniaodległośćprzewozu[km] Rok transport drogowy transport kolejowy Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 12
 12. 12. Transportochłonność – stopień zaangażowania działalności transportowej w działalność innych działów gospodarki, czyli relacja ilości zrealizowanych przewozów do efektów działania gospodarki Transportochłonność gospodarki Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS * liczba tonokilometrów / 1 tyś. PKB 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Wskaźnik transportochłonności* Rok Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 13
 13. 13. Dynamika przewozu ładunków w Polsce w odniesieniu do okresu bazowego – rok 2005 Popyt rośnie, mimo że ładunków nie przybywa! UWAGA na formę rozliczenia z klientem!!! 100% 110% 120% 130% 140% 150% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rok tony tonokilometry kilometry DIAGNOZA – Popyt Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 14
 14. 14. Dynamika w odniesieniu do okresu bazowego – rok 2005 A jednak PKB! UWAGA na wzrost wahań sezonowych!!! DIAGNOZA – Popyt Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 15 65% 75% 85% 95% 105% 115% 125% 135% Kwartał/Rok Dynamika PKB Dynamika wartości dodanej brutto dla sekcji "transport i gospodarka magazynowa (i łączność)"
 15. 15. 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rok tony tonokilometry kilometry Pojazdy Podaż rośnie! UWAGA na wielkość floty!!! DIAGNOZA – Podaż Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 16 Dynamika, odniesiona do okresu bazowego (rok 2005) pracy przewozowej, jej składowych oraz liczebności taboru przedsiębiorstw zarobkowego transportu samochodowego o liczbie pracujących powyżej 9 osób 1 219 502 1 331 417 1 543 452 1 879 017 1 794 701 1 824 488 1 695 616 1 717 524 1 725 097 1 699 909 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pracaprzewozowa/1pojazd[tkm/pojazd] Rok Praca przewozowa (tkm) w przeliczeniu na 1 pojazd ciężarowy w samochodowym transporcie zarobkowym w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób
 16. 16. Dynamika przychodów, kosztów i wyniku finansowego w odniesieniu do okresu bazowego – rok 2005 „Duzi” odrobili zadanie domowe! „Mali” NIE!! UWAGA na działalność podstawową!!! DIAGNOZA – Finanse Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 17 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rok Przychody z całokształtu działalności Przychody ze sprzedaży produktów (usług) Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności Koszt własny sprzedanych produktów (usług) Wynik finansowy brutto z całokształtu działalności Wynik finansowy brutto ze sprzedaży produktów (usług) Firmy transportowe OGÓŁEM -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rok Przychody z całokształtu działalności Przychody ze sprzedaży produktów (usług) Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności Koszt własny sprzedanych produktów (usług) Wynik finansowy brutto z całokształtu działalności Wynik finansowy brutto ze sprzedaży produktów (usług) Firmy transportowe DUŻE (>49 zatrudnionych)
 17. 17. 2011 2012 2013 2014 Rok Wynik finansowy brutto z całokształtu działalności (mln zł) Wynik finansowy brutto ze sprzedaży produktów (usług) (mln zł) DIAGNOZA – Finanse Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 18 2011 2012 2013 2014 Rok Przychody z całokształtu działalności (mln zł) Przychody ze sprzedaży produktów (usług) (mln zł) Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności (mln zł) Koszt własny sprzedanych produktów (usług) (mln zł) Przychody, koszty i wynik finansowy Firmy transportowe OGÓŁEM Firmy transportowe OGÓŁEM
 18. 18. 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rok Praca przewozowa wyrażona w tonokilometrach [mln tkm] Wynik finansowy brutto ze sprzedaży produktów (usług) (mln zł) Praca przewozowa i zysk (w cenach stałych z 2005 roku) ze sprzedaży usług na polskim rynku transportowym ogółem UWAGA na działalność podstawową!!! DIAGNOZA – Finanse Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 19 0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Wynikfiannsowybruttogenerowanyprzez jednostkępracyprzewozowej[zł/tkm] Rok Wynik finansowy brutto ze sprzedaży usług (w cenach stałych z 2005 roku) w przeliczeniu na jednostkę pracy przewozowej [zł/tkm]
 19. 19. 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 Cena[zł/m3] Czas DIAGNOZA – Otoczenie rynku -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Hurtowa cena ON Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/ Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 20
 20. 20. DIAGNOZA – Otoczenie rynku Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 21 Źródło: http://kursy-walut-wykresy.mybank.pl/
 21. 21. WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) / EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – stopa procentowa rozliczeń międzybankowych = rynkowa wartość kapitału DIAGNOZA – Otoczenie rynku Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 22 EURIBOR WIBID
 22. 22. I CO TERAZ? Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 23
 23. 23. A teraz … warto: 24 • Dopasować formy rozliczania z klientami do zmian popytu • Uważać na rosnące wahania popytu (sezonowe, końcówki miesięcy) • Kontrolować dopasowanie flot do potrzeb • Koniecznie optymalizować działalność operacyjną – przewozy! • Nie przeceniać przychodów z działalności pozaoperacyjnej (finansowej) … a problemy? Były, są i będą! Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce?
 24. 24. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ „Czy możesz powiedzieć mi, którą drogą mam iść?" - zapytała Alicja "To zależy, dokąd chcesz dojść." - odpowiedział Kot "Nie wiem." "W takim razie nie ma znaczenia, którą drogę wybierzesz." – Lewis Carroll, „Alicja w krainie czarów” Zakład Systemów Transportowych Politechnika Poznańska
 25. 25. ZAPRASZAM DO WSPÓLNEGO … OPTYMALIZOWANIA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Kontakt: Adam Redmer Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Zakład Systemów Transportowych ul. Piotrowo 3 60-965 Poznań Tel.: 61 665 21 29 Faks: 61 665 27 36 E-mail: adam.redmer@put.poznan.pl Zakład Systemów Transportowych Politechnika Poznańska

×