Job trip

684 views

Published on

job trip

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Job trip

 1. 1. การให้บริการลู กค้าที่ดี ต้องสามารถจัดการกับความคาดหวังของลู กค้าได้ เมื่อลู กค้าเข้าร้าน ลู กค้าคาดหวังว่าสินค้าต้องดีคุ ้มค่ากับราคาและนอกจากนั้น ลู กค้ายังคาดหวังว่าบริการต้องดี พนักงานต้องมีใจรักบริการ สามารถวิเคราะห์ลู กค้าได้ดี ดูลู กค้าได้ออก ดังที่มีผู ้เปรียบลู กค้าเหมือนเรือ 8 ประเภทซึ่งพนักงานบริการลู กค้าต้องมีเทคนิคในการให้บริการที่แตกต่างกัน ดังนี้ 1. ลูกค้าประเภทเรือเกลือ ตัดสินใจช้า ผู ้ให้บริการต้องใจเย็น ค่อย ๆ อธิบายให้ลู กค้าเห็นคุ ณค่าของสินค้าเพื่อจู งใจไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า 2. ลูกค้าประเภทเรือเร็วตัดสินใจเร็ว ผู ้ให้บริการต้องเตรียมพร้อม ต้องรู ้จักกาละเทศะต้องดูสถานการณ์ให้ดีว่าลู กค้าต้องการให้เราเข้าไปแนะนาสินค้าหรือไม่ 3. ลูกค้าประเภทเรือรบมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ผู ้ให้บริการต้องมีสติ ทาถู กขั้นตอนบริการ ต้องมีความมั่นใจและแสดงความเป็นมืออาชีพให้ลู กค้าเห็น 4. ลูกค้าประเภทเรือลาดตระเวน ชอบซัก เจ้าปัญหา ผู ้ให้บริการต้องมีข้อมู ลดี รู ้คู่แข่งดี สามารถเปรียบเทียบสินค้าและแสดงจุ ดเด่นของสินค้าอธิบายให้ลู กค้าได้ 5. ลูกค้าประเภทเรือบด โลเล ลังเล ไม่กล้าตัดสินใจ ผู ้ให้บริการต้องช่วยเขาตัดสินใจแนะนาสินค้าที่เหมาะกับความต้องการของลู กค้ามากที่สุด 6. ลูกค้าประเภทเรือพายเงียบลูกเดียว ชอบฟัง ผู ้ให้บริการต้องแสดงความเป็นมิตร แนะนาสินค้าหลาย ๆ อย่าง ให้ลู กค้าเป็นคนตัดสินใจ 7. ลูกค้าประเภทเรือหางยาว ชอบคุยเสียงดัง ผู ้ให้บริการต้องฟัง จับประเด็นให้ดี เพื่อนาเสนอสินค้าให้เหมาะกับความต้องการได้ และพยายามปิดการขายโดยเร็ว 8. ลูกค้าประเภทเรือโดยสาร ประเภทนี้เป็นลู กค้าปกติทั่วไป ผู ้ให้บริการต้องมีมาตรฐานสินค้าและบริการ ที่จะสามารถอธิบายให้ลู กค้ามั่นใจในสินค้าได้อย่างชัดเจน เคล็ด (ไม่)ลับในการสัมภาษณ์งาน Post on 04-Oct-10 by JobsDB การสัมภาษณ์งานเป็นโอกาสที่สาคัญยิ่งในการแสดงให้นายจ้างเห็นคุ ณสมบัติของผู ้สมัครงานว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงไรกับตาแหน่งงานที่เปิดรับ หากผู ้สมัครมีการเตรียมตัวมาอย่างดี ย่อมสามารถทาให้นายจ้างมั่นใจได้ว่า คุ ณคือผู ้ที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานดังกล่าวมากที่สุด โดยเคล็ด (ไม่) ลับในการสัมภาษณ์งานที่ผู ้สมัครงานไม่ควรมองข้าม มีดังนี้ การเตรียมตัว  หาข้อมู ลเกี่ยวกับบริษัทที่จะไปสัมภาษณ์ให้มากที่สุด  ศึกษาคุ ณสมบัติที่บริษัทต้องการจากประกาศรับสมัครงานให้ละเอียด  เตรียมตัวในการแนะนาตัวบอกเล่าถึงประสบการณ์การทางานของคุ ณโดยย่อ ทั้งนี้ควรเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับตาแหน่งงานที่คุ ณสมัครให้มากที่สุด  เตรียมพร้อมสาหรับคาถามยอดฮิต เช่น “ทาไมเราถึงต้องจ้างคุ ณ” “ทาไมคุ ณถึงสนใจในงานนี้”“จุ ดแข็งและจุ ดอ่อนของคุณคืออะไร”เป็นต้น  เตรียมตัวตอบคาถามเกี่ยวกับเพื่อน หรือความสัมพันธ์ในที่ทางานด้วย คาถามนี้จะเป็นการประเมินคุ ณในเรื่องทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และคนรอบข้างคุ ณ บุคลิกภาพ  บุ คลิกต้องดูดี หน้าตาสดชื่น ทรงผมเรียบร้อย ไม่กระเซอะกระเซิง
 2. 2.  แต่งตัวเรียบร้อย เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่สมัคร  ไม่เคี้ยวหมากฝรั่ง ไม่สูบบุ หรี่ ถึงเวลาสัมภาษณ์  ไปให้ถึงที่นัดหมายก่ อนเวลานัด  หากทราบชื่อผู ้สัมภาษณ์มาก่ อนให้กล่าวสวัสดี พร้อมกับเอ่ยชื่อผู ้สัมภาษณ์ด้วย  แสดงความสุภาพ และยิ้มแย้มกับทุ กคนที่คุ ณพบ  อย่าตื่นเต้น พยายามตอบคาถามอย่างมีสติ คิดให้ดีก่ อนจะพู ดอะไรออกไป  เลือกใช้ถ้อยคาให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์สแลง  ให้ความร่วมมือและแสดงความกระตือรือร้น  ใช้ภาษากายแสดงความสนใจ สบตาผู ้สัมภาษณ์เป็นระยะ  ถามคาถามเกี่ยวกับตาแหน่งงานที่คุ ณสมัคร และข้อมู ลบริษัทเพิ่มเติม ระวังอย่าถามคาถามที่สามารถหาคาตอบได้ง่าย ๆ จากเว็บไซต์บริษัท  อย่าเพิ่งถามเรื่องเงินเดือน และสวัสดิการ จนกว่าจะมีแนวโน้มว่าคุ ณจะได้งานนั้น  ขอบคุ ณผู ้สัมภาษณ์ก่ อนออกจากห้องสัมภาษณ์  หลังการสัมภาษณ์ อย่าลืมส่งจดหมายขอบคุ ณไปยังผู ้สัมภาษณ์ด้วย เอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันสัมภาษณ์งาน  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน  ประวัติการทางาน (Resume)  ใบรับรองผลการศึกษา  หนังสือรับรองการทางาน  ตัวอย่างผลงาน กฎในการหางานใหม่ระหว่างที่คุณยังทางานอยู่ Post on 04-Oct-10 by JobsDB สาหรับคนทางานนั้น เมื่อทางานไปได้ระยะหนึ่งจะเกิดความรู ้สึกอยากเปลี่ยนงาน อาจด้วยงานที่ทาอยู่มีความก้าวหน้าช้ากว่าที่คิด หรือเริ่มรู ้สึกหมดไฟกับงานเดิม ๆ จึงเริ่มอยากหางานใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถคุ ณมากขึ้น ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเราจะหางานใหม่ในระหว่างที่ยังทางานอยู่ แต่หากคุ ณไม่ต้องการจะตกงานก่ อนจะได้งานใหม่ จงจากฎต่อไปนี้ให้ขึ้นใจ 1. อย่าแพร่งพรายเรื่องที่คุณกาลังหางานใหม่ให้ใครรู้ หากคุ ณต้องการเก็บเรื่องนี้เป็นความลับก็ไม่ควรบอกให้ใครรู ้เป็นอันขาด เพราะคุ ณไม่อาจมั่นใจได้ว่าเพื่อนของคุ ณจะสามารถเก็บความลับได้ ในเมื่อคุ ณเองก็ยังเก็บไม่ได้
 3. 3. 2. อย่าใช้โทรศัพท์ หรืออีเมลบริษัทในการหางานใหม่ นายจ้างของคุ ณอาจเฝ้ าดูการใช้โทรศัพท์ หรือการใช้อีเมลของคุ ณอยู่ก็ได้ ดังนั้นคุ ณควรใช้อีเมลส่วนตัวและใช้โทรศัพท์มือถือของคุ ณแทน จะปลอดภัยกว่า 3. อย่าหางานใหม่ในเวลางาน นายจ้างของคุ ณจ้างคุ ณให้มาทางานให้เขาหากคุ ณต้องการหางานใหม่ ควรใช้เวลาส่วนตัวหลังเลิกงาน หรือวันหยุ ด 4. อย่าใช้เครื่องใช้สานักงานในการหางานใหม่ เป็นอีกหนึ่งมารยาทที่พึงมี หากต้องการการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ในการสมัครงาน ควรใช้กระดาษและเครื่องพริ้นเตอร์ส่วนตัวจะดีกว่า 5. อย่าคุยโทรศัพท์ติดต่องานให้ใครได้ยิน ควรหาที่ลับหู ลับตาคน หากต้องการคุ ยโทรศัพท์ติดต่อเรื่องการสมัครงาน หรือการสัมภาษณ์งาน อย่าลืมว่าหน้าต่างมีหู ประตู มีช่อง ต้องระมัดระวังให้ดี 6. ควรนัดสัมภาษณ์งานนอกเวลางาน หากเป็นไปได้ควรนัดสัมภาษณ์งานหลังเวลางาน หรือในวันหยุ ดของคุ ณแต่ควรระวังอย่าหยุ ดงานมากเกินไปนายจ้างของคุ ณจะผิดสังเกต 7. ระวังเรื่องการแต่งตัว หากทุ ก ๆ วันคุ ณแต่งตัวตามสบายมาทางาน แล้วจู่ ๆ วันหนึ่งคุ ณลางานช่วงเช้าและกลับมาในช่วงบ่าย พร้อมกับเครื่องแต่งกายที่ดูเป็นทางการ ทุ กคนต้องคิดว่าคุ ณไปสมัครงานมาอย่างแน่นอน ดังนั้นต้องหาสถานที่ในการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเตรียมไว้ด้วย เมื่อจากฎข้างต้นได้แล้ว JobsDB.com ประตูแห่งความสาเร็จสาหรับนักไอทีหน้าใหม่ Post on 28-Dec-09
 4. 4. ประตูแห่งความสาเร็จ สาหรับนักไอทีหน้าใหม่ ขอต้อนรับน้องใหม่ในวงการเช่นคุณ หากคุณคือหน้าใหม่หรือแม ้แต่บัณฑิตเพิ่งจบ แต่ใฝ่ ฝันอยากทางานด้านนี้ แต่ถ ้าไม่มีความรู ้อะไรสักอย่างเลยล่ะ เรามีเทคนิคการเตรียมตัวสาหรับคุณ เพื่อเป็ นหนทางที่ช่วยสานฝันของคุณเป็ นจริง หาอบรมหล ักสูตรทางด้านไอทีหรือเทคนิค ระยะส ั้น เป็ นการเริ่มต้นที่ดีและง่ายที่สุด โดยการไปหาหลักสูตรที่คุณสนใจหรืออยากเรียนอะไรก็ได้ อย่างน้อยก็เป็ นหลักสูตรปูพื้นฐานด้านนี้ ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนเฉพาะทางมากมายที่เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาชีพดังกล่าว ซึ่งโรงเรียนและหลักสูตรเหล่านี้จะเป็ นพื้นฐานที่ดีมากสาหรับคนที่สนใจ ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานมาเลยหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม การเลือกสถานที่และหลักสูตรในการอบรม คุณก็ควรตรวจสอบดูให ้ละเอียดก่อนเล็กน้อยว่า เป็ นสถาบันที่ไว ้ใจได้หรือไม่ คุณภาพด้านการเรียนการสอนเป็ นอย่างไร และได้รับการรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรใดหรือไม่ ทางที่ดีคุณอาจสอบถามเอาจากเพื่อนฝูงของคุณเองอีกทางหนึ่งดูก็ได้ รู้จ ักขายตัวเองให้เป็ น ความจริงแล้ว การรู ้จักโฆษณาตัวเองเพื่อให ้องค์กร หรือบริษัทที่คุณอยากร่วมงานสนใจในตัวคุณเป็ นเรื่องสาคัญไม่ว่าคุณจะทางานในสายอาชีพไหน แต่สาหรับคุณ สิ่งที่จาเป็ นต้องโชว์ให ้คนอื่น (บริษัทที่คุณสนใจ) เห็นก็คือทักษะและความสามารถทางด้านเทคนิคคอลที่คุณมี แต่หากคุณไม่มี ก็อาจจะทาให ้หนทางฝันของคุณเป็ นเรื่องลาบากอยู่บ ้าง ช่องทางในการขายตัวเองนั้น เริ่มตั้งแต่จดหมายสมัครงานและใบแสดงประวัติการทางานของคุณเลยทีเดียว ไปจนถึงขั้นตอนการตอบคาถามตอน สัมภาษณ์งาน การเตรียมตัวให ้พร ้อมทั้งทางด้านบุคลิกภาพ ประสบการณ์ทั้งที่เกี่ยวข้องกับสายงาน และไม่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงหลักสูตรต่างๆ ที่คุณได้ไปอบรมมา ซึ่งคุณคิดว่าจะเป็ นประโยชน์กับการสัมภาษณ์ ก็ควรที่จะนามาแสดงให ้หมด อีกเรื่องที่ต้องถือว่าเป็ นสิ่งสาคัญมากเช่นเดียวกันในการสัมภาษณ์งาน ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องเชิงเทคนิค ก็คือ ทัศนคติของคุณเอง ซึ่งบางครั้งแม ้คุณจะขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งไป แต่หากคุณสามารถขายความเป็ นตัวเองและทัศนคติที่ทาให ้ผู ้สัมภาษณ์ประทับใจได้ คุณก็อาจได้รับโอกาสที่คุณต้องการก็เป็ นได้ ทุกคนต้องมีคอนเน็คช ั่น แล้วตัวคุณล่ะ? การรู ้จักคนเยอะๆ จะช่วยคุณได้มากทั้งในการหางานและการทางาน เพราะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่น เพื่อช่วยให ้คุณมีประสบการณ์และเรียนรู ้อะไรแบบคีย์ลัดได้เยอะทีเดียว เป็ นน ักอาสาที่ดีเสมอ หากคุณไม่มีทักษะหรือความชานาญงาน แต่สิ่งหนึ่งที่คุณและทุกคนมีแน่ๆ ก็คือ การมีน้าใจและยินดีที่จะอาสาในการช่วยเหลืองานทุกเรื่อง ซึ่งข้อดีก็คือนอกจากคุณได้รับความเห็นใจและเมตตาจากคนอื่นแล้ว การที่คุณได้ลงมือทางานจะเป็ นประโยชน์กับตัวคุณเอง เพราะประสบการณ์คือสิ่งที่คุณจะได้รับมาเต็มๆ ทาตัวให้ท ันสม ัย ท ันเหตุการณ์อยู่เสมอ การทางานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี แน่นอนว่า คุณต้องมีความตื่นตัวและเปิดรับกับเหตุการณ์ ความเป็ นไปของโลก
 5. 5. และวิทยาการต่างๆ ที่ทันสมัยที่เกิดขึ้นทุกๆ วัน เพื่อที่จะได้มีความรู ้รอบตัวอยู่เสมอและรับรู ้ความเคลื่อนไหวต่างๆ และสามารถเข้าใจในโลกธุรกิจหรืออุตสาหกรรมด้านนี้ เชื่อม ั่นในตัวเอง เรื่องนี้สาคัญที่สุดจริงๆ เพราะถ ้าคุณไม่เชื่อตัวเอง แล้วใครจะเชื่อถือคุณ ว่ากันว่าการมีความเชื่อมั่นจะทาให ้อะไรที่คุณตั้งเป้าหมายไว ้ก็สาเร็จทุกอย่าง ซึ่งการที่คุณเชื่อมั่นตัวเองว่าสามารถทาได้จริงๆ จะช่วยเป็ นแรงที่ผลักดันให ้คุณกล้าที่จะก ้าวไปสู่ความสาเร็จที่คุณตั้งเป้าไว ้ในเร็ววัน 3G คืออะไร??? 3G ย่อมาจากคาว่า Third Generation of Mobile Telephone ใช้เรียกให้เข้าใจถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุ คในยุ คที่สาม ซึ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุ คแรกนั้น เปรียบเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบแอนะล็อก (Analog) มีย่านความถี่ต่างๆ กัน ต่อมาเคลื่อนเข้าสู่ยุ คที่สอง เปลี่ยนสัญญาณจากแอนะล็อกมาเป็นสัญญาณดิจิทัลที่เราใช้กันอยู่ แต่เนื่องด้วยความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ ก็เกิดการเร่งพัฒนาตอบสนอง ด้วยเทคโนโลยีที่มีความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆ จากที่ต้องการเพียงการสนทนา กลับเริ่มต้องการส่งข้อความเพียงแค่ตัวหนังสือก่ อนต่อมาเริ่มต้องการส่งกราฟิกขาวดาเริ่มส่งภาพขาวดาภาพสีริงโทน ส่งออดิโอหรือวิดีโอคลิปเล่นเกมด้วยกันจนถึง วิดีโอสตรีมมิ่ง ถ่ายทอดสด บริการเสริมเหล่านี้ทาให้เราเข้าใจว่าทาไม 3G ถึงความเร็วสูงขึ้น แต่ไม่ใช่แค่ความเร็วสูงขึ้นเท่านั้น 3G ยังพยายามเป็นมือถือที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้ง่าย ซึ่งบางคนก็บอกว่า 3G คล้ายอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ที่เราออนไลน์ได้ตลอดเวลานั่นเอง ทีนี้มาดูคานิยามของ 3G กัน ตามมาตรฐาน IMT-2000 (InternationalMobile Telecommunications-2000) ที่ ITU ซึ่งมาจากผู ้เกี่ยวข้องในวงการโทรคมนาคมทั่วโลกกาหนดไว้มีดังต่อไปนี้  “ต้องมีแพลตฟอร์ม (Platform) สาหรับการหลอมรวมของบริการต่างๆ อาทิ กิจการประจาที่ (Fixed Service) กิจการเคลื่อนที่ (MobileService) บริการสื่อสารเสียง ข้อมู ล อินเทอร์เน็ต และมัลติมีเดีย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน”คือ สามารถถ่ายเทส่งต่อ ข้อมู ลดิจิทัล ไปยังอุ ปกรณ์โทรคมนาคมประเภทต่างๆ ให้สามารถรับส่งข้อมู ลได้  “ความสามารถในการใช้โครงข่ายทั่วโลก (Global Roaming)” คือ ผู ้ใช้สามารถนาโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนไปใช้ได้ทั่วโลก โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง  “บริการที่ไม่ขาดตอน (Seamless Delivery Service)” คือ การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่รู ้สึกถึงการเปลี่ยนเซลล์ไซต์ (CellSite) ซึ่งที่เขาใช้ว่า Seamless ก็คือ ไร้รอยตะเข็บนั่นเอง  อัตราความเร็วในการส่งข้อมู ล (Transmission Rate) ในมาตรฐาน IMT-2000 กาหนดไว้ว่าต้องมีอัตราความเร็วตั้งแต่ 144 กิลบิตต่อวินาทีในทุ กสภาวะจนถึง 2 เม็กกะบิตต่อวินาทีในสภาวะกึ่งเคลื่อนที่ และสูงถึง 384 กิโลบิตต่อวินาทีในสภาวะเคลื่อนที่ นี่แหละคือนิยามที่ ITU และในเอกสารประกอบการทาประชาพิจารณ์แบบเฉพาะกลุ่ม เรื่องการอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT-2000 ในประเทศไทย ให้ความหมายไว้ หลายคนอาจรู ้สึกว่านิยามได้ไม่ถู กใจและอาจไม่ถู กต้อง โดยเฉพาะหากเทคโนโลยีทางานไม่ได้ตามนิยามข้อใดข้อหนึ่งจะถือว่าเป็น 3G หรือไม่ จึงเป็นเหตุ ผลให้เรามักเรียก 3G ที่อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมู ลเท่านั้น เคล็ดไม่ลับพารวยกับเว็บไซต์ Post on 06-Jan-10 1. รู้จ ักกลุ่มเป้ าหมายของคุณว่าคือใคร ก่อนคุณจะริเริ่มทาเว็บไซต์อะไรสักอย่าง คุณควรจักอุปนิสัย พฤติกรรม และความชอบของกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์คุณด้วย เพื่อที่คุณจะได้รู ้ว่าเว็บไซต์ของคุณนั้นจะต้องมีอะไรให ้เขาได้บ ้าง เช่น หากเว็บไซต์ของคุณนั้นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรือเป็ นทางการ ก็ควรที่จะสร ้างลุคและออกแบบเว็บให ้ดูสะอาดตา อ่านง่าย แต่ถ ้าเป็ นกลุ่มวัยรุ่นวัยทีน คุณก็สามารถใส่สีสันหรือจินตนาการลงไปเต็มๆ ได้ อย่าคิดออกแบบเว็บตามใจตัวเอง
 6. 6. แต่คุณควรตามใจกลุ่มคนเข้าชม 2. หาธีมของเว็บให้เจอ เว็บไซต์ที่ดี คือเว็บที่มีคนเข้ามาชมเว็บแล้วเขาสามารถทราบได้ทันทีว่าเว็บไซต์ของคุณเป็ นเว็บเกี่ยวกับอะไร หรือทาธุรกิจด้านไหนได้ภายใน 30 วินาที การอธิบายบอกไว ้ตั้งแต่บรรทัดแรกหรือตามหัวข้อต่างๆ ในหน้าแรกจะช่วยให ้เขาเข้าใจในจุดนี้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งหากเว็บคุณมีผลิตภัณฑ์หลากหลายหรือมากมายหลายประเภท ทางที่ดีที่สุดคือควรแยกแต่ละผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชัดเจนเป็ นแต่ละหน้าไปเลย ไม่ควรรวมกันไว ้ในหน้าเดียวทั้งหมดเด็ดขาด 3. แน่นอนความเร็วสาคัญมากๆ ในโลกที่แข่งขันเร่งรีบขนาดนี้ แน่นอนว่าโดยธรรมชาติแล้ว คนที่เข้ามาเว็บไซต์มักไม่ค่อยมีเวลาหรือใช ้เวลากับมันนาน ที่สาคัญคงไม่มีใครอยากจะรอกว่าเว็บของคุณจะเปิด จึงไม่ควรใช ้เวลานานมากกว่า 10- 15 วินาที 4. K.I.S.S ย่อมาจาก “Keep It Simple Stupid” เรียกว่าเอาให ้ง่ายที่สุดค่ะ ทั้งใช ้ง่าย เข้าใจง่าย หรือดูบ ้านๆ เพราะถ ้าคุณไม่ทา รับรองว่าโอกาสก็จะตกเป็ นของคู่แข่งเว็บคุณทันที ว่ากันว่า เราไม่ควรให ้ผู ้ชมเว็บใช ้การคลิกมากเกินกว่า 3 ครั้ง ในการจะหาอะไรสักอย่างที่เขาต้องการจากเว็บไซต์ของคุณ 5. Consistency บ่อยๆ ที่คุณได้ยินนักกอล์ฟพูดว่าสิ่งสาคัญที่สุดของการเล่นของการรักษาความเสมอต้นเสมอปลาย สอดคล้อง เช่นเดียวกับการทาเว็บไซต์เลยค่ะ ที่องค์ประกอบทุกสิ่งในเว็บของคุณจะต้องมีความเสมอต้นเสมอปลาย นั่นคือการรักษาธีม คอนเซ็ปท์ เนื้อหา ตลอดจนการใช ้สีให ้กลมกลืนสอดคล้องกันไปทั้งเว็บ เพื่อไม่ให ้คนเข้าชมเกิดความรู ้สึกสับสนหรืองงงวยกับเว็บของคุณ 6. ความน่าเชื่อถือของเว็บ คงไม่ต้องพูดอะไรมากสาหรับการทาเว็บไซต์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็ นหน้าตาหรือโพรดักส์ของคุณชิ้นหนึ่งที่อยู่ในโลกออนไลน์ ที่จับต้องไม่ได้ จึงยิ่งต้องสร ้างให ้คนเข้าชมรู ้สึกไว ้วางใจและเชื่อถือในเว็บไซต์ของคุณมากพอ ที่ไม่ควรลืมเลยก็คือการให ้ที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้ นอกเหนือจากการติดต่อผ่านเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว 7. รับประก ันคืนเงิน เป็ นกลยุทธ์การสร ้างความน่าเชื่อถือที่ได้ผลมากที่สุดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะหากคุณใช ้เว็บไซต์เป็ นที่ที่ทาการค้าด้วยล่ะก็ 8. เรื่องระบบการจ่ายเงินก็ควรง่ายด้วย เป็ นวิธีเดียวกับที่อเมซอนดอทคอม เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ระดับโลกประสบความสาเร็จ นั่นคือการมีบริการชาระเงินที่ง่าย สะดวก และโปร่งใสไว ้ใจได้ 9. ใช้ Search Engine Optimization ช่วย ว่ากันว่ากว่า 55% ของการขายสินค้าออนไลน์เริ่มต้นจากเซิร์ชเอ็นจิ้น แต่ 93%ของลูกค้าเหล่านี้ไม่เคยเปิดหน้าเซิร์ชเอ็นจิ้นเลยไปถึงหน้าที่สองเลย ฉะนั้นรู ้แล้วใช่ไหมว่าควรทาให ้เว็บของคุณอยู่ในอันดับต้นๆ ของหน้าแรกของเซิร์ชเอ็นจิ้นเท่านั้น 10. คีย์เวิร์ดสิช่วยได้
 7. 7. คุณไม่ได้เข้าใจผิดหรอกค่ะ หากคุณต้องการให ้ชื่อเว็บของคุณติดอยู่ในเครือข่ายของเซิร์ชเอ็นจิ้นมากๆ บ่อยๆ อันดับต้นๆ ก็ควรเลือกใช ้คาในการเขียนเนื้อหาของเว็บด้วยคาที่เป็ นคีย์เวิร์ดยอดนิยมทั้งหลาย ไม่ต้องมากมายอะไรค่ะ แค่เพียง 2-3 คาคีย์เวิร์ด ในแต่ละหน้าก็ได้ผลแล้วค่ะ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็น…โอกาส Post on 06-Jan-10 เดี๋ยวนี้ในทุกองค์กรต้องมีอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็ นที่รวมของทั้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ของบริษัท และยังเป็ นศูนย์กลางในระบบงานอีกหลายๆ แห่ง จึงเป็ นอีกหัวใจสาคัญในการดาเนินกิจการให ้รุดหน้า แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ คือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดฝัน อาจทาให ้อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ ขององค์กรคุณไม่สามารถใช ้งานได้ และที่สาคัญบางกรณีอาจถึงทาให ้ข้อมูลและระบบต่างๆ ถูกทาลายหรือสูญหาย ซึ่งทาให ้บริษัทฯ ต้องเกิดความเสียหาย ยิ่งในระยะหลังนี้ มักเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ขึ้นโดยที่เราไม่รู ้ตัว มากมายเช่น น้าท่วม พายุ แผ่นดินไหว ในฐานะฝ่ ายที่ดูแลทางด้านนี้โดยตรง ในเมื่อคุณรู ้แล้วว่า เหตุการณ์วิกฤตต่างๆ เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ในวันใดวันหนึ่ง ดังนั้น จึงควรเปลี่ยนวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นนี้ ให ้เป็ นโอกาสที่คุณจะได้เตรียมตัวให ้พร ้อม เพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆ กันตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่า วิเคราะห์และจ ัดลาดับความสาคัญของโปรแกรมหรือแอพลิเคช ั่นของบริษัท โปรแกรมสาเร็จรูปหรือแอพพลิเคชันที่ใช ้สาหรับธุรกิจตัวใดที่มีความสาคัญมาก-น้อย คุณควรจัดลาดับดู หากโปรแกรมหรือแอพลิเคชันใดที่ไม่สาคัญมาก แม ้จะหายไปบ ้างซักระยะก็จะยังไม่กระทบกับธุรกิจ การให ้คุณทราบสถานการณ์ (สถานะ) ของหน้าที่การทางานของแอพลิเคชั่นนั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อกรณีที่หากเกิดเหตุภัยใดๆ ขึ้นจริงๆ คุณก็จะทราบทันทีว่า โปรแกรมหรือแอพพลิเคชันไหนที่ควรต้องดูแลเป็ นพิเศษ เตรียมจ ัดเก็บสารองโปรแกรมหรือเอกสารไว้ในหลายๆ แห่ง องค์กรบางแห่งก็มีการทาแบ็คอัพสารองข้อมูลงานต่างๆ ของบริษัทเอาไว ้แต่บางบริษัทก็ยังไม่เห็นความสาคัญในเรื่องนี้ จนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจริงๆ ที่จริงทุกบริษัทควรจัดทาสารองโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นที่สาคัญเอาไว ้เป็ นหลายๆ สาเนาและไว ้ในหลายๆ แหล่ง เช่น อาจจะเก็บไว ้ใน เอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิสค์ หรือกระดาษเอกสาร ก็ควรจัดเก็บไว ้ในรูปซอฟท์ไฟล์เอาไว ้ด้วย เพื่อความปลอดภัยไว ้ก่อน วางแผนเอาไว้ล่วงหน้า ควรมีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว ้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่หากในวันที่เกิดเหตุการณ์หรือภัยพิบัติต่างๆ ขึ้นจริงๆ คุณจะได้รู ้ว่าควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร และมีลาดับการเตรียมการได้อย่างราบรื่นไม่มขลุกขลัก พ ัฒนาความสามารถและความรู้ของบุคลากรในด้านการป้ องก ันและกู้ภัย บุคลากรในฝ่ ายที่ดูแลด้านดังกล่าวควรจะพัฒนาทักษะและความรู ้ความสามารถเฉพาะในด้านการป้องกันข้อมูลและกู ้ข้อมูลอย่าง
 8. 8. สม่าเสมอ เพื่อเตรียมตัวให ้พร ้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ตลอดเวลา การพยายามหาโอกาสฝึกอบรมในด้านนี้ก็จะเป็ นสิ่งที่ดียิ่ง และที่สาคัญ ต้องคอยติดตามข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ของโลกอยู่เสมอด้วย ให้ข้อมูล รายละเอียด และคาแนะนา แก่พน ักงานในแผนกอื่นๆ ของบริษัท นอกจากเตรียมพร ้อมตัวเองอยู่เสมอแล้ว คุณยังมีหน้าที่ต้องแนะนาให ้พนักงานคนอื่นๆ ในองค์กร (โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เตรียมตัวให ้พร ้อมด้วย โดยมีการแจ ้งข่าวสารและเสนอแนะวิธีป้องกันและแก ้ไขที่เข้าใจง่ายแก่เพื่อนพนักงานคนอื่น Q1 : ช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวคุณให้กรรมการรู้จักคุณมากขึ้นอีก A : ควรกล่าวถึงประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหรือประสบการณ์การฝึกงานของคุณ ที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งที่คุณสมัครอย่างไร โดยเน้นถึงสิ่งที่คุณได้ทาและผลสาเร็จที่เกิดขึ้น เพื่อแสดงถึงพลังในตัวของคุณที่พร้อมจะอุทิศให้กับการทางานอย่างเต็มที่ด้วยความสามารถและประสบการณ์ที่คุณมี Q2 : ทาไมคุณจึงสมัครงานในตาแหน่งนี้ A : ควรตอบให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจจริงและเป้าหมายในอาชีพของคุณ แสดงความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กรที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับจากคนในแวดวงธุรกิจเป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีวัฒนธรรมองค์กร รูปแบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย Q3 : คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทของเราบ้าง A : ควรแสดงให้เห็นว่า คุณหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทมาพอสมควร คุณทราบข้อมูลพื้นฐานจากเว็บไซต์ของบริษัทว่า เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวกับอะไร เริ่มก่อตั้งในปีใด มีสานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศใด มีสาขาอยู่ในประเทศต่าง ๆรวมกี่ประเทศ จุดมุ่งหมาย พันธกิจและทิศทางขององค์กรเป็นอย่างไร เคยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างในปีใด คุณเชื่อว่าคุณมีแนวคิดและทิศทางแบบเดียวกัน คุณจึงเหมาะสมกับตาแหน่งนี้เป็นอย่างมาก Q4 : อะไรคือรางวัลที่สาคัญที่สุดที่คุณคาดหวังจะได้รับในอาชีพนี้ A : ในข้อนี้ ควรตอบโดยเน้นรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินซึ่งเป็นความคาดหวังในระยะสั้น แต่ควรเน้นที่ความพึงพอใจในการทางาน และการประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน เช่น โอกาสในการพัฒนาความสามารถ ความก้าวหน้าในอาชีพการงานและโอกาสในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการมองในระยะยาวมากกว่า Q5 : คุณเห็นตัวเองทางานอะไรอีก 3-5 ปีต่อจากนี้ A : ควรตอบให้รู้ว่าคุณมีเป้าหมายในชีวิตและอาชีพอย่างไร ในอีก 3-5 ปีคุณจะก้าวไปสู่ตาแหน่งใด และมีความรับผิดชอบมากขึ้นอย่างไร ตอนนี้คุณเป็นพนักงานใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ แต่ในอนาคตคุณจะได้เลื่อนตาแหน่งเป็นหัวหน้าทีม หรือหัวหน้าฝ่าย แต่สิ่งที่สาคัญคือ ต้องเป็นความคาดหวังที่สามารถเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานความเป็นจริง Q6 : การศึกษาของคุณจะช่วยให้คุณทางานนี้ได้อย่างไร A : ควรยกตัวอย่างทักษะต่างๆที่ใช้ในการเรียนเช่นทักษะในการสื่อสารที่คุณต้องใช้ตอนทางานเป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบในเรื่องของการทางานให้เสร็จภายในเวลาที่กาหนด ทักษะในการบริหารจัดการเมื่อต้องทารายงานหลาย ๆฉบับในเวลาเดียวกัน รวมถึงความรู้ความสามารถเฉพาะทางเช่นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นต่อการทางานในตาแหน่งที่คุณสมัคร
 9. 9. Q7 : คุณคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติพิเศษที่ทาให้คุณเหมาะกับงานนี้ A : ควรตอบให้ชัดเจนและตรงประเด็นว่า ประสบการณ์จากการเรียนและการทากิจกรรมของคุณทาให้คุณมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติที่นายจ้างอย่างไร คุณเก่งอะไร มีความสามารถอะไร เคยเรียนหลักสูตรอะไร หรือเคยได้รับรางวัลอะไรที่สามารถนามาปรับใช้ได้กับตาแหน่งที่เขาต้องการได้เป็นอย่างดี Q8 : จุดเด่น จุดด้อยของคุณคืออะไร A : ในเรื่องจุดเด่น ควรเน้นจุดเด่นที่เกี่ยวข้องกับการทางาน โดยเฉพาะคุณสมบัติที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครงาน โดยต้องตอบให้มีน้าหนักและยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจนในเรื่องจุดด้อยควรพูดถึงจุดด้อยที่เป็นข้อเสียเล็ก ๆน้อย ๆ ที่ไม่สาคัญต่อการทางานมากนัก และเป็นจุดด้อยที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ไม่ยาก Q9 : คุณเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือยัง มีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง A : แน่นอน คุณต้องเข้าไปหาข้อมูลบริษัทก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งานอยู่แล้วคุณควรกล่าวชื่นชมจุดเด่นของเว็บไซต์ในส่วนที่คุณชื่นชอบเป็นพิเศษ รวมทั้งแสดงให้เห็นว่ามีความรู้เกี่ยวกับบริษัทที่คุณสมัครงาน และมีความสนใจที่จะทางานกับบริษัทอย่างแท้จริง คุณยังสามารถให้คาแนะนาในการปรับปรุงข้อมูลหรือดีไซน์เพื่อให้เว็บไซต์ดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นได้ด้วย Q10 : คุณมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการเลือกงาน A : ไม่ฉลาดเลยที่จะตอบว่าคุณพิจารณาจากค่าตอบแทนเป็นหลัก แต่ควรให้ความสาคัญกับเนื้องานมากกว่า คุณเลือกงานนี้เพราะเป็นงานที่น่าสนใจ ท้าทายความสามารถ และมีโอกาสได้เรียนรู้ พัฒนาความสามารถ รวมถึงมีก้าวหน้าในอาชีพการงานในอนาค

×