SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
UNIVERSITETI
POLITEKNIK I TIRANES
PUNOI:
Armando Selvija
Pranoi:
Dime qe:
Gmax = DV
max – Db
min = ( A + Es ) – ( A + ei ) = Es – ei
Gmin = DV
min – DB
max = = ( A + Ei ) – ( A + es ) = Ei – es
PERMASAT KONSTRUKTIVE
Llogaritja e permases: 𝑨 𝟏=𝑨 𝟐= A = 44 mm.
Nga ciftezimi i detaleve 1 dhe 2 ne figure, dallojme se mbi permasen A ndikon G1.
𝐺1 𝑚𝑖𝑛=100 μm
𝐺1 𝑚𝑎𝑥=195 μm
𝐺1 𝑚𝑎𝑥= 𝐴1 𝑚𝑎𝑥- 𝐴2 𝑚𝑖𝑛 =𝐸𝑠 - 𝑒𝑖 𝐸𝑠 - 𝑒𝑖 = 195 μm (1)
𝐺1 𝑚𝑖𝑛= 𝐴1 𝑚𝑖𝑛- 𝐴2 𝑚𝑎𝑥=𝐸𝑖 - 𝑒𝑠 𝐸𝑖 - 𝑒𝑠 = 100 μm (2)
1)Pranojme sistemin Vrime-Baze ku 𝑬𝒊=0. Duke qene 𝐸𝑖=0,ekuacioni (2) merr trajten:
𝒆 𝒔 = - 100 μm (3).
𝐀 𝟏
(
𝐄 𝐬
𝟎
)
𝐀 𝟐
(−𝟏𝟎𝟎
𝐞 𝐢
)
2)Pranojme t𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑛 𝒕𝑨 𝟏 ≅ t𝑨 𝟐.
𝐸𝑠 - 𝐸𝑖 = 𝑒𝑠 -𝑒𝑖
𝐸𝑠=𝑒𝑠 - 𝑒𝑖
𝐸𝑠= -100 - 𝑒𝑖 (4)
-Duke zevendesuar ekuacionin (4) tek ekuacioni (1) kemi:
-100 - 𝑒𝑖 - 𝑒𝑖 =195
-2𝑒𝑖 =295
𝒆𝒊 = - 147.5 μm
𝐸𝑠= -100 - 𝑒𝑖 =-100-(-147.5)
𝑬 𝒔= 47.5 μm
𝐀 𝟏
( 𝐄𝐬
𝟎 )
𝐀 𝟐
(−𝟏𝟎𝟎
𝐞𝐢 )
𝟒𝟒( 𝟒𝟕.𝟓
𝟎 )
𝟐𝟐( −𝟏𝟎𝟎
−𝟏𝟒𝟕.𝟓)
Duke u bazuar ne sistemin ISO :
Zgjedhim kualitetin IT7 per Vrimen.
𝑨 𝟏 44H7(+𝟐𝟓
𝟎
)
𝑨 𝟐 44c8(−𝟏𝟑𝟎
−𝟏𝟔𝟗
)
A: 𝟒𝟒
𝑯𝟗
𝒄𝟖
Prova:
Gmax = Es = ei = 25 - ( - 169 ) = 194 < 195
Gmin = Ei – es = 0 – ( - 130 ) = 130 > 100
Llogaritja e permases: 𝑩 𝟏=𝑩 𝟐= B = 65 mm.
Nga ciftezimi i detaleve 1 dhe 2 ne figure, dallojme se mbi permasen B ndikon G2.
𝐺2 𝑚𝑖𝑛=40 μm
𝐺2 𝑚𝑎𝑥=140 μm
𝐺2 𝑚𝑎𝑥=𝐸𝑠 - 𝑒𝑖 𝐸𝑠 - 𝑒𝑖 = 140 μm (1)
𝐺2 𝑚𝑖𝑛=𝐸𝑖 - 𝑒𝑠 𝐸𝑖 - 𝑒𝑠 = 40 μm (2)
1)Pranojme sistemin Vrime-Baze ku 𝑬𝒊=0. Duke qene 𝐸𝑖=0,ekuacioni (2) merr trajten:
𝒆 𝒔 = - 40 μm (3).
𝐁 𝟏
(
𝐄 𝐬
𝟎
)
𝐁 𝟐
(−𝟒𝟎
𝐞 𝐢
)
2)Pranojme t𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑛 𝑡𝑩 𝟏 ≅ t𝑩 𝟐.
𝐸𝑠 - 𝐸𝑖 = 𝑒𝑠 -𝑒𝑖
𝐸𝑠=𝑒𝑠 - 𝑒𝑖
𝐸𝑠= -40 - 𝑒𝑖 (4)
-Duke zevendesuar ekuacionin (4) tek ekuacioni (1) kemi:
-40 - 𝑒𝑖 - 𝑒𝑖 =140
-2𝑒𝑖 =180
𝒆𝒊 = - 90 μm
𝐸𝑠= -40 - 𝑒𝑖 =-40-(-90)
𝑬 𝒔= 50 μm
𝐁 𝟏
( 𝐄𝐬
𝟎 )
𝐁 𝟐
(−𝟒𝟎
𝐞𝐢 )
𝟔𝟓( 𝟓𝟎
𝟎 )
𝟔𝟓(−𝟒𝟎
−𝟗𝟎)
Duke u bazuar ne sistemin ISO :
Zgjedhim kualitetin IT8 per Vrimen.
𝑩 𝟏 65H8(+𝟒𝟔
𝟎
)
𝑩 𝟐 65e7(−𝟔𝟎
−𝟗𝟎
)
B: 65
𝑯𝟖
𝒆𝟕
Prova:
Gmax = Es = ei = 46 - ( - 90 ) = 136 < 140
Gmin = Ei – es = 0 – ( - 60 ) = 60 > 40
Llogaritja e permases: 𝑪 𝟏=𝑪 𝟐= C = 34 mm.
Nga ciftezimi i detaleve 1 dhe 2 ne figure, dallojme se mbi permasen C ndikon G3.
𝐺3 𝑚𝑖𝑛=140 μm
𝐺3 𝑚𝑎𝑥=220 μm
𝐺3 𝑚𝑎𝑥= 𝐸𝑠 - 𝑒𝑖 𝐸𝑠 - 𝑒𝑖 = 220 μm (1)
𝐺3 𝑚𝑖𝑛= 𝐸𝑖 - 𝑒𝑠 𝐸𝑖 - 𝑒𝑠 = 140 μm (2)
1)Pranojme sistemin Vrime-Baze ku 𝑬𝒊=0. Duke qene 𝐸𝑖=0,ekuacioni (2) merr trajten:
𝒆 𝒔 = - 140 μm (3).
𝐂 𝟏
(
𝐄 𝐬
𝟎
)
𝐂 𝟐
(−𝟏𝟒𝟎
𝐞 𝐢
)
2)Pranojme t𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑛 𝒕𝑪 𝟏 ≅ t𝑪 𝟐.
𝐸𝑠 - 𝐸𝑖 = 𝑒𝑠 -𝑒𝑖
𝐸𝑠=𝑒𝑠 - 𝑒𝑖
𝐸𝑠= -140 - 𝑒𝑖 (4)
-Duke zevendesuar ekuacionin (4) tek ekuacioni (1) kemi:
-140 - 𝑒𝑖 - 𝑒𝑖 =220
-2𝑒𝑖 =360
𝒆𝒊 = - 180 μm
𝐸𝑠= -140 - 𝑒𝑖 =-140-(-180)
𝑬 𝒔= 40 μm
𝐂 𝟏
( 𝐄𝐬
𝟎 )
𝐂 𝟐
(−𝟏𝟒𝟎
𝐞𝐢 )
𝟑𝟒( 𝟒𝟎
𝟎 )
𝟑𝟒(−𝟏𝟒𝟎
−𝟏𝟖𝟎)
Duke u bazuar ne sistemin ISO :
Zgjedhim kualitetin IT5 per Vrimen.
𝑪 𝟏 34H5(+𝟏𝟏
𝟎
)
𝑪 𝟐 34b8(−𝟏𝟕𝟎
−𝟐𝟎𝟗
)
C: 𝟑𝟒
𝑯𝟓
𝒃𝟖
Prova:
Gmax = Es - ei = 11 - ( - 209 ) = 220 = 220
Gmin = Ei – es = 0 – ( - 170 ) = 170 > 140
Llogaritja e permases: 𝑫 𝟏=𝑫 𝟐= D = 50 mm.
Nga ciftezimi i detaleve 1 dhe 2 ne figure, dallojme se mbi permasen D ndikon G4.
𝐺4 𝑚𝑖𝑛=40 μm
𝐺4 𝑚𝑎𝑥=140 μm
𝐺4 𝑚𝑎𝑥= 𝐸𝑠 - 𝑒𝑖 𝐸𝑠 - 𝑒𝑖 = 140 μm (1)
𝐺4 𝑚𝑖𝑛= 𝐸𝑖 - 𝑒𝑠 𝐸𝑖 - 𝑒𝑠 = 40 μm (2)
1)Pranojme sistemin Vrime-Baze ku 𝑬𝒊=0. Duke qene 𝐸𝑖=0,ekuacioni (2) merr trajten:
𝒆 𝒔 = - 40 μm (3).
𝐃 𝟏
(
𝐄 𝐬
𝟎
)
𝐃 𝟐
(−𝟏𝟒𝟎
𝐞 𝐢
)
2)Pranojme t𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑛 𝒕𝑫 𝟏 ≅ t𝑫 𝟐.
𝐸𝑠 - 𝐸𝑖 = 𝑒𝑠 -𝑒𝑖
𝐸𝑠=𝑒𝑠 - 𝑒𝑖
𝐸𝑠= -40 - 𝑒𝑖 (4)
-Duke zevendesuar ekuacionin (4) tek ekuacioni (1) kemi:
-40 - 𝑒𝑖 - 𝑒𝑖 =140
-2𝑒𝑖 =180
𝒆𝒊 = - 90 μm
𝐸𝑠= -40 - 𝑒𝑖 =-40-(-90)
𝑬 𝒔= 50 μm
𝐃 𝟏
( 𝐄𝐬
𝟎 )
𝐃 𝟐
(−𝟒𝟎
𝐞𝐢 )
𝟑𝟒( 𝟓𝟎
𝟎 )
𝟑𝟒(−𝟒𝟎
−𝟗𝟎)
Duke u bazuar ne sistemin ISO :
Zgjedhim kualitetin IT9 per Vrimen.
𝑫 𝟏 50H9(+𝟓𝟎
𝟎
)
𝑫 𝟐 50e8(−𝟓𝟎
−𝟖𝟗
)
D: 𝟓𝟎
𝑯𝟗
𝒆𝟖
Prova:
G4max = Es - ei = 50 - ( - 89 ) = 139 < 140
G4min = Ei – es = 0 – ( - 50 ) = 50 > 40
PERMASAT OPERACIONALE
Tani futemi tek permasimi fazor ( operacional ). Po bejme analize teknologjike. Marrim detalet
dhe studiojme menyren se si do ta realizojme dhe konstatojme a jane te pershtatshme permasat
per ta realizuar ne menyre sa me ekonomike apo duhet ndryshuar permasimet.
Shohim se kur freza realizon
boshtin baza matese dhe
vendosese dhe ajo konstruktive
nuk puthiten. Pra thyhet
rregulli I katert i punimit
mekanik.
Jemi te detyruar te
zevendesojme nje permase dhe
si pasoje mund ta realizojme
detalin me lehtesi kur bazat
puthiten.
Do te zevendesojme permasen C1 me nje permase R. Kemi te gatshme nje permase H1 qe
paraqitet edhe ne figure.
𝑪 𝟏 34H5(+𝟏𝟏
𝟎
)
Nga zevendesimi i permases C1 me permasen operacionale R dalin ekuacionet:
Cmax = Rmax – Hmin
Cmin = Rmin – Hmax
Rmax = Cmax + Hmax (1)
Rmin = Cmin + Hmax (2)
Dime se ne permasa nominale R = H + C = 20 + 34 = 64
Gjithashtu dime qe shuma e tolerancave te hallkave ku C1 ben pjese eshte:
tC = tH + tR
tR = tC – tH
tR = 11 – 4 (sepse zgjodhem kualitetin IT3 per permasen H ne menyre qe punimi i faqes me te
veshtire te mos jete ekstremisht i veshtire.)
tR = 5 μm
𝑯 20H3(+𝟒
𝟎
)
Rmax = C + 11 μm + H = 34 +20 + 11 μm = 54.011 mm
Rmin = C + H + 4 μm = 43 + 20 + 4 μm =54.004 mm
Tashme zevendesimi i permases C1 me permasen R ben te mundur qe bazat konstruktive
vendoses dhe matese te jene ne te njejten siperfaqe dhe per pasoje ne shmangim probabilitetin e
madh per skarcitet gjate prodhimit te detalit.

More Related Content

What's hot

ENERGJIA E NEVOJSHME PËR NGROHJEN E NDËRTESAVE
ENERGJIA E NEVOJSHME PËR NGROHJEN E NDËRTESAVEENERGJIA E NEVOJSHME PËR NGROHJEN E NDËRTESAVE
ENERGJIA E NEVOJSHME PËR NGROHJEN E NDËRTESAVEAlbania Energy Association
 
01 hyrje mak_hidraulike
01 hyrje mak_hidraulike01 hyrje mak_hidraulike
01 hyrje mak_hidraulikeAltin Dorri
 
Biosinteza e ac.nukleike dhe proteinave
Biosinteza e ac.nukleike dhe proteinaveBiosinteza e ac.nukleike dhe proteinave
Biosinteza e ac.nukleike dhe proteinaveOrgesaIbri
 
Projekt Kursi - Furnizimi me energji elektrike e nje godine banimi
Projekt Kursi - Furnizimi me energji elektrike e nje godine banimiProjekt Kursi - Furnizimi me energji elektrike e nje godine banimi
Projekt Kursi - Furnizimi me energji elektrike e nje godine banimidritan sadikaj
 
Problem transporti matematike
Problem transporti matematikeProblem transporti matematike
Problem transporti matematikeDenis Meça
 
Instalues i ngrohje dhe klimatizim pl-rishikuar-2013
Instalues i ngrohje dhe klimatizim pl-rishikuar-2013Instalues i ngrohje dhe klimatizim pl-rishikuar-2013
Instalues i ngrohje dhe klimatizim pl-rishikuar-2013toliloti
 
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos ppt
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos ppt02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos ppt
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos pptcoupletea
 
Trari Statik - Shembuj te zgjedhur
Trari Statik - Shembuj te zgjedhurTrari Statik - Shembuj te zgjedhur
Trari Statik - Shembuj te zgjedhurmeritonberisha50702
 
Figurat gjeometrike elementare dhe vetite e tyre Hysen Doko
Figurat gjeometrike elementare dhe vetite e tyre Hysen DokoFigurat gjeometrike elementare dhe vetite e tyre Hysen Doko
Figurat gjeometrike elementare dhe vetite e tyre Hysen DokoHysen Doko
 
FINAL-KB - Instalues i Ngrohjes Klimatizimit dhe Ujesjellesit-Korrik '20[4973...
FINAL-KB - Instalues i Ngrohjes Klimatizimit dhe Ujesjellesit-Korrik '20[4973...FINAL-KB - Instalues i Ngrohjes Klimatizimit dhe Ujesjellesit-Korrik '20[4973...
FINAL-KB - Instalues i Ngrohjes Klimatizimit dhe Ujesjellesit-Korrik '20[4973...ismethyseni2
 
17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable
17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable
17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variableMayssa Rjaibia
 
Hidrocentralet
HidrocentraletHidrocentralet
HidrocentraletErgi Nushi
 

What's hot (20)

ENERGJIA E NEVOJSHME PËR NGROHJEN E NDËRTESAVE
ENERGJIA E NEVOJSHME PËR NGROHJEN E NDËRTESAVEENERGJIA E NEVOJSHME PËR NGROHJEN E NDËRTESAVE
ENERGJIA E NEVOJSHME PËR NGROHJEN E NDËRTESAVE
 
TRANSMETIMI I NXEHTËSISË
TRANSMETIMI I NXEHTËSISËTRANSMETIMI I NXEHTËSISË
TRANSMETIMI I NXEHTËSISË
 
NGROHJA E NDËRTESAVE-KAPITULLI 1
NGROHJA E NDËRTESAVE-KAPITULLI 1NGROHJA E NDËRTESAVE-KAPITULLI 1
NGROHJA E NDËRTESAVE-KAPITULLI 1
 
Teorema e talesit
Teorema e talesitTeorema e talesit
Teorema e talesit
 
01 hyrje mak_hidraulike
01 hyrje mak_hidraulike01 hyrje mak_hidraulike
01 hyrje mak_hidraulike
 
Biosinteza e ac.nukleike dhe proteinave
Biosinteza e ac.nukleike dhe proteinaveBiosinteza e ac.nukleike dhe proteinave
Biosinteza e ac.nukleike dhe proteinave
 
Projekt Kursi - Furnizimi me energji elektrike e nje godine banimi
Projekt Kursi - Furnizimi me energji elektrike e nje godine banimiProjekt Kursi - Furnizimi me energji elektrike e nje godine banimi
Projekt Kursi - Furnizimi me energji elektrike e nje godine banimi
 
LIGJI I DYTË I TERMODINAMIKËS
LIGJI I DYTË I TERMODINAMIKËSLIGJI I DYTË I TERMODINAMIKËS
LIGJI I DYTË I TERMODINAMIKËS
 
Problem transporti matematike
Problem transporti matematikeProblem transporti matematike
Problem transporti matematike
 
Instalues i ngrohje dhe klimatizim pl-rishikuar-2013
Instalues i ngrohje dhe klimatizim pl-rishikuar-2013Instalues i ngrohje dhe klimatizim pl-rishikuar-2013
Instalues i ngrohje dhe klimatizim pl-rishikuar-2013
 
Termometrat dhe llojet e tyre
Termometrat dhe llojet e tyreTermometrat dhe llojet e tyre
Termometrat dhe llojet e tyre
 
Limiti i vargut
Limiti i vargutLimiti i vargut
Limiti i vargut
 
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos ppt
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos ppt02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos ppt
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos ppt
 
Klima dhe ndertesa - Koncepte bazë
Klima dhe ndertesa - Koncepte bazëKlima dhe ndertesa - Koncepte bazë
Klima dhe ndertesa - Koncepte bazë
 
bazz
bazzbazz
bazz
 
Trari Statik - Shembuj te zgjedhur
Trari Statik - Shembuj te zgjedhurTrari Statik - Shembuj te zgjedhur
Trari Statik - Shembuj te zgjedhur
 
Figurat gjeometrike elementare dhe vetite e tyre Hysen Doko
Figurat gjeometrike elementare dhe vetite e tyre Hysen DokoFigurat gjeometrike elementare dhe vetite e tyre Hysen Doko
Figurat gjeometrike elementare dhe vetite e tyre Hysen Doko
 
FINAL-KB - Instalues i Ngrohjes Klimatizimit dhe Ujesjellesit-Korrik '20[4973...
FINAL-KB - Instalues i Ngrohjes Klimatizimit dhe Ujesjellesit-Korrik '20[4973...FINAL-KB - Instalues i Ngrohjes Klimatizimit dhe Ujesjellesit-Korrik '20[4973...
FINAL-KB - Instalues i Ngrohjes Klimatizimit dhe Ujesjellesit-Korrik '20[4973...
 
17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable
17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable
17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable
 
Hidrocentralet
HidrocentraletHidrocentralet
Hidrocentralet
 

More from Armando Selvija

More from Armando Selvija (10)

G code
G codeG code
G code
 
Kontrolli me sensore ultrasonike
Kontrolli me sensore ultrasonikeKontrolli me sensore ultrasonike
Kontrolli me sensore ultrasonike
 
Astrofizika
AstrofizikaAstrofizika
Astrofizika
 
Energjia dhe llojet e saj alternative. Energjia berthamore.
Energjia dhe llojet e saj alternative. Energjia berthamore.Energjia dhe llojet e saj alternative. Energjia berthamore.
Energjia dhe llojet e saj alternative. Energjia berthamore.
 
Reklamat, mjetet e komunikimit
Reklamat, mjetet e komunikimitReklamat, mjetet e komunikimit
Reklamat, mjetet e komunikimit
 
Logo
LogoLogo
Logo
 
Plani i biznesit
Plani i biznesitPlani i biznesit
Plani i biznesit
 
Plan biznesi
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
 
Don kishoti
Don kishotiDon kishoti
Don kishoti
 
KIMI
KIMIKIMI
KIMI
 

Teknologji mekanike - Permasimi konstruktive dhe operacional i bashkimit

  • 2. Dime qe: Gmax = DV max – Db min = ( A + Es ) – ( A + ei ) = Es – ei Gmin = DV min – DB max = = ( A + Ei ) – ( A + es ) = Ei – es
  • 3. PERMASAT KONSTRUKTIVE Llogaritja e permases: 𝑨 𝟏=𝑨 𝟐= A = 44 mm. Nga ciftezimi i detaleve 1 dhe 2 ne figure, dallojme se mbi permasen A ndikon G1. 𝐺1 𝑚𝑖𝑛=100 μm 𝐺1 𝑚𝑎𝑥=195 μm 𝐺1 𝑚𝑎𝑥= 𝐴1 𝑚𝑎𝑥- 𝐴2 𝑚𝑖𝑛 =𝐸𝑠 - 𝑒𝑖 𝐸𝑠 - 𝑒𝑖 = 195 μm (1) 𝐺1 𝑚𝑖𝑛= 𝐴1 𝑚𝑖𝑛- 𝐴2 𝑚𝑎𝑥=𝐸𝑖 - 𝑒𝑠 𝐸𝑖 - 𝑒𝑠 = 100 μm (2) 1)Pranojme sistemin Vrime-Baze ku 𝑬𝒊=0. Duke qene 𝐸𝑖=0,ekuacioni (2) merr trajten: 𝒆 𝒔 = - 100 μm (3). 𝐀 𝟏 ( 𝐄 𝐬 𝟎 ) 𝐀 𝟐 (−𝟏𝟎𝟎 𝐞 𝐢 ) 2)Pranojme t𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑛 𝒕𝑨 𝟏 ≅ t𝑨 𝟐. 𝐸𝑠 - 𝐸𝑖 = 𝑒𝑠 -𝑒𝑖 𝐸𝑠=𝑒𝑠 - 𝑒𝑖
  • 4. 𝐸𝑠= -100 - 𝑒𝑖 (4) -Duke zevendesuar ekuacionin (4) tek ekuacioni (1) kemi: -100 - 𝑒𝑖 - 𝑒𝑖 =195 -2𝑒𝑖 =295 𝒆𝒊 = - 147.5 μm 𝐸𝑠= -100 - 𝑒𝑖 =-100-(-147.5) 𝑬 𝒔= 47.5 μm 𝐀 𝟏 ( 𝐄𝐬 𝟎 ) 𝐀 𝟐 (−𝟏𝟎𝟎 𝐞𝐢 ) 𝟒𝟒( 𝟒𝟕.𝟓 𝟎 ) 𝟐𝟐( −𝟏𝟎𝟎 −𝟏𝟒𝟕.𝟓) Duke u bazuar ne sistemin ISO : Zgjedhim kualitetin IT7 per Vrimen. 𝑨 𝟏 44H7(+𝟐𝟓 𝟎 ) 𝑨 𝟐 44c8(−𝟏𝟑𝟎 −𝟏𝟔𝟗 ) A: 𝟒𝟒 𝑯𝟗 𝒄𝟖 Prova: Gmax = Es = ei = 25 - ( - 169 ) = 194 < 195 Gmin = Ei – es = 0 – ( - 130 ) = 130 > 100 Llogaritja e permases: 𝑩 𝟏=𝑩 𝟐= B = 65 mm. Nga ciftezimi i detaleve 1 dhe 2 ne figure, dallojme se mbi permasen B ndikon G2.
  • 5. 𝐺2 𝑚𝑖𝑛=40 μm 𝐺2 𝑚𝑎𝑥=140 μm 𝐺2 𝑚𝑎𝑥=𝐸𝑠 - 𝑒𝑖 𝐸𝑠 - 𝑒𝑖 = 140 μm (1) 𝐺2 𝑚𝑖𝑛=𝐸𝑖 - 𝑒𝑠 𝐸𝑖 - 𝑒𝑠 = 40 μm (2) 1)Pranojme sistemin Vrime-Baze ku 𝑬𝒊=0. Duke qene 𝐸𝑖=0,ekuacioni (2) merr trajten: 𝒆 𝒔 = - 40 μm (3). 𝐁 𝟏 ( 𝐄 𝐬 𝟎 ) 𝐁 𝟐 (−𝟒𝟎 𝐞 𝐢 ) 2)Pranojme t𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑛 𝑡𝑩 𝟏 ≅ t𝑩 𝟐. 𝐸𝑠 - 𝐸𝑖 = 𝑒𝑠 -𝑒𝑖 𝐸𝑠=𝑒𝑠 - 𝑒𝑖 𝐸𝑠= -40 - 𝑒𝑖 (4) -Duke zevendesuar ekuacionin (4) tek ekuacioni (1) kemi: -40 - 𝑒𝑖 - 𝑒𝑖 =140 -2𝑒𝑖 =180 𝒆𝒊 = - 90 μm 𝐸𝑠= -40 - 𝑒𝑖 =-40-(-90) 𝑬 𝒔= 50 μm 𝐁 𝟏 ( 𝐄𝐬 𝟎 ) 𝐁 𝟐 (−𝟒𝟎 𝐞𝐢 ) 𝟔𝟓( 𝟓𝟎 𝟎 ) 𝟔𝟓(−𝟒𝟎 −𝟗𝟎)
  • 6. Duke u bazuar ne sistemin ISO : Zgjedhim kualitetin IT8 per Vrimen. 𝑩 𝟏 65H8(+𝟒𝟔 𝟎 ) 𝑩 𝟐 65e7(−𝟔𝟎 −𝟗𝟎 ) B: 65 𝑯𝟖 𝒆𝟕 Prova: Gmax = Es = ei = 46 - ( - 90 ) = 136 < 140 Gmin = Ei – es = 0 – ( - 60 ) = 60 > 40 Llogaritja e permases: 𝑪 𝟏=𝑪 𝟐= C = 34 mm. Nga ciftezimi i detaleve 1 dhe 2 ne figure, dallojme se mbi permasen C ndikon G3. 𝐺3 𝑚𝑖𝑛=140 μm 𝐺3 𝑚𝑎𝑥=220 μm 𝐺3 𝑚𝑎𝑥= 𝐸𝑠 - 𝑒𝑖 𝐸𝑠 - 𝑒𝑖 = 220 μm (1) 𝐺3 𝑚𝑖𝑛= 𝐸𝑖 - 𝑒𝑠 𝐸𝑖 - 𝑒𝑠 = 140 μm (2) 1)Pranojme sistemin Vrime-Baze ku 𝑬𝒊=0. Duke qene 𝐸𝑖=0,ekuacioni (2) merr trajten: 𝒆 𝒔 = - 140 μm (3). 𝐂 𝟏 ( 𝐄 𝐬 𝟎 ) 𝐂 𝟐 (−𝟏𝟒𝟎 𝐞 𝐢 ) 2)Pranojme t𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑛 𝒕𝑪 𝟏 ≅ t𝑪 𝟐. 𝐸𝑠 - 𝐸𝑖 = 𝑒𝑠 -𝑒𝑖
  • 7. 𝐸𝑠=𝑒𝑠 - 𝑒𝑖 𝐸𝑠= -140 - 𝑒𝑖 (4) -Duke zevendesuar ekuacionin (4) tek ekuacioni (1) kemi: -140 - 𝑒𝑖 - 𝑒𝑖 =220 -2𝑒𝑖 =360 𝒆𝒊 = - 180 μm 𝐸𝑠= -140 - 𝑒𝑖 =-140-(-180) 𝑬 𝒔= 40 μm 𝐂 𝟏 ( 𝐄𝐬 𝟎 ) 𝐂 𝟐 (−𝟏𝟒𝟎 𝐞𝐢 ) 𝟑𝟒( 𝟒𝟎 𝟎 ) 𝟑𝟒(−𝟏𝟒𝟎 −𝟏𝟖𝟎) Duke u bazuar ne sistemin ISO : Zgjedhim kualitetin IT5 per Vrimen. 𝑪 𝟏 34H5(+𝟏𝟏 𝟎 ) 𝑪 𝟐 34b8(−𝟏𝟕𝟎 −𝟐𝟎𝟗 ) C: 𝟑𝟒 𝑯𝟓 𝒃𝟖 Prova: Gmax = Es - ei = 11 - ( - 209 ) = 220 = 220 Gmin = Ei – es = 0 – ( - 170 ) = 170 > 140 Llogaritja e permases: 𝑫 𝟏=𝑫 𝟐= D = 50 mm. Nga ciftezimi i detaleve 1 dhe 2 ne figure, dallojme se mbi permasen D ndikon G4.
  • 8. 𝐺4 𝑚𝑖𝑛=40 μm 𝐺4 𝑚𝑎𝑥=140 μm 𝐺4 𝑚𝑎𝑥= 𝐸𝑠 - 𝑒𝑖 𝐸𝑠 - 𝑒𝑖 = 140 μm (1) 𝐺4 𝑚𝑖𝑛= 𝐸𝑖 - 𝑒𝑠 𝐸𝑖 - 𝑒𝑠 = 40 μm (2) 1)Pranojme sistemin Vrime-Baze ku 𝑬𝒊=0. Duke qene 𝐸𝑖=0,ekuacioni (2) merr trajten: 𝒆 𝒔 = - 40 μm (3). 𝐃 𝟏 ( 𝐄 𝐬 𝟎 ) 𝐃 𝟐 (−𝟏𝟒𝟎 𝐞 𝐢 ) 2)Pranojme t𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑛 𝒕𝑫 𝟏 ≅ t𝑫 𝟐. 𝐸𝑠 - 𝐸𝑖 = 𝑒𝑠 -𝑒𝑖 𝐸𝑠=𝑒𝑠 - 𝑒𝑖 𝐸𝑠= -40 - 𝑒𝑖 (4) -Duke zevendesuar ekuacionin (4) tek ekuacioni (1) kemi: -40 - 𝑒𝑖 - 𝑒𝑖 =140 -2𝑒𝑖 =180 𝒆𝒊 = - 90 μm 𝐸𝑠= -40 - 𝑒𝑖 =-40-(-90) 𝑬 𝒔= 50 μm 𝐃 𝟏 ( 𝐄𝐬 𝟎 ) 𝐃 𝟐 (−𝟒𝟎 𝐞𝐢 ) 𝟑𝟒( 𝟓𝟎 𝟎 ) 𝟑𝟒(−𝟒𝟎 −𝟗𝟎)
  • 9. Duke u bazuar ne sistemin ISO : Zgjedhim kualitetin IT9 per Vrimen. 𝑫 𝟏 50H9(+𝟓𝟎 𝟎 ) 𝑫 𝟐 50e8(−𝟓𝟎 −𝟖𝟗 ) D: 𝟓𝟎 𝑯𝟗 𝒆𝟖 Prova: G4max = Es - ei = 50 - ( - 89 ) = 139 < 140 G4min = Ei – es = 0 – ( - 50 ) = 50 > 40 PERMASAT OPERACIONALE Tani futemi tek permasimi fazor ( operacional ). Po bejme analize teknologjike. Marrim detalet dhe studiojme menyren se si do ta realizojme dhe konstatojme a jane te pershtatshme permasat per ta realizuar ne menyre sa me ekonomike apo duhet ndryshuar permasimet. Shohim se kur freza realizon boshtin baza matese dhe vendosese dhe ajo konstruktive nuk puthiten. Pra thyhet rregulli I katert i punimit mekanik. Jemi te detyruar te zevendesojme nje permase dhe si pasoje mund ta realizojme detalin me lehtesi kur bazat puthiten. Do te zevendesojme permasen C1 me nje permase R. Kemi te gatshme nje permase H1 qe paraqitet edhe ne figure. 𝑪 𝟏 34H5(+𝟏𝟏 𝟎 )
  • 10. Nga zevendesimi i permases C1 me permasen operacionale R dalin ekuacionet: Cmax = Rmax – Hmin Cmin = Rmin – Hmax Rmax = Cmax + Hmax (1) Rmin = Cmin + Hmax (2) Dime se ne permasa nominale R = H + C = 20 + 34 = 64 Gjithashtu dime qe shuma e tolerancave te hallkave ku C1 ben pjese eshte: tC = tH + tR tR = tC – tH tR = 11 – 4 (sepse zgjodhem kualitetin IT3 per permasen H ne menyre qe punimi i faqes me te veshtire te mos jete ekstremisht i veshtire.) tR = 5 μm 𝑯 20H3(+𝟒 𝟎 ) Rmax = C + 11 μm + H = 34 +20 + 11 μm = 54.011 mm Rmin = C + H + 4 μm = 43 + 20 + 4 μm =54.004 mm Tashme zevendesimi i permases C1 me permasen R ben te mundur qe bazat konstruktive vendoses dhe matese te jene ne te njejten siperfaqe dhe per pasoje ne shmangim probabilitetin e madh per skarcitet gjate prodhimit te detalit.