Successfully reported this slideshow.

Educar per a la diversitat

0

Share

Upcoming SlideShare
Comparativa
Comparativa
Loading in …3
×
1 of 29
1 of 29

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Educar per a la diversitat

 1. 1. Educar per a la diversitat: família, aula, centre i societat.<br />L’Hospitalet de Llobregat, 30 de maig de 2011<br />
 2. 2. Punts de partida<br />S’ha produït un canvi demogràfic espectacular.<br />Curs 2009-2010: sense comptar els nacionalitzats, 155.000 alumnes estrangers (167 estats, 115 llengües).<br />La diversitat cultural reclama un esforç actiu de tota la societat: no es pot esperar que l’ensenyament sol asseguri la cohesió social.<br />1.013 aules d’acollida: 19.217 alumnes<br />Però el sistema educatiu pot ser un bon motor d’implicació social, si compta amb el suport dels poders públics.<br />L’educació lingüística és la base de tota l’educació.<br />
 3. 3. Dos temes clau<br />Els objectius<br />Competència plurilingüe i intercultural: vivim en una societat cada dia més diversa i tenim relacions amb tot el món.<br />Les condicions<br />Implicació general en la cohesió intercultural: que hi col·laborin totes les famílies, tot el centre i tota la societat.<br /><ul><li>L’èxit o el fracàs –escolar, personal i social– depèn de tots.
 4. 4. Diversitat + desigualtats + crisi = conflictivitat.
 5. 5. Necessitem una política intercultural global.</li></li></ul><li>GUIÓ<br />Els objectius<br />S’han consolidat els enfocaments comunicatius?<br />Tres noves propostes:<br />Competència plurilingüe intercultural<br />Competència per al canvi sociolingüístic<br />Voluntat de comunicar<br />Un punt crucial: els prejudicis<br />Són modificables?<br />Les condicions<br />Implicació general o desresponsabilització?<br />Tenim tots prou presents els objectius pedagògics i socials?<br />El doble paper del centre: projecte lingüístic i pla d’entorn<br />AICLE: totes les àrees treballen la llengua<br />Tot el centre transmet (o no) la competència plurilingüe intercultural<br />L’entorn: 4 dimensions a explorar (famílies, lleure, mitjans, treball)<br />
 6. 6. A. Els objectius<br />
 7. 7. S’han consolidat els enfocaments comunicatius?<br />Aprenentatge de la llengua des d’activitats significatives per als aprenents<br />Més enllà del concepte de competència lingüística:<br />Domini del sistema de la llengua i del seu funcionament intern<br />Producció de significats gramaticals / correctes<br />Adequació dels intercanvis verbals a les situacions de comunicació<br />Domini d’un repertori de varietats i registres<br />Criteris d’elecció de la varietat adient a cada cas<br />
 8. 8. Tres noves propostes<br />Competència plurilingüe intercultural<br /><ul><li>L’aprenentatge de la llengua té lloc en un context de variació lingüística i de diversitat cultural</li></ul>Competència per al canvi sociolingüístic<br /><ul><li>Aquest entorn multilingüe i multicultural canvia de manera general, ràpida i profunda</li></ul>Voluntat de comunicar<br /><ul><li>La finalitat última de l’aprenentatge de la llengua és promoure’n l’ús actiu (cohesió intercultural de la societat)
 9. 9. DIVERSITAT, CANVI I ÚS, tres idees avui centrals en l’aprenentatge</li></li></ul><li>1. Competència plurilingüe intercultural Marc Comú Europeu (Consell d’Europa)<br />Competència plurilingüe:<br />Adquirir un repertori verbal que combini les varietats de la llengua pròpia i les d’altres llengües (1+2).<br />No són competències juxtaposades i simètriques<br />Competències diferents en cada llengua (orals, escrites, receptives, productives), segons la pròpia experiència<br />Complementàries, interconnectades: transferència de capacitats entre llengües<br />Competència intercultural: <br />Saber gestionar les capacitats lingüístiques d’acord amb les relacions interculturals<br />No és l’acumulació de competències en cada cultura<br />Una visió conscient i positiva de la diversitat<br />Evolucionen al llarg de la vida: autonomia de l’aprenent<br />
 10. 10. Factors interculturals: decisius<br />Imatge social de cada llengua<br />Estatus / prestigi, utilitat, vitalitat percebuda<br />Actituds associades, predisposicions<br />Cognitives<br />Valoratives <br />Comportamentals<br />Actituds entre els grups lingüístics: <br />Compromís / rebuig envers la diversitat sostenible; identificació / distanciament; solidaritat /jerarquia...<br />Primacia de les llengües pròpies (històriques, nacionals, territorials): DUDL <br />El desig de monolingüisme pot ser un indici de fonamentalisme etnocèntric<br />
 11. 11. L’experiència, punt de partida<br />Autobiografia de trobades interculturals: bloc Aprendre llengües (Enric Serra)<br />Guia per a analitzar les pròpies experiències:<br />Identificar estranyesa, valoració positiva o negativa<br />Analitzar-ho amb altres / contrastar perspectives<br />Reconsiderar estereotips o prejudicis<br />Fer-se personalment conscient i responsable de les relacions interculturals<br />Compartir les experiències presents a la classe<br />
 12. 12. Una guia completa i recent<br />
 13. 13. 2. Competència per al canvi sociolingüístic<br />El context multilingüe i de canvi general, ràpid i profund reclama una capacitació especial:<br />Conèixer i exercitar els mecanismes de creativitat i expressivitat: formació de mots; locucions, expressions, frases fetes; expressivitat...<br />Capacitat de seleccionar críticament els manlleus o préstecs d’altres llengües (adopció i adaptació)<br />Invitació amb motiu del centenari de la Secció Filològica i de Joan Maragall: <br />
 14. 14. 3. La voluntat de comunicar, finalitat última de l’aprenentatge de la llengua<br />Promoure la relació activa amb un altre grup humà, amb la seva manera de viure, amb les seves produccions culturals.<br />Descobrir una altra manera de ser humans i entendre millor la nostra, per comparació.<br />Desenvolupar la VOLUNTAT DE COMUNICAR com a objectiu final.<br />MacIntyre et al.: “Un programa que fracassa a l’hora de produir estudiants disposats a utilitzar la llengua és simplement un programa fracassat.”<br />
 15. 15. Comportament comunicatiu<br />1<br />Nivell I<br />Ús de la L2<br />2<br />Intenció de comportament<br />Nivell II<br />Voluntat de comunicar<br />3<br />4<br />Desig de comunicar amb una persona específica<br />Antecedents situats<br />Nivell III<br />Estat d’autoconfiança comunicativa<br />7<br />5<br />6<br />Propensions motivacionals<br />Nivell IV<br />Motivacióintergrupal<br />Autoconfiança<br />Motivació interpersonal<br />Context afectiu-cognitiu<br />9<br />8<br />10<br />Nivell V<br />Actitudsintergrupals<br />Competència comunicativa<br />Situació social<br />Context individual i social<br />11<br />12<br />Nivell VI<br />Clima intergrupal<br />Personalitat<br />Extret de MacIntyre et al., Conceptualising Willingness to Communicate in a L2: A Situational Model of L2 Confidence and Affiliation. The Modern Language Journal. Vol. 82, n. 4 (1998)<br />
 16. 16. Un punt crucial: els prejudicisM. BYRAM et al., Developper la dimensioninterculturelle dans l’enseignement des langues. Cd’E, 2002.<br /><ul><li>“La prioritat de les prioritats”.
 17. 17. Actitud negativa envers els membres d'un altre grup, basada en una informació sobre el grup que és il·lògica o injustificable.
 18. 18. Base dels comportaments discriminatoris.
 19. 19. Pot procedir de patrons inherents de pensament, de l’experiència de relació amb l’altre grup, de l’aprenentatge en el propi grup (pares, companys, mitjans de comunicació) o del propi caràcter.</li></li></ul><li>Actitud<br />Predisposició de comportament respecte a un objecte determinat.<br />3 components:<br />Cognitiu: idees sobre l’objecte. Esquemàtiques: estereotips.<br />Avaluatiu: valors i emocions associades a l’objecte.<br />Conatiu: intenció de conducta.<br />
 20. 20. Modificabilitat de les actituds<br />Factors interns:<br />Consistència entre els components i la conducta.<br />Consonància amb les altres actituds pròpies i de l’entorn.<br />Funcionalitat –utilitat percebuda.<br />Factors externs:<br />Credibilitat de qui proposa el canvi.<br />Mitjà pertinent de proposar el canvi.<br />Nivell de discrepància acceptable.<br />Suport del grup de pertinença.<br />
 21. 21. B. Les condicions: implicació general o desresponsabilització?<br />
 22. 22. B. Les condicions: implicació general o desresponsabilització?<br />Que se n’ocupin els altres?<br />La societat delega en les institucions (ensenyament públic) i sovint deseduca!<br />Les famílies deleguen en el centre<br />El centre delega en els ensenyants<br />Els ensenyants deleguen en els professors de llengua<br />NO! Que cadascú s’ocupi de la seva part<br />Que totselsensenyants (i tot el centre) col·laborinambelsprofessors de llengua: PROJECTE LINGÜÍSTIC<br />Que les famíliesparticipin en l’educació i en les activitatsparaescolars<br />Que tota la societathicontribueixiambpropostessocials, culturals, comunicatives i de tempslliure que facilitin (i no contradiguin!) elsprincipis i elsvalors de l’educació.<br />
 23. 23. Estudi Balears GADESO 2007: la gestió de la diversitat al sistema educatiu. <br />2: FAMÍLIES<br />La participació de les famíliesésdeficitària, iaixòs’agreuja en el cas de les famíliesestrangeres.<br />El seu nivell d’integració i les expectatives sobre el futur dels fills són determinants en l’èxit escolar.<br />Desconeixement del sistema educatiu balearper part de les famíliesestrangeres.<br />Valoren el paper i la tasca del professorat.<br />NO s’observen situacions de rebuig.<br />Necessitat d’un projecte general de relació intercultural.<br />1: CENTRES<br />Excessivadelegació de funcions en elprofessorat de suport,no compartides pertot el claustre.<br />Desconeixementdelssistemeseducatius i delstretsculturalsdelspaïsosd’origendelsalumnes.<br />Poca formació en educació intercultural: les solucions han partit del propi centre ja que la formació externa haestatnul·la o mínima.<br />El PALIC funciona de manera satisfactòria a pocs centres, a la resta haesdevingut un instrumentadministratiumés.<br />
 24. 24. Tenim tots prou presents els objectius pedagògics i socials?<br />RESULTATS EDUCATIUS: <br />Facilitar als estudiants una formació (lingüística) que els permeti participar críticament i en igualtat de condicions en la vida social.<br />RESULTATS SOCIALS: <br />Assegurar la cohesió i el benestar social en un pluralisme cultural equitatiu i sostenible (interès general).<br />Les finalitats educatives i l’interès general estan per damunt de les preferències particulars de professors, pares o polítics.<br />El convenciment compartit de la comunitat educativa és més important que l’imperatiu legal.<br />Els marcs legals i les regulacions estan al servei d’aquestes finalitats – no són la justificació final. <br />Els arguments polítics o ideològics solen ser contraproduents.<br />
 25. 25. El doble paper del centre<br />Implicar les famílies i la societat amb un bon pla educatiu d’entorn<br />Comunitat educativa: famíles, altres centres, entorn social.<br />Activitats paraescolars amb les AMPA<br />Implicació de tot el teixit associatiu de l’entorn<br />Programes de relació intercultural<br />Assegurar les competències lingüístiques amb un bon projecte lingüístic de centre<br />Llengües vehiculars de les diferents matèries: AICLE.<br />Ús suficient del català en la vida del centre i les activitats paraescolars.<br />Ús del català en les relacions interpersonals de professors i alumnes.<br />El centre com a primera experiència de convivència intercultural.<br />
 26. 26. AICLE: Totes les àrees treballen la llengua<br />AICLE: aprenentatge integrat de contingut i llengua en totes les matèries (no sols llengua vehicular estrangera!):<br />Un bon revulsiu per als projectes lingüístics de centre?<br />Establir objectius en els dos fronts i estratègies lingüístiques de suport: facilitar i comprovar l’adquisició del llenguatge específic de la matèria.<br />Atenció especial al pas gradual de l’aula d’acollida a l’ordinària (Joaquim Arnau).<br />Prodigar formes de treball interactives i intensives en comunicació<br />Integració en grups de treball amb alumnes competents<br />Aprenentatge entre iguals: tutorització de companys-guia, parelles lingüístiques, acollida dels petits pels més grans...<br />Estratègies de motivació al llarg del procés d’aprenentatge (Dörnyei)<br />
 27. 27. Crear les condicions bàsiques de motivació<br /><ul><li>Comportaments apropiats del professor
 28. 28. Un ambient agradable i animador a la classe
 29. 29. Un grup d’aprenents cohesionat, amb normes de grup apropiades</li></ul>Generar la motivació inicial<br /><ul><li>Millorar els valors i les actituds dels aprenents respecte a la L2
 30. 30. Augmentar l’expectativa d’èxit dels aprenents
 31. 31. Augmentar l’orientació dels aprenents cap als objectius
 32. 32. Fer que els materials d’aprenentatge siguin rellevants per als aprenents
 33. 33. Generar una confiança realista en l’aprenent</li></ul>Encoratjar una autoavaluació retrospectiva positiva<br /><ul><li>Promoure atribucions motivatives
 34. 34. Proporcionar retroalimentació motivativa
 35. 35. Augmentar la satisfacció de l’aprenent
 36. 36. Oferir recompenses i notes de manera motivadora</li></ul>Pràctica educativa de motivació<br />Mantenir i protegir la motivació<br /><ul><li>Fer l’aprenentatge estimulant i distret
 37. 37. Presentar les tasques de manera motivadora
 38. 38. Establir objectius específics de l’aprenent
 39. 39. Protegir l’autoestima i augmentar l’autoconfiança de l’aprenent
 40. 40. Permetre als aprenents mantenir una imatge social positiva
 41. 41. Facilitar l’autonomia de l’aprenent
 42. 42. Promoure estratègies d’automotivació
 43. 43. Promoure la cooperació entre els aprenents</li></ul>Extret de Z. Dörnyei, Motivational Strategies in the Language Classroom (2001)<br />
 44. 44. Tot el centre transmet (o no) la competència plurilingüe intercultural<br />Reconeixement (visible, pràctic) i valoració de totes les llengües i cultures d’origen. Diversitat sostenible com a projecte universal.<br />Tot el personal (també el no docent) és un referent per al comportament lingüístic –especialment el de llengua familiar no catalana.<br />Totes les comunicacions (multilingües) del centre han de ser coherents amb els objectius d’aprenentatge i diversitat sostenible.<br />Assegurar contextos variats que facilitin l’ús no acadèmic del català: monitors de menjador, esports, jocs, festes activitats extraescolars (gestionades pels pares?)...<br />
 45. 45. L’entorn: 4 dimensions a explorar<br />Relacions amb les famílies:<br />Acolliment inicial<br />Implicació de les AMPA<br />Orientacions sobre l’educació multilingüe.<br />Suport familiar a l’aprenentatge (lectura, tv, activitats culturals).<br />Programes de lleure intercultural: <br />Acords amb ens locals, caixes i món associatiu:<br />Entitats esportives<br />Tallers de teatre, cançó (música, ball)<br />Mitjans de comunicació locals:<br />Tallers de ràdio o de vídeo<br />El món del treball:<br />Formació ocupacional, sindicats, visites a empreses<br />
 46. 46. Educació lingüística familiar<br />Un error freqüent: sacrificar alguna de les llengües familiars<br />Aprendre de petits 2 o 3 llengües és possible i positiu.<br />Cada persona una llengua.<br />Practicar-les de forma equivalent.<br />Buscar un equilibri compensat entre les llengües familiars, les de l’escola i les de l’entorn.<br />Identificar i corregir prejudicis?<br />
 47. 47. Dos temes clau complementaris<br />Els objectius<br />Competència plurilingüe i intercultural: vivim en una societat cada dia més diversa i tenim relacions amb tot el món.<br />Les condicions<br />Implicació general en la cohesió intercultural: que hi col·laborin totes les famílies, tot el centre i tota la societat.<br /><ul><li>L’èxit o el fracàs –escolar, personal i social– depèn de tots.
 48. 48. Diversitat + desigualtats + crisi = conflictivitat.
 49. 49. Necessitem una política intercultural global</li></li></ul><li>Gràcies per la vostra atenció<br />

×