Successfully reported this slideshow.
U i t t r e k s e l u i t l..ti.ddBnstandsbel§,ngen van 9 Juni 1955, betreffende gemengd zwemmen
i n het gemeentelijk zwem...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gemengd zwemmen in Geldrop: ja of nee? Toen serieus, nu humor?

199 views

Published on

Een bijzonder artikel uit de plaatselijke krant over gemengd zwemmen in zwembad De Smelen in Geldrop.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gemengd zwemmen in Geldrop: ja of nee? Toen serieus, nu humor?

  1. 1. U i t t r e k s e l u i t l..ti.ddBnstandsbel§,ngen van 9 Juni 1955, betreffende gemengd zwemmen i n het gemeentelijk zwembad "de Smelen" t e Geldrop» Enkele kantlekeemgen Lv.m. de opening van het zwembad Is het gemengd zonnebaden dan zó afkeurenswaardig en verkeerd? — met opzet spreek ik niet over excessen. — Het is mogelijk dat sommigen deze zweminrichting met apert verkeerde bedoelingen gaan bezoeken — ik wijs slechts op normale omstandigheden, want het verkeerde ligt hier in de aard der zaak en door ongelukkige bij-omstandigheden wordt dit kwaad verergerd. Men beweert dat 't onmogelijk is deze inrichtingen behoorlijk te exploiteren, wanneer ze niet gemengd zijn. Wordt de zaak daardoor gerechtvaardigd? Hierin ligt juist de bevestiging van de volgende uiteenzetting. D a n blijkt immers de bizondere aantrekkingskracht van deze inrichtingen omdat zij gemengd zijn en dap moet er bij bezoekers een mentaliteit bestaan die de ontvankelijkheid van sensuele en sexuele piikkels in de hand werkt. Van het allergrootste belang is: de zedelijke ongereptheid van onze jeugd. Wij kunnen daarvoor nooit genoeg offers brengen. Bestaan en dreigen er gevaren voor die zedelijke ongereptheid? Het positief christelijk standpunt luidt: ook de jeugd van deze tijd is verplicht tot volkomen beheersing van het geslachtsleven in woord, gedachte en daad. Een algemeen menselijke overtuiging is het nog steeds geweest dat hiervoor een van de belangrijkste middelen is: de sexuele prikkels voor de jeugd (en niet minder voor getrouwden!) zoveel mogelijk vermijden. In vroegere eeuwen meenden sommigen — zoals nu weer in onze tijd — dat de jeugd beter tot dit ideaal is op te voeden door haar aan sexuele prikkels te gewennen, anderen weer trachtten en trachten deze prikkels met opzet op te wekken om zó de gewenning mogelijk te maken. Maar heel de geschiedenis door is ook het fiasco van dit systeem gebleken. Dit zal ook onomstotelijk het resultaat zijn van dit nieuwe pogen in Geldrop want: de menseh"'~> natuur is geneigd tot het kwaad. ; ;r het vermijden van sexuele prikkels is een~négatief middel, maar dat niet mag worden verwaarloosd en dat wij zeker niet willen ruilen tegen het z._g. positieve middel van de gewenning, want dit laaste middel, de gewenning heeft zijn doelmatigheid nog nooit kunnen bewijzen. Het is soms nodig de jeugd zovec iegelijk inamuum te maken voor die priK.iis, maar deze onnodig vermenigvuldigen is een misdaad tegen de jeugd. Uiteraard gaan er sensuele en sexuele prikkels uit naar het tot ontwikkeling gekomen lichaam van het andere geslacht. Het valt voor een redelijk weldenkend mens niet te ontkennen dat het samenzijn van jonge mensen (ook van getrouwden!) in badcostuum; terwijl zij geen andere lichamelijk bezigheid hebben dan te liggen en te praten dat dit samenbrengen van beider geslachten om te zonnebaden rechtstreeks ingaat tegen de elementaire eisen van een opvoeding tot zedelijke ongereptheid, en dat dit samenbrengen dus ook moreel niet te verantwoorden is. E n dan kan men op sommige uitzonderingen wijzen, toch neemt i|dit niet we^ dat alles wat uiteraard wèl in deze richting gaat, onverantwoordelijk blijft en zonder meer vanuit opvoedkundig standpunt te veroordelen valt krachtens aard en wezen van deze zaak. Bij zonnebaden is een zeer groot gevaar voor de zedelijke ongereptheid aanwezig. Vooral de jongen komt dan in een sfeer die hem voortdurend in de mogelijkheid en zelfs voor de noodzakelijkheid stelt om sensuele en sexuele prikkels te ontvangen. In deze gelegenheid wordt heel wat tijd doorgebracht met niets doen, zodat hij openstaat voor alle prikkels; hij komt daar in 'n toestand van indolentie (lusteloosheid, vadzigheid), waarbij zijn weerstand tot een minimum wordt gereduceerd. Practisch zeker zal de prikkel later gaan herleven door zijn fantasie. Welke jongen heeft zijn fantasie onder controle? Misschien bestaat er bij hem al 'n zekere gewenning, maar hoe is die gewenning bereikt? Het zijn geen aardappelen, maar mensen ! ! En gij, gehuwden, kunt gij bij je zelf spreken van een apathische gewenning ? Hoe lang heeft die jongens tegen zichzelf moeten vechten? en hoe dikwijls al gevallen? Laat hier 'n biechtvader aan het woord ! Een jongen, waarvoor de zedelijke ongereptheid nog een ideaal is, hooit in de sfeer van deze inrichtingen niet thuis. Of moet 'n jongen — wanneer hij die prikkel ondervindt — dan plotseling de moed hebben om uit deze inrichtingen weg te blijven? Dit nieuw opvoedingssysteem schijnt de idee te huldigen: alles is voor een jongen geoorloofd, zolang hij nog maar de kans heeft er goed doorheen te komen! Het meisje in 't algemeen zal weliswaar haar zedelijke ongereptheid niet zo vlug verliezen dan de jongen in deze inrichtingen maar, misschien ongewild en onbewust, is zij dan toch een gevaar voor anderen, een ergernis in de strikte zin van het woord. Het gevaar, van ergernis geven voelt het meisje meestal zelf niet aan. Een arts verklaarde mij het tegendeel! Bovendien heeft het meisje de natuurlijke neiging om de aandacht te trekken van de jongen: hier zal die louter naar het lichaam gaan en niet naar de persoonlijkheid van het meisje. Meisje, je bent toch méér waard dan 'n stuk speelgoed! Juist in deze omgeving, waar de gevaren het meest nabij zijn, neemt het meisje het minst de natuurlijke reserve tegenover de jongen in acht. Dit is misschien niet haar schuld, althans meestal, maar het gevaar is er! Wij zijn op deze manier in 'n totaal verkeerde richting gekomen, 't Kan toch niet juist zijn eerst een milieu te scheppen, waarin de gevaren uiteraard aanwezig zijn en ze dan zo hier en daar wat te gaan verminderen. Jongens en r^^isjes horen bij het zonnebaden niet bij e ir ! Bij de opvoeumg rust de eerste en voornaamste plicht bij de ouders. Zij kunnen de verantwoording voor de opvoeding tot zedelijke ongereptheid niet dragen als hun jongen daar komt waar die ongereptheid in gevaar v/ordt gebracht of war^o-er zij toestaan dat hun dochter uiteraard et, rgemis kan worden voor anderen. ^ Ouders stelt Uw kinderen niet bloot aan gevaren, om ze te harden. Laat je dochter geen ergernis geven. Denkt er aan ouders, hoe was ie zelf in je jeugd; zijn Uw kinderen dan zoveel beter en sterker. De menselijke natuur verandert niet. Tegen het radicalisme van het kwaad vermag geen halfslachtigheid iets; dit éne slechts: liet radicalisme van het goede. Wij gunnen de gaven van zon en water aan onze jeugd maar waarom op deze gevaarlijke manier ? DANK U JARIGEN! U bracht deze 14 dagen f 49,85 bijeen voor de Jeugdbeweging Wijk Braakhuizen! BILJARTEN. Vrijdag en Zaterdag a.s. beginnen de Biljartwedstrijden om het kampioenschap van Geldrop. Iedereen is van harte welkom en het zal' in café „'t Centrum" niet aan belangstelling en spanning ontbreken. Series van 100 caramboles op het groene veld is voor de Geldropse kampioen J. Haans van 1954 een kleinigheid, terwijl J. v. Mierio ditmaal wel zal trachten hem de loef af te steken, hetgeen hij met een gemiddelde van 20 rustig kan proberen! Zie voor nadere bijzonderheden de advertentie elders in dit blad.

×