Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inleners aansprakelijk voor overuren de wert accountants

194 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Inleners aansprakelijk voor overuren de wert accountants

  1. 1. Inleners aansprakelijk voor overurenEen payrollbedrijf is niet als werkgever en inhoudingsplichtigeaan te merken voor arbeidsuren die niet in haar loonadministratiezijn verantwoord. Omdat de inspecteur niet aannemelijk kanmaken dat de overuren door het payrollbedrijf zijn betaald,worden de naheffingsaanslagen loonheffing vernietigd.Aan een payrollbedrijf worden naheffingsaanslagen loonbelasting enpremie volksverzekeringen 2010 en 2011 opgelegd. Dit naaraanleiding van een boekenonderzoek bij het bedrijf enderdenonderzoeken bij een aantal inleners van het bedrijf. Uit dederdenonderzoeken blijkt dat de feitelijk gewerkte uren bij de inlenerskloppen met de verkoopfacturen van het bedrijf. De urenlijsten in deadministratie van het bedrijf komen echter niet overeen met deurenlijsten van de inleners, terwijl de inleners deze urenlijsten naar hetbedrijf sturen. Alle werknemers die voor inleners hebben gewerktstaan op loonlijst van het payrollbedrijf en ontvangen hun salaris viaeen bankrekening die op naam van het bedrijf staat. Omdat de door deinleners ter beschikking gestelde urenregistraties niet gelijk blijken telopen met de aangiften die het bedrijf voor de werknemers heeftgedaan, heeft de inspecteur naheffingsaanslagen opgelegd.Volgens de rechtbank staat vast dat de werknemers in dienst waren bijhet bedrijf en dat het bedrijf voor hun inhoudingsplichtig was. Het isaan de inspecteur om aan te tonen dat de naheffingsaanslagen terechtzijn opgelegd. Uit het boekenonderzoek blijkt volgens de inspecteurdat het aantal uren dat het bedrijf aan inleners in rekening heeftgebracht afwijkt van het aantal uren dat zij volgens haar administratieaan de personeelsleden heeft uitbetaald. Het aantal in rekeninggebrachte uren is aanzienlijk hoger dan het aantal uren dat volgens deloonadministratie zou zijn gewerkt. De rechtbank is het hier niet meeeens. Het aantal uren dat volgens inleners is gewerkt, is veel hoger danhet aantal uren dan het bedrijf in haar loonadministratie heeftverwerkt. Daarmee heeft de inspecteur wel aannemelijk gemaakt dater meer uren zijn gewerkt en dat daarom ook aangenomen kan wordendat de werknemers meer loon hebben ontvangen. De inspecteur slaagter alleen niet in aannemelijk te maken dat de extra lonen door het
  2. 2. bedrijf zijn betaald of dat zij betrokken is bij de uitbetaling van dielonen.Vraag is of het bedrijf ook de inhoudingsplichtige is voorloonbetalingen die niet in de loonadministratie van het bedrijfvoorkomen. Naar het oordeel van de rechtbank is het bedrijfwerkgever en inhoudingsplichtige voor zover de desbetreffendewerkzaamheden werden verricht op grond van de tussen het bedrijf ende werknemers bestaande arbeidsovereenkomsten. Dit is niet het gevalvoor zover het verrichten van arbeid en het betalen van dedesbetreffende lonen niet via het bedrijf en buiten haar medewetenheeft plaatsgevonden. Vaststaat dat het bedrijf nooit de beschikkingheeft gehad over de urenregistraties van de inleners en dat het nietaannemelijk is dat de desbetreffende lonen door het bedrijf zijnbetaald of dat het bedrijf daar op andere wijze bij betrokken isgeweest. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat het bedrijf voorwat betreft de niet in haar loonadministratie verantwoorde arbeidsurenniet als werkgever en inhoudingsplichtige is aan te merken. Tenovervloede merkt de rechtbank nog op dat geen rechtsregel zichertegen verzet dat een werknemer meer dan één werkgever heeft. Datde personeelsleden daardoor mogelijk hebben gehandeld in strijd methet anticoncurrentiebeding, zoals dat is opgenomen in dedetacheringsovereenkomsten, maakt dit niet anders.Bron: Rb. Den Haag 14-12-2012

×