Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Wert accountants & belastingadviseurs; pensioenprobleem per 1 1-2014

227 views

Published on

Beschrijving van een fiscaal waarderingsvraagstuk bij wijziging pensioen van de dga per 1-1-2014 zoals aan Ministerie van Financiën voorgelegd.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De Wert accountants & belastingadviseurs; pensioenprobleem per 1 1-2014

  1. 1. Pensioen-waarderings-probleem Op dit moment zijn wij druk doende de pensioenregelingen van de directeurgrootaandeelhouders (dga) te beoordelen in verband met de gewijzigde wetgeving per 1 januari 2014 (bekend als Wet VAP). Eén van de belangrijke wijzigingen betreft de verhoging van de pensioen(richt)leeftijd naar 67 jaar. In de uitwerking constateren wij dat er zich een (onbedoeld?!) fiscaal probleem voordoet bij een zeer grote groep belastingplichtige vennootschappen. Dat is de reden dat wij ons tot u richten. De wijziging in de Wet Loonbelasting ten aanzien van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67, betekent een herrekening van de pensioenvoorziening op de fiscale balans van de vennootschap van de dga. Deze herrekening brengt een vrijval van de voorziening met zich mee. Deze vrijval is belast, aldus ook het standpunt van de Belastingdienst. Dat betekent dat de vennootschap door de wijziging in de Loonbelasting te maken krijgt met een heffing in de Vennootschapsbelasting. De fiscale vrijval ontstaan door de wijze waarop de pensioenvoorziening wordt herrekend: herrekening op basis van commerciële uitgangspunten gevolgd door een waardering volgens de verplichte fiscale grondslagen. Naar onze mening kan dat niet bedoeld zijn. Reeds eerder is dit zelfde probleem aan de orde geweest, namelijk bij de Wet VPL. Dat is destijds opgelost door de herrekening tegen fiscale uitgangspunten te accorderen. Het lijkt ons in lijn met deze eerdere (eenvoudige en praktische) oplossing, als óók bij de huidige herrekening deze goedkeuring wordt gegeven. Wij kunnen geen argumenten bedenken waarom in de eerder identieke casus, de verleende goedkeuring op basis van de hardheidsclausule, nu zou worden onthouden. Mr. Arthur van Houts FB In verband met de deadline van 1 januari 2014 as.hebben wij het Ministerie van Financiën verzocht om een spoedige reactie.

×