Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Raining
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

CaracteríStiques Alumnat Nouvingut Revisat

Download to read offline

  • Be the first to like this

CaracteríStiques Alumnat Nouvingut Revisat

  1. 1. PI Alumnat nouvingut ELIC de l’Hospitalet de Llobregat CARACTERÍSTIQUES DE Grup 1. No escolaritzat / no coneix cap Grup 2. No escolaritzat / coneix alguna llengua L’ALUMNAT NOUVINGUT llengua romànica romànica (Ex. amazics no escolaritzats) (Ex. Alumnat d’ètnia gitana) - Coneix a nivell oral una o diverses llengües - Coneix a nivell oral una o diverses llengües no romàniques. romàniques. - El desconeixement d’una llengua - El coneixement d’una llengua romànica els romànica els impedeix fer transferències ajuda a fer transferències lèxiques i lèxiques i sintàctiques al català. sintàctiques al català. HABILITATS DE L’ALUMNAT - Probablement no farà transferències en - Probablement no farà transferències en llegir i RESPECTE A LA LLENGUA llegir i escriure ni tindrà estratègies. escriure ni tindrà estratègies. - És poc probable que tingui consciència de - Pot tenir consciència de la funcionalitat de la la funcionalitat de la llengua escrita a causa llengua escrita gràcies a la presència DIFICULTATS PER A de l’escassa presència d’aquesta en l’àmbit d’aquesta en l’entorn social, malgrat que la L’APRENENTATGE DEL CATALÀ familiar i en l’entorn social. presència en l’entorn familiar sigui reduïda o inexistent. - Fer èmfasi en l’aprenentatge del català - Fer èmfasi en l'aprenentatge del català oral, oral. aprofitant les transferències que pugui fer. - Fer entendre la necessitat i la utilitat de la - Assegurar la comprensió dels textos escrits llengua escrita. compartint la significació. - Assegurar la comprensió dels textos escrits - Activar la consciència fonològica: habilitat de compartint la significació. segmentar i ser conscient de les unitats del RESPOSTA PER PART DEL - Activar la consciència fonològica: habilitat llenguatge oral. de segmentar i ser conscient de les unitats - Fer atenció a la morfosintaxi en aquells CENTRE del llenguatge oral. aspectes en què pugui haver diferències. - Fer atenció a la morfosintaxi en aquells - Mostrar el lligam entre la tira fònica i la tira aspectes en què puguin haver diferències. gràfica fins arribar a la correspondència so- - Mostrar el lligam entre la tira fònica i la tira grafia. gràfica fins arribar a la correspondència so- - Observar si cal treballar la psicomotricitat fina grafia. per escriure lletres. - Observar si cal treballar la psicomotricitat fina per escriure les lletres.
  2. 2. PI Alumnat nouvingut ELIC de l’Hospitalet de Llobregat Grup 3. Escolaritzats / escriptura Grup 4. Escolaritzats / escriptura Grup 5. Escolaritzats / escriptura alfabètica / logogràfica / logogràfica i identificació fonètica de sense coneixement de l’alfabet llatí amb contacte amb l'alfabet llatí l’alfabet llatí (Ex. àrabs, russos, grecs, indis, (Ex. xinesos) (Ex. xinesos amb coneixements escrits paquistanesos...) d'anglès) - Coneix el lligam entre la llengua oral i - Coneix el lligam entre la llengua oral i la - Coneix el lligam entre la llengua oral i la la llengua escrita. llengua escrita. llengua escrita. - Coneix la utilitat i la necessitat de la - Coneix la utilitat i la necessitat de la - Coneix la utilitat i la necessitat de la llengua llengua escrita. llengua escrita. escrita. - Coneix l'alfabet llatí com a recurs per - Coneix l’alfabet llatí per escriure altres - No coneix l’alfabet llatí, però coneix la transcriure la pronúncia, però no el llengües. correspondència so-grafia pròpia de les valor sonor de cada grafia del nostre - Coneix la correspondència so-grafia llengües fonètiques. alfabet. pròpia de les llengües fonètiques. - Desconeix l’estructura morfosintàctica del - Desconeix l’estructura morfosintàctica - Segons quina sigui la llengua fonètica català. del català. que coneix li permetrà tenir nocions de - La llengua parlada pot no coincidir amb la l’estructura morfosintàctica del català i que ha après a escriure. fer més o menys transferències de correspondències so-grafia amb el català. - Fer èmfasi en la llengua oral. - Fer èmfasi en la llengua oral. - Fer èmfasi en la llengua oral. - Assegurar la comprensió dels textos - Assegurar la comprensió dels textos - Assegurar la comprensió dels textos escrits escrits compartint la significació. escrits compartint la significació. compartint la significació. - Activar la consciència fonològica: - Fer atenció a la morfosintaxi. - Fer atenció a la morfosintaxi. habilitat de segmentar i ser conscient - Treballar la correspondència so-grafia - Presentar l’alfabet i treballar les de les unitats del llenguatge oral. de les grafies i sons que presenten correspondències grafia-so del català. - Fer atenció a la morfosintaxi. dificultat. - Treballar la grafia (direccionalitat de les - Mostrar el lligam entre la tira fònica i lletres...). la tira gràfica fins arribar a la correspondència so-grafia.
  3. 3. PI Alumnat nouvingut ELIC de l’Hospitalet de Llobregat Grup 6. Escolaritzat / escriptura Grup 7. Escolaritzat / llengua romànica / Grup 8. Escolaritzat / llengua alfabètica/ llengua no romànica/ amb no coneix cap llengua del centre romànica / coneix llengua castellana alfabet llatí (Ex. francès, italià...) (Ex. castellanoparlants) (Ex. rus amb anglès; alemany) - Coneix el lligam entre la llengua oral i - Coneix el lligam entre la llengua oral i - Coneix el lligam entre la llengua oral la llengua escrita. la llengua escrita. i la llengua escrita. - Coneix la utilitat i la necessitat de la - Coneix la utilitat i la necessitat de la - Coneix la utilitat i la necessitat de la llengua escrita. llengua escrita. llengua escrita. - Coneix la correspondència so-grafia - Coneix la correspondència so-grafia - Coneix la correspondència so-grafia pròpia de les llengües fonètiques. pròpia de les llengües fonètiques. pròpia de les llengües fonètiques. - Segons quina sigui la llengua fonètica - Conèixer una llengua romànica li - Conèixer una llengua romànica li que conegui li permetrà tenir nocions facilitarà tenir nocions de l’estructura facilitarà tenir nocions de l’estructura de l’estructura morfosintàctica del morfosintàctica del català ben aviat i morfosintàctica del català ben aviat i català i fer més o menys transferències fer força transferències de fer força transferències de de les correspondències so-grafia amb correspondències so-grafia amb el correspondències so-grafia amb el el català. català. català. - La seva llengua és present a l’entorn. - L’ensenyant coneix la llengua de l’alumne/a, fet que facilita la comunicació. - Fer èmfasi en la llengua oral. - Fer èmfasi en la llengua oral. - Fer èmfasi en la llengua oral. - Assegurar la comprensió de la lectura - Assegurar la comprensió de la lectura - Assegurar la comprensió de la en el moment en què es comença a en el moment en què es comença a lectura en el moment en què es descodificar. descodificar. comença a descodificar. - Fer èmfasi en morfosintaxi en aquells - Fer èmfasi en morfosintaxi en aquells - Fer èmfasi en la morfosintaxi en aspectes en què pugui haver aspectes en què pugui haver aquells aspectes en què pugui haver diferències. diferències. diferències. - Treballar la correspondència so- grafia - Treballar la correspondència so- grafia - Treballar la correspondència so- en els fonemes i lletres diferencials. en els fonemes i lletres diferencials. grafia en els fonemes i lletres diferencials.

Views

Total views

870

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

54

Actions

Downloads

17

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×