SlideShare a Scribd company logo
1 of 81
Download to read offline
Oplæg
“Fra Lort til Lagkage
Oplysende aftenskoleforedrag om bæredygtige toiletløsninger
Sted: Torsdag den 27 februar kl. 19.00 på Fejø Skole i det nye køkken
Arrangør: Lolland Falster Aftenskole alias Søren Berthelsen og Vinavler Karin Hvidtfeldt
Indhold: Rådgivende Ingeniør Arne Backlund deler ud af sin store viden og ekspertise på
området muldtoiletter og andre alternative spildevandsløsninger. Det bliver en aften hvor
du bliver inspireret og få styr på terminologi og tekniske løsninger til en af hverdagens
udfordringer, hvordan slipper du af med dine efterladenskaber på en for naturen og
hygiejnen god måde. Er der penge at spare, og er det lovligt?
Arne er en af de personer i Danmark der ved mest om alternativer til konventionelle
spildevandsløsninger. Han komme med konkrete forslag til valg af omkostningseffektive
toiletløsninger, der understøtter en bæredygtig samfundsmæssig udvikling – man kan
sågar se og prøve at sidde på nogle forskellige modeller af hygiejniske
separationstoiletter”.
Tis og lort - Fra bord til jord
Hvem er
Backlund ApS?
Sara Heiberg (datter) og Arne
Backlund
Backlund ApS har betydelig erfaring med store
vand- og spildevandsprojekter. I begyndelsen af
1990’erne skaffede Backlund således bl.a. et
milliardprojekt i Tyskland til Krüger - nu
Veolia. Etablering og drift af kloakering og
renseanlæg mm. blev bl.a. organiseret i form
af en “Kooperationsmodelle” eller en
“Betreibermodelle”. Desværre blev der ofte
tale om “Mercedesløsninger” med for meget
kloakering, og for store renseanlæg.
Oplevelser ved arbejde i det østlige
Tyskland i 1989 - 1993
● Høje subsidier til etablering af centrale renseanlæg
● Meget høje subsidier ved etablering af kloakker
Op til 95 %
● Udgifter på helt op til 50000 Euro for at tilslutte et
hus
● ”HOAI” 10 % af de totale udgifter
● Kunsten at arrangere en licitation
● Regulativer og incitatamentsstrukturer gjorde alle til
kloakdyr
● PPP ”Betreibermodelle” & ”Kooperationsmodelle”
understøttede ikke innovation & visioner om
økologisk & økonomisk bæredygtighed
Min tilgang - Fra produktion af tøj til
produktion af gødning af tis og lort i
alternative bæredygtige toiletsystemer
ABC by Knud Romer
writing openly
about pee and poo.
•Vi udskiller hovedparten af de plantenæringsstoffer vi
indtager.
•Human urin bidrager kun med 1 % af husspildevandsvolumen
med indeholder 80 % af N, 55 % af P og 60 % af K og mindre
end 0,6 % af cadmium og 0,06 % af bly.
Materialestrømme
•Udgør ca. 80 % af belastningen vedr. N og
50 % af P i husspildevandet.
•Kræver som kildesamlet husspildevand ved konventionel
spildevandsrensning meget energi og giver store mængder
slam.
Materialestrømme
Human urin
•1 person udskiller ca. 1 kg P/år.
•0,7 kg i urin and 0,3 kg i fæces.
•Humant udsondret P til landbrugsjord - potentiale på op til
80 % af P-behov.
•Humant udsondret fosfor i urin - højeste kvalitet.
•P og især P af god kvalitet kan uden tilbageføring hurtigt
blive en mangelvare.
Fosfor -
fra bord til jord
Cadmium i
gødning, jord og
mad.
Edvard Munch
“Skriget”
https://www.linkedin.com/pulse/lower-limit-values-
90-regarding-total-exposure-via-all-arne-backlund/
Vores feriested med 3 stk. kildesorterende
toiletter uden vandskyl i Dalarna, Sverige,
ved en sø
Et af vores
Separett Villa
9000 i familiens
hus i Sverige
Vi er glade for
også her i lokalet
at kunne vise og
demonstrere
toilettet
En anden del af
familien har
siden midten af
1990’erne på
deres Torp i
Sverige haft et
Wostman
EcoFlush toilet.
Den nyeste
generation af
toilettet ses i
venstre side af
slidet.
”Latrinkompostering. Att
omvandla sin egen latrin till ett
näringsrikt jordförbättringsmedel
är inte svårt men det kräver lite
planering, kunskap och eget
arbete.””
Vores sommerhuskommune
Falun - Sverige
[DOC]Huvudrubrik - Falun
www.falun.se/download/.../Information+-+Latrinkompostering.do...
Glædeligt at se det store fokus på toiletsystemer der kildesorterer med henblik på separat
opsamling af urin.
https://apps.who.int/iris/bitstream/ha
ndle/10665/274939/9789241514705
-eng.pdf?ua=1
I ”Aktionsplanen for fremme af økologisk
byfornyelse og spildevandsrensning” fra 1998 og
fremad deltog BACKLUND som rådgiver i følgende
to temaer:
Tema 1: Økologisk håndtering af spildevand i det
åbne land
Tema 3: Næringsstoffer fra by til land
BACKLUND deltog i 12 - 15 projekter og
medvirkede til udarbejdning af rapporter og
artikler.
Økologisk håndtering
af urin og fækalier i
kolonihaveforeninger
Opsamling, opbevaring
og udnyttelse af urin fra
Museumsgården på
Møn
Wooden Waterless Diverting
Toilet produced by BACKLUND
in the 1990’s.
Wooden Waterless Diverting Toi
produced by BACKLUND in the 1
Wooden Waterless Diverting Toilet produced by BACKLUND in the 1990’s.
Ekoporten
Norrköping
Sverige
•Moderniseret 1995-96.
•Dobbeltskyllende
kildesorterende Toilet
•Aquatron Separatorer
•Kompostbeholdere
7 000 000
Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 18
Vurdering af muligheder og begrænsninger for recirkulering af næringsstoffer fra by til
land
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2001/87-7944-804-6/pdf/87-7944-805-4.
pdf
Resultaterne fra vores undersøgelser viser, at efter en lagringsperiode af separeret urin
på 4 måneder kan antallet af bakterielle smitstoffer og indikatorbakterier forventes
reduceret til < 100 pr ml urin. I Sverige anbefales en opbevaringsperiode på 6 måneder
ved 20° C, hvis urinen skal anvendes som gødning til alle typer af afgrøder. Kortere
opbevaringstider anbefales, eksempelvis 1 måned ved 4° C, hvis urinen ønskes anvendt
som gødning på foderafgrøder; på afgrøder som efterbehandles inden human konsum;
og hvis relativt små mængder urin anvendes, eksempelvis i egen have (Jönsson et al.,
2000). De danske og svenske undersøgelser viser således at ved 4 måneders lagring af
separeret urin opnås en markant reduktion af bakterieantallet. Anvendelse af lagret
urin som gødning synes derfor at udgøre en yderst ringe risiko for bakterielt-betingede
mavetarm infektioner hos dyr og mennesker ved håndtering af urin, samt ved
indtagelse af afgrøder gødet med urin.
Resultatet af 10 års arbejde for
opsamling og udnyttelse af urin på
Roskilde Festival.
Video om “Beercycling”
Beercycling på Roskilde Festival anno 2016.
Beercycling på Roskilde Festival anno 2016.
Med resultatet “Pisner” i 2017
Inspiration working out more educational material (culturally
determined and not with malt and beer as in this case but instead
growing important crops for the children.
Inspiration for educational material (culturally determined and not
with malt and beer, as in this case, but for the cultivation of
important crops for the children.
Brev til Roskilde Festival adm. direktør om opsamling af urin inkl kvindernes i anno 2019 og frem?
Myndighedsbehandling
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/mof/spm/286/svar/1456530/1841998.pdf
Link til Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del endeligt
svar på spørgsmål 286 Offentligt
https://gylle.dk/ny-analyse-bekraefter-mangeaarig-mistanke-det-er-svineind
ustriens-ansvar-naar-sygehuspatienter-rammes-af-mrsacc398-infektioner/
Ny analyse bekræfter mangeårig mistanke: Det ER
svineindustriens ansvar, når sygehuspatienter rammes af
MRSACC398-infektionerUdgivet februar 25, 2020 | Af Kjeld Hansenn
Udbrud af husdyr-MRSA kan medføre
massive udgifter for de danske hospitaler
Udgivet februar 26, 2020 | Af Kjeld Hansen
Udgivet februar 26, 2020 | Af Kjeld Hansen
Den danske svineindustris manglende indsats mod
spredningen af de resistente MRSA-stafylokokker siden
2007 har medført, at stort set alle konventionelle
svinefabrikker i dag er smittezoner, der koster
sundhedsvæsenet dyrt. Foto: Matttilsynet
Hver enkelt patient koster i gennemsnit 83.000 danske kroner
Selv begrænsede smitteudbrud af svineindustriens MRSA-stafylokokker
medfører betydelige økonomiske byrder. Det viser de samlede
omkostninger for to tilfælde af MRSACC398-smitte på Odense
Universitetshospital, der netop er blevet beskrevet i en artikel i det
internationale fagtidsskrift Journal of Hospital Infection.
https://gylle.dk/udbrud-af-husdyr-mrsa-kan-medfoere-massive-udgifter-for-de-danske-
hospitaler/
Smitter MRSA mon via gylle eller ventilationsluft?
Det korte svar er, at vi ikke ved det med sikkerhed. Der er udført en undersøgelse i
3 landkommuner i Danmark, der ikke finder, at naboer til en grisebesætning har
større risiko for at få infektion med husdyr MRSA end de øvrige borgere. Når
bakterier forlader en staldbygning med ventilationsluften vil både ultraviolet lys fra
solen og en såkaldt ”open air factor” resultere i en betydelig reduktion af
mængden af bakterier i denne luft. MRSA har dog kunnet måles op til 300 m fra
staldbygninger (med vindretningen). Smitte via indånding af denne luft, eller via
kontakt med genstande, som er forurenet via luften, er således en teoretisk risiko
undersøgelsen ikke har kunne påvise.
Tilsvarende er der en mulig risiko ved forurening via gylle fra en MRSA positiv
besætning. Også her vil der være smitterisiko ved kontakt med overflader, der er
forurenede med gylle.
Ved kontakt med arbejdsredskaber fx markredskaber, der kan være gylleforurenet,
bør man beskytte sit tøj med en kedeldragt el. lignende og være omhyggelig med
håndhygiejne.https://antibiotika.ssi.dk/raadgivning-og-kontakt/raadgivning-om-mrsa398/sporgsmaal-og-svar-om-husdyr-mrsa
Tak for de rigtig
mange gode
spørgsmål!
Vi tager
meget gerne
anden del en
anden gang.
www.backlund.dk

More Related Content

Similar to Fejo foredrag del_1

2-siders til Roskilde Avis
2-siders til Roskilde Avis2-siders til Roskilde Avis
2-siders til Roskilde Avis
Rikke Rasmussen
 
Thomas Mølgaard - Innovation forvandler gylle til guld A3
Thomas Mølgaard - Innovation forvandler gylle til guld A3Thomas Mølgaard - Innovation forvandler gylle til guld A3
Thomas Mølgaard - Innovation forvandler gylle til guld A3
Thomas Thomsen Mølgaard
 
Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...
Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...
Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...
Mediehuset Ingeniøren Live
 
Byens Torv 040416 Martin Real Dania_FINAL
Byens Torv 040416 Martin Real Dania_FINALByens Torv 040416 Martin Real Dania_FINAL
Byens Torv 040416 Martin Real Dania_FINAL
Mai Kofoed Lauritsen
 
Workshops i Den Selvforsynende landsby
Workshops i Den Selvforsynende landsbyWorkshops i Den Selvforsynende landsby
Workshops i Den Selvforsynende landsby
PiaDuusJensen
 
Danske forskere vil gøre bakterier til de nye oliesheiker _ Ingeniøren 2015
Danske forskere vil gøre bakterier til de nye oliesheiker _ Ingeniøren 2015Danske forskere vil gøre bakterier til de nye oliesheiker _ Ingeniøren 2015
Danske forskere vil gøre bakterier til de nye oliesheiker _ Ingeniøren 2015
Ivan Baumann
 
Præsentation om Mad og emballage, af Heidi hilbert, Miljøstyrelsen - Danmarks...
Præsentation om Mad og emballage, af Heidi hilbert, Miljøstyrelsen - Danmarks...Præsentation om Mad og emballage, af Heidi hilbert, Miljøstyrelsen - Danmarks...
Præsentation om Mad og emballage, af Heidi hilbert, Miljøstyrelsen - Danmarks...
Spark-cph
 

Similar to Fejo foredrag del_1 (20)

Planche Kildesorterende toiletter uden vandskyl - Grønland - dansk
Planche Kildesorterende toiletter uden vandskyl - Grønland - danskPlanche Kildesorterende toiletter uden vandskyl - Grønland - dansk
Planche Kildesorterende toiletter uden vandskyl - Grønland - dansk
 
The future energy producing waste water plant with GXN, winner project
The future energy producing waste water plant with GXN, winner projectThe future energy producing waste water plant with GXN, winner project
The future energy producing waste water plant with GXN, winner project
 
Få mere økologi i din kommune
Få mere økologi i din kommuneFå mere økologi i din kommune
Få mere økologi i din kommune
 
Nyhedsbrev 10.2014
Nyhedsbrev 10.2014Nyhedsbrev 10.2014
Nyhedsbrev 10.2014
 
Inspirationskatalog
InspirationskatalogInspirationskatalog
Inspirationskatalog
 
Fremtidens afledning-og-rensning-af-spildevand
Fremtidens afledning-og-rensning-af-spildevandFremtidens afledning-og-rensning-af-spildevand
Fremtidens afledning-og-rensning-af-spildevand
 
2-siders til Roskilde Avis
2-siders til Roskilde Avis2-siders til Roskilde Avis
2-siders til Roskilde Avis
 
Thomas Mølgaard - Innovation forvandler gylle til guld A3
Thomas Mølgaard - Innovation forvandler gylle til guld A3Thomas Mølgaard - Innovation forvandler gylle til guld A3
Thomas Mølgaard - Innovation forvandler gylle til guld A3
 
Nationale perspektiver for cirkulær økonomi
Nationale perspektiver for cirkulær økonomiNationale perspektiver for cirkulær økonomi
Nationale perspektiver for cirkulær økonomi
 
Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...
Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...
Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...
 
Fortællinger om plastgenanvendelse - i praksis
Fortællinger om plastgenanvendelse - i praksisFortællinger om plastgenanvendelse - i praksis
Fortællinger om plastgenanvendelse - i praksis
 
Plastindustriens Genanvendelseskatalog
Plastindustriens GenanvendelseskatalogPlastindustriens Genanvendelseskatalog
Plastindustriens Genanvendelseskatalog
 
Byens Torv 040416 Martin Real Dania_FINAL
Byens Torv 040416 Martin Real Dania_FINALByens Torv 040416 Martin Real Dania_FINAL
Byens Torv 040416 Martin Real Dania_FINAL
 
109A_NilsMJensen_Introduktion til Bæredygtighed.pdf
109A_NilsMJensen_Introduktion til Bæredygtighed.pdf109A_NilsMJensen_Introduktion til Bæredygtighed.pdf
109A_NilsMJensen_Introduktion til Bæredygtighed.pdf
 
Drift som-et-felt-for-innovation
Drift som-et-felt-for-innovationDrift som-et-felt-for-innovation
Drift som-et-felt-for-innovation
 
Workshops i Den Selvforsynende landsby
Workshops i Den Selvforsynende landsbyWorkshops i Den Selvforsynende landsby
Workshops i Den Selvforsynende landsby
 
Klima Og Sundhed Jordens Dag 17. Marts
Klima Og Sundhed Jordens Dag 17. MartsKlima Og Sundhed Jordens Dag 17. Marts
Klima Og Sundhed Jordens Dag 17. Marts
 
Klimakatalog
KlimakatalogKlimakatalog
Klimakatalog
 
Danske forskere vil gøre bakterier til de nye oliesheiker _ Ingeniøren 2015
Danske forskere vil gøre bakterier til de nye oliesheiker _ Ingeniøren 2015Danske forskere vil gøre bakterier til de nye oliesheiker _ Ingeniøren 2015
Danske forskere vil gøre bakterier til de nye oliesheiker _ Ingeniøren 2015
 
Præsentation om Mad og emballage, af Heidi hilbert, Miljøstyrelsen - Danmarks...
Præsentation om Mad og emballage, af Heidi hilbert, Miljøstyrelsen - Danmarks...Præsentation om Mad og emballage, af Heidi hilbert, Miljøstyrelsen - Danmarks...
Præsentation om Mad og emballage, af Heidi hilbert, Miljøstyrelsen - Danmarks...
 

More from Arne Backlund

More from Arne Backlund (20)

VURDERING AF RETNINGSLINJER FOR PILEANLÆG20151215 Pileanlægs rapport DOK53241...
VURDERING AF RETNINGSLINJER FOR PILEANLÆG20151215 Pileanlægs rapport DOK53241...VURDERING AF RETNINGSLINJER FOR PILEANLÆG20151215 Pileanlægs rapport DOK53241...
VURDERING AF RETNINGSLINJER FOR PILEANLÆG20151215 Pileanlægs rapport DOK53241...
 
Separett Tiny - Converting from urine container to urine tube
Separett Tiny - Converting from urine container to urine tubeSeparett Tiny - Converting from urine container to urine tube
Separett Tiny - Converting from urine container to urine tube
 
Tiny - Konvertering af Tiny med slange til intern urinbeholder
Tiny - Konvertering af Tiny med slange til intern urinbeholderTiny - Konvertering af Tiny med slange til intern urinbeholder
Tiny - Konvertering af Tiny med slange til intern urinbeholder
 
Tiny - Konvertering fra urinbeholder til slange
Tiny - Konvertering fra urinbeholder til slangeTiny - Konvertering fra urinbeholder til slange
Tiny - Konvertering fra urinbeholder til slange
 
12356 01 installation manual tiny with urine tube all languages web (1)
12356 01 installation manual tiny with urine tube all languages web (1)12356 01 installation manual tiny with urine tube all languages web (1)
12356 01 installation manual tiny with urine tube all languages web (1)
 
12355 01 user manual tiny with urine tube all languages web (1)
12355 01 user manual tiny with urine tube all languages web (1)12355 01 user manual tiny with urine tube all languages web (1)
12355 01 user manual tiny with urine tube all languages web (1)
 
12340 01 user manual tiny with urine container all languages web (1)
12340 01 user manual tiny with urine container all languages web (1)12340 01 user manual tiny with urine container all languages web (1)
12340 01 user manual tiny with urine container all languages web (1)
 
Separett Source Separating Sanitation in Denmark & in Greenland denmark &am...
Separett Source Separating Sanitation in Denmark & in Greenland  denmark &am...Separett Source Separating Sanitation in Denmark & in Greenland  denmark &am...
Separett Source Separating Sanitation in Denmark & in Greenland denmark &am...
 
EcoVac manual_2019 swedish and english
EcoVac manual_2019 swedish and englishEcoVac manual_2019 swedish and english
EcoVac manual_2019 swedish and english
 
EcoVac brochure svensk
EcoVac brochure svenskEcoVac brochure svensk
EcoVac brochure svensk
 
EcoDry brochure svensk
EcoDry brochure svenskEcoDry brochure svensk
EcoDry brochure svensk
 
EcoDry manual_2019 swedish and english
EcoDry manual_2019 swedish and englishEcoDry manual_2019 swedish and english
EcoDry manual_2019 swedish and english
 
EcoDry brochure english
EcoDry brochure englishEcoDry brochure english
EcoDry brochure english
 
Altener programme
Altener programmeAltener programme
Altener programme
 
U-S-E Water Workshop Backlund Ecology
U-S-E Water Workshop Backlund Ecology U-S-E Water Workshop Backlund Ecology
U-S-E Water Workshop Backlund Ecology
 
Rotary Lecture English Version
Rotary Lecture English VersionRotary Lecture English Version
Rotary Lecture English Version
 
Iug ewg-dk february 2018 rethinking ecological sanitation for rural areas in ...
Iug ewg-dk february 2018 rethinking ecological sanitation for rural areas in ...Iug ewg-dk february 2018 rethinking ecological sanitation for rural areas in ...
Iug ewg-dk february 2018 rethinking ecological sanitation for rural areas in ...
 
Experiences with Ecosan In Danish Allotment Gardens and Development projects
Experiences with Ecosan In Danish Allotment Gardens and Development projectsExperiences with Ecosan In Danish Allotment Gardens and Development projects
Experiences with Ecosan In Danish Allotment Gardens and Development projects
 
Refleksion - Innovation Toiletforhold i Arktis
Refleksion - Innovation Toiletforhold i ArktisRefleksion - Innovation Toiletforhold i Arktis
Refleksion - Innovation Toiletforhold i Arktis
 
Lecture Ringkøbing, Denmark, October 2011 in Danish
Lecture Ringkøbing, Denmark, October 2011 in DanishLecture Ringkøbing, Denmark, October 2011 in Danish
Lecture Ringkøbing, Denmark, October 2011 in Danish
 

Fejo foredrag del_1

 • 1.
 • 2. Oplæg “Fra Lort til Lagkage Oplysende aftenskoleforedrag om bæredygtige toiletløsninger Sted: Torsdag den 27 februar kl. 19.00 på Fejø Skole i det nye køkken Arrangør: Lolland Falster Aftenskole alias Søren Berthelsen og Vinavler Karin Hvidtfeldt Indhold: Rådgivende Ingeniør Arne Backlund deler ud af sin store viden og ekspertise på området muldtoiletter og andre alternative spildevandsløsninger. Det bliver en aften hvor du bliver inspireret og få styr på terminologi og tekniske løsninger til en af hverdagens udfordringer, hvordan slipper du af med dine efterladenskaber på en for naturen og hygiejnen god måde. Er der penge at spare, og er det lovligt? Arne er en af de personer i Danmark der ved mest om alternativer til konventionelle spildevandsløsninger. Han komme med konkrete forslag til valg af omkostningseffektive toiletløsninger, der understøtter en bæredygtig samfundsmæssig udvikling – man kan sågar se og prøve at sidde på nogle forskellige modeller af hygiejniske separationstoiletter”.
 • 3.
 • 4. Tis og lort - Fra bord til jord
 • 5. Hvem er Backlund ApS? Sara Heiberg (datter) og Arne Backlund
 • 6. Backlund ApS har betydelig erfaring med store vand- og spildevandsprojekter. I begyndelsen af 1990’erne skaffede Backlund således bl.a. et milliardprojekt i Tyskland til Krüger - nu Veolia. Etablering og drift af kloakering og renseanlæg mm. blev bl.a. organiseret i form af en “Kooperationsmodelle” eller en “Betreibermodelle”. Desværre blev der ofte tale om “Mercedesløsninger” med for meget kloakering, og for store renseanlæg.
 • 7.
 • 8. Oplevelser ved arbejde i det østlige Tyskland i 1989 - 1993 ● Høje subsidier til etablering af centrale renseanlæg ● Meget høje subsidier ved etablering af kloakker Op til 95 % ● Udgifter på helt op til 50000 Euro for at tilslutte et hus ● ”HOAI” 10 % af de totale udgifter ● Kunsten at arrangere en licitation ● Regulativer og incitatamentsstrukturer gjorde alle til kloakdyr ● PPP ”Betreibermodelle” & ”Kooperationsmodelle” understøttede ikke innovation & visioner om økologisk & økonomisk bæredygtighed
 • 9. Min tilgang - Fra produktion af tøj til produktion af gødning af tis og lort i alternative bæredygtige toiletsystemer
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14. ABC by Knud Romer writing openly about pee and poo.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18. •Vi udskiller hovedparten af de plantenæringsstoffer vi indtager. •Human urin bidrager kun med 1 % af husspildevandsvolumen med indeholder 80 % af N, 55 % af P og 60 % af K og mindre end 0,6 % af cadmium og 0,06 % af bly. Materialestrømme
 • 19. •Udgør ca. 80 % af belastningen vedr. N og 50 % af P i husspildevandet. •Kræver som kildesamlet husspildevand ved konventionel spildevandsrensning meget energi og giver store mængder slam. Materialestrømme Human urin
 • 20. •1 person udskiller ca. 1 kg P/år. •0,7 kg i urin and 0,3 kg i fæces. •Humant udsondret P til landbrugsjord - potentiale på op til 80 % af P-behov. •Humant udsondret fosfor i urin - højeste kvalitet. •P og især P af god kvalitet kan uden tilbageføring hurtigt blive en mangelvare. Fosfor - fra bord til jord
 • 21. Cadmium i gødning, jord og mad. Edvard Munch “Skriget”
 • 22.
 • 23.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28. Vores feriested med 3 stk. kildesorterende toiletter uden vandskyl i Dalarna, Sverige, ved en sø
 • 29. Et af vores Separett Villa 9000 i familiens hus i Sverige Vi er glade for også her i lokalet at kunne vise og demonstrere toilettet
 • 30. En anden del af familien har siden midten af 1990’erne på deres Torp i Sverige haft et Wostman EcoFlush toilet. Den nyeste generation af toilettet ses i venstre side af slidet.
 • 31. ”Latrinkompostering. Att omvandla sin egen latrin till ett näringsrikt jordförbättringsmedel är inte svårt men det kräver lite planering, kunskap och eget arbete.”” Vores sommerhuskommune Falun - Sverige [DOC]Huvudrubrik - Falun www.falun.se/download/.../Information+-+Latrinkompostering.do...
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37. Glædeligt at se det store fokus på toiletsystemer der kildesorterer med henblik på separat opsamling af urin. https://apps.who.int/iris/bitstream/ha ndle/10665/274939/9789241514705 -eng.pdf?ua=1
 • 38.
 • 39. I ”Aktionsplanen for fremme af økologisk byfornyelse og spildevandsrensning” fra 1998 og fremad deltog BACKLUND som rådgiver i følgende to temaer: Tema 1: Økologisk håndtering af spildevand i det åbne land Tema 3: Næringsstoffer fra by til land BACKLUND deltog i 12 - 15 projekter og medvirkede til udarbejdning af rapporter og artikler.
 • 40. Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger Opsamling, opbevaring og udnyttelse af urin fra Museumsgården på Møn
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50. Wooden Waterless Diverting Toilet produced by BACKLUND in the 1990’s. Wooden Waterless Diverting Toi produced by BACKLUND in the 1
 • 51. Wooden Waterless Diverting Toilet produced by BACKLUND in the 1990’s.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 61.
 • 62.
 • 63.
 • 64. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 18 Vurdering af muligheder og begrænsninger for recirkulering af næringsstoffer fra by til land http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2001/87-7944-804-6/pdf/87-7944-805-4. pdf Resultaterne fra vores undersøgelser viser, at efter en lagringsperiode af separeret urin på 4 måneder kan antallet af bakterielle smitstoffer og indikatorbakterier forventes reduceret til < 100 pr ml urin. I Sverige anbefales en opbevaringsperiode på 6 måneder ved 20° C, hvis urinen skal anvendes som gødning til alle typer af afgrøder. Kortere opbevaringstider anbefales, eksempelvis 1 måned ved 4° C, hvis urinen ønskes anvendt som gødning på foderafgrøder; på afgrøder som efterbehandles inden human konsum; og hvis relativt små mængder urin anvendes, eksempelvis i egen have (Jönsson et al., 2000). De danske og svenske undersøgelser viser således at ved 4 måneders lagring af separeret urin opnås en markant reduktion af bakterieantallet. Anvendelse af lagret urin som gødning synes derfor at udgøre en yderst ringe risiko for bakterielt-betingede mavetarm infektioner hos dyr og mennesker ved håndtering af urin, samt ved indtagelse af afgrøder gødet med urin.
 • 65.
 • 66. Resultatet af 10 års arbejde for opsamling og udnyttelse af urin på Roskilde Festival. Video om “Beercycling” Beercycling på Roskilde Festival anno 2016.
 • 67. Beercycling på Roskilde Festival anno 2016. Med resultatet “Pisner” i 2017
 • 68. Inspiration working out more educational material (culturally determined and not with malt and beer as in this case but instead growing important crops for the children.
 • 69. Inspiration for educational material (culturally determined and not with malt and beer, as in this case, but for the cultivation of important crops for the children.
 • 70. Brev til Roskilde Festival adm. direktør om opsamling af urin inkl kvindernes i anno 2019 og frem?
 • 71.
 • 73. https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/mof/spm/286/svar/1456530/1841998.pdf Link til Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt
 • 74.
 • 75.
 • 76.
 • 77. https://gylle.dk/ny-analyse-bekraefter-mangeaarig-mistanke-det-er-svineind ustriens-ansvar-naar-sygehuspatienter-rammes-af-mrsacc398-infektioner/ Ny analyse bekræfter mangeårig mistanke: Det ER svineindustriens ansvar, når sygehuspatienter rammes af MRSACC398-infektionerUdgivet februar 25, 2020 | Af Kjeld Hansenn
 • 78. Udbrud af husdyr-MRSA kan medføre massive udgifter for de danske hospitaler Udgivet februar 26, 2020 | Af Kjeld Hansen Udgivet februar 26, 2020 | Af Kjeld Hansen Den danske svineindustris manglende indsats mod spredningen af de resistente MRSA-stafylokokker siden 2007 har medført, at stort set alle konventionelle svinefabrikker i dag er smittezoner, der koster sundhedsvæsenet dyrt. Foto: Matttilsynet Hver enkelt patient koster i gennemsnit 83.000 danske kroner Selv begrænsede smitteudbrud af svineindustriens MRSA-stafylokokker medfører betydelige økonomiske byrder. Det viser de samlede omkostninger for to tilfælde af MRSACC398-smitte på Odense Universitetshospital, der netop er blevet beskrevet i en artikel i det internationale fagtidsskrift Journal of Hospital Infection. https://gylle.dk/udbrud-af-husdyr-mrsa-kan-medfoere-massive-udgifter-for-de-danske- hospitaler/
 • 79. Smitter MRSA mon via gylle eller ventilationsluft? Det korte svar er, at vi ikke ved det med sikkerhed. Der er udført en undersøgelse i 3 landkommuner i Danmark, der ikke finder, at naboer til en grisebesætning har større risiko for at få infektion med husdyr MRSA end de øvrige borgere. Når bakterier forlader en staldbygning med ventilationsluften vil både ultraviolet lys fra solen og en såkaldt ”open air factor” resultere i en betydelig reduktion af mængden af bakterier i denne luft. MRSA har dog kunnet måles op til 300 m fra staldbygninger (med vindretningen). Smitte via indånding af denne luft, eller via kontakt med genstande, som er forurenet via luften, er således en teoretisk risiko undersøgelsen ikke har kunne påvise. Tilsvarende er der en mulig risiko ved forurening via gylle fra en MRSA positiv besætning. Også her vil der være smitterisiko ved kontakt med overflader, der er forurenede med gylle. Ved kontakt med arbejdsredskaber fx markredskaber, der kan være gylleforurenet, bør man beskytte sit tøj med en kedeldragt el. lignende og være omhyggelig med håndhygiejne.https://antibiotika.ssi.dk/raadgivning-og-kontakt/raadgivning-om-mrsa398/sporgsmaal-og-svar-om-husdyr-mrsa
 • 80. Tak for de rigtig mange gode spørgsmål! Vi tager meget gerne anden del en anden gang.