Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programacion do verán cultural en Riveira 2013

180 views

Published on

Programación

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programacion do verán cultural en Riveira 2013

 1. 1. VERÁN CULTURALRIVEIRA 2013RIVEIRA, 2013Obradoiros Multidisciplinares “Xoga con Nós”Ob d i M ltidi i li “V á R hi á ”Obradoiros Multidisciplinares “Verán Rechinán”Campamento de Inglés “Camp of Cultural Summer”Obradoiro de Banda Deseñada, Caricatura e DebuxoObradoiro de Fotografía Dixital “Reflexos de Lecer”Obradoiro de NN.TT. e Informática “Inforxogo”Obradoiro de Danza Clásica “Verán n-Danza”Obradoiro de Danza Clásica Verán n-DanzaObradoiro de Iniciación á Música “Infantimúsica”Obradoiro de Artes Plásticas “Plastiverán”IX Xornadas de Sensibilización á Poboación InfantilMonicreques emPraza-2Xornada Multixogo e Xogos Populares FESTIRIVEIRAXornada Multixogo e Xogos Populares FESTIRIVEIRAFesta Infantil da Populachada(Clausura do Verán Cultural)CONCELLO DE RIVEIRACULTURA E FESTEXOS
 2. 2. SaúdaUn novo verán achéganos a posibilidade de gozar do tempo de lecer e, dende aConcellería de Cultura e Festexos, é o momento de posibilitar que, as horas libres,podan ser cubertas con distintas ofertas de entretemento lúdico-culturais.Actividades como o Obradoiro de Debuxo e Banda Deseñada, Infantimúsica ouVerán nDanza, nos cales os participantes poderán aprender música, danza e cómicgrazas á animación e o divertimento, son parte deste programa no que puxemos asmellores expectativas.Non podían faltar tampouco os Obradoiros de Xoga con Nós e Verán Rechinán, ondeademais de aprender xogando, trátase de inculcarlles aos rapaces a importancia dotraballo en equipo mediante proxectos conxuntos nos que se involucran a todos ecada un dos asistentes aos cursos Tamén os obradoiros de novas tecnoloxías comocada un dos asistentes aos cursos. Tamén os obradoiros de novas tecnoloxías comoo Inforxogo ou o de fotografía dixital “Reflexos do lecer” orientado á poboaciónxuvenil para fortalecer a súa comunicación tecnolóxica e a súa competenciainformática a través de actividades lúdicas e motivadoras.Asemade, a preocupación deste departamento pola familia lévanos a artellarmedidas que favorezan a conciliación da vida laboral e familiar da cidadanía, poloque nos obradoiros Xoga con Nós e Camp of Cultural Summer existe a posibilidadede ampliación de horario, almorzo e xantar nas instalacións, facendo máis doadopara as nais e pais a conciliación na época estival e favorecendo a igualdade e opara as nais e pais a conciliación na época estival e favorecendo a igualdade e obenestar. Sinalar tamén que por primeira vez se establece un desconto do 20% noprezo da matrícula para as familias numerosas e unidades familiares con ao menosun dos proxenitores en situación de desemprego de longa duraciónTamén continuamos coa Xornada Multixogo e de Xogos Populares na rúa,recuperando a nosa cultura, patrimonio e tradición e a actividade Monicreques em-praza-2 que supón levar ás prazas da cidade a arte dos títeres. As Xornadas deSensibilización á Poboación Infantil, que se celebran por novena vez, permitirán ásió ñ t d t i i tí ti i í ti ló inovas xeracións o coñecemento do patrimonio artístico, paisaxístico, arqueolóxico eetnográfico a través de dúas rutas tan interesantes como a dos Muiños e a daPaisaxe e o Patrimonio, cun día de duración cada unha.Por segunda vez realizarase o Campamento Cultural de Inglés dirixido a mozos/asde 8 a 12 anos e que cunha duración diaria de cinco horas permitirá aos rapacesdivertirse á vez que traballan contidos educativos e co 80% da actividadeintegramente en inglés; tamén o obradoiro de artes “Plastiverán” que durante o mesde agosto achegará, de forma lúdica e motivadora, aos rapaces participantes, ág g , f m m , p p p ,técnica da escultura e outras disciplinas artísticas.O colofón a esta programación, ademais das propias festas fin de curso e entregade diplomas dos distintos obradoiros, será na festa de clausura do venres 30 deagosto coa “Festa Infantil da Populachada” que traerá xogos,realizados conrefugallo, inchables, música e diversión á nosa cidade.Sen dúbida trátase dun verán cheo de alternativasd i d lid d íde ocio para os pequenos da casa, consolidando asía liña de traballo desta concellería, polo que non mequeda máis que agradecer o esforzo de todos e todaspara garantir o éxito desta programación, e como non,convidar á cidadanía do concello e aqueles que nosvisiten a participar nela.Elvira Pisos ArnosoConcelleira de Cultura e Festexos
 3. 3. OBRADOIROMULTIDISCIPLINARÓXOGA CON NÓS• OBXECTIVO: Fomentar e potenciar valores de participación,integración e educación a través do xogo e o divertimento na épocaestival, desenvolvendo actividades multidisciplinares e espertando nosparticipantes o interese pola propia historia e identidade.C ili id f ili l b l d f ili i i éConciliar a vida familiar e laboral das familias riveirenses na épocaestival, coa posibilidade de almorzo e xantar dos participantesnunha estadía diaria de 07:30 a 16:00 h.• PARTICIPANTES: Nenos e nenas nados de 2006 a 2010, previamenteescolarizados.» Para Riveira e Palmeira• LUGAR DE CELEBRACIÓN:– RIVEIRA (CEIP O GRUPO):• 1 Grupo de nenos/as nados en 2009 e 2010• 1 Grupo de nenos/as nados en 2008p• 1 Grupo de nenos/as nados en 2006 e 2007• RIVEIRA: Máximo de participantes 90 nenos/as• DATAS E HORARIOS:– Do 1 de xullo ao 30 de agosto de luns a venres e de 09:00 a 14:00 h.– Posibilidade de ampliación de horario con almorzo e xantar para os participantes dePosibilidade de ampliación de horario con almorzo e xantar para os participantes de07:30 a 9:00 h e de 14:00 h a 16:00 h (contratación externa)• PREZO E NORMAS:• Participantes por grupo: Mín. 15 – Máx. 30• Prezo de Matrícula: 1 mes 60,00 € - 2 meses: 100,00 €• Terán prioridade os nenos/as empadronados no Concello de Riveira.C d i i ibi á ll• Cada participante recibirá un agasallo.• Inscricións: do 20 ó 25 de xuño (ata as 14:00 h) e ata cubrir prazas.• O listado de admitidos (por rigurosa orde de inscripción) será publicado noAuditorio Municipal o 26 de xuño.• Formalización de matrícula do 27 de xuño ao 5 de xullo• Reservaranse o 15 % das prazas para usuarios/as de Servizos Sociais.• Información e inscrición: Concellería de Cultura e FestexosAUDITORIO MUNICIPAL – Tlf. 981 835650.IMPORTANTE: Haberá que realizar unha FIANZA de preinscrición de 5 € na conta doConcello: BBVA nº 0182 5820 13 0000002454 indicando nome do neno/a e nome doobradoiro, e presentar o xustificante antes do 25 de xuño ás 14 h no AuditorioMunicipal en persoas, email ou fax. A non presentación do xustificante suporá a perdaautomática da praza reservada polo que non sairá no listaxe definitivo de matriculación.Unha vez formalizada a matrícula descontarase a fianza do importe da mesma. Non sedevolverá a fianza por ningún motivo!As familias numerosas e aquelas nas que ao menos un dos proxenitores se atopen ensituación de desemprego de longa duración, terán un desconto do 20% no prezo damatrícula
 4. 4. OBRADOIROMULTIDISCIPLINAR“VERÁN RECHINÁN”“VERÁN RECHINÁN”• OBXECTIVO: Favorecer as relacións interpersonais entre os participantes através de actividades lúdicas e cooperativas con dinámicas de xogo eanimación, asi como difundir entre os mesmos a importancia, significado ehistoria de Riveira e as súas parroquias.• PARTICIPANTES: Nenos e nenas nados de 2006 a 2009• GRUPO ÚNICO• LUGARES DE CELEBRACIÓN:– AGUIÑO, CARREIRA E CASTIÑEIRAS(CEIP de Aguiño ou Carreira)– ARTES, OLVEIRA, CORRUBEDO e OLEIROS(Ceip de Artes ou Olveira)Nota: no caso de que algunha instalación non esté disponible, osparticipantes poderán anotarse noutro obradoiro Verán Rechinán.• DATAS E HORARIOS:– Do 1 de xullo ao 30 de agosto de luns a venres e de 9:00 a 14:00 h.• PREZO E NORMAS:P í 1 á• Participantes por grupo: Mín. 15 – Máx. 30• Prezo de Matrícula: 1 mes 60,00 € - 2 meses: 100,00 €• Terán prioridade os nenos/as empadronados no Concello de Riveira.• Cada participante recibirá un agasallo.• Inscricións: do 20 ó 25 de xuño (ata as 14:00 h) e ata cubrir prazas.• O listado de admitidos (por rigurosa orde de inscripción) será publicadono Auditorio Municipal o 26 de xuño.• Formalización de matrícula do 27 de xuño ao 5 de xulloFormalización de matrícula do 27 de xuño ao 5 de xullo• Reservaranse o 15 % das prazas para usuarios/as de Servizos Sociais.• Información e inscrición: Concellería de Cultura e FestexosAUDITORIO MUNICIPAL – Tlf. 981 835650.IMPORTANTE: Haberá que realizar unha FIANZA de preinscrición de 5 €na conta do Concello: BBVA nº 0182 5820 13 0000002454 indicandonome do neno/a e nome do obradoiro e presentar o xustificante antesnome do neno/a e nome do obradoiro, e presentar o xustificante antesdo 25 de xuño ás 14 h no Auditorio Municipal en persoas, email ou fax. Anon presentación do xustificante suporá a perda automática da prazareservada polo que non sairá no listaxe definitivo de matriculación.Unha vez formalizada a matrícula descontarase a fianza do importe damesma. Non se devolverá a fianza por ningún motivo!As familias numerosas e aquelas nas que ao menos un dos proxenitoresse atopen en situación de desemprego de longa duración, terán undesconto do 20% no prezo da matrícula
 5. 5. CAMPAMENTO DE INGLÉS“Camp of Cultural Summer”p• OBXECTIVOS: Fomentar e potenciar valores de participación,integración e educación a través do xogo e o divertimento na épocaestival, desenvolvendo actividades multidisciplinares e de contidoeducativo e de reforzo escolar en inglés (o 80% do campamentoserá en inglés) con monitores/as de fala inglesa).Conciliar a vida familiar e laboral das familias riveirenses na épocaConciliar a vida familiar e laboral das familias riveirenses na épocaestival e achegar aos nenos e nenas oa inglés a través deactividades multidisciplinares.• PARTICIPANTES: Nenos e nenas nados de 2001 a 2005.• LUGAR DE CELEBRACIÓN:– RIVEIRA (CEIP O GRUPO):• 1 Grupo de Máximo 30 participantes.• DATAS E HORARIOS:– Do 1 de xullo ao 30 de agosto de luns a venres e de 09:00 a 14:00 h.• PREZO E NORMAS:• Participantes por grupo: Mín. 15 – Máx. 30• Prezo de Matrícula: 1 mes 70,00 € - 2 meses: 120,00 €• Terán prioridade os nenos/as empadronados no Concello deRiveira.• Cada participante recibirá un agasallo.• Inscricións: do 20 ó 25 de xuño (ata as 14:00 h) e ata cubrirprazas.• O listado de admitidos (por rigurosa orde de inscripción) serápublicado no Auditorio Municipal o 26 de xuño.• Formalización de matrícula do 27 de xuño ao 5 de xullo• Reservaranse o 15 % das prazas para usuarios/as de ServizosS i iSociais.• Información e inscrición: Concellería de Cultura e FestexosAUDITORIO MUNICIPAL – Tlf. 981 835650.IMPORTANTE: Haberá que realizar unha FIANZA de preinscrición de5 € na conta do Concello: BBVA nº 0182 5820 13 0000002454indicando nome do neno/a e nome do obradoiro, e presentar oxustificante antes do 25 de xuño ás 14 h no Auditorio Municipal enl f ó d f áppersoas, email ou fax. A non presentación do xustificante suporá aperda automática da praza reservada polo que non sairá no listaxedefinitivo de matriculación. Unha vez formalizada a matrículadescontarase a fianza do importe da mesma. Non se devolverá afianza por ningún motivo!As familias numerosas e aquelas nas que ao menos un dosproxenitores se atopen en situación de desemprego de longaduración, terán un desconto do 20% no prezo da matrícula
 6. 6. OBRADOIRO DEDEBUXO, BANDA DESEÑADAe CARICATURAe CARICATURA• OBXECTIVO:– Desenvolver actividades grupais de cooperación e interrelación nosparticipantes a través de dinámicas de xogo e divertimento, así como aposta en valor das súas inquietudes artísticas a través do debuxo, acaricatura e a banda deseñada.• PARTICIPANTES: Nenos e nenas de 8 a 13 anos.• LUGAR DE CELEBRACIÓN:– COLEXIO O GRUPO DE RIVEIRA• DATAS E HORARIOS:– Do 1 ao 30 de agosto de luns a venresde 11:00 a 13:00 h.• PREZO E NORMAS:• Participantes por grupo: Mín. 13 – Máx. 25.• Prezo de Matrícula: 30,00 €• Os participantes deberán ter feitos os 8 anos antes do 1 de agosto.• Terán prioridade os nenos/as empadronados no Concello de Riveira.• Cada participante recibirá un agasallo.• Inscricións: do 20 ó 25 de xuño (ata as 14:00 h) e ata cubrir prazas.• O listado de admitidos (por rigurosa orde de inscripción) será publicado• O listado de admitidos (por rigurosa orde de inscripción) será publicadono Auditorio Municipal o 26 de xuño.• Formalización de matrícula do 27 de xuño ao 5 de xullo• Reservaranse o 15 % das prazas para usuarios/as de Servizos Sociais.• Información e inscrición: Concellería de Cultura e FestexosAUDITORIO MUNICIPAL – Tlf. 981 835650.NOTA: No caso de non encherse o grupo poderán inscribirse ata o 22 dexullo e matricularse ata o 1 de agosto.IMPORTANTE: Haberá que realizar unha FIANZA de preinscriciónde 5 € na conta do Concello: BBVA nº 0182 5820 13 0000002454indicando nome do neno/a e nome do obradoiro, e presentar oxustificante antes do 25 de xuño ás 14 h no Auditorio Municipalen persoas, email ou fax. A non presentación do xustificantesuporá a perda automática da praza reservada polo que non sairál d f d l ó h f l dp p p p qno listaxe definitivo de matriculación. Unha vez formalizada amatrícula descontarase a fianza do importe da mesma. Non sedevolverá a fianza por ningún motivo!As familias numerosas e aquelas nas que ao menos un dosproxenitores se atopen en situación de desemprego de longaduración, terán un desconto do 20% no prezo da matrícula
 7. 7. OBRADOIRO DEARTES PLÁSTICAS“PLASTIVERÁN”“PLASTIVERÁN”• OBXECTIVO:– Desenvolver actividades grupais de cooperación e interrelación nosparticipantes a través da plasticidade e versatilidade da escultura,desenvolvendo a maxinación do neno/a producindo pezas en tresdi ióp pdimensións.• PARTICIPANTES: Nenos e nenas de 8 a 15 anos.• LUGAR DE CELEBRACIÓN:– COLEXIO O GRUPO DE RIVEIRA• DATAS E HORARIOS:– Do 5 ao 30 de agosto de luns a venresde 11:30 a 13:30 h.• PREZO E NORMAS:• PREZO E NORMAS:• Participantes por grupo: Mín. 12 – Máx. 20.• Prezo de Matrícula: 30,00 €• Os participantes deberán ter feitos os 8 anos antes do 5 deagosto.• Terán prioridade os nenos/as empadronados no Concello de Riveira.• Cada participante recibirá un agasallo.p p g• Inscricións: do 20 ó 25 de xuño (ata as 14:00 h) e ata cubrirprazas.• O listado de admitidos (por rigurosa orde de inscripción) serápublicado no Auditorio Municipal o 26 de xuño.• Formalización de matrícula do 27 de xuño ao 5 de xullo• Reservaranse o 15 % das prazas para usuarios/as de ServizosSociais.• Información e inscrición: Concellería de Cultura e FestexosfAUDITORIO MUNICIPAL – Tlf. 981 835650.NOTA: En caso de non encherse o grupo poderán inscribirse ata o 22de xullo e matricularse ata o 5 de agosto.IMPORTANTE: Haberá que realizar unha FIANZA de preinscrición de 5 € naconta do Concello: BBVA nº 0182 5820 13 0000002454 indicando nomedo neno/a e nome do obradoiro, e presentar o xustificante antes do 25de xuño ás 14 h no Auditorio Municipal en persoas, email ou fax. A nonpresentación do xustificante suporá a perda automática da prazapresentación do xustificante suporá a perda automática da prazareservada polo que non sairá no listaxe definitivo de matriculación. Unhavez formalizada a matrícula descontarase a fianza do importe da mesma.Non se devolverá a fianza por ningún motivo!As familias numerosas e aquelas nas que ao menos un dos proxenitores seatopen en situación de desemprego de longa duración, terán undesconto do 20% no prezo da matrícula
 8. 8. OBRADOIRO DEFOTOGRAFÍA DIXITAL“REFLEXOS DE LECER”REFLEXOS DE LECER• OBXECTIVO:– Fomentar e potenciar valores de participación, integración e educación a través dafotografía dixital ,o xogo e o divertimento na época estival, desenvolvendo actividadestecnolóxicas de actualidade e contribuíndo á difusión e coñecemento do noso concello,entorno e tradicións entre a poboación xuvenil.• PARTICIPANTES: Nenos e nenas de 10 a 15 anos.• DESENVOLVEMENTO:• Programa Software libre Gimp• Creación de blogNOTA IMPORTANTE:Os e as participantes deberán traer a súa propia cámara de fotografía dixitalpara algúns dos días do curso.• DATAS E HORARIOS:AULA INFORMÁTICA E MULTIMEDIA DE RIVEIRA (Cubeliños)– Do 5 ao 30 de agosto de luns a venres– Do 5 ao 30 de agosto de luns a venresde 10:00 a 12:00 h.• PREZO E NORMAS:• Participantes: Grupos: Mín 8 – Máx 12 participantes.• Prezo da actividade: 18,00 €• Os participantes terán que ter cumpridos os 10 anos antes do 5 de agosto.p p q p g• Cada participante recibirá un agasallo• Terán prioridade os nenos/as empadronados no Concello de Riveira.• Inscricións: do 20 ó 25 de xuño (ata as 14:00 h) e ata cubrir prazas.• O listado de admitidos (por rigurosa orde de inscripción) será publicado noAuditorio Municipal o 26 de xuño.• Formalización de matrícula do 27 de xuño ao 5 de xullo• Reservaranse o 15 % das prazas para usuarios/as de Servizos Sociais.• Información e inscrición: Concellería de Cultura e FestexosAUDITORIO MUNICIPAL Tlf 981 835650AUDITORIO MUNICIPAL – Tlf. 981 835650.NOTA: En caso de non encherse o grupo poderán inscribirse ata o 22 de xullo ematricularse ata o 5 de agosto.IMPORTANTE: Haberá que realizar unha FIANZA de preinscrición de 5 € na contado Concello: BBVA nº 0182 5820 13 0000002454 indicando nome do neno/a enome do obradoiro, e presentar o xustificante antes do 25 de xuño ás 14 h noAuditorio Municipal en persoas, email ou fax. A non presentación do xustificanteá d t áti d d l i á li tsuporá a perda automática da praza reservada polo que non sairá no listaxedefinitivo de matriculación. Unha vez formalizada a matrícula descontarase afianza do importe da mesma. Non se devolverá a fianza por ningún motivo!As familias numerosas e aquelas nas que ao menos un dos proxenitores seatopen en situación de desemprego de longa duración, terán un desconto do20% no prezo da matrículaColabora o Departamento Municipal de Informática eNN.TT.e o CeMIT da Xunta de Galicia.
 9. 9. OBRADOIRO DEINFORMÁTICA E NN.TT.INFORXOGO• OBXECTIVO: Favorecer a aprendizaxe de coñecementos informáticos e dasnovas tecnoloxías nun ambente lúdico e de divertimento a través de dinámicasde xogo e participación activa.• CONTIDOS:– Linux - Audacity– Oppenshot Videoeditor– Internet– Correo Electrónico– Creación de blog• PARTICIPANTES: Nenos e nenas de 8 a 13 anos.• LUGAR DE CELEBRACIÓN:– AULA INFORMÁTICA E MULTIMEDIA DE RIVEIRA (Cubeliños)• 2 Grupo de nenos/as de 8, 9 e 10 anos (un en xullo e outro en agosto)• 1 Grupo de nenos/as de 11, 12 e 13 anos (en xullo)• DATAS E HORARIOS:– Do 1 ao 31 de xullo e do 5 ao 30 de agosto de luns a venres• Grupo de 11, 12 e 13 anos: de 10:00 a 12:00 h (en xullo)• Grupo de 8, 9 e 10 anos: de 12:00 a 14:00 h (en xullo e agosto)• PREZO E NORMAS:• Participantes por grupo: Mín. 8 – Máx. 12• Prezo de Matrícula: 18,00 €• Os participantes terán que ter cumpridos os 8 anos antes do 1 de xullo.• Cada participante recibirá un agasallo• Terán prioridade os nenos/as empadronados no Concello de Riveira.• Inscricións: do 20 ó 25 de xuño (ata as 14:00 h) e ata cubrir prazas.• O listado de admitidos (por rigurosa orde de inscripción) será publicadod l d(p g p ) pno Auditorio Municipal o 26 de xuño.• Formalización de matrícula do 27 de xuño ao 5 de xullo• Reservaranse o 15 % das prazas para usuarios/as de Servizos Sociais.• Información e inscrición: Concellería de Cultura e FestexosAUDITORIO MUNICIPAL – Tlf. 981 835650.IMPORTANTE: Haberá que realizar unha FIANZA de preinscrición de 5 € na contado Concello: BBVA nº 0182 5820 13 0000002454 indicando nome do neno/a enome do obradoiro, e presentar o xustificante antes do 25 de xuño ás 14 h noAuditorio Municipal en persoas, email ou fax. A non presentación do xustificantesuporá a perda automática da praza reservada polo que non sairá no listaxesuporá a perda automática da praza reservada polo que non sairá no listaxedefinitivo de matriculación. Unha vez formalizada a matrícula descontarase afianza do importe da mesma. Non se devolverá a fianza por ningún motivo!As familias numerosas e aquelas nas que ao menos un dos proxenitores se atopenen situación de desemprego de longa duración, terán un desconto do 20% noprezo da matrículaColabora o Departamento Municipal de Informática eNN.TT.e o CeMIT da Xunta de Galicia.
 10. 10. OBRADOIRO DEÍNICIACIÓN Á MÚSICAÍNICIACIÓN Á MÚSICAINFANTIMÚSICA• OBXECTIVO:– Achegar a música aos nenos e nenas dunha maneira lúdica e espertar o seuinterese polo fenómeno acústico, toma de contacto cos aspectos rítmicos,contacto físico e directo con cada instrumento. Iniciación aos coñecementosbásicos da linguaxe musical.• PARTICIPANTES: Nenos e nenas de 7 a 12 anos.2 Grupos: Grupo 1: 7 a 9 anos.Grupo 2: 10 a 12 anos.• LUGAR DE CELEBRACIÓN:– CONSERVATORIO MUNICIPAL DE RIVEIRA• DATAS E HORARIOS:• DATAS E HORARIOS:– Do 1 ao 31 de xullo:de luns a venres 10:30 a 12:00 h.Entrega de diplomas o 31 de xullo ás 12:00 h!• PREZO E NORMAS:• Participantes por grupo: Mín. 8 – Máx. 15• Prezo de Matrícula: 15,00 €• Os participantes terán que ter cumpridos os 7 anos antes do 1 de xullo.• Cada participante recibirá un agasallo• Terán prioridade os nenos/as empadronados no Concello de Riveira.• Inscricións: do 20 ó 25 de xuño (ata as 14:00 h) e ata cubrir prazas.• O listado de admitidos (por rigurosa orde de inscripción) será publicado noAuditorio Municipal o 26 de xuño.• Formalización de matrícula do 27 de xuño ao 5 de xullo• Reservaranse o 15 % das prazas para usuarios/as de Servizos Sociais.• Información e inscrición: Concellería de Cultura e FestexosAUDITORIO MUNICIPAL – Tlf. 981 835650.IMPORTANTE: Haberá que realizar unha FIANZA de preinscrición de 5 € na conta doConcello: BBVA nº 0182 5820 13 0000002454 indicando nome do neno/a e nome doobradoiro, e presentar o xustificante antes do 25 de xuño ás 14 h no AuditorioMunicipal en persoas, email ou fax. A non presentación do xustificante suporá a perdat áti d d l i á li t d fi iti dautomática da praza reservada polo que non sairá no listaxe definitivo dematriculación. Unha vez formalizada a matrícula descontarase a fianza do importe damesma. Non se devolverá a fianza por ningún motivo!As familias numerosas e aquelas nas que ao menos un dos proxenitores se atopen ensituación de desemprego de longa duración, terán un desconto do 20% no prezo damatrículaColabora o Conservatorio Municipalda Concellería de Educación de Riveira
 11. 11. OBRADOIRO DE DANZA CLÁSICAVERÁN n-DANZA• OBXECTIVOS:OBXECTIVOS:– Controlar a correcta colocación do corpo que permita o dominio e acoordinación de tódolos movementos.– Realizar con musicalidade a execución de tódolos movementos quefiguran á danza.– Consolidar a experiencia obtida durante os cursos realizados comoalumnado da Escola Municipal de BalletAchegar a danza clásica á cidadanía de calquera idade dunha maneira– Achegar a danza clásica á cidadanía de calquera idade dunha maneiralúdica e espertar o seu interese polo fenómeno artístico, toma decontacto cos aspectos rítmicos, para os grupos infantís.– Realizar unha experiencia conxunta cos coñecementos adquiridosmediante unha Xornada de Portas Abertas na Aula de Ballet deRiveira, o mércores 31 de xullo, ás 12 h! Entrega de Diplomas.• PARTICIPANTES:Á Ó– DANZA CLÁSICA I ( NIVEL INICIACIÓN): Grupo de nenos/asde 4 a 8 anos (Martes e xoves de 12:30 a 13:30 h).– DANZA CLÁSICA II (NIVEL INTERMEDIO): Grupo de nenos/asde 8 a 11 anos ( Martes e xoves de 11:30 a 12.30 h ).– DANZA CLÁSICA III ( NIVEL AVANZADO): Grupo de 12 anos endiante, con coñecementos previos.(Martes, mércores e xoves de 10:00 a 11:30 h)• LUGAR DE CELEBRACIÓN:– AULA MPAL. DE BALLET DO CONSERVATORIO DE RIVEIRA• DATAS E HORARIOS:– Do 1 ao 31 de xullo os martes, mércores e xoves de 10:00 a 13:30 h.• PREZO E NORMAS:• Participantes por grupo: Mín. 6 – Máx. 25• Prezo de Matrícula:INICIACIÓN e INTERMEDIO 13,00 € - AVANZADO 18,00 €• Os participantes terán que ter feitos os anos antes do 1 de xullo.• Cada participante recibirá un agasallo.• Terán prioridade os nenos/as empadronados no Concello de Riveira.p p• Inscricións: do 20 ó 25 de xuño (ata as 14:00 h) e ata cubrir prazas.• O listado de admitidos (por rigurosa orde de inscripción) será publicado noAuditorio Municipal o 26 de xuño.• Formalización de matrícula do 27 de xuño ao 5 de xullo• Reservaranse o 15 % das prazas para usuarios/as de Servizos Sociais.• Información e inscrición: Concellería de Cultura e FestexosAUDITORIO MUNICIPAL – Tlf. 981 835650.IMPORTANTE H b á li h FIANZA d i i ió d 5 € t dIMPORTANTE: Haberá que realizar unha FIANZA de preinscrición de 5 € na conta doConcello: BBVA nº 0182 5820 13 0000002454 indicando nome do neno/a e nomedo obradoiro, e presentar o xustificante antes do 25 de xuño ás 14 h no AuditorioMunicipal en persoas, email ou fax. A non presentación do xustificante suporá aperda automática da praza reservada polo que non sairá no listaxe definitivo dematriculación. Unha vez formalizada a matrícula descontarase a fianza do importeda mesma. Non se devolverá a fianza por ningún motivo!As familias numerosas e aquelas nas que ao menos un dos proxenitores se atopen ensituación de desemprego de longa duración, terán un desconto do 20% no prezoda matrícula
 12. 12. IX XORNADAS DESENSIBILIZACIÓN ÁPOBOACIÓN INFANTILPOBOACIÓN INFANTIL”PATRIMONIO, PAISAXE e ETNOGRAFÍA”• OBXECTIVO: Potenciar o coñecemento do patrimonio cultural e histórico deGRATUÍTOGRATUÍTOpRiveira, así como os elementos paisaxísticos propios da zona e a etnografíarecollida nos oficios, como o dos muíños, a través de visitas lúdicassensibilizando aos participantes sobre a súa importancia, coidado e respecto,así como realizar actividades de xogo e divertimento.• PARTICIPANTES: Nenos e nenas de 5 a 13 anos.• LUGARES DE VISITA:– Xornada 1: RUTA DOS MUÍÑOS. Muíños de Amendo e ComplexoNatural do Vilar (visita guiada aos muíños e coñecemento do seufuncionamento e elaboración do pan, visita ao CIELGA, realizaciónde pequena ruta de sendeirismo, xogos e actividades de animación epredeportivas…).– Xornada 2: RUTA DA PAISAXE E O PATRIMONIO. Parque de SanRoque e Centro de Interpretación da Natureza porto de AguiñoRoque e Centro de Interpretación da Natureza, porto de Aguiño,porto da Cobasa e Parque Periurbano de Couso (visita guiada a SanRoque, realización de pequena ruta de sendeirismo, xogos eactividades de animación e predeportivas…).• DATAS E HORARIOS:Xornada 1: Mércores 17 de xullo– Xornada 1: Mércores 17 de xullo,de 11:00 a 20:00 h.– Xornada 2: Mércores 21 de agosto,de 11:00 a 20:00 h.• PREZO E NORMAS:• Participantes por xornada: Mín. 30 – Máx. 50.p p• Prezo da actividade: GRATUÍTO.• Terán prioridade os nenos/as empadroados no Concello de Riveira.• Os participantes recibirán un agasallo.• Inscricións: ata unha semana antes da celebración de cadaXornada (ata as 14:00 h) e ata cubrir prazas.• A lista de admitidos (por rigorosa orde de inscrición) serápublicada no Auditorio Municipal dous días antes de cadaXornada.• Reservaranse o 15 % das prazas para usuarios/as de ServizosSociais.• Información e inscrición: Concellería de Cultura e FestexosAUDITORIO MUNICIPAL – Tlf. 981 835650 –culturaefestexos@riveira.com
 13. 13. MonicrequesemPraza-2emPraza 2GRATUÍTOGRATUÍTOA t ió d i P d• Actuación de monicreques na Praza doConcello, o mércores 31 de xullo, ás12:00 h, a cargo de Duendesico Teatro!• Actuación de monicreques na Praza doConcello, o venres 23 de agosto,ás 12:00 h, a cargo deDuendesico Teatro!
 14. 14. XORNADA MULTIXOGOe de XOGOS POPULARESFESTIRIVEIRAGRATUÍTOGRATUÍTO• OBXECTIVO: Desenvolver actividades grupais decooperación e interrelación nos participantes a través dedinámicas de xogo e divertimento coa celebración degrandes xogos, cancións, actividades predeportivas e xogospopulates como o pano, a rá, a chave, os zancos, bolos, brilé,tiro á corda…• PARTICIPANTES: Sen límite de idade pero priorizando osnenos e nenas de 5 a 14 anos cos seus pais/nais/avós.• LUGAR DE CELEBRACIÓN:– O XOVES 1 de agosto na Praza do Concello!• DATAS E HORARIOS:• De 11:00 a 13:30 h• PREZO E NORMAS:• Prezo da actividade: GRATUÍTO• Grupos: Mín 15 – Máx 50 participantes.• Inscricións: dende o 17 de xuño e ata cubrir prazas.O ti i t d á i ibi t éOs participantes poderán inscribirse tamén o mesmodía no lugar da celebración.• Sortearanse agasallos entre os participantes.• Reservaranse o 15 % das prazas para usuarios/as deServizos Sociais• Información e inscrición:Concellería de Cultura e FestexosAUDITORIO MUNICIPAL Tlf 981 835650AUDITORIO MUNICIPAL-Tlf. 981 835650
 15. 15. MACROFESTAINFANTILINFANTILda POPULACHADA• OBXECTIVO:GRATUÍTOGRATUÍTO• OBXECTIVO:– Conmemorar a fin da época estival cunha grande Festa ondeparticipe toda a poboación infantil e xuvenil fomentando ainteracción social e o desenvolvemento comunitario a través dedistintas actividades con xogos e aparellos realizados con materiaisde refugallo e inchables, variados, música e divertimento.PARTICIPANTES• PARTICIPANTES:– Nenos e nenas de 2 a 15 anos.• LUGAR DE CELEBRACIÓN:– Praza de EspañaPraza de España.Nota: en caso de choiva, a festa terá lugarno Pavillón da Fieiteira.• DATA E HORARIO:V 30 d t d 16 30 20 30 h– Venres 30 de agosto de 16:30 a 20:30 h.• PREZO E NORMAS:• Prezo da actividade: GRATUÍTO.• Prazas: Sen límite de prazas e entrada libre.• Repartiránse lambetadas entre os participantes.• Información: Concellería de Cultura e Festexos• Información: Concellería de Cultura e FestexosAUDITORIO MUNICIPAL-Tlf. 981 835650culturaefestexos@riveira.com

×