Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ไตร่ตรองงานวิจัยของฉัน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนเรื่อง การแต่งกลอน โดยกา...
อยากพัฒนาหรือแก้ไขอะไร <ul><li>พัฒนาเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแต่งกลอน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที...
ความเป็นมาของสิ่งที่อยากแก้ปัญหา <ul><li>กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ ไม่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่กระตือรื...
ทำไม PBL <ul><li>เป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 </li></ul><ul><li>เป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน </li></ul><ul><li>เป็นวิธีก...
ข้อสงสัยที่อยากรู้หรือได้คำตอบ <ul><li>Pbl จะพัฒนา / แก้ปัญหาที่อยากรู้ ( เขียนประโยคได้ว่า ) </li></ul><ul><li>Pbl ทำใ...
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย <ul><li>ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจเรื่อง การแต่งกลอน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ...
หัวข้อที่ควรศึกษา <ul><li>ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิด constructionism , การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน , จิตวิทยาการ...
เครื่องมือวิจัย <ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเรื่อง การแต่งกลอน </li></ul><ul><li>แบบบันทึกการค้นคว้าและการนำเสน...
แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>ปฐมนิเทศ ทดสอบก่อนเรียน จำนวน 40 ข้อ </li></ul><ul><li>นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาและสร้างชิ้น...
แผนการดำเนินการ <ul><li>ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>ศึกษาและฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี 2.0 </li></ul><ul><li>ส...
นิยามศัพท์ <ul><li>การเรียนรู้ด้วยโครงงาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าแ...
แผนการดำเนินการวิจัย - ค่าเฉลี่ย - S.D. - วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา - แบบวัดความพึงพอใจ - แบบสังเกต - บันทึกอนุทิน - ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิจัยปฏิบัติการ

5,820 views

Published on

เป็นสไลด์วิจัยเพื่อให้ได้กรอบความคิดไปดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการไอซีที(การแต่งกลอน) โดยครูอาภาภรณ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

วิจัยปฏิบัติการ

 1. 1. ไตร่ตรองงานวิจัยของฉัน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนเรื่อง การแต่งกลอน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อาภาภรณ์ แปลงไธสง
 2. 2. อยากพัฒนาหรือแก้ไขอะไร <ul><li>พัฒนาเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแต่งกลอน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 </li></ul>
 3. 3. ความเป็นมาของสิ่งที่อยากแก้ปัญหา <ul><li>กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ ไม่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่กระตือรือร้น ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก </li></ul><ul><li>นักเรียนขาดทักษะในการแต่งกลอน </li></ul><ul><li>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแต่งกลอนต่ำ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีมีบทบาทต่อการนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>สนใจทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำไอซีทีมาใช้ : constructionism connectivism </li></ul><ul><li>สนใจวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน </li></ul><ul><li>หลักสูตรเน้นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 </li></ul>
 4. 4. ทำไม PBL <ul><li>เป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 </li></ul><ul><li>เป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน </li></ul><ul><li>เป็นวิธีการที่แปลกใหม่ น่าสนใจ </li></ul><ul><li>หลักการของ pbl เน้นให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง ใช้ไอซีทีในการสร้างชิ้นงาน นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ มีโอกาสแก้ปัญหา ทำให้ค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเองและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ </li></ul>
 5. 5. ข้อสงสัยที่อยากรู้หรือได้คำตอบ <ul><li>Pbl จะพัฒนา / แก้ปัญหาที่อยากรู้ ( เขียนประโยคได้ว่า ) </li></ul><ul><li>Pbl ทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้หรือไม่ </li></ul>
 6. 6. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย <ul><li>ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจเรื่อง การแต่งกลอน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยโครงงาน </li></ul><ul><li>ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเรื่อง การแต่งกลอน </li></ul>
 7. 7. หัวข้อที่ควรศึกษา <ul><li>ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิด constructionism , การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน , จิตวิทยาการเรียนรู้ , ความพึงพอใจ , Rubrics ฯลฯ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยี เช่น เว็บต่าง ๆ , โปรแกรมสร้างงาน , โปรแกรมนำเสนอ ฯลฯ </li></ul><ul><li>หลักสูตร </li></ul><ul><li>- หลักการ จุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรียนรู้ ฯลฯ </li></ul><ul><li>- แนวทางการจัดการเรียนรู้ </li></ul>
 8. 8. เครื่องมือวิจัย <ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเรื่อง การแต่งกลอน </li></ul><ul><li>แบบบันทึกการค้นคว้าและการนำเสนองาน ( บันทึกอนุทิน ) </li></ul><ul><li>แบบประเมินชิ้นงาน ( Rubrics ) </li></ul><ul><li>แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแต่งกลอน </li></ul><ul><li>แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน </li></ul><ul><li>เทคนิควิธีการ / สื่อ นวัตกรรม </li></ul><ul><li>การเรียนรู้ด้วยโครงงาน </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีเว็บ 2.0 </li></ul>
 9. 9. แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>ปฐมนิเทศ ทดสอบก่อนเรียน จำนวน 40 ข้อ </li></ul><ul><li>นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาและสร้างชิ้นงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ </li></ul><ul><li>- คำคล้องจอง - คำสัมผัสของกลอน </li></ul><ul><li>- คำไวพจน์ - การแต่งกลอนสี่ </li></ul><ul><li>- การแต่งกลอนหก - การแต่งกลอนแปด </li></ul><ul><li>- การแต่งกลอนสักวา - การแต่งกลอนดอกสร้อย </li></ul><ul><li>นักเรียนสร้างชิ้นงานโดยเลือกใช้โปรแกรมต่างๆ ในการนำเสนอผลงานในกลุ่มของตนเอง </li></ul><ul><li>หมายเหตุ นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน ประเมินผลงานของกลุ่มอื่น และบันทึกอนุทินทุกครั้ง </li></ul><ul><li>ทดสอบหลังเรียน </li></ul><ul><li>วัดความพึงพอใจ </li></ul>
 10. 10. แผนการดำเนินการ <ul><li>ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>ศึกษาและฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี 2.0 </li></ul><ul><li>สร้างเครื่องมือในการวิจัย </li></ul><ul><li>- ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>- สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินชิ้นงาน แบบทดสอบ </li></ul><ul><li>แบบวัดความพึงพอใจ </li></ul><ul><li>- นำเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมิน </li></ul><ul><li>- ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วจัดพิมพ์และนำไปใช้ </li></ul><ul><li>เก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>วิเคราะห์ข้อมูล </li></ul><ul><li>รายงานผล </li></ul>
 11. 11. นิยามศัพท์ <ul><li>การเรียนรู้ด้วยโครงงาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าและสร้างชิ้นงาน </li></ul><ul><li>เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าและสร้างชิ้นงาน หมายถึง </li></ul><ul><li>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง </li></ul><ul><li>ความพึงพอใจ หมายถึง </li></ul><ul><li>ความกระตือรือร้น หมายถึง </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีเว็บ 2.0 หมายถึง </li></ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul>
 12. 12. แผนการดำเนินการวิจัย - ค่าเฉลี่ย - S.D. - วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา - แบบวัดความพึงพอใจ - แบบสังเกต - บันทึกอนุทิน - การวัด - การสังเกต - การบันทึกอนุทิน ความพึงพอใจ การเรียนรู้ด้วยโครงงานทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจหรือไม่ ศึกษาความพึงพอใจ - ค่าเฉลี่ย - ร้อยละ - วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา <ul><li>- แบบทดสอบ </li></ul><ul><li>แบบประเมินชิ้นงาน ( rubrics ) </li></ul><ul><li>- แบบสัมภาษณ์ </li></ul><ul><li>- การทดสอบ </li></ul><ul><li>การประเมินชิ้นงาน </li></ul><ul><li>- การสัมภาษณ์ </li></ul>ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ด้วยโครงงานทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหรือไม่ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือเก็บข้อมูล วิธีเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ศึกษา คำถามวิจัย วัตถุประสงค์วิจัย

×