SlideShare a Scribd company logo
1 of 96
Download to read offline
Oplæg
“Fra Lort til Lagkage
Oplysende aftenskoleforedrag om bæredygtige toiletløsninger
Sted: Torsdag den 27 februar kl. 19.00 på Fejø Skole i det nye køkken
Arrangør: Lolland Falster Aftenskole alias Søren Berthelsen og Vinavler Karin Hvidtfeldt
Indhold: Rådgivende Ingeniør Arne Backlund deler ud af sin store viden og ekspertise på
området muldtoiletter og andre alternative spildevandsløsninger. Det bliver en aften hvor
du bliver inspireret og få styr på terminologi og tekniske løsninger til en af hverdagens
udfordringer, hvordan slipper du af med dine efterladenskaber på en for naturen og
hygiejnen god måde. Er der penge at spare, og er det lovligt?
Arne er en af de personer i Danmark der ved mest om alternativer til konventionelle
spildevandsløsninger. Han komme med konkrete forslag til valg af omkostningseffektive
toiletløsninger, der understøtter en bæredygtig samfundsmæssig udvikling – man kan
sågar se og prøve at sidde på nogle forskellige modeller af hygiejniske
separationstoiletter”.
Del 2 - del af foredrag der endnu ikke er holdt på højskolen på Fejø
Myndighedsbehandling
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/mof/spm/286/svar/1456530/1841998.pdf
Link til Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del endeligt
svar på spørgsmål 286 Offentligt
https://gylle.dk/ny-analyse-bekraefter-mangeaarig-mistanke-det-er-svineind
ustriens-ansvar-naar-sygehuspatienter-rammes-af-mrsacc398-infektioner/
Ny analyse bekræfter mangeårig mistanke: Det ER
svineindustriens ansvar, når sygehuspatienter rammes af
MRSACC398-infektionerUdgivet februar 25, 2020 | Af Kjeld Hansenn
Udbrud af husdyr-MRSA kan medføre
massive udgifter for de danske hospitaler
Udgivet februar 26, 2020 | Af Kjeld Hansen
Udgivet februar 26, 2020 | Af Kjeld Hansen
Den danske svineindustris manglende indsats mod
spredningen af de resistente MRSA-stafylokokker siden
2007 har medført, at stort set alle konventionelle
svinefabrikker i dag er smittezoner, der koster
sundhedsvæsenet dyrt. Foto: Matttilsynet
Hver enkelt patient koster i gennemsnit 83.000 danske kroner
Selv begrænsede smitteudbrud af svineindustriens MRSA-stafylokokker
medfører betydelige økonomiske byrder. Det viser de samlede
omkostninger for to tilfælde af MRSACC398-smitte på Odense
Universitetshospital, der netop er blevet beskrevet i en artikel i det
internationale fagtidsskrift Journal of Hospital Infection.
https://gylle.dk/udbrud-af-husdyr-mrsa-kan-medfoere-massive-udgifter-for-de-danske-
hospitaler/
Smitter MRSA mon via gylle eller ventilationsluft?
Det korte svar er, at vi ikke ved det med sikkerhed. Der er udført en undersøgelse i
3 landkommuner i Danmark, der ikke finder, at naboer til en grisebesætning har
større risiko for at få infektion med husdyr MRSA end de øvrige borgere. Når
bakterier forlader en staldbygning med ventilationsluften vil både ultraviolet lys fra
solen og en såkaldt ”open air factor” resultere i en betydelig reduktion af
mængden af bakterier i denne luft. MRSA har dog kunnet måles op til 300 m fra
staldbygninger (med vindretningen). Smitte via indånding af denne luft, eller via
kontakt med genstande, som er forurenet via luften, er således en teoretisk risiko
undersøgelsen ikke har kunne påvise.
Tilsvarende er der en mulig risiko ved forurening via gylle fra en MRSA positiv
besætning. Også her vil der være smitterisiko ved kontakt med overflader, der er
forurenede med gylle.
Ved kontakt med arbejdsredskaber fx markredskaber, der kan være gylleforurenet,
bør man beskytte sit tøj med en kedeldragt el. lignende og være omhyggelig med
håndhygiejne.https://antibiotika.ssi.dk/raadgivning-og-kontakt/raadgivning-om-mrsa398/sporgsmaal-og-svar-om-husdyr-mrsa
http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst%
2edk%2fUdgivelser%
2fPublikationer%2f2003%2f06%2f87%2d7972%2d732%2d8%2ehtm&l=374562
6&c=77&s=21&p=5
http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst%
2edk%2fUdgivelser%
2fPublikationer%2f2000%2f09%2f87%2d7944%2d158%2d0%2ehtm&l=374562
6&c=77&s=21&p=9
http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst%
2edk%2fUdgivelser%
2fPublikationer%2f2001%2f08%2f87%2d7944%2d612%2d4%2ehtm&l=374562
6&c=77&s=21&p=16
http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst%
2edk%2fUdgivelser%
2fPublikationer%2f2003%2f01%2f87%2d7972%2d355%2d1%2ehtm&l=374562
6&c=77&s=21&p=34
http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst%
2edk%2fUdgivelser%
2fPublikationer%2f2005%2f07%2f87%2d7614%2d693%2d6%2ehtm&l=374562
6&c=77&s=21&p=37
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2010/978-87-92668-73-8/pdf/978-87-92668-74-5.pdf
Anvendelse af affald til jordbrugsformål
Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010 side 27
Separationstoiletter
Urin og fæces adskilles, og slutprodukterne består af en fast og en flydende
del, der opsamles i hver sin beholder.
Den flydende del betragtes ikke som latrin. På trods af dette er urinen ikke
omfattet af bekendtgørelsen. Ubehandlet urin indeholder en risiko for tilstedeværelse
af sygdomsfremkaldende (patogene) mikroorganismer, hvorfor en
anvendelse af ubehandlet urin til jordbrugsformål ikke kan tillades ud fra en
sundhedsmæssig vurdering.
Hvis urinen behandles, kan urinen anvendes til jordbrugsformål. Anvendelse
af urinen til jordbrugsformål kræver, at kommunen giver tilladelse efter
miljøbeskyttelseslovens
§ 19, jf. bekendtgørelsens § 29, jf. afsnit 3.4. Lagres urin
uden tilførsel af frisk urin i minimum 6 måneder, kan kommunen tillade urinen
anvendt til ikke-fortærbare afgrøder svarende til en kompostering af spildevandsslam.
Hvis urinen ønskes anvendt uden hygiejnisk begrundede restriktioner,
skal det kunne dokumenteres, at slutproduktet er kontrolleret hygiejniseret
i henhold til bekendtgørelsens regler, jf. bilag 3.
Den faste del af slutproduktet fra f.eks. separationstoiletter kan sidestilles med
latrin og skal derfor tilføres renseanlæg eller bortskaffes i overensstemmelse
med reglerne i bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=13056
Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 56, 2005
Overlevelse af indikatororganismer i komposttoiletter og ved simuleret centraliseret
efterkompostering af afføring fra mennesker
Resumé
Rapporten viser at selv efter langs tid opbevaring af human fæces i komposttoiletter kan
bakterier fra menneskers tarmsystem overleve. Fæces fra kompostbeholdere bør ikke
anvendes til jordbrugsformål uden viderebehandling, da dette skønnes at være behæftet
med hygiejniske og sundhedsmæssige risici. Et alternativ til lokal håndtering og behandling
af toiletaffald fra komposttoiletter kan være at indsamle affaldet og kompostere det centralt
i et større komposteringsanlæg. I projektet blev en række komposttoiletter undersøgt for at
vurdere den hygiejniske kvalitet af komposteret afføring. Undersøgelserne viste høje antal
af mavetarmbakterier selv i flere år gammelt materiale. Dette betyder, at der er risiko for at
eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier kan overleve i komposttoiletter samt at
restproduktet kan udgøre en smitterisiko ved håndtering og anvendes som gødning, f.eks. i
egne haver. Desuden blev der i projektet udført modelforsøg, som skulle simulere
centralkompostering af fæces. Forsøgene viste, en reduktion af antallet af mikroorganismer
på mere end fire log-enheder.
Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.
Læs projektartikel http://mst.dk/side-ikke-fundet/?query=87-7614-811-4
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2005/87-7614-811-4/html/
Resume:
Formålet med projektet er at vurdere de sundhedsmæssige risici ved lokal
håndtering af komposteret fæces og ved ophold i haver, hvor der er anvendt
komposteret fæces.
I rapporten er der foretaget en kvantitativ risikovurdering vedrørende
anvendelse af lokal opsamling og håndtering af fæces.
Resultatet af undersøgelsen har vist, at der er en væsentlig risiko for infektion
ved anvendelse af det helt eller delvist komposterede fæces, selv hvis
komposten lagres i et år inden udbringning. Indholdet af medicinrester og
miljøfremmede stoffer i fæces medfører ikke tilsvarende øjeblikkelige
sundhedsrisici for mennesker.
Risikovurdering af anvendelse af lokalt opsamlet fæces i private
havebrug Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 54 2005
”Miljøstyrelsen har oplyst - - -
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015" Grønland
http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Kundgoerelser/DK/2015/Be
kendtgoerelser/bkg_10%20dk.pdf har en langt mere differentieret tilgang til
latrin og spildevand end tidligere - jvf. f.eks. §2 i den nye bekendtgørelse
herunder 14) "Ved et tørkloset forstås sanitære installationer, hvor der ikke
tilføres vand eller kun tilføres meget lidt vand (afløbsfrie toiletter). Denne type
installationer kan f.eks. være hvor latrin samles i en toiletpose og eller
toiletspand men kan også være i forbindelse med f.eks. kompost- og
muldtoiletter."
I den nye bekendgørelse er der iht. § 47 dispensationsmuligheder:
"Det ansvarlige medlem af Naalakkersuisut for Miljø kan efter
høring af kommunalbestyrelsen dispensere fra §4, §9, §§25-26 og
§33. Stk. 2 Dispensation efter stk. 1 kan gives i særlige tilfælde,
herunder hvis der er tale om uddannelse, forskningsprojekter, eller
hvis økonomiske eller tidsmæssige forhold i tilstrækkelig grad taler
herfor."
http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Kundgoerelser/DK/2015/
Bekendtgoerelser/bkg_10%20dk.pdf
En anden del af
familien har
siden midten af
1990’erne på
deres Torp i
Sverige haft et
Wostman
EcoFlush toilet.
Den nyeste
generation af
toilettet ses i
venstre side af
slidet.
Arakan Eco Lodge - Myanmar
Et af vores
Separett Villa
9000 i familiens
hus i Sverige
Vi er glade for
også her i lokalet
at kunne vise og
demonstrere
toilettet
https://ww
w.linkedin.
com/pulse
/vi-i-backl
und-ecolo
gy-g%C3
%B8r-klar
-til-den-for
ventet-sid
ste-arne-b
acklund/
Økosamfundet Permatopia
1 ud af 96 EcoFlush toiletter
Det store pileanlæg
https://www.linkedin.com/pulse/ecovillage-permatopia-denmark-light-tower-community-arne-backlund/
https://www.tv2east.dk/gron-omstilling/gron-omstilling-permatopia
Besøg hos Jytte Abildstrøm i
Munksøgård med 100 EcoFlush
toiletter og smuk anvendelse af pil.
https://www.linkedin.com/pulse/water-saving-technologies-reduce-consumption-arne-
backlund/
Arne fortæller om og
demonstrerer brug af urin
i Uganda oktober 2017
Anvendelse af urin som gødning til dyrkning af majs
giver et langt større udbytte
http://wire.farmradio.fm/en/farmer-stories/2019/08/uganda-farmers-increase-crop-yield-by-using-huma
n-urine-as-pesticide-and-fertilizer-18613
18613
Arne visiting again in January 2018 the wonderful eco
campus and center for creative ecology. Kibbutz Lotan in
Negev, Israel were KKL has supported several projects.
Arne highly recommends more projects on this particular
place.
https://www.linkedin.com/pulse/visiting-wonderful-eco-village-eco-guest
house-center-ecology-arne/
Arne er rådgiver i projekter for Stadtwerke, Hannover vedrørende kildesorterende toiletter,
vandfrie urinaler og pileanlæg til “Expo 2000 verdensudstillingen” og i senere projekter.
Økosamfundet Permatopia
november 2018
Permatopias pileanlæg
Energipil plantet som pilehytter og piletunneler
plantet af Sara og hendes far i Saras børnehave i
1992 .
På billedet ses Sara
og Saras datter
Vilma høste pil i
november 2018
BACKLUND samarbejder om og
leverer pil til Regio Emilia
pædagogiske projekter i
Halle, Tyskland i 1992 - 1995
Projektet
blev
omtalt i
flere
medier
Tak for at I
lyttede og
kiggede med
Spørgsmål?
Fejo foredrag -_del_2

More Related Content

More from Arne Backlund

VURDERING AF RETNINGSLINJER FOR PILEANLÆG20151215 Pileanlægs rapport DOK53241...
VURDERING AF RETNINGSLINJER FOR PILEANLÆG20151215 Pileanlægs rapport DOK53241...VURDERING AF RETNINGSLINJER FOR PILEANLÆG20151215 Pileanlægs rapport DOK53241...
VURDERING AF RETNINGSLINJER FOR PILEANLÆG20151215 Pileanlægs rapport DOK53241...Arne Backlund
 
Separett Tiny - Converting from urine container to urine tube
Separett Tiny - Converting from urine container to urine tubeSeparett Tiny - Converting from urine container to urine tube
Separett Tiny - Converting from urine container to urine tubeArne Backlund
 
Tiny - Konvertering af Tiny med slange til intern urinbeholder
Tiny - Konvertering af Tiny med slange til intern urinbeholderTiny - Konvertering af Tiny med slange til intern urinbeholder
Tiny - Konvertering af Tiny med slange til intern urinbeholderArne Backlund
 
Tiny - Konvertering fra urinbeholder til slange
Tiny - Konvertering fra urinbeholder til slangeTiny - Konvertering fra urinbeholder til slange
Tiny - Konvertering fra urinbeholder til slangeArne Backlund
 
12356 01 installation manual tiny with urine tube all languages web (1)
12356 01 installation manual tiny with urine tube all languages web (1)12356 01 installation manual tiny with urine tube all languages web (1)
12356 01 installation manual tiny with urine tube all languages web (1)Arne Backlund
 
12355 01 user manual tiny with urine tube all languages web (1)
12355 01 user manual tiny with urine tube all languages web (1)12355 01 user manual tiny with urine tube all languages web (1)
12355 01 user manual tiny with urine tube all languages web (1)Arne Backlund
 
12340 01 user manual tiny with urine container all languages web (1)
12340 01 user manual tiny with urine container all languages web (1)12340 01 user manual tiny with urine container all languages web (1)
12340 01 user manual tiny with urine container all languages web (1)Arne Backlund
 
Separett Source Separating Sanitation in Denmark & in Greenland denmark &am...
Separett Source Separating Sanitation in Denmark & in Greenland  denmark &am...Separett Source Separating Sanitation in Denmark & in Greenland  denmark &am...
Separett Source Separating Sanitation in Denmark & in Greenland denmark &am...Arne Backlund
 
EcoVac manual_2019 swedish and english
EcoVac manual_2019 swedish and englishEcoVac manual_2019 swedish and english
EcoVac manual_2019 swedish and englishArne Backlund
 
EcoVac brochure svensk
EcoVac brochure svenskEcoVac brochure svensk
EcoVac brochure svenskArne Backlund
 
EcoDry brochure svensk
EcoDry brochure svenskEcoDry brochure svensk
EcoDry brochure svenskArne Backlund
 
EcoDry manual_2019 swedish and english
EcoDry manual_2019 swedish and englishEcoDry manual_2019 swedish and english
EcoDry manual_2019 swedish and englishArne Backlund
 
EcoDry brochure english
EcoDry brochure englishEcoDry brochure english
EcoDry brochure englishArne Backlund
 
U-S-E Water Workshop Backlund Ecology
U-S-E Water Workshop Backlund Ecology U-S-E Water Workshop Backlund Ecology
U-S-E Water Workshop Backlund Ecology Arne Backlund
 
Rotary Lecture English Version
Rotary Lecture English VersionRotary Lecture English Version
Rotary Lecture English VersionArne Backlund
 
Iug ewg-dk february 2018 rethinking ecological sanitation for rural areas in ...
Iug ewg-dk february 2018 rethinking ecological sanitation for rural areas in ...Iug ewg-dk february 2018 rethinking ecological sanitation for rural areas in ...
Iug ewg-dk february 2018 rethinking ecological sanitation for rural areas in ...Arne Backlund
 
Experiences with Ecosan In Danish Allotment Gardens and Development projects
Experiences with Ecosan In Danish Allotment Gardens and Development projectsExperiences with Ecosan In Danish Allotment Gardens and Development projects
Experiences with Ecosan In Danish Allotment Gardens and Development projectsArne Backlund
 
Refleksion - Innovation Toiletforhold i Arktis
Refleksion - Innovation Toiletforhold i ArktisRefleksion - Innovation Toiletforhold i Arktis
Refleksion - Innovation Toiletforhold i ArktisArne Backlund
 

More from Arne Backlund (20)

VURDERING AF RETNINGSLINJER FOR PILEANLÆG20151215 Pileanlægs rapport DOK53241...
VURDERING AF RETNINGSLINJER FOR PILEANLÆG20151215 Pileanlægs rapport DOK53241...VURDERING AF RETNINGSLINJER FOR PILEANLÆG20151215 Pileanlægs rapport DOK53241...
VURDERING AF RETNINGSLINJER FOR PILEANLÆG20151215 Pileanlægs rapport DOK53241...
 
Separett Tiny - Converting from urine container to urine tube
Separett Tiny - Converting from urine container to urine tubeSeparett Tiny - Converting from urine container to urine tube
Separett Tiny - Converting from urine container to urine tube
 
Tiny - Konvertering af Tiny med slange til intern urinbeholder
Tiny - Konvertering af Tiny med slange til intern urinbeholderTiny - Konvertering af Tiny med slange til intern urinbeholder
Tiny - Konvertering af Tiny med slange til intern urinbeholder
 
Tiny - Konvertering fra urinbeholder til slange
Tiny - Konvertering fra urinbeholder til slangeTiny - Konvertering fra urinbeholder til slange
Tiny - Konvertering fra urinbeholder til slange
 
12356 01 installation manual tiny with urine tube all languages web (1)
12356 01 installation manual tiny with urine tube all languages web (1)12356 01 installation manual tiny with urine tube all languages web (1)
12356 01 installation manual tiny with urine tube all languages web (1)
 
12355 01 user manual tiny with urine tube all languages web (1)
12355 01 user manual tiny with urine tube all languages web (1)12355 01 user manual tiny with urine tube all languages web (1)
12355 01 user manual tiny with urine tube all languages web (1)
 
12340 01 user manual tiny with urine container all languages web (1)
12340 01 user manual tiny with urine container all languages web (1)12340 01 user manual tiny with urine container all languages web (1)
12340 01 user manual tiny with urine container all languages web (1)
 
Separett Source Separating Sanitation in Denmark & in Greenland denmark &am...
Separett Source Separating Sanitation in Denmark & in Greenland  denmark &am...Separett Source Separating Sanitation in Denmark & in Greenland  denmark &am...
Separett Source Separating Sanitation in Denmark & in Greenland denmark &am...
 
EcoVac manual_2019 swedish and english
EcoVac manual_2019 swedish and englishEcoVac manual_2019 swedish and english
EcoVac manual_2019 swedish and english
 
EcoVac brochure svensk
EcoVac brochure svenskEcoVac brochure svensk
EcoVac brochure svensk
 
EcoDry brochure svensk
EcoDry brochure svenskEcoDry brochure svensk
EcoDry brochure svensk
 
EcoDry manual_2019 swedish and english
EcoDry manual_2019 swedish and englishEcoDry manual_2019 swedish and english
EcoDry manual_2019 swedish and english
 
EcoDry brochure english
EcoDry brochure englishEcoDry brochure english
EcoDry brochure english
 
Altener programme
Altener programmeAltener programme
Altener programme
 
U-S-E Water Workshop Backlund Ecology
U-S-E Water Workshop Backlund Ecology U-S-E Water Workshop Backlund Ecology
U-S-E Water Workshop Backlund Ecology
 
Rotary Lecture English Version
Rotary Lecture English VersionRotary Lecture English Version
Rotary Lecture English Version
 
KKL foredrag
KKL foredragKKL foredrag
KKL foredrag
 
Iug ewg-dk february 2018 rethinking ecological sanitation for rural areas in ...
Iug ewg-dk february 2018 rethinking ecological sanitation for rural areas in ...Iug ewg-dk february 2018 rethinking ecological sanitation for rural areas in ...
Iug ewg-dk february 2018 rethinking ecological sanitation for rural areas in ...
 
Experiences with Ecosan In Danish Allotment Gardens and Development projects
Experiences with Ecosan In Danish Allotment Gardens and Development projectsExperiences with Ecosan In Danish Allotment Gardens and Development projects
Experiences with Ecosan In Danish Allotment Gardens and Development projects
 
Refleksion - Innovation Toiletforhold i Arktis
Refleksion - Innovation Toiletforhold i ArktisRefleksion - Innovation Toiletforhold i Arktis
Refleksion - Innovation Toiletforhold i Arktis
 

Fejo foredrag -_del_2

 • 1.
 • 2. Oplæg “Fra Lort til Lagkage Oplysende aftenskoleforedrag om bæredygtige toiletløsninger Sted: Torsdag den 27 februar kl. 19.00 på Fejø Skole i det nye køkken Arrangør: Lolland Falster Aftenskole alias Søren Berthelsen og Vinavler Karin Hvidtfeldt Indhold: Rådgivende Ingeniør Arne Backlund deler ud af sin store viden og ekspertise på området muldtoiletter og andre alternative spildevandsløsninger. Det bliver en aften hvor du bliver inspireret og få styr på terminologi og tekniske løsninger til en af hverdagens udfordringer, hvordan slipper du af med dine efterladenskaber på en for naturen og hygiejnen god måde. Er der penge at spare, og er det lovligt? Arne er en af de personer i Danmark der ved mest om alternativer til konventionelle spildevandsløsninger. Han komme med konkrete forslag til valg af omkostningseffektive toiletløsninger, der understøtter en bæredygtig samfundsmæssig udvikling – man kan sågar se og prøve at sidde på nogle forskellige modeller af hygiejniske separationstoiletter”. Del 2 - del af foredrag der endnu ikke er holdt på højskolen på Fejø
 • 4. https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/mof/spm/286/svar/1456530/1841998.pdf Link til Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8. https://gylle.dk/ny-analyse-bekraefter-mangeaarig-mistanke-det-er-svineind ustriens-ansvar-naar-sygehuspatienter-rammes-af-mrsacc398-infektioner/ Ny analyse bekræfter mangeårig mistanke: Det ER svineindustriens ansvar, når sygehuspatienter rammes af MRSACC398-infektionerUdgivet februar 25, 2020 | Af Kjeld Hansenn
 • 9. Udbrud af husdyr-MRSA kan medføre massive udgifter for de danske hospitaler Udgivet februar 26, 2020 | Af Kjeld Hansen Udgivet februar 26, 2020 | Af Kjeld Hansen Den danske svineindustris manglende indsats mod spredningen af de resistente MRSA-stafylokokker siden 2007 har medført, at stort set alle konventionelle svinefabrikker i dag er smittezoner, der koster sundhedsvæsenet dyrt. Foto: Matttilsynet Hver enkelt patient koster i gennemsnit 83.000 danske kroner Selv begrænsede smitteudbrud af svineindustriens MRSA-stafylokokker medfører betydelige økonomiske byrder. Det viser de samlede omkostninger for to tilfælde af MRSACC398-smitte på Odense Universitetshospital, der netop er blevet beskrevet i en artikel i det internationale fagtidsskrift Journal of Hospital Infection. https://gylle.dk/udbrud-af-husdyr-mrsa-kan-medfoere-massive-udgifter-for-de-danske- hospitaler/
 • 10. Smitter MRSA mon via gylle eller ventilationsluft? Det korte svar er, at vi ikke ved det med sikkerhed. Der er udført en undersøgelse i 3 landkommuner i Danmark, der ikke finder, at naboer til en grisebesætning har større risiko for at få infektion med husdyr MRSA end de øvrige borgere. Når bakterier forlader en staldbygning med ventilationsluften vil både ultraviolet lys fra solen og en såkaldt ”open air factor” resultere i en betydelig reduktion af mængden af bakterier i denne luft. MRSA har dog kunnet måles op til 300 m fra staldbygninger (med vindretningen). Smitte via indånding af denne luft, eller via kontakt med genstande, som er forurenet via luften, er således en teoretisk risiko undersøgelsen ikke har kunne påvise. Tilsvarende er der en mulig risiko ved forurening via gylle fra en MRSA positiv besætning. Også her vil der være smitterisiko ved kontakt med overflader, der er forurenede med gylle. Ved kontakt med arbejdsredskaber fx markredskaber, der kan være gylleforurenet, bør man beskytte sit tøj med en kedeldragt el. lignende og være omhyggelig med håndhygiejne.https://antibiotika.ssi.dk/raadgivning-og-kontakt/raadgivning-om-mrsa398/sporgsmaal-og-svar-om-husdyr-mrsa
 • 11.
 • 12. http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst% 2edk%2fUdgivelser% 2fPublikationer%2f2003%2f06%2f87%2d7972%2d732%2d8%2ehtm&l=374562 6&c=77&s=21&p=5 http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst% 2edk%2fUdgivelser% 2fPublikationer%2f2000%2f09%2f87%2d7944%2d158%2d0%2ehtm&l=374562 6&c=77&s=21&p=9 http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst% 2edk%2fUdgivelser% 2fPublikationer%2f2001%2f08%2f87%2d7944%2d612%2d4%2ehtm&l=374562 6&c=77&s=21&p=16 http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst% 2edk%2fUdgivelser% 2fPublikationer%2f2003%2f01%2f87%2d7972%2d355%2d1%2ehtm&l=374562 6&c=77&s=21&p=34 http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst% 2edk%2fUdgivelser% 2fPublikationer%2f2005%2f07%2f87%2d7614%2d693%2d6%2ehtm&l=374562 6&c=77&s=21&p=37 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2010/978-87-92668-73-8/pdf/978-87-92668-74-5.pdf
 • 13. Anvendelse af affald til jordbrugsformål Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010 side 27 Separationstoiletter Urin og fæces adskilles, og slutprodukterne består af en fast og en flydende del, der opsamles i hver sin beholder. Den flydende del betragtes ikke som latrin. På trods af dette er urinen ikke omfattet af bekendtgørelsen. Ubehandlet urin indeholder en risiko for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende (patogene) mikroorganismer, hvorfor en anvendelse af ubehandlet urin til jordbrugsformål ikke kan tillades ud fra en sundhedsmæssig vurdering. Hvis urinen behandles, kan urinen anvendes til jordbrugsformål. Anvendelse af urinen til jordbrugsformål kræver, at kommunen giver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, jf. bekendtgørelsens § 29, jf. afsnit 3.4. Lagres urin uden tilførsel af frisk urin i minimum 6 måneder, kan kommunen tillade urinen anvendt til ikke-fortærbare afgrøder svarende til en kompostering af spildevandsslam. Hvis urinen ønskes anvendt uden hygiejnisk begrundede restriktioner, skal det kunne dokumenteres, at slutproduktet er kontrolleret hygiejniseret i henhold til bekendtgørelsens regler, jf. bilag 3. Den faste del af slutproduktet fra f.eks. separationstoiletter kan sidestilles med latrin og skal derfor tilføres renseanlæg eller bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 18.
 • 19. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 56, 2005 Overlevelse af indikatororganismer i komposttoiletter og ved simuleret centraliseret efterkompostering af afføring fra mennesker Resumé Rapporten viser at selv efter langs tid opbevaring af human fæces i komposttoiletter kan bakterier fra menneskers tarmsystem overleve. Fæces fra kompostbeholdere bør ikke anvendes til jordbrugsformål uden viderebehandling, da dette skønnes at være behæftet med hygiejniske og sundhedsmæssige risici. Et alternativ til lokal håndtering og behandling af toiletaffald fra komposttoiletter kan være at indsamle affaldet og kompostere det centralt i et større komposteringsanlæg. I projektet blev en række komposttoiletter undersøgt for at vurdere den hygiejniske kvalitet af komposteret afføring. Undersøgelserne viste høje antal af mavetarmbakterier selv i flere år gammelt materiale. Dette betyder, at der er risiko for at eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier kan overleve i komposttoiletter samt at restproduktet kan udgøre en smitterisiko ved håndtering og anvendes som gødning, f.eks. i egne haver. Desuden blev der i projektet udført modelforsøg, som skulle simulere centralkompostering af fæces. Forsøgene viste, en reduktion af antallet af mikroorganismer på mere end fire log-enheder. Publikationen udkommer udelukkende elektronisk. Læs projektartikel http://mst.dk/side-ikke-fundet/?query=87-7614-811-4 https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2005/87-7614-811-4/html/
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26. Resume: Formålet med projektet er at vurdere de sundhedsmæssige risici ved lokal håndtering af komposteret fæces og ved ophold i haver, hvor der er anvendt komposteret fæces. I rapporten er der foretaget en kvantitativ risikovurdering vedrørende anvendelse af lokal opsamling og håndtering af fæces. Resultatet af undersøgelsen har vist, at der er en væsentlig risiko for infektion ved anvendelse af det helt eller delvist komposterede fæces, selv hvis komposten lagres i et år inden udbringning. Indholdet af medicinrester og miljøfremmede stoffer i fæces medfører ikke tilsvarende øjeblikkelige sundhedsrisici for mennesker. Risikovurdering af anvendelse af lokalt opsamlet fæces i private havebrug Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 54 2005
 • 27.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015" Grønland http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Kundgoerelser/DK/2015/Be kendtgoerelser/bkg_10%20dk.pdf har en langt mere differentieret tilgang til latrin og spildevand end tidligere - jvf. f.eks. §2 i den nye bekendtgørelse herunder 14) "Ved et tørkloset forstås sanitære installationer, hvor der ikke tilføres vand eller kun tilføres meget lidt vand (afløbsfrie toiletter). Denne type installationer kan f.eks. være hvor latrin samles i en toiletpose og eller toiletspand men kan også være i forbindelse med f.eks. kompost- og muldtoiletter." I den nye bekendgørelse er der iht. § 47 dispensationsmuligheder: "Det ansvarlige medlem af Naalakkersuisut for Miljø kan efter høring af kommunalbestyrelsen dispensere fra §4, §9, §§25-26 og §33. Stk. 2 Dispensation efter stk. 1 kan gives i særlige tilfælde, herunder hvis der er tale om uddannelse, forskningsprojekter, eller hvis økonomiske eller tidsmæssige forhold i tilstrækkelig grad taler herfor." http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Kundgoerelser/DK/2015/ Bekendtgoerelser/bkg_10%20dk.pdf
 • 33. En anden del af familien har siden midten af 1990’erne på deres Torp i Sverige haft et Wostman EcoFlush toilet. Den nyeste generation af toilettet ses i venstre side af slidet.
 • 34.
 • 35.
 • 36. Arakan Eco Lodge - Myanmar
 • 37.
 • 38. Et af vores Separett Villa 9000 i familiens hus i Sverige Vi er glade for også her i lokalet at kunne vise og demonstrere toilettet
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 46.
 • 47.
 • 48. Økosamfundet Permatopia 1 ud af 96 EcoFlush toiletter Det store pileanlæg
 • 50.
 • 51.
 • 52. Besøg hos Jytte Abildstrøm i Munksøgård med 100 EcoFlush toiletter og smuk anvendelse af pil.
 • 53.
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59. Arne fortæller om og demonstrerer brug af urin i Uganda oktober 2017
 • 60.
 • 61. Anvendelse af urin som gødning til dyrkning af majs giver et langt større udbytte
 • 62.
 • 63.
 • 64.
 • 65.
 • 66.
 • 67.
 • 68.
 • 69.
 • 70.
 • 71.
 • 72.
 • 74. Arne visiting again in January 2018 the wonderful eco campus and center for creative ecology. Kibbutz Lotan in Negev, Israel were KKL has supported several projects. Arne highly recommends more projects on this particular place. https://www.linkedin.com/pulse/visiting-wonderful-eco-village-eco-guest house-center-ecology-arne/
 • 75.
 • 76.
 • 77.
 • 78.
 • 79.
 • 80.
 • 81.
 • 82. Arne er rådgiver i projekter for Stadtwerke, Hannover vedrørende kildesorterende toiletter, vandfrie urinaler og pileanlæg til “Expo 2000 verdensudstillingen” og i senere projekter.
 • 83.
 • 85.
 • 86.
 • 87.
 • 88. Energipil plantet som pilehytter og piletunneler plantet af Sara og hendes far i Saras børnehave i 1992 . På billedet ses Sara og Saras datter Vilma høste pil i november 2018
 • 89. BACKLUND samarbejder om og leverer pil til Regio Emilia pædagogiske projekter i Halle, Tyskland i 1992 - 1995
 • 90.
 • 91.
 • 93.
 • 94.
 • 95. Tak for at I lyttede og kiggede med Spørgsmål?