Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Sessió formació lic 9 5-11

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

Similar to Sessió formació lic 9 5-11 (20)

Advertisement

Sessió formació lic 9 5-11

 1. 1. La competència lingüística i l'aprenentatge: l'alumnat nouvingut després de l'Aula d'acollida. Estratègies i metodologia FORMACIÓ LIC – Curs 2010/11 Maribel Gómez Hernández Assessora LIC del SE de l’Hospitalet de Llobregat 9 de maig de 2011 L’ Hospitalet de Llobregat
 2. 2. QUÈ  ENS DIU EL CURRÍCULUM? El desenvolupament d’ aquesta competència comunicativa plurilingüe i intercultural   no ha de ser un afer exclusiu de l'àmbit de llengua . Atès que la llengua i la comunicació són la base per a la captació, elaboració i comunicació del coneixement ,   totes les matèries esdevenen també responsables del desenvolupament de les capacitats comunicatives de l’alumnat . És a dir, totes les matèries s ’ han de comprometre , des de la seva especificitat i des de les maneres peculiars d’explicar el món, en la construcció de les competències de comunicació .
 3. 3. PER QUÈ EL TREBALL INTEGRAT DE LLENGUA I CONTINGUTS? <ul><li>Ensenyament de les llengües en una situació sociolingüística complexa:   </li></ul><ul><ul><li>Hi ha dues llengües ambientals que l’ alumnat ha de dominar a la perfecció. </li></ul></ul><ul><ul><li>La societat exigeix una competència real en una o dues llengües estrangeres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aules progressivament multilingües en què part de l’ alumnat no té cap competència en les llengües curriculars. </li></ul></ul><ul><li>Afrontar aquests reptes comporta: més temps, més recursos i enfocaments didàctics més eficaços .   </li></ul><ul><li>El TILC permet optimitzar el currículum perquè acompleix dues tasques alhora: llengua i continguts . </li></ul>
 4. 5. QUÈ ÉS EL TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGUA I CONTINGUTS? No és simplement l’ ús vehicular en una L2: És el tractament dels continguts d’ una o més disciplines no lingüístiques —ciències, geografia, matemàtiques...— conjuntament amb els recursos adequats per adquirir-los en una o més llengües .
 5. 6. <ul><li>Quina és la contribució de les àrees a l’ adquisició de la L2? </li></ul><ul><ul><li>Contextos òptims, àmbits diversificats d’ experiència i possibilitat d ’ ús de diversos gèneres textuals. </li></ul></ul><ul><li>Quina és la contribució de la L2 a l’ adquisició dels continguts de les àrees? </li></ul><ul><ul><li>És necessari dominar el llenguatge acadèmic per adquirir els continguts disciplinaris. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els continguts de les ANL i els recursos lingüístics formen una unitat indestriable.  </li></ul></ul><ul><ul><li>Des d’ aquesta perspectiva es constitueixen, també, en elements importants en l ’ aprenentatge en L1. </li></ul></ul>
 6. 7. <ul><li>Els continguts de les àrees no lingüístiques   han de ser construïts a partir d’ un input comprensible </li></ul><ul><li>Per ser apresos han de ser compresos. </li></ul><ul><li>La llengua s’ aprèn alhora que els continguts si s'usen les estratègies necessàries per fer l’ input comprensible. </li></ul><ul><li>I han de ser integrats a partir d’ un input diversificat : </li></ul><ul><ul><li>La informació en diferents multilectoescriptures, en lloc simplement del llibre de text, és més rica i complexa. </li></ul></ul><ul><ul><li>La informació de fonts i en formats diversos es comprén millor i obliga a un processament més profund i a una reconstrucció personal. </li></ul></ul><ul><ul><li>La informació procedent de perspectives diverses i punts de vista oposats obliga a una presa de posició. </li></ul></ul>CONTINGUTS ACADÈMICS  
 7. 8. <ul><li>Què fem? </li></ul><ul><li>Què voldríem fer? </li></ul><ul><li>Quines necessitats tenim per fer-ho? </li></ul>
 8. 9. Consideracions per preparar la UD <ul><li>En relació a la llengua </li></ul><ul><li>Estratègies d'instrucció comprensible . </li></ul><ul><li>Tenir clares les dificultats que comporta el llenguatge específic de la UD . </li></ul><ul><li>Tenir clares les dificultats que comporta el llenguatge acadèmic, simbòlic o llenguatge figurat que surt a la UD . </li></ul><ul><li>En relació al contingut </li></ul><ul><li>Triar els continguts conceptuals adients per a l ’ edat i el nivell educatiu de l ’ alumne/a </li></ul><ul><li>Identificar el material necessari i emprar materials addicionals </li></ul><ul><li>Glossari especific de la unitat didàctica </li></ul><ul><li>Adaptació , si cal, dels textos que farem servir . </li></ul><ul><li>Recull de les idees clau que volem que tothom assoleixi. </li></ul><ul><li>Recull d'imatges . </li></ul><ul><li>Mapa conceptual de la unitat . </li></ul><ul><li>Línies de l temps . </li></ul><ul><li>Altres materials... </li></ul>
 9. 10. Consideracions per preparar la UD <ul><li>En relació a les activitats </li></ul><ul><li>Programació multinivell . </li></ul><ul><li>Incorporació d'activitats que pugui realitzar tot l ’ alumn at. </li></ul><ul><li>En relació al tipus d ’ agrupament </li></ul><ul><li>En relació a l ’ avaluació </li></ul><ul><li>Avaluació grupal i autoavaluació. </li></ul>
 10. 11. Inici de la UD <ul><li>Contextualització </li></ul><ul><li>Explicitar els objectius dels continguts de la unitat . </li></ul><ul><li>Explicitar els objectius de llengua de la unitat . </li></ul><ul><li>Activació de coneixements previs </li></ul><ul><li>Establir l ligams explícits entre els conceptes i les experiències prèvies de l ’ alumne/a . </li></ul><ul><li>Establir l ligams explícits entre els coneixements previs i els nous conceptes . </li></ul><ul><li>Emfasitzar el vocabulari clau . </li></ul>
 11. 12. Desenvolupament de la UD <ul><li>Informació ( input ) comprensible </li></ul><ul><li>Ús de llenguatge apropiat al nivell de competència de l ’ alumne/a (velocitat, enunciats, estructures simples, repeticions...). </li></ul><ul><li>Explicar clarament les tasques acadèmiques: instruccions presentades pas a pas. </li></ul><ul><li>Instruccions orals acompanyades d ’ instruccions escrites. </li></ul><ul><li>Ús de diverses tècniques per aclarir continguts (modelatge, suport visual o manipulatiu, material multimèdia, llenguatge corporal, mapes conceptuals, organitzadors gràfics, línies de temps). </li></ul><ul><li>Estratègies </li></ul><ul><li>Oferir moltes oportunitats per tal que l ’ alumnat faci servir diferents estratègies d ’ aprenentatge. </li></ul><ul><li>Ús consistent del suport de “ bastides ” (ajuda i suport). </li></ul><ul><li>Ús consistent d ’ una diversitat de preguntes que incloguin aquelles habilitats de pensament d ’ alt ordre i/o crític </li></ul>
 12. 13. Desenvolupament de la UD <ul><li>Interacció </li></ul><ul><li>Proveir freqüents oportunitats per a la interacció i discussió entre professor/a-alumne/a i entre l ’ alumnat i encoratjar les respostes elaborades . </li></ul><ul><li>Emprar diversitat d ’ agrupaments que donin suport als objectius de contingut i de llengua . </li></ul><ul><li>Proveir l ’ alumnat de temps suficient per elaborar les respostes. </li></ul><ul><li>Donar amples oportunitats a l ’ alumnat per aclarir conceptes claus en la L1. </li></ul><ul><li>Pràctica i aplicació </li></ul><ul><li>Proveir de materials manipulatius per practicar els nous continguts i habilitats. </li></ul><ul><li>Proveir l ’ alumnat d ’ activitats sobre els coneixements de continguts i de llengua </li></ul><ul><li>Proveir d ’ activitats que integrin la lectura, l ’ escriptura, el parlar i l ’ escoltar </li></ul>
 13. 14. Desenvolupament de la UD <ul><li>Implementació de la unitat </li></ul><ul><li>Donar suport clarament als objectius dels continguts. </li></ul><ul><li>Donar suport clarament als objectius de llengua </li></ul><ul><li>L ’ alumnat està implicat en la feina aproximadament durant un 90% del temps. </li></ul><ul><li>Ritme de la lliçó apropiat al nivell d ’ habilitats de l ’ alumnat. </li></ul><ul><li>Revisió i avaluació </li></ul><ul><li>Oferir una revisió comprensiva del vocabulari clau. </li></ul><ul><li>Oferir una revisió comprensiva dels continguts conceptuals clau. </li></ul><ul><li>Proveir retroalimentació a les produccions ( output ) de l ’ alumne/a: modelar l ’ ús correcte de les expressions. </li></ul><ul><li>Realitzar avaluacions de la comprensió i l ’ aprenentatge de l ’ alumnat. </li></ul>

×