Werkboek Mm

607 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Werkboek Mm

 1. 1. Disketteweg 10 Amersfoort Werkboek voor de BeroepsPraktijkVorming MultiMedia Klas 3&4 Cursusjaar 2007-2008 Student:Niels Van Garderen Praktijkopleider: Hans Boschloo
 2. 2. Leerbedrijf: Zoutewelle Media Groep te Maarn
 3. 3. Inleiding Beroepspraktijkvorming binnen het Middelbaar BeroepsOnderwijs De term “stage” wordt tegenwoordig niet meer officieel gebruikt; het wordt Beroeps- praktijkvorming genoemd; afgekort BPV. Onder BPV wordt verstaan: “Het leren op de werkplek en het toepassen van kennis en vaardigheden in de beroepspraktijk.” In de BPV gebruikte documenten De student dient de praktijkopleider een tweetal documenten te overhandigen: dit werkboek en een BPV-gids. Met name ook in de BPV-gids is belangrijke informatie opgenomen. De genoemde documenten zijn ook digitaal – via Blackboard – beschikbaar. Contact ROC Midden Nederland Disketteweg 10 Postadres: Postbus 789 3821 AR Amersfoort 3800 AT Amersfoort Tel. 033 - 470 9300 Fax. 033 - 470 9355 www.rocmn.nl De communicatie met het ROC loopt via de BPV-coördinator en/of BPV-docent: hun namen worden aan het begin van de BPV-periode bekend gemaakt. 1 © 2006 BPV-bureau MultiMedia - Amersfoort MultiMedia klas 3&4
 4. 4. Inleiding Inhoud van de BPV Een belangrijk deel van de MBO-opleidingen wordt gedaan in de BPV; waarvan de resultaten even zwaar meetellen als ieder ander deel wat op de opleiding is/wordt gedaan. Wíe gaat er beoordelen? In eerste instantie is de praktijkopleider de persoon die de student beoordeelt. De BPV- docent heeft een controlerende taak en draagt de eindverantwoording. Wát wordt er beoordeeld? De praktijkopleider beoordeelt allereerst het praktisch functioneren van de student. Daarnaast wordt de student door zowel BPV-docent als – waar mogelijk – praktijkopleider op een aantal andere onderdelen beoordeeld. In de volgende tekst worden de diverse onderdelen kort aangestipt. a. Bedrijfsopdrachten Het werkboek bevat allereerst de eindtermen en de bijbehorende beoordelings- formulieren. De werkzaamheden welke door deze eindtermen gedekt worden, dienen te zijn beschreven in het BPV-plan. Dit BPV-plan moet aan het begin van de BPV-periode in overleg met de praktijkopleider worden opgesteld en met de BPV-docent worden besproken. Indien het voldoende eindtermen dekt, treedt het in werking. Het dient in de BPV-map bewaard worden. De werkzaamheden worden door de praktijkopleider beoordeeld. b. Presentatie op school De studenten van de derde klas moeten een presentatie maken van “De stagiair in het bedrijf”. De vierde-klassers moeten hun eindproject presenteren. In principe worden deze presentaties door een of meerdere docenten beoordeeld – op school -, maar we stellen het zeer op prijs wanneer ook de praktijkopleider een oordeel over de presentatie uitspreekt. c. Portfolio Tijdens de gehele BPV-periode moeten relevante documenten – met name die waaraan de student medewerking heeft verleend – in de BPV-map worden verzameld. De praktijkopleider en BPV-docent beoordelen beiden het portfolio. d. Weekstaten De student moet iedere week een verslag van de dagelijkse werkzaamheden maken; de zogenaamde weekstaat, met daarin ook een overzicht van de gewerkte uren en de eventuele ziektedagen. Deze dient door de praktijkopleider te worden ondertekend. Elke week moet de weekstaat door de student op Blackboard worden geplaatst. In deze vorm is ondertekening niet mogelijk, daarom worden bij persoonlijk contact de ondertekende weekstaten aan de BPV-docent overhandigd. Zie ook de bijlage achterin dit werkboek. Praktijkovereenkomst Tussen student, bedrijf en school wordt een praktijkovereenkomst (POK) aangegaan. In dit document worden een aantal rechten en plichten t.o.v. elkaar aangegaan. Verder regelt dit document hoe te handelen bij calamiteiten. Dit document dient bij – liefst vóór - aanvang van de BPV door alle partijen te worden ondertekend. Na ondertekening is er voor elke partij een exemplaar beschikbaar om te behouden. Het exemplaar voor school dient retour gezonden te worden aan: ROC Midden Nederland Afdeling leerlingenadministratie t.n.v. Mevr. M. Ravelli Postbus 789 3800 AT Amersfoort Hiervoor kan de bijgevoegde – portvrije - antwoordenveloppe gebruikt worden. Voor vragen is mevrouw Ravelli te bereiken via m.ravelli@rocmn.nl of 033 – 470 9326. 2 © 2006 BPV-bureau MultiMedia - Amersfoort MultiMedia klas 3&4
 5. 5. Inleiding De beoordeling van de BPV-periode  In het BPV-plan staan de werkzaamheden beschreven, passend bij de eindtermen. De praktijkopleider beoordeelt deze door middel van de in dit werkboek opgenomen beoordelingslijst.  Bij voorkeur wordt tussentijds een gesprek gevoerd tussen de BPV-docent, de praktijkopleider en de student. Hierin komen de inhoud van de BPV en de vorderingen van de student aan de orde.  Halverwege de BPV-periode dient de tussentijdse beoordeling te worden ingevuld, zodat de student deze kan inleveren bij de BPV-docent. Ook dienen dan de op dat moment afgetekende weekstaten ingeleverd te worden. Een en ander kan worden gecombineerd met een terugkomdag op school.  Aan het eind van de BPV-periode bespreken de BPV-docent, de praktijkopleider en de student de BPV-periode het uitgevoerde BPV-plan, het portfolio en de totstandkoming van de beoordelingen.  Bij afronding van de BPV-periode dienen alle beoordelingen te zijn ingevuld. De uitkomst daarvan dient te worden ingevuld op de Eindbeoordeling Beroepspraktijkvorming (achterin dit werkboek) en aldaar ondertekend.  De BPV-docent neemt het werkboek, het portfolio en de weekstaten in ontvangst en levert dit na controle in bij de BPV-coördinator. Wijziging in persoonlijke en/of bedrijfsgegevens Indien wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot de persoonlijke gegevens – adres, telefoonnummer etc. – of in de bedrijfsgegevens – bijvoorbeeld door verhuizing of door het aanstellen van een andere praktijkopleider – dient dat per direct aan de BPV-docent doorgegeven te worden. Daarnaast dient in het geval van verhuizing van de student ook de leerlingenadministratie te worden ingelicht. Duur van de BPV-periode / werktijden De start- en einddatum en het aantal studiebelastingsuren (SBU’s*) van de BPV-periode staan vermeld op de praktijkovereenkomst. (*SBU’s, het aantal uren dat per week aan de opleiding besteed wordt.) In de BPV dient minimaal 36 uur per week gewerkt te worden. De student dient zich bij voorkeur te houden aan de werktijden van het leerbedrijf, met gemiddeld 40 gewerkte uren per week als maximum. Eventuele overuren dienen gecompenseerd te worden. De einddatum zoals op de praktijkovereenkomst staat vermeld, blíjft de laatste BPV-dag! Alleen wanneer er nog snipperdagen of andere compensatiedagen of –uren over zijn, kan de BPV eerder worden beëindigd. In het geval dat te weinig uren gewerkt zijn, dient verlenging plaats te vinden. Terugkommiddag(en) Tijdens deze BPV-periode worden een of meerdere terugkomdagen georganiseerd, waarop facetten uit het bedrijfsleven worden belicht. De weekstaten moeten worden ingeleverd en ervaringen die tijdens de BPV-periode zijn opgedaan, worden uitgewisseld. De oriënterende stagiaires (OS) presenteren hun bedrijf en de afstuderende stagiaires (AS) presenteren hun project. Het bijwonen van deze terugkom(mid)dagen is verplicht. Ze mogen aangemerkt worden als gewerkte tijd. De data worden ruim van tevoren aangegeven aan de studenten die hun praktijkopleider hiervan op de hoogte dienen te stellen. 3 © 2006 BPV-bureau MultiMedia - Amersfoort MultiMedia klas 3&4
 6. 6. Bedrijfsopdrachten en beoordelingen De bedrijfsopdrachten Gedurende de BPV periode moet de student aantonen dat hij voldoet aan de door ROC Midden Nederland aangewezen eindtermen. Deze zijn bepaald door de VAPRO: het voor de opleiding MultiMedia aangewezen kenniscentrum voor beroepsonderwijs & bedrijfsleven. Deze eindtermen moeten in werkzaamheden worden opgenomen en in het leerbedrijf worden getoetst. Belangrijk is dat de werkzaamheden zo veel mogelijk worden geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Een en ander moet worden beschreven in het BPV- plan. De student wordt door de praktijkopleider beoordeeld op grond van vaststaande beoordelingsaspecten. Deze zijn beschreven in dit werkboek. De beoordeling van de student gebeurt na een periode van inoefenen; halverwege de BPV-periode een tussentijdse beoordeling en de beoordeling aan het eind van de BPV- periode. De BPV-docent draagt er zorg voor dat zowel de praktijkopleider als de student op de hoogte zijn van de wijze van beoordelen, de beoordelingsaspecten en de procedures. De belangrijkste taak van de BPV-docent is het bewaken van het proces en het borgen van de kwaliteit van de examenprocedures binnen de BPV. De BPV-docent voert aan het einde van de BPV-periode een eindgesprek met de praktijkopleider en de student waarin zowel het praktijkexamen als de begeleiding worden geëvalueerd. Het BPV-plan In het BPV-plan staat beschreven welke werkzaamheden de student bij zijn leerbedrijf wil gaan uitvoeren. Het is de bedoeling dat de student leert een praktisch onderdeel zelfstandig uit te voeren, waarbij de praktijkopleider de helpende hand biedt. Het BPV- plan moet aan het begin van de BPV-periode door de student in samenspraak met de praktijkopleider opgesteld worden en worden geplaatst op Blackboard. De BPV-docent relateert de beschreven werkzaamheden aan de voorgeschreven eindtermen en meldt zijn bevindingen aan de student. Als het BPV-plan voldoende eindtermen dekt, treedt het in werking en is bindend. Een kopie van het BPV-plan moet in de BPV-map worden bewaard. Een format voor het BPV-plan is te vinden bij de cursusdocumenten op Blackboard. Een bedrijfsprofiel Het wordt door het ROC op prijs gesteld wanneer de student van zijn leerbedrijf een bedrijfsprofiel zou maken. Voor de BPV-coördinator levert dit informatie op die van belang is voor het maken van een juiste match tussen student en leerbedrijf en voor de student is dit een goede opdracht om het bedrijf te leren kennen. Een voorbeeld voor een bedrijfsprofiel is te vinden op Blackboard - bij de cursusdocumenten. Vooraf….. De omschrijvingen van de verderop bij de praktijkexamens genoemde opdrachten moeten gelezen en geïnterpreteerd worden met in het achterhoofd:  het gegeven dat de student slechts kennis en vaardigheden heeft die merendeels binnenschools is opgedaan;  het gegeven dat de student de BPV-werkzaamheden kan uitvoeren met een beperkte mate van zelfstandigheid;  het gegeven dat de mogelijkheden van het leerbedrijf van invloed zijn op de daadwerkelijke invulling van de inhoud en werkzaamheden.
 7. 7. Bedrijfsopdrachten en beoordelingen Overzicht van de eindtermen De oriënterende BPV (eindtermen 340*) In het derde leerjaar is de oriënterende BPV gepland. Hierin moeten algemene competenties worden aangetoond: 340.1 De student kan de branche beschrijven. 340.2 De student kan in een verslag rapporteren over het bedrijf en zijn werkzaamheden daarbinnen. 340.3 De student kan relevante technische apparatuur bedienen. 340.4 De student kan de kwaliteit van een product of proces met betrekking tot de opdracht beoordelen. 340.5 De student kan sociaal en communicatief vaardig functioneren. 340.6 De student kan veilig en milieubewust functioneren. De eerste twee eindtermen worden op de een van de terugkom(mid)dagen op school getoetst. De student presenteert ‘De stagiair in het bedrijf’ aan zijn medestudenten. Deze presentatie, waarin hij zichzelf op zijn stageplaats voorstelt en de doelstellingen van het leerbedrijf beschrijft, wordt als audiovisuele productie gepresenteerd. Naast deze presentatie, die hij op CD inlevert, moet hij een verslag inleveren hoe de presentatie tot stand is gekomen. Deze presentatie dient bij voorkeur ook door de praktijkopleider beoordeeld te worden. De afsluitende BPV (eindtermen 440*) In de afsluitende BPV-periode worden onderstaande eindtermen uit de deelkwalificatie Praktijk Middenkaderfunctionaris Fotonica (440) in een reële bedrijfssituatie getoetst. 440.1 De student kan het traject van opdracht tot product beschrijven. 440.2 De student kan zelfstandig aan de hand van een opdracht een product opleveren. 440.3 De student kan een omschrijving geven van werkveld, opdracht en apparatuur. 440.4 De student kan een (deel)product verbeteren aan de hand van een klachtenanalyse. 440.5 De student kan de juiste keuze maken voor apparatuur en materiaal. 440.6 De student kan in teamverband en met collega’s samenwerken. 440.7 De student kan zijn werkzaamheden verrichten conform de geldende voorschriften. 440.8 De student kan actie ondernemen wanneer zijn arbeidsomstandigheden niet in overeenstemming zijn met de Arbo-wet of andere geldende regelingen. 440.9 De student kan een kostencalculatie opstellen. 440.10De student kan sociale en communicatieve vaardigheden met betrekking tot zijn functioneren toepassen. Tijdens de BPV-periode werken de studenten aan een eindproject. De toetsing van bovenstaande eindtermen vindt in het project plaats en wordt tijdens de projectpresentatie (in de laatste maand van de BPV) door minimaal twee BPV-docenten gecontroleerd. Naast deze presentatie, die hij op CD inlevert, moet hij een verslag inleveren hoe de presentatie tot stand is gekomen. Het leerbedrijf moet voorafgaand aan de presentatie het project als voldoende hebben beoordeeld. Ook de presentatie op zich dient bij voorkeur door de praktijkopleider beoordeeld te worden. *( Eindtermendocument Middenkaderfunctionaris Fotonica / Uitgave januari 1997)
 8. 8. Bedrijfsopdrachten en beoordelingen Tussentijdse beoordeling van de algemene werkzaamheden Halverwege de BPV-periode dient de tussentijdse beoordeling ingevuld te worden. Een kopie hiervan moet worden ingeleverd/opgestuurd bij/aan de BPV-docent. Eventueel kan een extra uitdraai gemaakt worden d.m.v. de op Blackboard beschikbare digitale versie van dit werkboek. zg g v m o nvt 1 Algemene indruk       1.1 inzet       1.2 zelfstandigheid       1.3 verantwoordelijkheid       1.4 flexibiliteit       1.5 interesse 2 Sociale en communicatieve vaardigheden       2.1 omgang met collega’s       2.2 omgang met leidinggevenden       2.3 werken in teamverband       2.4 omgang met klanten       2.5 omgang met vertrouwelijke gegevens       2.6 assertiviteit 3 Praktijk       3.1 basisvaardigheden       3.2 vaardigheid in routinematige werkzaamheden       3.3 vaardigheid in nieuwe werkzaamheden       3.4 netheid       3.5 tempo       3.6 werkplanning 4 Veiligheid       4.1 veiligheid t.a.v. zichzelf       4.2 veiligheid t.a.v. anderen 5 Theorie       5.1 algemeen niveau vakkennis       5.2 eigen maken van nieuwe vakkennis       5.3 kennis van organisatie van het leerbedrijf 6 Rapportage       6.1 mondeling rapporteren       6.2 schriftelijk rapporteren       6.3 computergebruik       6.4 weekstaten Algemene opmerkingen: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
 9. 9. Bedrijfsopdrachten en beoordelingen Eindbeoordeling van de algemene werkzaamheden Aan het eind van de BPV-periode dienen de volgende beoordelingen door de praktijkopleider en BPV-docent te worden ingevuld. Voor een positief eindoordeel dienen alle rubrieken overwegend voldoende of hoger te zijn. zg g v m o nvt 1 Algemene indruk inzet       1.1 zelfstandigheid       1.2 verantwoordelijkheid       1.3 flexibiliteit       1.4 interesse       1.5 2 Sociale en communicatieve vaardigheden       2.1 omgang met collega’s       2.2 omgang met leidinggevenden       2.3 werken in teamverband       2.4 omgang met klanten       2.5 omgang met vertrouwelijke gegevens       2.6 assertiviteit 3 Praktijk       3.1 basisvaardigheden       3.2 vaardigheid in routinematige werkzaamheden       3.3 vaardigheid in nieuwe werkzaamheden       3.4 netheid       3.5 tempo       3.6 werkplanning 4 Veiligheid       4.1 veiligheid t.a.v. zichzelf       4.2 veiligheid t.a.v. anderen 5 Theorie       5.1 algemeen niveau vakkennis       5.2 eigen maken van nieuwe vakkennis       5.3 kennis van organisatie van het leerbedrijf 6 Rapportage       6.1 mondeling rapporteren       6.2 schriftelijk rapporteren       6.3 computergebruik       6.4 weekstaten Algemene opmerkingen: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
 10. 10. Bedrijfsopdrachten en beoordelingen Beoordeling van de presentatie Beoordeling door praktijkopleider zg g v m o nvt 1 Inhoud       1.1 informatie over bedrijf of afdeling       1.2 beschrijving uitgevoerde werkzaamheden       1.3 beschrijving BPV-opdracht       1.4 theoretische achtergrond       1.5 eigen inbreng 2 Presentatie       2.1 overzichtelijke indeling       2.2 taalgebruik       2.3 lay-out & verzorging 3 Mondelinge toelichting       3.1 kennis betreffende de inhoud       3.2 discussievaardigheid       3.3 mondelinge presentatie Algemene opmerkingen: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Beoordeling door BPV-docent zg g v m o nvt 1 Inhoud       1.1 informatie over bedrijf of afdeling       1.2 beschrijving uitgevoerde werkzaamheden       1.3 beschrijving BPV-opdracht       1.4 theoretische achtergrond       1.5 eigen inbreng 2 Presentatie       2.1 overzichtelijke indeling       2.2 taalgebruik       2.3 lay-out & verzorging 3 Mondelinge toelichting       3.1 kennis betreffende de inhoud       3.2 discussievaardigheid       3.3 mondelinge presentatie Algemene opmerkingen: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
 11. 11. Bedrijfsopdrachten en beoordelingen Beoordeling van het portfolio zg g v m o nvt Beoordeling door praktijkopleider       1 inhoud       2 lay-out & verzorging Beoordeling door BPV-docent       1 inhoud       2 lay-out & verzorging Algemene opmerkingen: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
 12. 12. Eindbeoordeling Eindbeoordeling BeroepsPraktijkVorming In te vullen door de praktijkopleider: zg g vm o  Beoordeling werkzaamheden – volgens BPV-plan:  Beoordeling presentatie  Beoordeling portfolio In te vullen door de BPV-docent:  Beoordeling presentatie  Beoordeling portfolio  Beoordeling weekstaten Aan de eisen van de BPV is voldaan als de student voor alle onderdelen minimaal voldoende scoort.   NIET VOLDAAN VOLDAAN Toelichting (in elk geval indien niet voldaan): _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Datum: ……..-……..-…….. Handtekeningen Praktijkopleider: Student: BPV-docent: N.B. Het wordt op prijs gesteld wanneer ook de evaluatieformulieren achterin het werkboek worden ingevuld! Voor de student: Let op! Uiterlijk één week na beëindiging van de BPV-periode dienen alle relevante  documenten – compleet ingevuld en volledig ondertekend door zowel student als praktijkopleider - bij de BPV-docent te zijn ingeleverd. Bij niet inleveren wordt de BPV als ONVOLDOENDE beoordeeld! 
 13. 13. Bijlagen Blackboard In de BPV is Blackboard (vanaf nu BB) een bijna onmisbaar communicatiemiddel. Behalve de mogelijkheid te communiceren kunnen hierop o.a. de digitale werkboeken gevonden worden, en ook dienen de weekstaten erop geplaatst te worden. Over hoe in de BPV gebruik gemaakt wordt van BB volgt hier een korte uitleg: De eerste keer:  Surf op internet naar BB.ROCMN.NL (dus zonder http:/www/etc)  Voer gebruikersnaam en wachtwoord in. De gebruikersnaam is het ov-nummer (datgene wat gebruikt wordt om op school op het netwerk in te loggen - 4 of 5 nummers). Indien voor het eerst ingelogd wordt, is het wachtwoord het woordje quot;welkomquot;.  Bij problemen met inloggen kan hier de helpdesk benaderd worden; dit verloopt via mail.  Wijzig het standaard wachtwoord door een eigen wachtwoord!! Dat moet door links op de startpagina quot;Persoonlijke gegevensquot; aan te klikken. Wachtwoord wijzigen  Geef als E-mailadres het ….@edu.rocmn.nl-mailadres op. Dit moet bij Persoonlijke gegevens wijzigen. Eventueel kunnen hier ook de andere gegevens ingevuld worden.  Bij Privacy Options instellen kan aangegeven worden welke gegevens voor anderen zichtbaar mogen zijn. Dit hóeft niet!  Op de startpagina is ook te zien of er bepaalde mededelingen zijn. Werken met BB: Na het aanklikken van de button BPV…. (rechts op de startpagina) zijn er diverse mogelijkheden: 1. Bij cursusdocumenten staan allerlei van belang zijnde documenten; o.a. de werkboeken. Door hierop te klikken wordt het document zichtbaar. Door het bestand op te slaan kun je er verder gebruik van maken. Klik met de rechtermuisknop op de naam van het document en kies voor “Doel opslaan als…”. 2. Diverse knoppen geven de mogelijkheid documenten als CV en weekstaten te plaatsen. Het plaatsen van zo’n document:  Klik op de gewenste knop.  Klik op de link Opdracht weergeven/maken: “…”.  Vermeld bij commentaar bij Opmerkingen.  Klik op Lokaal bestand bijvoegen - bladeren en zoek daarna het betreffende document op.  Klik op Verzenden om de handeling af te ronden. (Opslaan is een ‘tussenstation’!) 3. Bij Communicatie zijn er diverse mogelijkheden welke waarschijnlijk zonder toelichting voldoende duidelijk zijn. Let op: De button Berichten beperkt zich tot het plaatsen van berichten op BB; de button E-mail verzenden zorgt ervoor dat berichten in de aangegeven mailbox terecht komen! p.s. Er zijn vast nog meer manieren waarop BB gebruikt kan worden, maar dat doet er nu niet toe; op deze wijze kan een ieder ermee uit de voeten.
 14. 14. Bijlagen Weekstaten Elke week dient de student zijn weekstaat op BB te plaatsen. Deze weekstaat dient tevens uitgeprint en ondertekend te worden door de student én de praktijkopleider. Bij de tussentijdse beoordeling en aan het einde van de BPV-periode dienen deze weekstaten aan de BPV-docent te worden overhandigd. Een weekstaat dient een aantal vaste items te bevatten. Hiervoor dient bij voorkeur gebruik van het op BB geplaatste sjabloon (zie cursusdocumenten) gemaakt worden. Ook een eigen opzet is mogelijk, maar dient door de BPV-docent goedgekeurd te worden. Hoe om te gaan met de weekstaten? Weekstaten geven de BPV-docent inzicht in de werkzaamheden van de student. Ook wordt erin bijgehouden hoeveel dagen/uren er is gewerkt. Het is belangrijk dat hier nauwgezet mee wordt omgegaan. Daarom moet op de volgende onderdelen gelet te worden: Algemeen  Houd iedere dag/week de werkzaamheden bij. Het kost tijd, maar het is belangrijk hiervoor tijd vrij te maken!  Maak bij voorkeur gebruik van het sjabloon wat op BB te vinden is, dan worden met zekerheid alle verplichte zaken beschreven.  Denk met name aan vermelding van het weekstaatnummer, de datavermelding bij elke dag en vermelding van begin- en eindtijd!  Indien een eigen versie gebruikt wordt, dient alle benodigde info erin te staan. Gewerkte dagen  Beschrijf in het kort de werkzaamheden, maar wees daarin niet al te bescheiden!  Tel de dagen en uren bij elkaar op in het overzicht in de kolom “Gewerkte dagen in deze week”. Vrije dagen  Indien een vrije dag aan de orde is, vertel dan ook de reden. Immers, snipperdagen en verplichte vrije dagen mogen worden meegeteld als gewerkte dag. (Zie ook het onderdeel Totaaltelling) Indien het leerbedrijf zich houdt aan de schoolvakanties, kan er geen aanspraak op snipperdagen worden gemaakt.  Tel deze dagen en de uren die je anders gewerkt zou hebben bij elkaar op en vermeld deze in het overzicht in de kolom “Snipperdagen / verplichte vrije dagen in deze week”. Ziektedagen  In het geval van ziekte dient dat - behalve aan praktijkopleider - ook aan de BPV- docent gemeld te worden; telefonisch of per e-mail. Meld ook het weer beter zijn aan de BPV-docent!  Vermeld in de weekstaat duidelijk de betreffende ziektedag(en).  Tel deze dagen bij elkaar op en vermeld het in het overzicht in de kolom “In deze week ziek”. Totaaltelling  In het overzicht is ruimte voor het aangeven van het totaal aantal gewerkte dagen en uren in de kolom “Totaal aantal gewerkte dagen & uren in deze gehele BPV-periode”. De gewerkte dagen en uren van de vórige weekstaten moeten daarbij opgeteld te worden! (Zo komt op het eind een vermelding van het totale aantal gewerkte uren.)  Controleer deze telling zorgvuldig! Tenslotte  Uiteindelijk moet de weekstaat uitgeprint en ondertekend worden door de praktijkopleider en student. Deze papieren versie moet bewaard worden tot inlevering tezamen met de tussentijdse en eindbeoordeling.
 15. 15. Bijlagen De digitale versie moet op BB geplaatst worden, rekening houdend met de  plaatsingstermijn. Deze ligt tussen vrijdagmiddag 12.30 uur en de vrijdagmorgen daarop om 8.00 uur. Indien om wat voor reden ook een plaatsingsronde is gemist; plaats de weekstaat dan de volgende week. Niet e-mailen! Controleer of de plaatsing op BB is gelukt!  Bij vragen of problemen in een zo vroeg mogelijk stadium contact opnemen met de  BPV-docent. Let op! De student is zélf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de weekstaten. Hij moet deze dus uitvoerig controleren vóór het inleveren op de hiervoor vermelde onderdelen! Voorbeeld: Naam Klas Weekstaatnummer Leerbedrijf (kalenderweeknummer) Praktijkopleider BPV-docent Maandag t/m vrijdag : Gestart om uur Naar huis om uur (datum) Samenvatting van de werkzaamheden: (indien – gedeeltelijk – vrij; vermeld de reden!) Indien van toepassing; vul de onderstaande items in: Aan welke eindtermen heb je deze week gewerkt? (vermeld de bijbehorende nummers) Wat heb je geleerd deze week? Waren/zijn er eventuele problemen? Neem indien nodig contact op met je BPV-docent! Opmerkingen van je praktijkopleider of algemene opmerkingen van jezelf: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Dagen- & urenoverzicht Telling: Dagen: Uren: Gewerkte dagen in deze week Snipperdagen / verplichte vrije dagen in deze week (uren mogen meegeteld worden als gewerkt) Ziektedagen in deze week Totaal aantal gewerkte dagen & uren in deze gehele BPV-periode Paraaf student: Paraaf praktijkopleider:
 16. 16. Bijlagen BPV-evaluatie – voor het leerbedrijf Geachte heer/mevrouw, Omdat wij de intentie hebben de BPV steeds verder te verbeteren, wil ik u vragen onderstaande enquête in te vullen. Hartelijk dank uw medewerking! Naam invuller: ………………………………………………………………………………………………………………… U ziet hieronder een aantal vragen die u kunt waarderen met Slecht, Onvoldoende, Twijfelachtig, Voldoende of Goed. Ik vraag u het betreffende vakje aan te kruisen. S O T V G Kennis, vaardigheden en houding      Het inzicht en begrip van de student (kennis van theorie, feiten en achtergronden) is: De beroepsvaardigheden (toepassing van      theorie in de praktijk, taakuitoefening) zijn: De sociale en communicatieve vaardigheden,      zelfstandigheid, houding en inzet/motivatie van de student(e) zijn: Begeleiding en organisatie      De wijze waarop de student een BPV-plaats verkreeg vind ik:      De voorlichting vanuit de opleiding vind ik:      De BPV-opdrachten vind ik:      De begeleiding vanuit de opleiding vind ik: De wijze waarop vanuit de opleiding      gereageerd wordt op problemen vind ik: Becijfering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De student krijgt van mij het rapportcijfer: Het ROC Midden Nederland, Unit T&I te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Amersfoort, krijgt van mij het rapportcijfer: Overige opmerkingen: _______________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Wilt u dat er m.b.t. deze BPV-periode nog contact met u opgenomen wordt? JA / NEE
 17. 17. Bijlagen BPV-evaluatie – voor de student Ik wil graag dat alles zo goed mogelijk verloopt: dat jij en toekomstige studenten tevreden zijn over de inhoud en de organisatie. Wil je daarom de onderstaande vragen beantwoorden? Naam invuller: ………………………………………………………………………………………………………………… Zet een kruisje in het betreffende vakje (Slecht, Onvoldoende, Twijfelachtig, Voldoende of Goed) S O T V G De wijze waarop ik door de BPV-coördinator/-      docent geïnformeerd ben, vind ik De wijze waarop men me binnen het ROC op de      BPV heeft voorbereid, vind ik De wijze waarop men me binnen het leerbedrijf      heeft begeleid en opgeleid, vind ik De tijd die ik in het leerbedrijf aan mijn      opdrachten kon besteden, vind ik De hulp die ik in het leerbedrijf kreeg bij mijn      opdrachten, vind ik Het aantal gesprekken dat ik heb gehad met de      BPV-docent (begeleider van school uit) tijdens de praktijkperiode, vind ik Het aantal gesprekken dat ik heb gehad met de      praktijkopleider (opleider in het leerbedrijf) tijdens de praktijkperiode, vind ik      Mijn inzet in deze BPV-periode beoordeel ik als      Mijn algemene indruk over het leerbedrijf is      Mijn algemene indruk over de praktijkopleider is      Mijn algemene indruk over de BPV-docent is Toelichtingen worden zeer op prijs gesteld. Gebruik daarvoor ook evt. de achterzijde. Hartelijk dank voor je medewerking. Toelichting: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

×