Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

How to balance the needs of a billion people

430 views

Published on

India is in the midst of an urbanization process where 800 million people will eventually live in cities – and yet, as many will continue to live in rural areas. The overwhelming scale of the Indian situation is without parallel and requires new ways of planning, even new ways of educating planners. Aromar Revi joined the conversation on housing and planning from his office at the Indian Institute for Human Settlements in Bangalore, India.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

How to balance the needs of a billion people

  1. 1. 32 AROMAR REVI HOW TO BALANCE THE DESIRES OF 1.6 BILLION PEOPLE INTERVIEW | HENNING THOMSEN BANGALORE w India is in the midst of an urbanization process where 800 mil- lion people will eventually live in cities – and yet, as many will continue to live in rural areas. The overwhelming scale of the Indian situation is without parallel and requires new ways of planning, even new ways of educating planners. Aromar Revi joinedtheconversationonhousingandplanningfromhisoffice at the Indian Institute for Human Settlements in Bangalore, India.  What are the main issues we are facing in housing and planning today? I guess the context is probably the most important thing for us to understand. The context – and this also relates to East Asia and China – is that India is just starting on a dramatic journey, starting on what I would call the second largest urbanization in history. The largest one being the Chinese urbanization we have seen over the past 30 years or so. India is just about to start on that journey and most people in India, including professionals, planners and people in the housing sec- tor, have little sense of how that will play out and the scale of change that we can expect to see. IndiaisprettymuchatthepointChinawasin1982whenDengXia- oping went out on his famous tour of the world and the whole process of economic redevelopment and transition started in China. That said therearesignificantdifferences.ThefirstdifferenceisthatSouthAsia, unlikemanyotherpartsoftheworld,hashistorically hadamuchlower levelofurbanizationcomparedtoit’slevelofpercapitaincomeorlevel of development. This means that at the current point in time, much of South-Asia is still about 70% rural and 30% urban. So we are at a stage whereNorthAmericawasinthemid-19thcenturyandwhereLatin America was in the early 1920s and 1930s. But unlike North America Indien befinder sig midt i en urbaniseringsproces, der vil ende med, at 800 millioner mennesker kommer til at bo i byerne – og alligevel vil lige så mange fortsat bo på landet. Situatio- nens overvældende omfang er uden sidestykke og kræver helt nye måder at planlægge på og sågar helt nye planuddannelser. Aromar Revi har talt med os om boligbyggeri og planlægning fra sit kontor på Indian Institute for Human Settlements i den indiske by Bangalore.  Hvad er de største udfordringer, når vi taler om boliger og plan- lægning i dag? Det vigtigste er nok at forstå konteksten. Sagen er den, at Indien – og det samme gælder Østasien og Kina – netop er ved at begive sig ud på en dramatisk rejse. Det drejer sig om det, jeg vil kalde den næststørste urbanisering i historien. Den største er den kinesiske urbanisering, vi har oplevet i de seneste ca. 30 år. Den rejse er Indien først nu ved at begive sig ud på, og de fleste indere, også akademikere, planlæggere og folk fra boligsektoren, har ingen begreb om, hvordan det vil komme til at udspille sig. De fatter simpelthen ikke de enorme forandringer, vi står overfor. Indien befinder sig nogenlunde der, hvor Kina var i 1982, da Deng Xiaoping begav sig ud på sin berømte verdensturné, og hele Kinas økonomiske regenererings- og forandringsproces tog sin begyndelse. Der er dog nogle afgørende forskelle. Den første er, at Sydasien sam- menlignet med mange andre steder i verden altid har haft en meget lav urbaniseringsgrad i forhold til den gennemsnitlige indkomst eller udviklingsniveauet. Det har medført, at meget af Sydasien stadig er omkring 70% land og 30% by. Så vi befinder os på det stadium, hvor Nordamerikavaribegyndelsenaf1920’erneog30’erne.Menimodsæt- ning til Nordamerika og Latinamerika, og måske selv Kina, vil Indien Efter flere år med midlertidig base i Storbritannien flyttes forbundet i oktober til Den Haag i Holland. After years of temporary residence in Great Britain the federation in October moves to The Hague in Holland. Krigens afslutning markerer et demografisk opsving i form af efterkrigstidens babyboom. The end of the war coincides with a substantial demographic baby boom. 1949 1950
  2. 2. ARKITEKTUR DK 01 2013 33 Aromar Revi er direktør for Indian Institute for Human Settlements (IIHS) – Indiens første nationale universitet for forskning og innovation, som vil fokusere på de udfordringer, der er forbundet med urbaniseringen, vha. et integreret program af uddannelse, forskning, konsulentvirksomhed og rådgivning. Revi er kandidat fra IIT-Delhi og fra skolen for jura og ledelse ved universitetet i Delhi. Han er medlem af det Indisk-kinesiske Institut ved The New School i New York. Aromar Revi regnes som en af de førende eksperter i globale klimaforandringer, herunder især klimastrategier og -tilpasning. Han er desuden en af ophavsmændene til afsnittet om Urban Areas i IPCC’s 5. statusrapport (2014). Aromar Revi is the Director of the Indian Institute for Human Settlements (IIHS) – India’s first prospective National University for Research and Innovation to address challenges of urbanization through an integrated program of education, research, consulting and advisory services. He is an alumnus of IIT-Delhi and the Law and Management schools of the University of Delhi. He is also a Fellow of the India-China Institute at The New School, New York. Aromar Revi is considered a leading expert on global environmental change, especially on climate change adaptation and mitigation. He is one of the coordinating lead authors for the Urban Areas section of the IPCC 5th Assessment Report (2014). and Latin America, maybe even unlike China, India will probably never become predominantly urban for much of this century. Our process of urbanization will probably reach 50% at the same time as our population growth peaks. The Indian population is expected to peak at somewhere between 1.5 and 1.6 billion by 2050. At that time we will probably be 50% urban and 50% rural. This is important to understand because unlike North America, Latin America and maybe even China, this changes the nature of how we plan and what we plan for and who is involved in the process of plan- ning. The important thing to understand is the highly decentralized nature of Indian and South Asian settlement structures. India at this moment has 8000 urban centers, and it has 640,000 vil- lages. In other words, the number of villages is about 80-100 times the numberofurbancenters.Whatweexpecttoseehappenby2050,asthe Indian population starts to stabilize, is that the number of villages will still be one to two order of magnitude more than the urban centers. (...) The challenge of being able to plan and to create housing for such a large population, with this particular kind of (urban-rural) configu- ration, is very different from what you find pretty much anywhere else in the world. In 2050 India will be either the largest or second largest economy in the world. Currently we are number 5 or 6 depending on how you calculate. We will have a very large economy but India will still be relatively low on the per capita income scale. India will be a large economy, but a relatively poor country. And a large part of the population will be living within a decentralized settlement structure. A conventional view of development would expect you to move from a rural agrarian society into one that is industrially driven and from that you move into a service and postindustrial struc- ture. You are saying that India is behaving differently? Yes, those are the conventional stages of development. The thing about South-Asia – this is true of India, but possibly of Pakistan, Bangla- deshandSriLanka– isthatwehavemovedtoastagewheretheservice sector is actually the lead driver of the economy. In some senses we have skipped the industrial stage, at least as far as conventional theories of development is concerned, and moved to a different econo- mic structure. One of the big questions to emerge over the next 20 or 30 years is whether this economic structure is sustainable from the economic point of view. At the moment in India the agriculture and primary sector accounts for about 15% of the GDP, manufacturing is slightly more, about 16-17% and then the rest is made up of aldrig gå hen og blive overvejende urbant. Vores urbaniseringsrate vil sandsynligvis nå op på 50%, samtidig med at befolkningstilvæksten topper. Man forventer, at den indiske befolkning vil nå op på et sted mellem 1,5 og 1,6 milliarder i 2050. Til den tid vil vi så være 50% urbane og 50% rurale. Det er meget vigtigt at forstå, for i modsætning til Nordamerika og Latinamerika, og måske selv Kina, har det stor betydning for, hvordan vi planlægger, og hvad vi planlægger for, og hvem der skal være med i planlægningsprocessen.  I den forbindelse skal man selvfølgelig være opmærksom på den decentralisering, der kendetegner Indiens og Sydasiens bosættelses- mønser.Somdeternu,harIndien8000bycentreog640.000landsbyer. Der er altså 80-100 gange flere landsbyer end byer. Det, vi forventer, vil ske i 2050, når den indiske befolkning begynder at stabilisere sig, er, at der vil blive ved med at være nogenlunde det samme forhold mellem antallet af landsbyer og antallet af byer. (…) Den udfordring, der ligger i at skulle planlægge og bygge boliger til så stor en befolkning med den helt særlige (urban-rurale) sammensætning, er helt anderledes end det, man finder andre steder i verden. I 2050 vil Indien være den stør- ste eller den næststørste økonomi i verden. I øjeblikket er vi nummer 5 eller 6, afhængig af måden, man regner det ud på. Vi vil have en meget stor økonomi, men Indien vil stadig være et relativt fattigt land. Og en stor del af befolkningen vil bo decentraliseret. Hvis man så på udviklingen med konventionelle briller, ville man forvente, at I ville bevæge jer fra et ruralt landbrugssamfund til et industrisamfund og derfra videre til et service- og postindustrielt samfund. Men du siger, det er anderledes i Indien?   Ja,deterdekonventionelleudviklingsstadier.MeniSydasien–dether gælder for Indien, men også for Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka – er vi nået til et stadium, hvor servicesektoren faktisk er den største øko- nomiske vækstgenerator. På en måde har vi sprunget det industrielle stadium over, i hvert fald i konventionel forstand, og bevæget os videre til en anden økonomisk struktur. Etafdestorespørgsmål,somvilmeldesigidenærmeste20eller30 år, er, om denne økonomiske struktur er bæredygtig fra en økonomisk synsvinkel.Somdeternu,tegnerlandbrugetogprimærsektorensigfor ca. 15% af bruttonationalproduktet, produktionen sig for lidt mere, en 16-17%, og resten udgøres af den resterende sekundære sektor og den tertiære sektor. Spørgsmålet er, om man kan producere nok varer til så stor en befolkning med så lille en produktionssektor. Og det har en enorm betydning for, hvilken form for industriel udvikling, man får, og selvfølgelig for hvordan økonomien og erhvervssammensætningen bliveridestorbyerogbyer,manbygger.Ogdetharsåigenendramatisk Den europæiske union stiftes som Kul- og Stålunionen, og muligheden for et bedre samarbejde på tværs af grænser bliver en realitet. Seks medlemslande indgår fra start. The European Coal and Steel Union is established and better cross-border collaboration becomes a reality. The Union has six member states. Le Corbusier opfører Unité d’Habitation i Marseille, Frankrig. L’Unité d’Habitation in Marseille, France, by architect Le Corbusier, is built. 1951 1953
  3. 3. 34 the tertiary or services sector. One key policy question is if you can provide enough goods for such a large population with such a small manufacturing sector. This has implications on the kind of industrial development you have and of course on the economic and occupational structure of cities and towns that you build. In turnthishasadramaticimpactonhowyouactuallyplanandwhatkind of housing you require and where you will require it. This is fundamentally different from historical developments in other parts of the world. At one end people could claim this is a form of underdevelopment. On the other hand, we can look at this as a tremendous opportunity. One hundred years ago, when the IFHP was established, theworldhadabout3billionpeople.Bythetimewereach2050wemay have about 8 or 9 billion people. We move from a situation in which the world was largely empty to a situation where the world is really quite full. Our externalities and the resources that we are consuming both on thebiomasssidebutalsointermsofcarbonandgreenhouse gasses are starting to affect not only our individual cities and regions, buttheyareactuallyaffectingtheglobalclimate systemandthat'sreading back into the way our own cultures and civilizations are able to develop. This will have a huge impact on planning, will it not? Absolutely. In fact the challenge for us in Asia, and India in particular, is that we actually filled up as a subcontinent much fasterthanmanyotherpartsoftheworld,becausewealready had a large population base. When India became independent in 1947 we were about 300 million people. Now we are already 1.2 billion. We will be 1.5 billion in another 30 years or so. In a sense our landscape, both cultural and otherwise, is full of people, which means that we have some serious constraints we have to consider. The most important constraint is land and with it food. The second most important constraint is water. Both food and water become things that villages and cities will struggle with. Cities as we know them cannot survive unless these services are provided to them. You cannot get the economic growth or the kind of development that you would expect at 8-10% like China, unless theses resources are available. Constraints on land and soil, on water, and then on energy are going to be very important in determining whether the sustainable transition is possible or not. When you have conflicts about water you have to manage it locally. Similarly renewable energy is not concentrated, it spans the entire landscape. If you take wind, like in Denmark, you know the wind is both on-shore and off-shore. It is not present only in a particular town. Renewablesaredistributedacrossthelandscape,ofteninthreedimen- sions, which means that you have a sort of resource landscape, which matches, at least in South-Asia, the decentralized settlement structure. This is a tremendous opportunity because in some senses your production and consumption systems are decentralized and your resource flows are also decentralized. If you bring these things together you can actually connect them effectively using net- worked technologies. (...) Looking at the compatibility between the settlements and the locally distributed resources, you just described, the scale of the settlements must be the tipping point for whether this works out or not? Absolutely. That is a central question. Hidden in this question are indflydelsepå,hvordanmanfaktiskplanlægger,oghvilkenslagsboliger der er brug for, og hvor der er brug for dem.    På den måde er situationen væsensforskellig fra den historiske udvikling andre steder i verden. Man kan godt sige, at det er en form for underudvikling. På den anden side ser vi det som en enestående chance. For hundrede år siden, da IFHP blev grundlagt, var Jordens befolkningpåca.3mia.mennesker.Nårvinårtil2050,vilviformentlig være 8-9 mia. Vi bevæger os fra en situation, hvor verden var næsten tom, til en situation, hvor den faktisk er temmelig fuld. Vores eksternaliteter og de ressourcer, vi forbruger, både med hen- syn til biomasse og sådan noget som CO2 og drivhusgasser, er begyndt ikke blot at påvirke de enkelte byer og regioner, men også hele det glo- bale system, og det påvirker så igen måden, vores kulturer og civilisa- tioner udvikler sig på. Det må da have store konsekvenser for planlægningen? Absolut. Og faktisk er problemet for os i Asien, ikke mindst i Sydasien og Indien, at vi som subkontinent blev meget hurtigere fyldt op end mange andre dele af verden, fordi vi allerede havde en stor befolkning. Da Indien blev selvstændigt i 1947, var vi ca. 300 mio. mennesker. Nu er vi allerede 1,2 mia. Om ca. 30 år vil vi være 1,5 mia. Man kan sige, at voreslandskab,bådekultureltogpåandenmåde,erfuldtafmennesker, og det betyder, at vi har nogle alvorlige begrænsninger at tage højde for. Den vigtigste mangelvare er jorden og dermed selvfølgelig føde- varer. Den næstvigtigste er vandet. Både mad og vand er noget, som landsbyerne og byerne vil komme til at kæmpe om. Byerne, som vi kender dem, kan ikke overleve, hvis ikke de bliver forsynet med mad og vand. Man kan ikke få den forventede økonomiske vækst eller en udvikling på 7-8-9-10% ligesom Kina, med mindre man har adgang til de ressourcer. Manglen på jord og vand og derefter på energi vil få stor betydning for, om det lykkes at skabe en bæredygtig overgang eller ej. Når der opstår strid om vandet, er man nødt til at klare det lokalt. Tilsvarende er vedvarende energi ikke koncentreret bestemte steder, menspredtudoverlandet.Tagermanf.eks.vindenergi,findesdenbåde til lands og til vands. Vinden er ikke begrænset til en bestemt by. Den vedvarende energi er fordelt over hele landet, ofte i tre dimensioner, hvilket betyder, at man faktisk står med en slags ressourcelandskab, som, i hvert fald i sydasiatisk sammenhæng, passer til bebyggelsens decentraliserede karakter. Det giver os en enestående mulighed, fordi produktions- og forbrugssystemet på mange måder er decentraliseret, og hvis man bringer de to sammen, kan man faktisk forbinde dem gan- ske effektivt ved hjælp af netværksteknologier. (...) Når man har den kompatibilitet mellem bebyggelsesmønstret og de jævnt fordelte ressourcer, du lige har beskrevet, så er det vel bebyggelsernes omfang, der afgør, om det kan lade sig gøre eller ej? Ja, helt sikkert. Det er et vigtigt spørgsmål. Spørgsmålet bygger på de store antagelser, vi har om byudviklingen. F.eks. er en af de tvivlsomme forstillinger, vi gør os, at når vi når et højt lønniveau, vil mellem 5 og 10% af befolkningen leve af landbrug. Jeg tror, vi skal spørge os selv: Hvordan skal vi kunne brødføde 1,5 mia. mennesker, hvis kun 5-10% af befolkningenerbeskæftigetmedatfremstilledefødevarer,derskaltil? I Kina er de meget opmærksomme på det problem, for de har set, hvad der skete, da Sovjetunionen kollapsede. Kollapset havde ikke bare med den kolde krig og våbenkapløbet at gøre. Det handlede om, at Rusland ikke var i stand til at brødføde sig selv. Forbundet fejrer 40 års jubilæum med sloganet “Life Begins at Forty”. The federation celebrates its 40th anniversary under the slogan “Life Begins at Forty.” 1953 1954 Asian Regional body of the International Federation for Housing and Town Planning (EAROPH) stiftes. EAROPH er en gren af forbundet, som primært beskæftiger sig med byplanmæssige udfordringer på det asiatiske kontinent. The Asian Regional body of the International Federation for Housing and Town Planning (EAROPH) is founded. EAROPH primarily focuses on urban challenges on the Asian continent.
  4. 4. ARKITEKTUR DK 01 2013 35 the big assumptions that we make about the urban development. For example, one of the critical assumptions that we make today is that once you reach a high-income level you may have between 5 and 10% of the population making a living from agriculture. The question I think we need to ask is: How will you feed 1.5 billion people with just 5-10% of a population making the produce to feed them? China is very engaged with this question, because they have looked at what happe- nedwiththecollapseoftheSovietUnion.Structurallythecollapsewas not only about the Cold War and the arms race. It was about Russia being unable to feed itself. And this is where China might be heading today, with limited land to grow crops on, is it not? Exactly.Chinaisveryconcernedaboutthis.Theyaretryingtoin­crease productivity tremendously, especially in the heartland of China. How do you do that? You crop more intensively and you bring water. Water is coming from afar and of course this was what the Three Gorges Dam was about and what the interbasin transfer from the Tibetan plateau to Northern China will be about. You conserve water and Risikerer Kina ikke, at det samme kommer til ske for dem pga. manglen på landbrugsjord? Jo, præcis. De gør meget ud af at højne produktiviteten, ikke mindst i det centrale Kina. Og hvordan gør man så det? Man intensiverer dyrk- ningen af jorden, og man tilfører mere vand. Vandet kommer langvejs- fra, og det er det, der ligger til grund for De Tre Slugters Dæmning og det store projekt, der skal lede vand fra den tibetanske højslette til det nordlige Kina. Man sparer på vandet og gør mange andre ting, og man prøver at sikre sig, at systemerne er cykliske, så næringsstofferne bli- ver genanvendt. Men jeg tror, det, Kina har indset for længe siden, er, at hvis de vil sikre, at befolkningen i det centrale Kina har mad nok, slår deres egen produktion ikke til. Det er derfor, Kina de seneste 15 år eller derom- kringharengageretsigsåmegetiproduktionenaffødevarer,mineraler og tømmer både i Afrika og Latinamerika, hvor der stadig er ret store uudviklede landområder. Kinas fodaftryk er gået hen og blevet globalt, når det gælder resourcekontrol og -udvinding. (…) I modsætning til i Rusland og Kina er der stadig mange bønder i Indien. Noget af det, man frygtede i Rusland med bl.a. Perestrojka, var, at der ikke ville være 1958 1960 Efter flere navneændringer i forbundets levetid bliver IFHP nu det officielle navn. After having gone through several different names in its lifetime, the IFHP eventually becomes the name of the federation. Europa oplever i 1960’erne en højkonjunkturperiode. Højkonjunkturen medfører en stigning i beskæftigelsen i offentlige erhverv, og en reel urbanisering finder sted. Throughout the 1960s Europe experiences a period of economic boom resulting in both a rise in public employment and increased urbanization.
  5. 5. 36 you try and make sure that your systems are cy clical so nutrients ­ are recycled. But I think that what China has recognized a long time back is if they want to protect the food security of their heartland they cannot only do that with domestic production. And that's why for the last 15 years or so, both in Africa and Latin America where they still have a fairly large amounts of land available, China is taking very strong positions in establishing food production, mineral and timber production. China's footprint now is a global footprint in terms of resource control and extraction. (...) Unlike Russia and China, India still has a very strong peasant population. One of the problems that Russiafaced,whenPerestroikaandotherthingsstarted,wasthatthey did not actually have enough people to go back and farm the land. India still has that culture in place and we still have large num- bers of people who are able to grow and farm things. So when we are look­ing at long-term sustainability I think it is a critical and necessary condition that people are able to work the land and do it with local resources. But of course this does not mean that their lives are like that of their grandparents. The quality of their lives could be dramatically better.Youalso don’thaveto havea systemthatiscompletelydistorted by subsidies to make this happen and you have to develop an economic system that is able to balance these questions out. I think India has a tremendous opportunity to be able to practice sustainable agriculture and green production, and also maintain a significant proportion of our population on the land. We don't know what that proportion precisely is, but my guess is it is 15%, to 25%. It means that if we have a quarter of our population involved in sustainable growing and green manufacturing using decentralized systems then the economies of scales of those settle- ments and those places become quite different. (...) What about the physical environment in all of this? Are you envi- sioning a situation in India where people would not in the same scale as in many other places move to cities to better their life situations, because they can actually better it locally? Possibly so and this is what we will find out in the next 15 or 20 years. One of the fascinating conundrums of India and South-Asia is that we have actually had very low migration rates over the last 20 or 30 years. In fact net urban-rural migration rates have been either stagnating or mennesker nok til at dyrke jorden. Indien har stadig en landbrugskultur, og vi har stadig masser af mennesker, som kan dyrke jorden. Så hvis systemet fortsat skal være bæredygtigt, tror jeg, det er en vigtig og nødvendig betingelse, at folk er i stand til at dyrke jorden og gøre det med landets egne ressourcer. Men det betyder selvfølgelig ikke, at de skal leve på samme måde som deres bedsteforældre. Deres livskvalitet kan blive forbedret dramatisk. Man behøver heller ikke have et system, der er helt forvredet af støt- teordninger, man er nødt til at udvikle et økonomisk system, der kan afbalancere den slags. Jeg synes, det her er en enestående mulighed for Indien til at skabe et landbrug og en produktion, der er bæredygtig og grøn, med en stor del af befolkningen stadig boende i landdistrikterne. Vi ved ikke, hvor stor en del, det kommer til at handle om, men min fornemmelse er, at det i hvert fald ikke bliver 10%, snarere op imod 25%. Det betyder, at hvis en fjerdedel af befolkningen er beskæftiget med bæredygtigt landbrug og bæredygtig produktion i decentraliserede systemer, så vil økonomien og bebyggelsesmønstret være et helt andet. (...) Hvad så meddetfysiskemiljø? Forestiller du dig en situation,hvor folk ikke i samme omfang flytter ind til byerne for at forbedre deres levestandard, fordi de faktisk kan forbedre den der, hvor de er? Sådan kan det meget vel blive, men det får vi at se i de kommende 15 eller 20 år. En af de mærkelige ting ved Indien og Sydasien er, at vi fak- tisk har haft en meget lav migrationsrate i de seneste 20-30 år. Faktisk har den samlede migration mellem by og land været enten uændret eller ligefrem faldende. Dette strider mod den almindelige antagelse, og det er der en grund til. Én årsag er selvfølgelig kulturen. Vi er stadig langthenadvejenetruralt,agrariskogoraltsamfund,ogdet,vioplever og vil opleve i løbet af de kommende 20-30 år, er overgangen fra det og til et samfund, der er forholdsvis urbant, men ikke helt. Den dårlige livskvalitet, der kendetegner livet i byen, det høje pris- niveau, de dårlige faciliteter og den utilstrækkelige infrastruktur, man- gelen på jobs og problemet med at bevare forbindelsen til den kultur, man føler sig knyttet til, gør, at byerne simpelthen ikke er attraktive. TagermandensydligestatKerala,ellerGoafordensagsskyld,præ- ges de af det, vi kalder ‘rur-banisering’, hvor man faktisk ingen store bycentre har, men snarere et kontinuum mellem landsbyen og bycen- Den amerikanske journalist og aktivist Jane Jacobs udgiver bogen The Death and Life of Great American Cities. I bogen argumenterer hun for, at det 20. årh.s byplanlægning i USA kun har været til glæde for et fåtal af byens beboere. The American journalist and activist Jane Jacobs publishes her book The Death and Life of Great American Cities. In it she describes how urban development in the US did not respect the needs of most city-dwellers. Store udstykninger af jord i parceller til byggeri og bolig skaber parcelhuskvarterer i mange større byers periferi. Bilismens fremmarch skaber ligeledes bilafhængige samfund, der medfører større byers spredning. Suburbanization is spreading on the peripheries of many larger cities in the Western world. The rise of automobilization creates car-dependent societies and increases suburbanization and urban sprawl. 1961 1962
  6. 6. ARKITEKTUR DK 01 2013 37 declining. This is contrary to the general perception and there is a reason for that. One reason of course is the culture. We are very much still a rural, agrarian and oral culture and I think the big thing that we will see over the next 20 to 30 years is the transition from that to one that is sort of significantly urban but not completely so. Because of the poor quality of life they offer, the high cost of living and having to cope with poor services and dysfunctional infrastruc- ture, lack of jobs and opportunities of being able to stay connected to a culture you are familiar with, cities simply aren’t attractive. If you take the southern state Kerala or Goa, what you find is something that we call ‘rurbanisation’, where you don’t have any large urban centers, but rather a continuum between village and the urban areas. Densities are quite high, much of the development is linear or clustered, and the difference between a village and a large urban center in terms of quality of life, in terms of access, in terms of most of the things that you value in a service-oriented society, is not significant. From your village house within half an hour you would be in an urban center where you could go to university or college. In the vil- lage you would have a better quality of life in terms of environment,you haveaccesstothephone,totheInternet,totelevision. You are much better off in your village which in some senses would be like a small town, because your village may have 10,000 people or 20,000 people inside it. (...) Something we have come across in our conversations on planning, and this is maybe particularly a European phenomenon, is a wish forlessplanning.ButwhenwetalktopeopleinsaySouthAmerica, theydisagree.Moreplanningisneededtheysay.IntheIndiancon- text, is there a need for more planning and what kind of planning are you envisioning? I think we have a serious problem with the kind of planning that we have in India today. We are practicing a form of planning that came out of Europe or out of a European imagination which is about 50 or 60 years old. It absolutely does not fit with the structure of how our soci- eties are organized. Also most of it is a-temporal, it is unable to cope with things that are changing very rapidly. It came from a condition in whichcitieswerealreadylargely built.Nowcitiesaregrowingatarateof 2-3% a year or even faster. Most such cities were designed for an economy thatwasclosetosteadystate,growingmaybe2-3%ayear.Wenowhave economies that are growing at 7-8% a year. WhenEbenezerHowardandPatrickGeddesexperienced in the west in theearly20thcentury,theeconomiccircum­stances were different. We absolutely do not need the kind of planning thatwearepracticingtodayandthat’sthereasonwhywe'reinthemiddle of building this national University (Indian Institute of Human Set­ tlements) that is going to address the challenge of dealing with the development of settlements over the next 50 or 100 years in this part of our world. We are educating a new generation of profes- sionals who will help manage this urban transformation and we hope some will go into politics, help in the management of cities, into the private sector and civil society. This cannot happen with a single specialised profession, it has to happen across the entire system, so we are not just educating planners or planners who think differently, but actually educating an entire new generation of Indians to enable the urban transition to happen. tret. Tætheden her er ret høj, meget af bebyggelsen er nærmest lineær eller formet som klynger, og der er ikke så stor forskel på en landsby og et større bycentrum, når det gælder livskvalitet og nærheden til facili- teter eller andre af de ting, man lægger vægt på i et service-orienteret samfund. Fra dit hus i landsbyen kan du komme ind til byen på en halv time. Hvis du vil gå på universitetet eller en anden læreanstalt, kan du det. Miljøet i landsbyen giver dig den samme livskvalitet, eller måske meget bedre, du har adgang til telefon, internet, tv. Når det gælder kontakten til andre, er du meget bedre stillet, hvis du bor i en landsby. Landsbyen vil på mange måder minde om en mindre by, for landsbyen har måske 10-20.000 indbyggere. (...) En ting, vi har strejfet i vores samtaler om planlægning, og det er måske først og fremmest et europæisk fænomen, er behovet for mindre planlægning. Men hvis man f.eks. spørger folk i Sydame- rika, så er det ikke noget, de kan genkende. De synes netop, der er behov for mere planlægning. Hvordan er det i Indien, er der behov for mere planlægning, og hvad slags planlægning er der i så fald brug for? Efter min mening er den planlægning, vi har i Indien, meget problema- tisk. Vi praktiserer en form for planlægning, der stammer fra Europa eller fra en europæisk tankegang, der er 50-60 år gammel. Den passer overhovedet ikke til den måde, vores samfund er opbygget på. Des- uden er den mere eller mindre atemporær, den dur ikke, hvis vilkå- rene ændrer sig meget hurtigt. Den blev til i en kontekst, hvor byerne allerede var bygget. Nu vokser byerne med 2-3% om året eller endnu hurtigere. Størstedelen af den blev skabt til en økonomi, der var tæt på stagnerende, måske med en stigning på 2-3% om året. Men nu vokser vores økonomier med 7-8% om året. Dengang Ebenezer Howard og Patrick Geddes og andre lavede deres planlægning i begyndelsen af det 20. århundrede, var de økono- miske omstændigheder nogle andre. Så vi har overhovedet ikke brug for den form for planlægning, vi ser i øjeblikket, og det er også derfor, vi har startet det nationale universitet (Indian Institute of Human Settlements), hvor vi skal se på de udfordringer, det er at skulle hånd- tere de kommende 50 eller 100 års bebyggelse i denne del af verden. Vi uddanner en ny generation af akademikere, som vil være med til at styre dette, og som er villige til at gå ind i politik, i ledelsen af byerne, i den private sektor, i den offentlige sektor, så vi kan få det hele til at fungere. Det er ikke noget, en enkelt profession kan klare alene, det kræver hele systemets medvirken. Derfor uddanner vi ikke bare plan- læggere eller planlægger, der tænker anderledes, men faktisk en helt ny generation af indere, der forhåbentlig bliver færdige tids nok til at kunne sikre, at denne forvandling kommer til at falde heldigt ud.  Mange regionale organisationer udspringer af IFHP. Det bliver i fremtiden en opgave for IFHP at bevare forholdet og samarbejdet med disse. Several regional offsprings develop out of the IFHP. A future task for the IFHP will be to retain relationships and collaboration with the regional offsprings. 1963 1966 IFHP fejrer 50 års jubilæum. IFHP arbejder nu ud fra, at byudvikling ikke er begrænset til havebykonceptets grundideer. IFHP celebrates its 50th anniversary. The federation now works from the outset that urban development is not restricted to the ideas of the garden city movement.

×