Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taller el model comunicatiu

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taller el model comunicatiu

 1. 1. El model comunicatiu d’aprenentatge Manoli NarváezGrup: Parlar i escoltar, llegir i escriure per aprendre.
 2. 2. MetodologiaReflexió sobre la pròpia pràctica.Activitats d’aplicació, anàlisi dexperiències.Proposta d’aplicació a l’aula.Comunicació i anàlisi compartit de les novespropostes realitzades.
 3. 3. Alguns interrogantsPer què l’alumnat té dificultats en aprendre elscontinguts?Per què té dificultats en llegir i entendre textos?Els diferents tipus de text -descriptiu, explicatiu,argumentatiu...- s’escriuen amb les mateixes ‘reglesdel joc’ a totes les àrees?Si acordem com treballar les competènciescomunicatives des de les diferents àrees, potmillorar el rendiment escolar?
 4. 4. A les classes dels instituts saprèn història, geografia, matemàtiques, ciències...Però a classe també… Es llegeix Es parla S’escriu Amb quina finalitat? Qui ho ensenya? Com es treballa?
 5. 5. Amb quina finalitat? Saber comunicar és clau per... l’aprenentatge la comprensió significativa de les informacions per a la construcció de coneixementPer fer-ho, cal saber... Expressar fets, conceptes, emocions, idees Argumentar Utilitzar diferents llenguatges i tecnologies de la informació i la comunicació
 6. 6. Amb quina finalitat? Informació vs Coneixement Taxa de retenció: Escoltar 5% Llegir 10% Escoltar i veure (audiovisual) 20% Discussió / diàleg 50% Fer 75% Explicar-ho a un altre 90%Font. National Trainnig Laboratories Institute, Bethel, Maine (USA)
 7. 7. Amb quina finalitat?La LECTURA és el mitjà habitual de transmissió de continguts a lescola, per aprendre autònomament...
 8. 8. Els alumnes ESCRIUEN per aprendre, per recordar, per ser avaluats,...Per construir coneixement cal PARLAR (exposar, escoltar, argumentar...) però...
 9. 9. PERÒ...Els alumnes amb més dificultats lingüístiquestenen desavantatge.Informes PISAEstableix correlació domini lingüístic / èxit escolarPer tant, potenciar el treball lingüístic tot desenvolupant els continguts d’àrea, facilita l’aprenentatge.
 10. 10. Qui ho ensenya? Què fem davant d’aquestes dificultats de l’alumnat?El professorat de llengua pot ensenyarsintaxi, regles, tipologia textual…Però no pot ensenyar coses específiquescom: Comentar una gràfica o un mapa Comparar dues pintures Interpretar un procés històric
 11. 11. Cada disciplina té el seu “patró lingüístic”Imagina’t que ets un poeta. Descriu el boscImagina’t que ets una ecòloga. Descriu el bosc
 12. 12. Com es treballa? Habilitats cognitives Analitzar, comparar, classificar, identificar, ordenar, formalitzar, fer hipòtesis, interpretar, inferir, deduir, valorar, sintetitzar ...Fa possible i s’expressa desenvolupen través de Habilitats lingüístiques Jorba et al.Descriure, resumir, definir, explicar, justificar, argumentar, demostrar ... Són mediadores en la Influeixen en el construcció desenvolupament de Coneixement científic Conceptes,models, teories, tècniques, processos, mètodes, valors, actituds...
 13. 13. Com es treballa? Habilitats cognitivolingüístiques Enunciar qualitats, propietats, DESCRIURE característiques, etc., de l’objecte o del fenomen Produir raons o arguments... EXPLICAR Establir relacions entre fets Produir raons o arguments en JUSTIFICAR relació al corpus de coneixement (teoria) Produir raons o arguments amb ARGUMENTAR la finalitat de convèncer(Jorba et al)
 14. 14. Necessitat que els professors de diferents àrees ens coordinem La resposta a les demandes següents, es concreta en tots els casos en la realització d’un text explicatiu? Explica l’argument de tal pel.lícula Explica les causes de la guerra civil espanyola Explica per què l’aire es dilata quan s’escalfa Explica què has fet per resoldre el problema I és clara la diferència entre demandes com explicar, raonar, interpretar, justificar, argumentar, dir per què…?
 15. 15. Elaborar un text augmentatiu, preparar un debat) La Colonització ha afectat positiva o negativament al desenvolupament dels països colonitzats. Nuclears (Si/ No), ciència i ètica, salut i medi ambient...
 16. 16. Com es treballa?
 17. 17. ¿Per què llegir?És el millor camí per apropiar-se del llenguatge i les seves creacions El llenguatge és necessari perquèLa nostra intel·ligència és lingüística.El fons de la nostra cultura és lingüístic.La nostra convivència és lingüística. La màgia de llegir
 18. 18. Llegir és un procés interactiu Llegir comprensivament és el procés a partir del qual el lector, simultàniament, extreu i construeix el significat del text llegit. Coneixements del Dades i informacions lector i les activitats del text que realitzaEl significat no esta completament ni en el text ni en ellector, es fruit de la interacció que s’estableix entreambdós
 19. 19. El lector i els esquemesText: El so i la llum
 20. 20. La legibilitat dels textosTítol.Subtítols.Altres informacions, autor, procedència,data.Tipografia textual.Organització general del text.
 21. 21. La importància del títolEn aquest moment no parla ni entén el llenguatgeoral, a vegades emet sons de manera incoherentdurant hores. No compren els conceptes de persona,lloc i temps, a pesar de que reacciona quan sent el seunom.He passat els últims mesos treballant amb ella, peròsegueix sense preocupar-se pel seu aspecte físic, i nofa cap esforç per ajudar en las tasques de la sevahigiene i necessitats personals. Ha de ser alimentada,banyada i vestida per altres persones.
 22. 22. El vocabulari COM S’UNEIXEN ELS LACUS?Ja saps que els lacumols de la matèria estan units en sòlids i líquids i cal donar energia per separar- los. Els lacumols estan formats per lacus units fortament i també cal donar energia per separar- los. També saps que tot està format per lacumols; o per cums o per grans estructures de molts lacus units fortament entre ells. I per separar les seves càrregues, també cal energia.Si relaciones totes aquestes afirmacions entendràs com es produeix la unió entre els lacus, és a dir, l’enllaç.
 23. 23. Activitat lectoraAbans Activació de la informació que ja té el lector.Durant Verificació de les prediccions. Regulació, modificació de las hipòtesis.Després Reorganització i integració de la informació.
 24. 24. Activitats prèviesPresentar lobjectiu de la lectura.Activar els coneixements relacionats amb el text.Contextualitzar el text.Comentar els conceptes fonamentals per lacomprensió i que no es poden deduir del text.Mirar los subtítols, imatges, estructura ... i ferprediccions o hipòtesis sobre les característiquesdel text.
 25. 25. Durant la lecturaComprovar que es va entenen el text. Deduir el vocabulari desconegut. Reconèixer la idea principal de cada paràgraf. El subratllat. Les paraules clau. Esquematitzar: representació gràfica de las idees principals. Resumir. Mapes conceptuals.
 26. 26. Afavorir diferents nivells de lecturaLectura literal: Què diu el text?Lectura inferencial Quines coses no diu el text però em cal saber per entendre’l?Lectura avaluativa Quines són les idees importants? Quines idees noves em diu el text que no sabia?Lectura creativa Per a què em serveix aquest text? Aquestes idees poden ser útils per interpretar altres fenòmens?
 27. 27. De cranta, un brosqui pidró las grascas y unamurolla nascró filotudamente. No lo ligaronlligamente, pero no le sarretaron tan plam.Cuando el brosqui manijó las grascas, lamurolla drinó priscamente.1- ¿Qué pidró el brosqui?2- ¿Cómo nascó la murolla?3- ¿Cómo lo sarretaron?4- ¿Quién drinó?
 28. 28. Treball posterior a la lectura¿Que aporta la lectura al tema que estemtreballant?¿Quines noves preguntes es plantegen?Tasques especifiques segons l’activitat. ¿Com resoldries ara el problema...? ¿Quins arguments aporta la lectura a la necessitat de...?
 29. 29. Fer bons lectorsDiversitat de textos Llibre de text. Noticies. Hipertextos ...D’activitats Obtenir informació. Aplicar coneixements per avaluar un text. Escriure una carta al director manifestant una opinió. ...
 30. 30. ¿Com llegim? ¿Què fem quan llegim?¿Per què us he fet llegir aquest text?¿Què feu quan se us demana que llegiu untext?¿ Què feu quan no enteneu una paraula?¿Quines preguntes us han semblat mésdifícils?¿Per què?
 31. 31. «La competència lectora consisteix en lacomprensió i us de textos escrits i en lareflexió personal a partir d’aquestos, amb lafinalitat d’aconseguir els objectius propis, dedesenvolupar el coneixement i el potencialpersonal y participar en la societat». Informe PISA 2000
 32. 32. Avaluar una exposició oral entre igualshttp://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/dcs1/modul_4/practica_1http://apliedu.xtec.cat/ wikiform/ wikiexport/cursos/curriculum/ eso_btx/dcs1/modul_4/practica_1
 33. 33. Algunes referènciesJORBA, J; GÓMEZ, I; PRAT, A. (2006). Parlari escriure per aprendre. ICE UABCASAS, M. (codra.) (2005) Ensenyar a parlar ia escriure ciències socials. Ed Rosa SensatMÁRQUEZ, C.; PRAT, A. (2010).Competènciacientífica i lectora a secundària. Ed. RosaSensatSANMARTÍ, N. (codra.) (2003). Aprendreciències tot aprenent a escriure ciències. Ed.62Curs web Les competències comunicativesaplicades a les àrees curriculars.

×