Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Help Course summary 
PPookkookk--PPookkookk PPiikkiirraann DDaallaamm 
PPeemmbbuukkaaaann UUUUDD NNeeggaarraa RReeppuubbll...
Help Course summary
Kedudukan Pembukaan UUD 1945HHeellpp CCoouurrssee ssuummmmaarryy
Kedudukan Pembukaan UUD 1945HHeellpp CCoouurrssee ssuummmmaarryy 
1. Adanya kesatuan objek 
(penguasa) yang 
mengadakan pe...
Kedudukan Pembukaan UUD 1945HHeellpp CCoouurrssee ssuummmmaarryy 
2. Adanya kesatuan daerah dimana keseluruhan 
peraturan ...
Makna yang terkandung dalam mHHaseeillnppg-masing alenia Pembukaan UUD 1945 CCoouurrssee ssuummmmaarryy 
Makna yang Terkan...
Makna yang terkandung dalam mHHaseeillnppg-masing alenia Pembukaan UUD 1945 CCoouurrssee ssuummmmaarryy 
2. Alinea Kedua: ...
Makna yang terkandung dalam mHHaseeillnppg-masing alenia Pembukaan UUD 1945 CCoouurrssee ssuummmmaarryy 
3. Alinea Ketiga:...
Makna yang terkandung dalam mHHaseeillnppg-masing alenia Pembukaan UUD 1945 CCoouurrssee ssuummmmaarryy 
3. Alinea Ketiga:...
Makna Pembukaan UUD 1945 bagHHi eePllpperjuangan Bangsa Indonesia CCoouurrssee ssuummmmaarryy 
Undang-Undang Dasar 
merupa...
Pokok Pikiran Pembukaan UUD 19HH4ee5llpp CCoouurrssee ssuummmmaarryy 
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 Dari tiap-tiap alin...
Pokok Pikiran Pembukaan UUD 19HH4ee5llpp CCoouurrssee ssuummmmaarryy 
1. Pada Alinea pertama, terkandung 
pokok pikiran ba...
Pokok Pikiran Pembukaan UUD 19HH4ee5llpp CCoouurrssee ssuummmmaarryy 
2. Pada Alinea Kedua 
,Terkandung pokok pikiran 
bah...
Pokok Pikiran Pembukaan UUD 19HH4ee5llpp CCoouurrssee ssuummmmaarryy 
3. Pada Alinea Ketiga, 
Terkandung pokok pikiran: 
a...
Pokok Pikiran Pembukaan UUD 19HH4ee5llpp CCoouurrssee ssuummmmaarryy 
4. Pada Alinea Keempat, Terdapat 
rumusan tentang: 
...
Hubungan antara Pembukaan denHHgeenllpp Batang Tubuh UUD 1945 CCoouurrssee ssuummmmaarryy 
Batang Tubuh (body of 
constitu...
HHeellpp CCoouurrssee ssuummmmaarryy 
RRaannggkkaaiiaann iissii,, aarrttii mmaakknnaa yyaanngg 
tteerrkkaanndduunngg ddaal...
Rangkaian makna yang terkandunHHgee dllppalam Pembukaan UUD 1945 CCoouurrssee ssuummmmaarryy 
1) Rangkaian peristiwa dan 
...
Rangkaian makna yang terkandunHHgee dllppalam Pembukaan UUD 1945 CCoouurrssee ssuummmmaarryy 
2) Yang merupakan ekspresi d...
11.. BBaaggiiaann ppeerrttaammaa,, kkeedduuaa 
ddaann kkeettiiggaa :: 
PPeemmbbuukkaaaann UUUUDD 11994455 
mmeerruuppaakka...
2. Bagian keempat. Pembukaan UUD 1945 
mempunyai hunbungan yang berisfat ‘kausal 
organis’ dengan Batang Tubuh UUD 1945, 
...
Atas dasar sifat-sifat tersebut maka dalam hubungannya dengan 
Batang Tubuh UUD 1945, menempatkan pembukaan UUD 1945 
alin...
Awal Berdirinya Pancasila. 
Pancasila sebagai dasar filsafat serta 
ideologi bangsa dan negara Indonesia, 
tidak semata-ma...
a) Asal mula bbaahhaann ((kkuussaa mmaatteerriiaalliiss)) 
BBaannggssaa IInnddoonneessiiaa aaddaallaahh aassaall ddaarrii ...
HHuubbuunnggaann PPeemmbbuukkaaaann UUUUDD 11994455 
ddeennggaann PPrrookkllaammaassii KKeemmeerrddeekkaaaann 
IInnddoonne...
17 Agustus 1945, ddii kkeeddiiaammaann SSooeekkaarrnnoo,, JJaallaann PPeeggaannggssaaaann TTiimmuurr 5566 
tteellaahh hhaa...
SSEEKKIIAANN DDAANN TTEERRIIMMAAKKAASSIIHH
Ppkn bab 2
Ppkn bab 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ppkn bab 2

1,982 views

Published on

Tugas PPT PKN BAB II KELAS X SMK KURIKULUM 2013

Published in: Education
 • Login to see the comments

Ppkn bab 2

 1. 1. Help Course summary PPookkookk--PPookkookk PPiikkiirraann DDaallaamm PPeemmbbuukkaaaann UUUUDD NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa TTaahhuunn 11994455 Disusun Oleh : Fatma Kharisma S (11) Fatwa Kharisma S (12) Jodi Prasetyo (21) Salma Safira (38) Shendra Adel Sinarta (39) Tiara Regina A Z (43) Press F5 to start, Esc to stop 1 2 3 4 5 6 7 8
 2. 2. Help Course summary
 3. 3. Kedudukan Pembukaan UUD 1945HHeellpp CCoouurrssee ssuummmmaarryy
 4. 4. Kedudukan Pembukaan UUD 1945HHeellpp CCoouurrssee ssuummmmaarryy 1. Adanya kesatuan objek (penguasa) yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu Pemerintah Republik Indonesia. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar Filsafat Negara Pancasila.
 5. 5. Kedudukan Pembukaan UUD 1945HHeellpp CCoouurrssee ssuummmmaarryy 2. Adanya kesatuan daerah dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh penyebutan “seluruh tumpah darah Indonesia” 3. Adanya kesatuan waktu dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. Hal itu terpenuhi oleh penyebutan “disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia” yang berlangsung saat sejak timbulnya Negara Indonesia sampai seterusnya selama Negara Indonesia ada.
 6. 6. Makna yang terkandung dalam mHHaseeillnppg-masing alenia Pembukaan UUD 1945 CCoouurrssee ssuummmmaarryy Makna yang Terkandung dalam pembukaan UUD 1945: 1. Alinea Pertama: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu ,maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Makna : Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan diatas dunia. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajasan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri.
 7. 7. Makna yang terkandung dalam mHHaseeillnppg-masing alenia Pembukaan UUD 1945 CCoouurrssee ssuummmmaarryy 2. Alinea Kedua: Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia. Makna : Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetap harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka,bersatu , berdaulat,adil dan makmur.
 8. 8. Makna yang terkandung dalam mHHaseeillnppg-masing alenia Pembukaan UUD 1945 CCoouurrssee ssuummmmaarryy 3. Alinea Ketiga: Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Makna : Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan dunia maupun akhirat Pengukuhan pernyataan Proklamasi Kemerdekan
 9. 9. Makna yang terkandung dalam mHHaseeillnppg-masing alenia Pembukaan UUD 1945 CCoouurrssee ssuummmmaarryy 3. Alinea Ketiga: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untukmemajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsan Indonesia itu dalam suayu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbentuk Undang-Dasar, dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagiseluruh rakyat Indonesia. Makna : Adanya fungsi dan sekaligus tujuan Negara Indonesia,yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dubia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social Kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945. Susunan/bentuk Negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan Negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi) Dasar Negara Pancasila
 10. 10. Makna Pembukaan UUD 1945 bagHHi eePllpperjuangan Bangsa Indonesia CCoouurrssee ssuummmmaarryy Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya, Pembukaan juga merupakan sumber dari “cita hukum” dan” cita-cita moral” yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia
 11. 11. Pokok Pikiran Pembukaan UUD 19HH4ee5llpp CCoouurrssee ssuummmmaarryy Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 Dari tiap-tiap alinea dalam pembukaan tersebut di atas, terkandung pokok pokok pikiran yang sangat dalam, yaitu:
 12. 12. Pokok Pikiran Pembukaan UUD 19HH4ee5llpp CCoouurrssee ssuummmmaarryy 1. Pada Alinea pertama, terkandung pokok pikiran bahwa: a) ke­merdekaan adalah hak segala bangsa b) segala bentuk penjajahan harus dihapuskan c) bangsa Indonesia perlu membantu bangsa­bangsa lain yang ingin merdeka. Pokok-pokok pikiran itu semestinya menjadi landasan politik luar negeri Indonesia.
 13. 13. Pokok Pikiran Pembukaan UUD 19HH4ee5llpp CCoouurrssee ssuummmmaarryy 2. Pada Alinea Kedua ,Terkandung pokok pikiran bahwa: a) per­juangan bangsa Indonesia telah sampai kepada saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan b) kemerdekaan bukanlah akhir dari suatu perjuangan c) perlu upaya mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
 14. 14. Pokok Pikiran Pembukaan UUD 19HH4ee5llpp CCoouurrssee ssuummmmaarryy 3. Pada Alinea Ketiga, Terkandung pokok pikiran: a) bahwa kemerdeka-an yang diperoleh oleh bangsa Indonesia diyakini sebagai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa b) bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi juga oleh keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan.
 15. 15. Pokok Pikiran Pembukaan UUD 19HH4ee5llpp CCoouurrssee ssuummmmaarryy 4. Pada Alinea Keempat, Terdapat rumusan tentang: a) tujuan negara yang meliputi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ,memajukan kesejahteraan umum ,mencerdaskan kehidupan bangsa ,ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi b) pentingnya mengatur kehidupan negara dalam Undang-Undang Dasar c)bentuk pemerintahan Republik d) dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila.
 16. 16. Hubungan antara Pembukaan denHHgeenllpp Batang Tubuh UUD 1945 CCoouurrssee ssuummmmaarryy Batang Tubuh (body of constitution) Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan uraian terinci atau perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran itu adalah sila-sila Pancasila. Jika dikatakan bahwa Pembukaan mempunyai hubungan langsung dengan Batang Tubuh, ini disebabkan Pembukaan yang mengandung pokok-pokok pikiran merupakan sumber yang menjiwai pasal-pasal dari Batang Tubuh. Hal ini berarti pula bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dijelmakan dalam Batang Tubuh, yakni pasal-pasalnya.
 17. 17. HHeellpp CCoouurrssee ssuummmmaarryy RRaannggkkaaiiaann iissii,, aarrttii mmaakknnaa yyaanngg tteerrkkaanndduunngg ddaallaamm mmaassiinngg--mmaassiinngg aalliinneeaa ddaallaamm PPeemmbbuukkaaaann UUUUDD 11994455,, mmeelluukkiisskkaann aaddaannyyaa rraannggkkaaiiaann ppeerriissttiiwwaa ddaann kkeeaaddaaaann yyaanngg bbeerrkkaaiittaann ddeennggaann bbeerrddiirriinnyyaa NNeeggaarraa IInnddoonneessiiaa mmeellaalluuii ppeerrnnyyaattaaaann KKeemmeerrddeekkaaaann KKeebbaannggssaaaann IInnddoonneessiiaa.. AAddaappuunn rraannggkkaaiiaann mmaakknnaa yyaanngg tteerrkkaanndduunngg ddaallaamm PPeemmbbuukkaaaann UUUUDD 11994455 aaddaallaahh sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt ::
 18. 18. Rangkaian makna yang terkandunHHgee dllppalam Pembukaan UUD 1945 CCoouurrssee ssuummmmaarryy 1) Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi Kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia (alinea I, II, dan III Pembukaaan).
 19. 19. Rangkaian makna yang terkandunHHgee dllppalam Pembukaan UUD 1945 CCoouurrssee ssuummmmaarryy 2) Yang merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud (alinea IV Pembukaan). Perbedaan pengertian serta pemisahan antara kedua macam peristiwa tersebut ditandai oleh pengertian yang terkandung dalam anak kalimat,”Kemudian daripada itu” pada bagian keempat Pembukaan UUD 1945, sehingga dapatlah ditentukan sifat hubungan antara masing-masing bagian Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945, adalah sebagai berikut :
 20. 20. 11.. BBaaggiiaann ppeerrttaammaa,, kkeedduuaa ddaann kkeettiiggaa :: PPeemmbbuukkaaaann UUUUDD 11994455 mmeerruuppaakkaann sseeggoolloonnggaann ppeerrnnyyaattaaaann yyaanngg ttiiddaakk mmeemmppuunnyyaaii hhuubbuunnggaann ‘‘kkaauussaall oorrggaanniiss’’ ddeennggaann BBaattaanngg TTuubbuuhh UUUUDD 11994455..
 21. 21. 2. Bagian keempat. Pembukaan UUD 1945 mempunyai hunbungan yang berisfat ‘kausal organis’ dengan Batang Tubuh UUD 1945, yang mencakup beberapa segi sebagai berikut :
 22. 22. Atas dasar sifat-sifat tersebut maka dalam hubungannya dengan Batang Tubuh UUD 1945, menempatkan pembukaan UUD 1945 alinea IV pada kedudukan yang amat penting. Bahkan boleh dikatakan bahwa sebenarnya hanya alinea IV Pembukaan UUD 1945 inilah yang menjadi inti sari Pembukaan dalam arti yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana termuat dalam penjelasan resmi Pembukaan dalam Berita Republik Indonesia tahun II, No. 7, yang hampir keseluruhannya mengenai bagian keempat Pembukaan UUD 1945. (Pidato Prof. Mr. Dr. Soepomo tanggal 15 Juni 1945 di depan rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persipan Kemerdekaan Indonesia).
 23. 23. Awal Berdirinya Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia, tidak semata-mata terbentuk begitu saja dengan hanya diciptakan oleh seseorang seperti yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia. Akan tetapi terbentuknya Pancasila mengalami proses yang sangat panjang dalam sejarah bangsa Indonesia Sejak 400 tahun yang lalu pada masa kejayaan kutai dimana pada masa ini masyarakat kutai yang membuka zaman sejarah indonesia pertama kali, sudah terlihat menampilkan nilai-nilai sosial politik, dan keTuhanan dalam bentuk kerajaan. Secara kausalitas Pancasila sebelum disyahkan menjadi dasar filsafat negara nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, seperti adat- istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius. Kemudian para pendiri negara mengangkat nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan moral-moral yang luhur diantaranya dalam sidang BPUPKI yang pertama, sidang panitia sembilan yang kemudian melahirkan piagam jakarta yang memuat Pancasila yang pertama kali, kemudian dibahas lagi dalam sidang BPUPKI yang kedua. Setelah kemerdekaan Indonesia sebelum sidang PPKI Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara dibahas serta disempurnakan lagi dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disyahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia.
 24. 24. a) Asal mula bbaahhaann ((kkuussaa mmaatteerriiaalliiss)) BBaannggssaa IInnddoonneessiiaa aaddaallaahh aassaall ddaarrii nniillaaii--nniillaaii PPaannccaassiillaa iittuu sseennddiirrii,, sseehhiinnggggaa ppaaddaa hhaakkiikkaattnnyyaa nniillaaii PPaannccaassiillaa mmeerruuppaakkaann uunnssuurr--uunnssuurr yyaanngg ddiiggaallii ddaarrii bbaannggssaa IInnddoonneessiiaa yyaanngg bbeerrmmuullaa ddaarrii aaddaatt--iissttiiaaddaatt kkeebbuuddaayyaaaann sseerrttaa nniillaaii rreelliiggiiuuss.. BBiissaa ddiissiimmppuullkkaann bbaahhwwaa aassaall bbaahhaann PPaannccaassiillaa aaddaallaahh ppaaddaa bbaannggssaa IInnddoonneessiiaa yyaanngg tteerrddaappaatt ddaallaamm kkeepprriibbaaddiiaann ddaann ppaannddaannggaann hhiidduupp bbaannggssaa IInnddoonneessiiaa.. PPeennggeerrttiiaann aassaall mmuullaa sseeccaarraa iillmmiiaahh ffiillssaaffaattii ddii bbeeddaakkaann aattaass eemmppaatt mmaaccaamm yyaaiittuu :: bb)) AAssaall mmuullaa bbeennttuukk (( kkaauussaa ffoorrmmaalliiss)) AAssaall mmuullaa bbeennttuukk aattaauu bbaaggaaii mmaannaa bbeettuukk PPaannccaassiillaa iittuu sseebbaaggaaiimmaannaa tteerrmmuuaatt ddaallaamm ppeemmbbuukkaaaann UUnnddaanngg UUnnddaanngg DDaassaarr 11994455.. DDeennggaann ddeemmiikkiiaann mmaakkaa aassaall mmuullaa bbeennttuukk PPaannccaassiillaa aaddaallaahh IIrr.. SSooeekkaarrnnoo,, DDrrss.. MMoohh.. HHaattttaa sseerrttaa aannggggoottaa BBPPUUPPKKII llaaiinnyyaa yyaanngg mmeerruummuusskkaann ddaann mmeemmbbaahhaass PPaannccaassiillaa.. cc)) AAssaall mmuullaa kkaarryyaa ((kkaauussaa eeffffiissiieenn)) AAssaall mmuullaa yyaanngg mmeennjjaaddiikkaann aattaauu mmeennggeessaahhkkaann PPaannccaassiillaa ddaarrii ccaalloonn yyaanngg aakkaann mmeennjjaaddii ddaassaarr nneeggaarraa yyaanngg ssaahh.. YYaaiittuu PPPPKKII sseebbaaggaaii ppeemmbbeennttuukk nneeggaarraa ddaann tteellaahh mmeennggeessaahhkkaann PPaannccaassiillaa sseebbaaggaaii llaannddaassaann ddaassaarr nneeggaarraa.. dd)) AAssaall mmuullaa ttuujjuuaann (( KKaauussaa ffiinnaalliiss)) PPaannccaassiillaa ddiirruummuusskkaann ddaann ddii bbaahhaass oolleehh ppaarraa ppeennddiirrii nneeggaarr bbeerrttuujjuuaann uunnttuukk ddiijjaaiikkaann sseebbaaggaaii llaannddaassaann ddaassaarr nneeggaarraa.. OOlleehh kkaarreennaa iittuu AAssaall mmuullaa ttuujjuuaann tteerrsseebbuuaatt aaddaallaahh aannggggoottaa BBPPUUPPKKII bbeesseerrttaa ppaanniittiiaa sseemmbbiillaann..
 25. 25. HHuubbuunnggaann PPeemmbbuukkaaaann UUUUDD 11994455 ddeennggaann PPrrookkllaammaassii KKeemmeerrddeekkaaaann IInnddoonneessiiaa ddaann DDaassaarr NNeeggaarraa PPrrookkllaammaassii aaddaallaahh ppeerrnnyyaattaaaann sseebbuuaahh nneeggaarraa bbaahhwwaa nneeggaarraa IInnddoonneessiiaa bbeerrddaauullaatt ppeennuuhh .... mmeerrddeekkaa,, kkaarreennaa mmeennjjaaddii sseebbuuaahh nneeggaarraa yyaanngg bbeerrddaauullaatt ppeennuuhh mmaakkaa ppeerrlluu aaddaannyyaa UUnnddaanngg--UUnnddaanngg DDaassaarr ((sseeppeerrttii AADD//AARRTT kkaallaauu ddii OOrrggaanniissaassii)) yyaanngg ddiisseebbuutt UUUUDD 4455 ,, kkaarreennaa UUUUDD 4455 mmeerruuppaakkaann sseebbuuaahh ttaattaannaann ddaassaarr sseebbuuaahh nneeggaarraa mmaakkaa ppeerrlluu ddiibbuuaattkkaann sseebbuuaahh ppeennggaannttaarr UUnnddaanngg UUnnddaanngg yyaanngg ddiisseebbuutt PPeemmbbuukkaaaann UUUUDD 4455,, yyaanngg ddiiddaassaarrii oolleehh PPaannccaassiillaa sseebbaaggaaii ddaassaarr NNeeggaarraa ..
 26. 26. 17 Agustus 1945, ddii kkeeddiiaammaann SSooeekkaarrnnoo,, JJaallaann PPeeggaannggssaaaann TTiimmuurr 5566 tteellaahh hhaaddiirr aannttaarraa llaaiinn SSooeewwiirrjjoo,, WWiillooppoo,, GGaaffaarr PPrriinnggggooddiiggddoo,, TTaabbrraannii ddaann TTrriimmuurrttii.. AAccaarraa ddiimmuullaaii ppaaddaa ppuukkuull 1100::0000 ddeennggaann ppeemmbbaaccaaaann pprrookkllaammaassii oolleehh SSooeekkaarrnnoo ddaann ddiissaammbbuunngg ppiiddaattoo ssiinnggkkaatt ttaannppaa tteekkss.. KKeemmuuddiiaann bbeennddeerraa MMeerraahh PPuuttiihh,, yyaanngg tteellaahh ddiijjaahhiitt oolleehh bbuu FFaattmmaawwaattii,, ddiikkiibbaarrkkaann oolleehh sseeoorraanngg pprraajjuurriitt PPEETTAA yyaaiittuu LLaattiieeff HHeennddrraanniinnggrraatt ddiibbaannttuu oolleehh SSooeehhooeedd ddaann sseeoorraanngg ppeemmuuddii mmeemmbbaawwaa nnaammppaann bbeerriissii bbeennddeerraa MMeerraahh PPuuttiihh .. SSeetteellaahh bbeennddeerraa bbeerrkkiibbaarr,, hhaaddiirriinn mmeennyyaannyyiikkaann llaagguu IInnddoonneessiiaa RRaayyaa..SSaammppaaii ssaaaatt iinnii,, bbeennddeerraa ppuussaakkaa tteerrsseebbuutt mmaassiihh ddiissiimmppaann ddii MMuusseeuumm TTuugguu MMoonnuummeenn NNaassiioonnaall..
 27. 27. SSEEKKIIAANN DDAANN TTEERRIIMMAAKKAASSIIHH

×