Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Fejo foredrag -_del_2

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Fejo foredrag del_1
Fejo foredrag del_1
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 96 Ad

Fejo foredrag -_del_2

Download to read offline

Højskoleforedrag på Fejø - del 2
"Tis og lort - fra bord til jord"
Hvis nogle belæste læsere efter gennemgang af del 1 og del 2, og nøje læsning af usynlig skrift mellem linjerne, skulle få associationer til scenarier langt bedre beskrevet til grin og gråd af Franz Kafka i "Processen" og "Slottet", kan det ikke afvises, at dette kunne være berettiget og endda af oplægsholderen tilsigtet 
https://www.linkedin.com/.../urn:li:activity.../
#foredrag #højskole #oplæg #rådgivning #økologiskbyggeri #økosamfund #kolonihaver #vandfrietoiletter #vandbesparelse #kildesorterendetoiletter #muldtoiletter #komposttoiletter #pileanlæg #afløbsfrit #åbneland #kommune #tilladelser #plan #regler #lovgivning #bæredygtighed #verdensmål #kredsløb #innovation #vision #Kafka #Processen #Slottet

Højskoleforedrag på Fejø - del 2
"Tis og lort - fra bord til jord"
Hvis nogle belæste læsere efter gennemgang af del 1 og del 2, og nøje læsning af usynlig skrift mellem linjerne, skulle få associationer til scenarier langt bedre beskrevet til grin og gråd af Franz Kafka i "Processen" og "Slottet", kan det ikke afvises, at dette kunne være berettiget og endda af oplægsholderen tilsigtet 
https://www.linkedin.com/.../urn:li:activity.../
#foredrag #højskole #oplæg #rådgivning #økologiskbyggeri #økosamfund #kolonihaver #vandfrietoiletter #vandbesparelse #kildesorterendetoiletter #muldtoiletter #komposttoiletter #pileanlæg #afløbsfrit #åbneland #kommune #tilladelser #plan #regler #lovgivning #bæredygtighed #verdensmål #kredsløb #innovation #vision #Kafka #Processen #Slottet

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Arne Backlund (20)

Advertisement

Fejo foredrag -_del_2

 1. 1. Oplæg “Fra Lort til Lagkage Oplysende aftenskoleforedrag om bæredygtige toiletløsninger Sted: Torsdag den 27 februar kl. 19.00 på Fejø Skole i det nye køkken Arrangør: Lolland Falster Aftenskole alias Søren Berthelsen og Vinavler Karin Hvidtfeldt Indhold: Rådgivende Ingeniør Arne Backlund deler ud af sin store viden og ekspertise på området muldtoiletter og andre alternative spildevandsløsninger. Det bliver en aften hvor du bliver inspireret og få styr på terminologi og tekniske løsninger til en af hverdagens udfordringer, hvordan slipper du af med dine efterladenskaber på en for naturen og hygiejnen god måde. Er der penge at spare, og er det lovligt? Arne er en af de personer i Danmark der ved mest om alternativer til konventionelle spildevandsløsninger. Han komme med konkrete forslag til valg af omkostningseffektive toiletløsninger, der understøtter en bæredygtig samfundsmæssig udvikling – man kan sågar se og prøve at sidde på nogle forskellige modeller af hygiejniske separationstoiletter”. Del 2 - del af foredrag der endnu ikke er holdt på højskolen på Fejø
 2. 2. Myndighedsbehandling
 3. 3. https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/mof/spm/286/svar/1456530/1841998.pdf Link til Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt
 4. 4. https://gylle.dk/ny-analyse-bekraefter-mangeaarig-mistanke-det-er-svineind ustriens-ansvar-naar-sygehuspatienter-rammes-af-mrsacc398-infektioner/ Ny analyse bekræfter mangeårig mistanke: Det ER svineindustriens ansvar, når sygehuspatienter rammes af MRSACC398-infektionerUdgivet februar 25, 2020 | Af Kjeld Hansenn
 5. 5. Udbrud af husdyr-MRSA kan medføre massive udgifter for de danske hospitaler Udgivet februar 26, 2020 | Af Kjeld Hansen Udgivet februar 26, 2020 | Af Kjeld Hansen Den danske svineindustris manglende indsats mod spredningen af de resistente MRSA-stafylokokker siden 2007 har medført, at stort set alle konventionelle svinefabrikker i dag er smittezoner, der koster sundhedsvæsenet dyrt. Foto: Matttilsynet Hver enkelt patient koster i gennemsnit 83.000 danske kroner Selv begrænsede smitteudbrud af svineindustriens MRSA-stafylokokker medfører betydelige økonomiske byrder. Det viser de samlede omkostninger for to tilfælde af MRSACC398-smitte på Odense Universitetshospital, der netop er blevet beskrevet i en artikel i det internationale fagtidsskrift Journal of Hospital Infection. https://gylle.dk/udbrud-af-husdyr-mrsa-kan-medfoere-massive-udgifter-for-de-danske- hospitaler/
 6. 6. Smitter MRSA mon via gylle eller ventilationsluft? Det korte svar er, at vi ikke ved det med sikkerhed. Der er udført en undersøgelse i 3 landkommuner i Danmark, der ikke finder, at naboer til en grisebesætning har større risiko for at få infektion med husdyr MRSA end de øvrige borgere. Når bakterier forlader en staldbygning med ventilationsluften vil både ultraviolet lys fra solen og en såkaldt ”open air factor” resultere i en betydelig reduktion af mængden af bakterier i denne luft. MRSA har dog kunnet måles op til 300 m fra staldbygninger (med vindretningen). Smitte via indånding af denne luft, eller via kontakt med genstande, som er forurenet via luften, er således en teoretisk risiko undersøgelsen ikke har kunne påvise. Tilsvarende er der en mulig risiko ved forurening via gylle fra en MRSA positiv besætning. Også her vil der være smitterisiko ved kontakt med overflader, der er forurenede med gylle. Ved kontakt med arbejdsredskaber fx markredskaber, der kan være gylleforurenet, bør man beskytte sit tøj med en kedeldragt el. lignende og være omhyggelig med håndhygiejne.https://antibiotika.ssi.dk/raadgivning-og-kontakt/raadgivning-om-mrsa398/sporgsmaal-og-svar-om-husdyr-mrsa
 7. 7. http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst% 2edk%2fUdgivelser% 2fPublikationer%2f2003%2f06%2f87%2d7972%2d732%2d8%2ehtm&l=374562 6&c=77&s=21&p=5 http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst% 2edk%2fUdgivelser% 2fPublikationer%2f2000%2f09%2f87%2d7944%2d158%2d0%2ehtm&l=374562 6&c=77&s=21&p=9 http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst% 2edk%2fUdgivelser% 2fPublikationer%2f2001%2f08%2f87%2d7944%2d612%2d4%2ehtm&l=374562 6&c=77&s=21&p=16 http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst% 2edk%2fUdgivelser% 2fPublikationer%2f2003%2f01%2f87%2d7972%2d355%2d1%2ehtm&l=374562 6&c=77&s=21&p=34 http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst% 2edk%2fUdgivelser% 2fPublikationer%2f2005%2f07%2f87%2d7614%2d693%2d6%2ehtm&l=374562 6&c=77&s=21&p=37 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2010/978-87-92668-73-8/pdf/978-87-92668-74-5.pdf
 8. 8. Anvendelse af affald til jordbrugsformål Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010 side 27 Separationstoiletter Urin og fæces adskilles, og slutprodukterne består af en fast og en flydende del, der opsamles i hver sin beholder. Den flydende del betragtes ikke som latrin. På trods af dette er urinen ikke omfattet af bekendtgørelsen. Ubehandlet urin indeholder en risiko for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende (patogene) mikroorganismer, hvorfor en anvendelse af ubehandlet urin til jordbrugsformål ikke kan tillades ud fra en sundhedsmæssig vurdering. Hvis urinen behandles, kan urinen anvendes til jordbrugsformål. Anvendelse af urinen til jordbrugsformål kræver, at kommunen giver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, jf. bekendtgørelsens § 29, jf. afsnit 3.4. Lagres urin uden tilførsel af frisk urin i minimum 6 måneder, kan kommunen tillade urinen anvendt til ikke-fortærbare afgrøder svarende til en kompostering af spildevandsslam. Hvis urinen ønskes anvendt uden hygiejnisk begrundede restriktioner, skal det kunne dokumenteres, at slutproduktet er kontrolleret hygiejniseret i henhold til bekendtgørelsens regler, jf. bilag 3. Den faste del af slutproduktet fra f.eks. separationstoiletter kan sidestilles med latrin og skal derfor tilføres renseanlæg eller bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter.
 9. 9. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=13056
 10. 10. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 56, 2005 Overlevelse af indikatororganismer i komposttoiletter og ved simuleret centraliseret efterkompostering af afføring fra mennesker Resumé Rapporten viser at selv efter langs tid opbevaring af human fæces i komposttoiletter kan bakterier fra menneskers tarmsystem overleve. Fæces fra kompostbeholdere bør ikke anvendes til jordbrugsformål uden viderebehandling, da dette skønnes at være behæftet med hygiejniske og sundhedsmæssige risici. Et alternativ til lokal håndtering og behandling af toiletaffald fra komposttoiletter kan være at indsamle affaldet og kompostere det centralt i et større komposteringsanlæg. I projektet blev en række komposttoiletter undersøgt for at vurdere den hygiejniske kvalitet af komposteret afføring. Undersøgelserne viste høje antal af mavetarmbakterier selv i flere år gammelt materiale. Dette betyder, at der er risiko for at eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier kan overleve i komposttoiletter samt at restproduktet kan udgøre en smitterisiko ved håndtering og anvendes som gødning, f.eks. i egne haver. Desuden blev der i projektet udført modelforsøg, som skulle simulere centralkompostering af fæces. Forsøgene viste, en reduktion af antallet af mikroorganismer på mere end fire log-enheder. Publikationen udkommer udelukkende elektronisk. Læs projektartikel http://mst.dk/side-ikke-fundet/?query=87-7614-811-4 https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2005/87-7614-811-4/html/
 11. 11. Resume: Formålet med projektet er at vurdere de sundhedsmæssige risici ved lokal håndtering af komposteret fæces og ved ophold i haver, hvor der er anvendt komposteret fæces. I rapporten er der foretaget en kvantitativ risikovurdering vedrørende anvendelse af lokal opsamling og håndtering af fæces. Resultatet af undersøgelsen har vist, at der er en væsentlig risiko for infektion ved anvendelse af det helt eller delvist komposterede fæces, selv hvis komposten lagres i et år inden udbringning. Indholdet af medicinrester og miljøfremmede stoffer i fæces medfører ikke tilsvarende øjeblikkelige sundhedsrisici for mennesker. Risikovurdering af anvendelse af lokalt opsamlet fæces i private havebrug Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 54 2005
 12. 12. ”Miljøstyrelsen har oplyst - - -
 13. 13. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015" Grønland http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Kundgoerelser/DK/2015/Be kendtgoerelser/bkg_10%20dk.pdf har en langt mere differentieret tilgang til latrin og spildevand end tidligere - jvf. f.eks. §2 i den nye bekendtgørelse herunder 14) "Ved et tørkloset forstås sanitære installationer, hvor der ikke tilføres vand eller kun tilføres meget lidt vand (afløbsfrie toiletter). Denne type installationer kan f.eks. være hvor latrin samles i en toiletpose og eller toiletspand men kan også være i forbindelse med f.eks. kompost- og muldtoiletter." I den nye bekendgørelse er der iht. § 47 dispensationsmuligheder: "Det ansvarlige medlem af Naalakkersuisut for Miljø kan efter høring af kommunalbestyrelsen dispensere fra §4, §9, §§25-26 og §33. Stk. 2 Dispensation efter stk. 1 kan gives i særlige tilfælde, herunder hvis der er tale om uddannelse, forskningsprojekter, eller hvis økonomiske eller tidsmæssige forhold i tilstrækkelig grad taler herfor." http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Kundgoerelser/DK/2015/ Bekendtgoerelser/bkg_10%20dk.pdf
 14. 14. En anden del af familien har siden midten af 1990’erne på deres Torp i Sverige haft et Wostman EcoFlush toilet. Den nyeste generation af toilettet ses i venstre side af slidet.
 15. 15. Arakan Eco Lodge - Myanmar
 16. 16. Et af vores Separett Villa 9000 i familiens hus i Sverige Vi er glade for også her i lokalet at kunne vise og demonstrere toilettet
 17. 17. https://ww w.linkedin. com/pulse /vi-i-backl und-ecolo gy-g%C3 %B8r-klar -til-den-for ventet-sid ste-arne-b acklund/
 18. 18. Økosamfundet Permatopia 1 ud af 96 EcoFlush toiletter Det store pileanlæg
 19. 19. https://www.linkedin.com/pulse/ecovillage-permatopia-denmark-light-tower-community-arne-backlund/ https://www.tv2east.dk/gron-omstilling/gron-omstilling-permatopia
 20. 20. Besøg hos Jytte Abildstrøm i Munksøgård med 100 EcoFlush toiletter og smuk anvendelse af pil.
 21. 21. https://www.linkedin.com/pulse/water-saving-technologies-reduce-consumption-arne- backlund/
 22. 22. Arne fortæller om og demonstrerer brug af urin i Uganda oktober 2017
 23. 23. Anvendelse af urin som gødning til dyrkning af majs giver et langt større udbytte
 24. 24. http://wire.farmradio.fm/en/farmer-stories/2019/08/uganda-farmers-increase-crop-yield-by-using-huma n-urine-as-pesticide-and-fertilizer-18613 18613
 25. 25. Arne visiting again in January 2018 the wonderful eco campus and center for creative ecology. Kibbutz Lotan in Negev, Israel were KKL has supported several projects. Arne highly recommends more projects on this particular place. https://www.linkedin.com/pulse/visiting-wonderful-eco-village-eco-guest house-center-ecology-arne/
 26. 26. Arne er rådgiver i projekter for Stadtwerke, Hannover vedrørende kildesorterende toiletter, vandfrie urinaler og pileanlæg til “Expo 2000 verdensudstillingen” og i senere projekter.
 27. 27. Økosamfundet Permatopia november 2018 Permatopias pileanlæg
 28. 28. Energipil plantet som pilehytter og piletunneler plantet af Sara og hendes far i Saras børnehave i 1992 . På billedet ses Sara og Saras datter Vilma høste pil i november 2018
 29. 29. BACKLUND samarbejder om og leverer pil til Regio Emilia pædagogiske projekter i Halle, Tyskland i 1992 - 1995
 30. 30. Projektet blev omtalt i flere medier
 31. 31. Tak for at I lyttede og kiggede med Spørgsmål?

×