SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Faqja| 0
Shkolla teknologjike "Hamdi Bushati"
Reklamimi
Mjetet e komunikimit
Punoi: Armando Selvija
Pranoi: Maj,2017
Faqja| 1
• Komunikimi
Kmunikimi (lat. cum = me, munire = lidh, ndërtoj) është ecuria që lejon gjallesat të
shkëmbejnë informacion nëpërmjet disa mënyrave dhe niveleve. Komunikimi kërkon që të gjitha palët të
kuptojnë një gjuhë të përbashkët që mund të shkëmbehet. Komunikimi paraqet procesin e kalimit të
informatave nga burimi përmes rrugëve të mesme deri te pranuesi, si dhe kalimin e reagimit të pranuesit
përmes rrugëve të mesme deri te burimi. Komunikimi si i tillë në procesin e vet përfshin dy ose më shumë
persona. Në ditët e sotme fjala komunikim shpesh përdoret edhe si sinonin i termit lajmërim (psh.
komunikoi - lajmëroi, komunikatë -lajmërim).
Sipas ligjit me komunikim nënkuptohet çdo shkëmbim ose bartje informacioni ndërmjet numrave të caktuar
të palëve me anë të mjeteve të shërbimeve publike elektronike në dispozicion. Kjo nuk përfshin ndonjë
informatë të bartur si pjesë e një shërbimi transmetues për publikun nëpërmjet rrjetit të komunikimit
elektronik, përveç nëse informacioni ka të bëjë me palën, si klient, abonent, regjistrues të identifikueshëm
ose shfrytëzuesin (përdoruesin) që merr informacionin.
• Elementet bazë të komunikimit janë pesë:
1. dhenesi -
2. referati -
3. marresi -
4. kodi
5. mesazhi
• Komunikimi joverbal
Mbështetet në lëvizje dhe raporte hapësinore. Ai quhet ndryshe edhe komunikimi prelinguistik.
Shprehjet e fytyrës. Disa shkencëtarë besojnë se shumë shprehje të fytyrës si buzëqeshja, të qeshurit dhe të
qarët janë universale dhe të pranishëm në të gjitha kulturat dhe se kanë një bazë gjenetike. Për shembull
përshëndetja e një personi të njouhur, nga ana jonë, me shumë mundësi mund të realizohet me ngritjen e
vetullave. Eibl-Eibesfeltdt më 1972 zbuloi se ngritja e vetullave përpjetë ekziston si e tillë në shumë lloje
kulturash. Fëmijët që kanë lindur të verbër kanë të njëtat shprehje fytyre që kanë edhe fëmijët që shikojnë.
Gjithashtu edhe pozicioni, qëndrimi i trupit apo e ashtuquajtura Gjuhë e trupit, zë vend në procesin e
komunikimit pa fjalë. Specialistët e përkufizojnë si sjellje joverbale e cila mund të shprehë emocionalitet.
Nervoziteti mund të shprehet nga kafshimi i thonjve të gishtave ose rrotullimi i gishtave të mëdhenj rreth
njëri tjetrit. Shikimi në sy, drejtimi drejt personit,të ulur përballë kanë domethënien e vet.Ato tregojnë për
interesimin që ka personi për personin tjetër.Kjo formë komunikimi shpeshherë përdoret edhe në
diplomaci,në këshillime,kur dëshirohet t'i tregohet klientit për kujdesin ndaj tij.
• Komunikimi verbal
Karakteristike e njeriut i cili bazohet në aftësinë për të prodhuar fonema dhe në aftësinë për të ndërtuar
bashkësi zërash të afta për mbartjen e një domethënieje.Në procesin e komunikimit përmes gjuhës së
folur,është jashtëzakonisht i rëndësishëm procesi i të dëgjuarit.Të dëgjuarit ka të bëjë me përqëndrimin e
vëmendjes ndaj mesazheve,informacioneve që përcillen,përkatësisht dergohën nga dikush tjetër.Është mjaftë
e rëndësishme edhe marrja e shënimeve të shkurtra derisa dikush përcjell mesazhet deri te dëgjuesi - marrësi
i mesazheve.
• Masmedia, mjete të komunikimit masiv drejtuar turmave (mass), ndryshe "aparatë" që organizojnë
proceset e prodhimit dhe të shpërndarjes së njoftimit (informacionit) dhe atë të imagjinatës. Janë mjete
të komunikimit në përmasa të mëdha nganjëherë cituar edhe me termin anglisht, mass media ose
thjeshtë media. Janë mjetet nëpërmjet të cilëve bëhet e mundur shpërndarja e dijes drejt një pluraliteti
marrësish ose shfrytëzuesish (populli = massa) informacioni pa dallim.
Faqja| 2
Sprehja rrjedh nga bashkimi i termit Anglez mass me fjalën latine medium, shumës media. Qoftë "medium"
si dhe "media" asimilohen më se miri edhe ne gjuhën shqipe. Medium u zgjodh për shkak se gjuha angleze
nuk zotërron një term me kuptim te dyfishtë të fjales "mjet" (si vegël) diçka (në këtë rast) ndërmjet autorit të
mesazhit dhe marrësit.
• Mjetet e komunikimit masiv janë:
 Shtypi
 Botimi
 Kinema
 Radio
 Televizioni
 Publiciteti
 Internet
Në qoftëse përcaktojmë me fjalën "media" mjetet nëpërmjet të cilëve ndodhin proçeset
e ndërmjetësimeve simbolike në nje komunitet të caktur shfrytëzuesish (të mediave), atëherë mund të
pohojmë që mjeti (apo vegla) në pronësi të njeriut ka qenë, në kohërat e lashtësisë, trrupi i tijë i aftë për tu
shprehur nëpërmjet gjesteve dhe tingujve. Kurse guri me të cilin njeriu i lashtë vizatonte mbi murë ka qenë
"medium" i parë i jashtëm (sepse i brendshëm eshtë trupi ynë). Në vijim, zakonet e trashëguara gojarisht
nga babai birit zuri fill një mekanizëm evolutiv që përcaktoi si media kryesore trre mjetet e njoftimit: teksti i
shkruar, shëmbëlltyrat, tingujt.
•Historiku
Për disa, masmediat e para (siç i kuptojmë sot) janë librat që egzistojnë prej shumë kohësh. Megjithatë
shpërhapja e masmediave si fenomen egzaltues i përket shekullit të njëzetë. Në këtë periudhë u përhap
mendimi që njoftimi duhej të vinte në të njëjtën kohë kur ai ndodh. Dmth. për të marë njoftimin brenda një
brezi kohe shumë të shkurtër, gati sa të mos njehsohej koha e vërshimit të mesazhit, drejt receptimit të tijë.
Pionjerë si: vëllezërit lumierë, fotografi Muybridge, të cilët dhanë hofin e parë të mediumit të kinemasë, apo
italianët Nikola Tesla, Guglielmo Marconi, kanadesi Reginald Fessenden që me kërkimet e tyre mbi valët
elektromagnetike sollën lindjen e kodit mors dhe si përfundim radion e parë më 23 dhjetor 1900 dhe që më
pas do ta ndjekë shpikja e televizorit i cili do të jetë një nga mediumet më domethënes dhe influencues në
shoqëri. Në rrjellën e shekullit të njëzetë zhvillimi dhe përhapja e gjerë e masmediave ndodhi falë progresit
shkencor dhe teknollogjik. Në fakt mediat, mirëqë janë mjete për qarkullimin e njoftimit, janë edhe objekte
teknollogjike me të cilët shfrytëzuesi mund të ndërveprojë. Për disa media siç është televizioni ndërveprimi
nuk është i mundur. Në këtë lloj komunikimi shfrytëzuesi gjendet pasiv sepse nuk ka mundësinë të
ndërveprojë me komunikuesin ngaqë njoftimi është njëdrejtimësh. Masmediat historikisht kanë qenë edhe
janë pre e çensurës dhe shfrytëzimit, për propagandë dhe manipulim të opinionit të masave, nga regjime dhe
diktatura. Shkëmbimi i lirë dhe pa asnjë pengesë i informacionit është një nga të drejtat themelore: e drejta
për të qenë "i njoftuar" dhe e drejta "për të njoftuar". Mediat dhe demokraciaa debatimet e shumta, kohët e
fundit, është përhapur idea që në një shoqëri demokratike duhet të jenë të pranishme mjete të pavarura të
njoftimit. Me qëllim që të informojnë qytetarët mbi argumente të cilat i përkasin qeverive apo ente
ndërmarrjesh dhe institucionale. Kjo bëhet sepse qytetarët edhe pse kanë të drejtën e votës nuk do të ishin,
ndryshe, të aftë ta ushtronin me një zgjedhje të ditur ku në të cilën duhet të pasqyrohen interesat dhe
Faqja| 3
opinionet e tyre të vërteta. Simbas kësaj optike, në caqet e principeve themeluese të demokracive liberale,
ose ndarja e fuqive, përtej egzekutivit, juridikut apo legjislativit, roli i medjave dhe i burimeve të njoftimit
për qytetarët do të konsiderohej si fuqija e katërt duke e bërë autonome nga të tjerat. Kjo është e pamundur
përderisa në një sistem demokratik medjat përbëjnë një nga fuqitë më influencuse në politikë dhe në
ekonomi.Interneti dhe mjetet e komunikimit masiv Komunikimi është ndërveprimi i qënieve njerëzore
përmes simboleve dhe gjuhës. Ai nuk është veçori ekskluzive e botës njerëzore, por haset edhe të gjallesat e
tjera. Kafshët komunikojnë me njera-tjetrën në mënyra të ndryshme dhe njësoj si njeriu përdorin simbole.
Komunikimi është një nga proceset më të rëndësishme jetësore të njeriut,një individ komunikon në familje,
në punë, në shkollë, madje komunikon edhe me veten. Edhe situatat më të skajshme të vetmisë karakterizon
nga komunikimi. Mjetet e komunikimit kane ndryshur shumë që nga periudha e shpikjes së shtypshkronjës
nga “Gutenbergu” e gjer ne ditet tona. Një ndër mediat e reja që ka revolucionarizuar shume kohet e fundit
komunikimin është dhe Interneti. Me futjen e informacionit te dixhitalizuar paisjet dixhitale u kthyen ne
“tranpolina” te verteta te perhapjes se informacionit, dijes dhe te kultures ne kete bote qe gjithmone e me
shume po shkon drejt nje Globalizimi. Që në periullën e përdorimit të kësaj teknologjie nga ushtria
amerikane dhe universitetet më pas, interneti ka bërë që komunikimi të marrë njëhapsire tjeter,hapsire e cila
ka ndryshuar menyren e perhapjes se kultures. Imagjinoni nje bote ku ju mund te gjeni cdo kordinate rruge
ne Shtetet e Bashkuara,te merrni informacion reth semundjes se Aids-sit,te zbuloni historine e CNN-it apo te
lexoni gazeten tuaj ne cdo kohe. Të gjitha këto shërbime mundësohen nga një media e cila tashmë është bërë
pjese e pandshem e jetes sone. Në ditët tona informatika luan një rol themelor në shoqerine
bashkohore,suksesi i saj duket se ështëe mundesia e komunikimit që është krijuar ndermjet kompjuterave
duke i bashkuar në një rrjet të vetem, si dhe aftesia që ka rrjeti për të depozituar dhe perpunuar pa fund
informacion te dixhitalizuar.Në këtë mënyrë është krijuar një rrjet global i fuqishëm i cili cdo sekond
vizitohet nga njerez nga e gjithe bota. Nga mesi i vitit 1999 tërësia e pëerdoruesve të internetit e kishte
kaluar numrin 150 milion ne tërë boten,duke i dhëene internetit trajten globale.Në te ardhmen specilistet e
komunikimit mendojnë se keto shifra do te ndryshojnë shumë duke u tejkaluar pasi interneti është shëndruar
në një mjet komunikimi masiv,i cili ka të bëjë me njerëz të thjeshtë që e perdorin atë nga shtepia apo nga
intrernet kafete,me sipermarjet e ndryshme të cilat suksesin e komunikimit ja detyrojnë internetit apo edhe
shoqatat e ndryshme,universitetetet. Jemi në shekullin XXl , ku liria e shtypit është sublime dhe ku shtypi
dhe media ka marrë tashmë njëe formë me dimensione shume te ndryshme dhe elastike.Shtypi nuk jane me
vetem gazetat dhe revistat Jetojmë në një kohë,në të cilën elementet virtual kanë filluar të na zënë një pjesë
të konsiderueshme të komunikimit tonë me boten,ndaj çdo bllokim drejt ketyre mjeteve të komunikimit
është vërtet e pamundur. Publikimi i pa papenguar ndaj informacionit është esencial për lirinë, barazinë,
mirëkuptimin dhe paqen globale.Interneti global u mundëson individëve dhe komuniteteve anembanë botës,
qofshin ato edhe në fshatrat më të vegjël dhe më të largët apo qytetet më të mëdha, për të pasur akses të
barabartë të informacionit për zhvillimin, edukimin, stimulimin, pasurimin kulturor, veprimtarinë
ekonomike të individit dhe pjesëmarrjen e informuar në demokraci. Të gjithë mund t’i paraqesin interesat e
tyre, njohuritë dhe kulturën para tërë botës. Si të gjithë fenomenet e mëdha,interneti është e veshtire te
perkufizohet me pak fjale.Perpara se te nisim kete “notim” në rrjet është e nevojshme të qartesojm mendimet
reth realitetit të ketij revolucioni të shkelqyer kulturor.Interneti në fakt është në të njëjtën kohë shumë më
pak dhe shumë më shumë sesa ajo që shfaqet nëpërmjet mass Medias.Në ndryshim me ato që tregojnë
filmat,interneti nuk ka aspak të bëjë me figura gjeometrike dhe me “kompjutera që flasin “ apo me kontrollin
e cfardolloj paisje elektronike në bote.Edhe në rast se po e pyesni veten, nuk është e vërtetë as ajo historia e
cila tregon që duke perdorur internetin mund të bësh dashuri me Sharon Stone, Tom Cruise ose me ndonje
personazh tjeter te njohur bindja personale qe duhet të merni është që “Nuk ështe e vërtete”.Në të njëjtën
kohë të gjithë ato skenare të konfiguruara në rrjet si në një strofkull kriminelesh,perversesh dhe teroristësh
kanë në të vërtetë pak të bëjnë me atë që mund të takosh realisht duke hulumtuar në word wide web.Një nga
Faqja| 4
motivet kryesore përse interneti ka korur shume sukses, sipas një sondashi,ka treguar se pornografike është
si një magnet për vizitorët,gje qe e ka shëndruar internetin në një mjet të keqperdorur sesa të perdorur
Interneti arrin deri në popullatën e shpërndarë dhe të izoluar dhe shpeh ndihmon jo vetem ne komunkim, por
edhe shërben për të mbajtur identitetin e komunitetit në distanca të mëdha. Këto veprimtari sigurojnë bazën
për bashkëpunime dhe shkëmbime ndërkombëtare midis bashkësive dhe lokaliteteve, që kanë shumë
karakteristika dhe probleme të ngjashme për të zgjidhur. Interneti hap rrugë për komunikim virtual midis
bashkësive, që janë shumë larg nga njëra-tjetra gjeografikisht.Nxenesve interneti u jep mundesine e të
mësuarit online kudo që të jene fizikisht në një moment të dhënë.Sipas nje propozimi te Këshillit të Evropës
shkollat dhe qendrat e kualifikimit duhet të kthehen në qendra lokale mësimi të shumëqëllimshme, të lidhura
të gjitha me internet dhe të hapura për njerëzit e të gjitha moshave.Risia “Internet”synon të ulë nivelet e
analfabetizimit dixhital dhe të pajisë shkollat, mësuesit e nxënësit me materialet e nevojshme, aftësitë
profesionale dhe mbështetjen teknike përkatëse.Kjo Teknologji e Informacionit dhe Komunikacionit pritet te
rise shkallen e integrimit te pakicave etnike(minoriteteve) apo grupimve te ndryshme kulturore Ne kete bote
Globale qe synon nje “lufte”kundra identitetit pasi tashme me teknikat e reja te informcionit te
dixhitalizur,”Mbrojta” e kultures,normave,apo vlerave behet e veshtire pasi “Cikloni Globalizim” ka
perfshire gjithca.
• Problematikat e masmediave
Në rrjedhën e viteve janë prodhuar një mori studimesh përsa i përket kërkimeve të efekteve që shkaktojnë
medjat. Akoma sot ekspertët ndahen, sipas një definicioni të Umberto Eco , midis "apokaliptikëve" (për të
cilët medjat kanë një aftësi thelbesore që është shkatërruese në krahasim me socializimin e zakonshëm) dhe
"të integruarit" (të anuar më shumë në të konsiderojnë përfundimet pozitive dhe të kontrrollueshme të
socializimit ndërmjet medjave).
Duhet, megjithatë, të kujtojmë që medjat për nga struktura e tyre modifikojnë thellësisht perceptimin e
realitetit dhe të kulturës, sipas principit të Marshall Mcluhan ku "medium is the mesage" (mjeti është
mesazhi). Sëfundi, meqë një aspekt shumë i rëndësishëm i komunikimit masiv është prodhimi në seri të
mesazheve si "mall" (që shitet), i jepet një rëndësi e madhe studimit të strategjive nga të cilat prodhohen dhe
shpërndahen keto "mallra" veçanërisht kur qëllimi i këtyre mesazheve (të kodifikuara që mbartin qëllimime
të fshehta nga të cilat është e vështirë të shpëtosh) është të influencojnë idetë dhe sjelljet e marrësve që ti
bindin për qëllimet e tyre. Mund të marim si shëmbull atë që ndoll në komunikimin politik dhe të
publicitetit.
• LLOJET E TYRE
llojet e mediave ?
• Reklamim (Radio-Televizion) do thotë çfarëdo shpallje publike e transmetuar me pagesë apo shpërblim të
ngjashëm, për qëllime të vetë-promovimit; që është i destinuar për promovimin e shitjes, blerjes apo
qiradhënies së një prodhimi apo shërbimi; për ta shtyrë përpara ndonjë ide apo çështje: ose për të shkaktuar
disa efekte tjera të dëshiruara nga reklamuesi apo nga vet transmetuesi.
• Reklamimi Online, i quajtur gjithashtu Internet advertising, perdor Internet per te shperndaremesazhe
promocionale, mesazhet e marketingut konsumatoreve .Ai perfshin marketing me ane te postes elektronike ,
kerkim ne engine marketing,media sociale, disa tipe te display advertising (qe perfshijne web
banner advertising), dhe reklamim me ane te mobile.Ashtu si mediat e tjera te reklamimit.Reklamimi online
perfshin te dyja ,publikuesin i cili integron reklamat ne nje permbajtje online dhe një reklamues, i cili ofron
qe reklama të shfaqet në përmbajtjen e botuesit. Pjesëmarrësit e tjere të mundshem përfshijnë agjensitë e
Faqja| 5
reklamave që të ndihmojë të gjenerojë dhe të vendosë kopje ad, një ad server të cilët teknologjikisht dorëzon
ad dhe gjurmët e statistikat, reklamat dhe bashkëpunëtorët të cilët bëjnë punë të pavarur promovuese për
reklamues.
• Email . Shembulli i parë i publikuar gjerësisht reklamat online është kryer nëpërmjet postës elektronike.
Më 3 maj 1978, nje marketer nga dhjetor ( Digital Equipment Corporation) , Gary Thuerk , dërguai një
email tek shumica e përdoruesve amerikane të Arpanet e West Coast , reklamat ne një shtëpi të hapur për një
model të ri të një kompjuteri dhjetor.Megjithë politikat mbizotëruese në përdorim të pranueshme ,
marketingu i postës elektronike u zgjerua me shpejtësi dhe përfundimisht u bë i njohur si " spam. " Me pare i
njohur në shkallë të gjerë mesazhi spam jo- komerciale është dërguar më 18 janar, 1994 nga një
administrator sistemi universitar Andrews , duke ndër- postuar një mesazh fetar për të gjitha grupet e
lajmeve Usenet .Katër muaj më vonë , Laurence Canter dhe Martha Siegel , partnerë në një firmë ligjore,
promovojne gjerësisht shërbimet e tyre ligjore në një Usenet postim i titulluar " Lotaria Green Card ,dhe
Canter dhe Green Siegel së karte Usenet spam- ngritur profilin e reklamave online , stimuluar interesin e
përhapur në reklamat me anë të dy Usenet dhe email tradicionale . Kohët e fundit , spam ka evoluar në një
operacion më industrial , ku spammers përdorin ushtritë e kompjuterëve të infektuar nga virusi ( botnets )
për të dërguar spam distanca.
Afisho Ads . Reklama Online banner filloi në fillim të viteve 1990 si pronarë page kërkuar streams të
ardhurave shtesë për të mbështetur përmbajtjen e tyre . Komerciale Prodigy shërbim online shfaqi parulla në
pjesën e poshtme të ekranit për të promovuar produktet Sears .ad klikueshme web është shitur nga Navigator
rrjet global në vitin 1993 për një firmë ligjore Silicon Valley . Në vitin 1994 , reklama baner web bë rrjedhë
kur HotWired ,komponenti online i Wired Magazine , shiten banner ads të AT & T dhe kompanitë e tjera .
• Tendencat e fundit. Kohët e fundit, kompanitë kanë kërkuar që të bashkojë mesazhet e tyre reklamuese në
përmbajtjen editoriale apo shërbime të vlefshme. Shembujt përfshijnë Red Bull 's Red Bull Media House
streaming Felix Baumgartner' s hidhen nga hapësira në internet, Coca-Cola 's revista online, dhe Nike 's
aplikacione falas për ndjekjen e performancës.
Reklamimi Online eshte nje biznes i madh qe eshte duke u rritur shume shpejte. Ne vitin 2011, të ardhurat e
reklamave të internetit në Shtetet e Bashkuara tejkaluan ato të televizionit kabllor dhe gati tejkaluan dhe ato
të televizionit te transmetimit.
• Historia
Në ditët e para të internetit, reklamimi online nuk ishte i lejuar. Për shembull, dy nga parardhësit e rrjeteve
në internet, ARPANET dhe NSFNet, kishte "politika të pranueshme përdorimit" të ndaluara "që përdorin për
aktivitete komerciale nga për-fitimprurëse institucionet" rrjeti.

More Related Content

What's hot

Ndikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentet
Ndikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentetNdikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentet
Ndikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentetRabijeHamzaj
 
Punim seminarik sistemi udheheqes ne be
Punim seminarik sistemi udheheqes ne bePunim seminarik sistemi udheheqes ne be
Punim seminarik sistemi udheheqes ne beJasir Z
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaMenaxherat
 
Treguesit Makroekonomik - Leona Daka.pptx
Treguesit Makroekonomik - Leona Daka.pptxTreguesit Makroekonomik - Leona Daka.pptx
Treguesit Makroekonomik - Leona Daka.pptxSabirRramanaj
 
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Komunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperiKomunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperiElton Gjoka
 
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiElasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiMenaxherat
 
Ese: "E vërteta shpesh nuk na pëlqen, por eshte ajo qe vlen!'
Ese: "E vërteta shpesh nuk na pëlqen, por eshte ajo qe vlen!' Ese: "E vërteta shpesh nuk na pëlqen, por eshte ajo qe vlen!'
Ese: "E vërteta shpesh nuk na pëlqen, por eshte ajo qe vlen!' Xhuliana Haxhiu
 
Semundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshmeSemundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshmeAn An
 
Arti i te folurit publik
Arti i te folurit publikArti i te folurit publik
Arti i te folurit publikMenaxherat
 
Paraja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e sajParaja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e sajbehar199004
 
Kufiri i mundësive të prodhimit
Kufiri i mundësive të prodhimitKufiri i mundësive të prodhimit
Kufiri i mundësive të prodhimitMenaxherat
 
Energjia dhe burimet e riperteritshme dhe burimet e pariperteritshme FIZIKA 9
Energjia dhe burimet e riperteritshme dhe burimet e pariperteritshme FIZIKA 9Energjia dhe burimet e riperteritshme dhe burimet e pariperteritshme FIZIKA 9
Energjia dhe burimet e riperteritshme dhe burimet e pariperteritshme FIZIKA 9arbanhlalni
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjefatonbajrami1
 
Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)FialdoMema
 

What's hot (20)

Mikroekonomi 2
Mikroekonomi 2Mikroekonomi 2
Mikroekonomi 2
 
Ndikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentet
Ndikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentetNdikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentet
Ndikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentet
 
Plan biznesi
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
 
Globalizmi
GlobalizmiGlobalizmi
Globalizmi
 
Punim seminarik sistemi udheheqes ne be
Punim seminarik sistemi udheheqes ne bePunim seminarik sistemi udheheqes ne be
Punim seminarik sistemi udheheqes ne be
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
 
Treguesit Makroekonomik - Leona Daka.pptx
Treguesit Makroekonomik - Leona Daka.pptxTreguesit Makroekonomik - Leona Daka.pptx
Treguesit Makroekonomik - Leona Daka.pptx
 
Bilanci
BilanciBilanci
Bilanci
 
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
 
Komunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperiKomunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperi
 
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiElasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
 
Ese: "E vërteta shpesh nuk na pëlqen, por eshte ajo qe vlen!'
Ese: "E vërteta shpesh nuk na pëlqen, por eshte ajo qe vlen!' Ese: "E vërteta shpesh nuk na pëlqen, por eshte ajo qe vlen!'
Ese: "E vërteta shpesh nuk na pëlqen, por eshte ajo qe vlen!'
 
Semundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshmeSemundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshme
 
Arti i te folurit publik
Arti i te folurit publikArti i te folurit publik
Arti i te folurit publik
 
Projekt ekonomi
Projekt ekonomiProjekt ekonomi
Projekt ekonomi
 
Paraja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e sajParaja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e saj
 
Kufiri i mundësive të prodhimit
Kufiri i mundësive të prodhimitKufiri i mundësive të prodhimit
Kufiri i mundësive të prodhimit
 
Energjia dhe burimet e riperteritshme dhe burimet e pariperteritshme FIZIKA 9
Energjia dhe burimet e riperteritshme dhe burimet e pariperteritshme FIZIKA 9Energjia dhe burimet e riperteritshme dhe burimet e pariperteritshme FIZIKA 9
Energjia dhe burimet e riperteritshme dhe burimet e pariperteritshme FIZIKA 9
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
 
Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)
 

Similar to Reklamat, mjetet e komunikimit

Komunikimi Në formën e Web-it
Komunikimi Në formën e Web-itKomunikimi Në formën e Web-it
Komunikimi Në formën e Web-itbrejdon xhavara
 
Cka nenkuptojm me te drejten e mediave
Cka nenkuptojm me te drejten e mediaveCka nenkuptojm me te drejten e mediave
Cka nenkuptojm me te drejten e mediavekulla 2010
 
Mediat e reja
Mediat e rejaMediat e reja
Mediat e rejaJuna
 
Komunikimi me mediumet
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet
Komunikimi me mediumet Metamorphosis
 
Evolucioni i komunikimit
Evolucioni i komunikimitEvolucioni i komunikimit
Evolucioni i komunikimitEr! Haxhiaj
 
Bazat e-multimedias-2012
Bazat e-multimedias-2012Bazat e-multimedias-2012
Bazat e-multimedias-2012Xhelal Bislimi
 
Interneti dhe studentet
Interneti dhe studentet Interneti dhe studentet
Interneti dhe studentet Klodjan Hoxha
 
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016ALB-AID Kukes
 
8 globalizimi dhe bioma fetare
8  globalizimi dhe bioma fetare8  globalizimi dhe bioma fetare
8 globalizimi dhe bioma fetarekulla 2010
 
Networket Social, Fuqizojne Njerezit Dhe Bizneset Revista Monitor
Networket Social, Fuqizojne Njerezit Dhe Bizneset Revista MonitorNetworket Social, Fuqizojne Njerezit Dhe Bizneset Revista Monitor
Networket Social, Fuqizojne Njerezit Dhe Bizneset Revista MonitorIlirjan
 
1. E-learning-hyrje.pptx
1. E-learning-hyrje.pptx1. E-learning-hyrje.pptx
1. E-learning-hyrje.pptxFlorindaImeri1
 

Similar to Reklamat, mjetet e komunikimit (19)

Prezantim 1
Prezantim 1Prezantim 1
Prezantim 1
 
Tafo
TafoTafo
Tafo
 
Komunikimi Në formën e Web-it
Komunikimi Në formën e Web-itKomunikimi Në formën e Web-it
Komunikimi Në formën e Web-it
 
Cka nenkuptojm me te drejten e mediave
Cka nenkuptojm me te drejten e mediaveCka nenkuptojm me te drejten e mediave
Cka nenkuptojm me te drejten e mediave
 
Mediat e reja
Mediat e rejaMediat e reja
Mediat e reja
 
Edukim.ppt
Edukim.pptEdukim.ppt
Edukim.ppt
 
Komunikimi me mediumet
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet
Komunikimi me mediumet
 
Prezantim
PrezantimPrezantim
Prezantim
 
Komunikimi
KomunikimiKomunikimi
Komunikimi
 
Evolucioni i komunikimit
Evolucioni i komunikimitEvolucioni i komunikimit
Evolucioni i komunikimit
 
Ligjerata
LigjerataLigjerata
Ligjerata
 
Bazat e-multimedias-2012
Bazat e-multimedias-2012Bazat e-multimedias-2012
Bazat e-multimedias-2012
 
Punim Seminarik
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
 
Interneti dhe studentet
Interneti dhe studentet Interneti dhe studentet
Interneti dhe studentet
 
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016
 
8 globalizimi dhe bioma fetare
8  globalizimi dhe bioma fetare8  globalizimi dhe bioma fetare
8 globalizimi dhe bioma fetare
 
Huazimet ne media
Huazimet ne mediaHuazimet ne media
Huazimet ne media
 
Networket Social, Fuqizojne Njerezit Dhe Bizneset Revista Monitor
Networket Social, Fuqizojne Njerezit Dhe Bizneset Revista MonitorNetworket Social, Fuqizojne Njerezit Dhe Bizneset Revista Monitor
Networket Social, Fuqizojne Njerezit Dhe Bizneset Revista Monitor
 
1. E-learning-hyrje.pptx
1. E-learning-hyrje.pptx1. E-learning-hyrje.pptx
1. E-learning-hyrje.pptx
 

More from Armando Selvija

More from Armando Selvija (10)

G code
G codeG code
G code
 
Kontrolli me sensore ultrasonike
Kontrolli me sensore ultrasonikeKontrolli me sensore ultrasonike
Kontrolli me sensore ultrasonike
 
Teknologji mekanike - Permasimi konstruktive dhe operacional i bashkimit
Teknologji mekanike - Permasimi konstruktive dhe operacional i bashkimitTeknologji mekanike - Permasimi konstruktive dhe operacional i bashkimit
Teknologji mekanike - Permasimi konstruktive dhe operacional i bashkimit
 
Astrofizika
AstrofizikaAstrofizika
Astrofizika
 
Energjia dhe llojet e saj alternative. Energjia berthamore.
Energjia dhe llojet e saj alternative. Energjia berthamore.Energjia dhe llojet e saj alternative. Energjia berthamore.
Energjia dhe llojet e saj alternative. Energjia berthamore.
 
Logo
LogoLogo
Logo
 
Plani i biznesit
Plani i biznesitPlani i biznesit
Plani i biznesit
 
Plan biznesi
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
 
Don kishoti
Don kishotiDon kishoti
Don kishoti
 
KIMI
KIMIKIMI
KIMI
 

Reklamat, mjetet e komunikimit

 • 1. Faqja| 0 Shkolla teknologjike "Hamdi Bushati" Reklamimi Mjetet e komunikimit Punoi: Armando Selvija Pranoi: Maj,2017
 • 2. Faqja| 1 • Komunikimi Kmunikimi (lat. cum = me, munire = lidh, ndërtoj) është ecuria që lejon gjallesat të shkëmbejnë informacion nëpërmjet disa mënyrave dhe niveleve. Komunikimi kërkon që të gjitha palët të kuptojnë një gjuhë të përbashkët që mund të shkëmbehet. Komunikimi paraqet procesin e kalimit të informatave nga burimi përmes rrugëve të mesme deri te pranuesi, si dhe kalimin e reagimit të pranuesit përmes rrugëve të mesme deri te burimi. Komunikimi si i tillë në procesin e vet përfshin dy ose më shumë persona. Në ditët e sotme fjala komunikim shpesh përdoret edhe si sinonin i termit lajmërim (psh. komunikoi - lajmëroi, komunikatë -lajmërim). Sipas ligjit me komunikim nënkuptohet çdo shkëmbim ose bartje informacioni ndërmjet numrave të caktuar të palëve me anë të mjeteve të shërbimeve publike elektronike në dispozicion. Kjo nuk përfshin ndonjë informatë të bartur si pjesë e një shërbimi transmetues për publikun nëpërmjet rrjetit të komunikimit elektronik, përveç nëse informacioni ka të bëjë me palën, si klient, abonent, regjistrues të identifikueshëm ose shfrytëzuesin (përdoruesin) që merr informacionin. • Elementet bazë të komunikimit janë pesë: 1. dhenesi - 2. referati - 3. marresi - 4. kodi 5. mesazhi • Komunikimi joverbal Mbështetet në lëvizje dhe raporte hapësinore. Ai quhet ndryshe edhe komunikimi prelinguistik. Shprehjet e fytyrës. Disa shkencëtarë besojnë se shumë shprehje të fytyrës si buzëqeshja, të qeshurit dhe të qarët janë universale dhe të pranishëm në të gjitha kulturat dhe se kanë një bazë gjenetike. Për shembull përshëndetja e një personi të njouhur, nga ana jonë, me shumë mundësi mund të realizohet me ngritjen e vetullave. Eibl-Eibesfeltdt më 1972 zbuloi se ngritja e vetullave përpjetë ekziston si e tillë në shumë lloje kulturash. Fëmijët që kanë lindur të verbër kanë të njëtat shprehje fytyre që kanë edhe fëmijët që shikojnë. Gjithashtu edhe pozicioni, qëndrimi i trupit apo e ashtuquajtura Gjuhë e trupit, zë vend në procesin e komunikimit pa fjalë. Specialistët e përkufizojnë si sjellje joverbale e cila mund të shprehë emocionalitet. Nervoziteti mund të shprehet nga kafshimi i thonjve të gishtave ose rrotullimi i gishtave të mëdhenj rreth njëri tjetrit. Shikimi në sy, drejtimi drejt personit,të ulur përballë kanë domethënien e vet.Ato tregojnë për interesimin që ka personi për personin tjetër.Kjo formë komunikimi shpeshherë përdoret edhe në diplomaci,në këshillime,kur dëshirohet t'i tregohet klientit për kujdesin ndaj tij. • Komunikimi verbal Karakteristike e njeriut i cili bazohet në aftësinë për të prodhuar fonema dhe në aftësinë për të ndërtuar bashkësi zërash të afta për mbartjen e një domethënieje.Në procesin e komunikimit përmes gjuhës së folur,është jashtëzakonisht i rëndësishëm procesi i të dëgjuarit.Të dëgjuarit ka të bëjë me përqëndrimin e vëmendjes ndaj mesazheve,informacioneve që përcillen,përkatësisht dergohën nga dikush tjetër.Është mjaftë e rëndësishme edhe marrja e shënimeve të shkurtra derisa dikush përcjell mesazhet deri te dëgjuesi - marrësi i mesazheve. • Masmedia, mjete të komunikimit masiv drejtuar turmave (mass), ndryshe "aparatë" që organizojnë proceset e prodhimit dhe të shpërndarjes së njoftimit (informacionit) dhe atë të imagjinatës. Janë mjete të komunikimit në përmasa të mëdha nganjëherë cituar edhe me termin anglisht, mass media ose thjeshtë media. Janë mjetet nëpërmjet të cilëve bëhet e mundur shpërndarja e dijes drejt një pluraliteti marrësish ose shfrytëzuesish (populli = massa) informacioni pa dallim.
 • 3. Faqja| 2 Sprehja rrjedh nga bashkimi i termit Anglez mass me fjalën latine medium, shumës media. Qoftë "medium" si dhe "media" asimilohen më se miri edhe ne gjuhën shqipe. Medium u zgjodh për shkak se gjuha angleze nuk zotërron një term me kuptim te dyfishtë të fjales "mjet" (si vegël) diçka (në këtë rast) ndërmjet autorit të mesazhit dhe marrësit. • Mjetet e komunikimit masiv janë:  Shtypi  Botimi  Kinema  Radio  Televizioni  Publiciteti  Internet Në qoftëse përcaktojmë me fjalën "media" mjetet nëpërmjet të cilëve ndodhin proçeset e ndërmjetësimeve simbolike në nje komunitet të caktur shfrytëzuesish (të mediave), atëherë mund të pohojmë që mjeti (apo vegla) në pronësi të njeriut ka qenë, në kohërat e lashtësisë, trrupi i tijë i aftë për tu shprehur nëpërmjet gjesteve dhe tingujve. Kurse guri me të cilin njeriu i lashtë vizatonte mbi murë ka qenë "medium" i parë i jashtëm (sepse i brendshëm eshtë trupi ynë). Në vijim, zakonet e trashëguara gojarisht nga babai birit zuri fill një mekanizëm evolutiv që përcaktoi si media kryesore trre mjetet e njoftimit: teksti i shkruar, shëmbëlltyrat, tingujt. •Historiku Për disa, masmediat e para (siç i kuptojmë sot) janë librat që egzistojnë prej shumë kohësh. Megjithatë shpërhapja e masmediave si fenomen egzaltues i përket shekullit të njëzetë. Në këtë periudhë u përhap mendimi që njoftimi duhej të vinte në të njëjtën kohë kur ai ndodh. Dmth. për të marë njoftimin brenda një brezi kohe shumë të shkurtër, gati sa të mos njehsohej koha e vërshimit të mesazhit, drejt receptimit të tijë. Pionjerë si: vëllezërit lumierë, fotografi Muybridge, të cilët dhanë hofin e parë të mediumit të kinemasë, apo italianët Nikola Tesla, Guglielmo Marconi, kanadesi Reginald Fessenden që me kërkimet e tyre mbi valët elektromagnetike sollën lindjen e kodit mors dhe si përfundim radion e parë më 23 dhjetor 1900 dhe që më pas do ta ndjekë shpikja e televizorit i cili do të jetë një nga mediumet më domethënes dhe influencues në shoqëri. Në rrjellën e shekullit të njëzetë zhvillimi dhe përhapja e gjerë e masmediave ndodhi falë progresit shkencor dhe teknollogjik. Në fakt mediat, mirëqë janë mjete për qarkullimin e njoftimit, janë edhe objekte teknollogjike me të cilët shfrytëzuesi mund të ndërveprojë. Për disa media siç është televizioni ndërveprimi nuk është i mundur. Në këtë lloj komunikimi shfrytëzuesi gjendet pasiv sepse nuk ka mundësinë të ndërveprojë me komunikuesin ngaqë njoftimi është njëdrejtimësh. Masmediat historikisht kanë qenë edhe janë pre e çensurës dhe shfrytëzimit, për propagandë dhe manipulim të opinionit të masave, nga regjime dhe diktatura. Shkëmbimi i lirë dhe pa asnjë pengesë i informacionit është një nga të drejtat themelore: e drejta për të qenë "i njoftuar" dhe e drejta "për të njoftuar". Mediat dhe demokraciaa debatimet e shumta, kohët e fundit, është përhapur idea që në një shoqëri demokratike duhet të jenë të pranishme mjete të pavarura të njoftimit. Me qëllim që të informojnë qytetarët mbi argumente të cilat i përkasin qeverive apo ente ndërmarrjesh dhe institucionale. Kjo bëhet sepse qytetarët edhe pse kanë të drejtën e votës nuk do të ishin, ndryshe, të aftë ta ushtronin me një zgjedhje të ditur ku në të cilën duhet të pasqyrohen interesat dhe
 • 4. Faqja| 3 opinionet e tyre të vërteta. Simbas kësaj optike, në caqet e principeve themeluese të demokracive liberale, ose ndarja e fuqive, përtej egzekutivit, juridikut apo legjislativit, roli i medjave dhe i burimeve të njoftimit për qytetarët do të konsiderohej si fuqija e katërt duke e bërë autonome nga të tjerat. Kjo është e pamundur përderisa në një sistem demokratik medjat përbëjnë një nga fuqitë më influencuse në politikë dhe në ekonomi.Interneti dhe mjetet e komunikimit masiv Komunikimi është ndërveprimi i qënieve njerëzore përmes simboleve dhe gjuhës. Ai nuk është veçori ekskluzive e botës njerëzore, por haset edhe të gjallesat e tjera. Kafshët komunikojnë me njera-tjetrën në mënyra të ndryshme dhe njësoj si njeriu përdorin simbole. Komunikimi është një nga proceset më të rëndësishme jetësore të njeriut,një individ komunikon në familje, në punë, në shkollë, madje komunikon edhe me veten. Edhe situatat më të skajshme të vetmisë karakterizon nga komunikimi. Mjetet e komunikimit kane ndryshur shumë që nga periudha e shpikjes së shtypshkronjës nga “Gutenbergu” e gjer ne ditet tona. Një ndër mediat e reja që ka revolucionarizuar shume kohet e fundit komunikimin është dhe Interneti. Me futjen e informacionit te dixhitalizuar paisjet dixhitale u kthyen ne “tranpolina” te verteta te perhapjes se informacionit, dijes dhe te kultures ne kete bote qe gjithmone e me shume po shkon drejt nje Globalizimi. Që në periullën e përdorimit të kësaj teknologjie nga ushtria amerikane dhe universitetet më pas, interneti ka bërë që komunikimi të marrë njëhapsire tjeter,hapsire e cila ka ndryshuar menyren e perhapjes se kultures. Imagjinoni nje bote ku ju mund te gjeni cdo kordinate rruge ne Shtetet e Bashkuara,te merrni informacion reth semundjes se Aids-sit,te zbuloni historine e CNN-it apo te lexoni gazeten tuaj ne cdo kohe. Të gjitha këto shërbime mundësohen nga një media e cila tashmë është bërë pjese e pandshem e jetes sone. Në ditët tona informatika luan një rol themelor në shoqerine bashkohore,suksesi i saj duket se ështëe mundesia e komunikimit që është krijuar ndermjet kompjuterave duke i bashkuar në një rrjet të vetem, si dhe aftesia që ka rrjeti për të depozituar dhe perpunuar pa fund informacion te dixhitalizuar.Në këtë mënyrë është krijuar një rrjet global i fuqishëm i cili cdo sekond vizitohet nga njerez nga e gjithe bota. Nga mesi i vitit 1999 tërësia e pëerdoruesve të internetit e kishte kaluar numrin 150 milion ne tërë boten,duke i dhëene internetit trajten globale.Në te ardhmen specilistet e komunikimit mendojnë se keto shifra do te ndryshojnë shumë duke u tejkaluar pasi interneti është shëndruar në një mjet komunikimi masiv,i cili ka të bëjë me njerëz të thjeshtë që e perdorin atë nga shtepia apo nga intrernet kafete,me sipermarjet e ndryshme të cilat suksesin e komunikimit ja detyrojnë internetit apo edhe shoqatat e ndryshme,universitetetet. Jemi në shekullin XXl , ku liria e shtypit është sublime dhe ku shtypi dhe media ka marrë tashmë njëe formë me dimensione shume te ndryshme dhe elastike.Shtypi nuk jane me vetem gazetat dhe revistat Jetojmë në një kohë,në të cilën elementet virtual kanë filluar të na zënë një pjesë të konsiderueshme të komunikimit tonë me boten,ndaj çdo bllokim drejt ketyre mjeteve të komunikimit është vërtet e pamundur. Publikimi i pa papenguar ndaj informacionit është esencial për lirinë, barazinë, mirëkuptimin dhe paqen globale.Interneti global u mundëson individëve dhe komuniteteve anembanë botës, qofshin ato edhe në fshatrat më të vegjël dhe më të largët apo qytetet më të mëdha, për të pasur akses të barabartë të informacionit për zhvillimin, edukimin, stimulimin, pasurimin kulturor, veprimtarinë ekonomike të individit dhe pjesëmarrjen e informuar në demokraci. Të gjithë mund t’i paraqesin interesat e tyre, njohuritë dhe kulturën para tërë botës. Si të gjithë fenomenet e mëdha,interneti është e veshtire te perkufizohet me pak fjale.Perpara se te nisim kete “notim” në rrjet është e nevojshme të qartesojm mendimet reth realitetit të ketij revolucioni të shkelqyer kulturor.Interneti në fakt është në të njëjtën kohë shumë më pak dhe shumë më shumë sesa ajo që shfaqet nëpërmjet mass Medias.Në ndryshim me ato që tregojnë filmat,interneti nuk ka aspak të bëjë me figura gjeometrike dhe me “kompjutera që flasin “ apo me kontrollin e cfardolloj paisje elektronike në bote.Edhe në rast se po e pyesni veten, nuk është e vërtetë as ajo historia e cila tregon që duke perdorur internetin mund të bësh dashuri me Sharon Stone, Tom Cruise ose me ndonje personazh tjeter te njohur bindja personale qe duhet të merni është që “Nuk ështe e vërtete”.Në të njëjtën kohë të gjithë ato skenare të konfiguruara në rrjet si në një strofkull kriminelesh,perversesh dhe teroristësh kanë në të vërtetë pak të bëjnë me atë që mund të takosh realisht duke hulumtuar në word wide web.Një nga
 • 5. Faqja| 4 motivet kryesore përse interneti ka korur shume sukses, sipas një sondashi,ka treguar se pornografike është si një magnet për vizitorët,gje qe e ka shëndruar internetin në një mjet të keqperdorur sesa të perdorur Interneti arrin deri në popullatën e shpërndarë dhe të izoluar dhe shpeh ndihmon jo vetem ne komunkim, por edhe shërben për të mbajtur identitetin e komunitetit në distanca të mëdha. Këto veprimtari sigurojnë bazën për bashkëpunime dhe shkëmbime ndërkombëtare midis bashkësive dhe lokaliteteve, që kanë shumë karakteristika dhe probleme të ngjashme për të zgjidhur. Interneti hap rrugë për komunikim virtual midis bashkësive, që janë shumë larg nga njëra-tjetra gjeografikisht.Nxenesve interneti u jep mundesine e të mësuarit online kudo që të jene fizikisht në një moment të dhënë.Sipas nje propozimi te Këshillit të Evropës shkollat dhe qendrat e kualifikimit duhet të kthehen në qendra lokale mësimi të shumëqëllimshme, të lidhura të gjitha me internet dhe të hapura për njerëzit e të gjitha moshave.Risia “Internet”synon të ulë nivelet e analfabetizimit dixhital dhe të pajisë shkollat, mësuesit e nxënësit me materialet e nevojshme, aftësitë profesionale dhe mbështetjen teknike përkatëse.Kjo Teknologji e Informacionit dhe Komunikacionit pritet te rise shkallen e integrimit te pakicave etnike(minoriteteve) apo grupimve te ndryshme kulturore Ne kete bote Globale qe synon nje “lufte”kundra identitetit pasi tashme me teknikat e reja te informcionit te dixhitalizur,”Mbrojta” e kultures,normave,apo vlerave behet e veshtire pasi “Cikloni Globalizim” ka perfshire gjithca. • Problematikat e masmediave Në rrjedhën e viteve janë prodhuar një mori studimesh përsa i përket kërkimeve të efekteve që shkaktojnë medjat. Akoma sot ekspertët ndahen, sipas një definicioni të Umberto Eco , midis "apokaliptikëve" (për të cilët medjat kanë një aftësi thelbesore që është shkatërruese në krahasim me socializimin e zakonshëm) dhe "të integruarit" (të anuar më shumë në të konsiderojnë përfundimet pozitive dhe të kontrrollueshme të socializimit ndërmjet medjave). Duhet, megjithatë, të kujtojmë që medjat për nga struktura e tyre modifikojnë thellësisht perceptimin e realitetit dhe të kulturës, sipas principit të Marshall Mcluhan ku "medium is the mesage" (mjeti është mesazhi). Sëfundi, meqë një aspekt shumë i rëndësishëm i komunikimit masiv është prodhimi në seri të mesazheve si "mall" (që shitet), i jepet një rëndësi e madhe studimit të strategjive nga të cilat prodhohen dhe shpërndahen keto "mallra" veçanërisht kur qëllimi i këtyre mesazheve (të kodifikuara që mbartin qëllimime të fshehta nga të cilat është e vështirë të shpëtosh) është të influencojnë idetë dhe sjelljet e marrësve që ti bindin për qëllimet e tyre. Mund të marim si shëmbull atë që ndoll në komunikimin politik dhe të publicitetit. • LLOJET E TYRE llojet e mediave ? • Reklamim (Radio-Televizion) do thotë çfarëdo shpallje publike e transmetuar me pagesë apo shpërblim të ngjashëm, për qëllime të vetë-promovimit; që është i destinuar për promovimin e shitjes, blerjes apo qiradhënies së një prodhimi apo shërbimi; për ta shtyrë përpara ndonjë ide apo çështje: ose për të shkaktuar disa efekte tjera të dëshiruara nga reklamuesi apo nga vet transmetuesi. • Reklamimi Online, i quajtur gjithashtu Internet advertising, perdor Internet per te shperndaremesazhe promocionale, mesazhet e marketingut konsumatoreve .Ai perfshin marketing me ane te postes elektronike , kerkim ne engine marketing,media sociale, disa tipe te display advertising (qe perfshijne web banner advertising), dhe reklamim me ane te mobile.Ashtu si mediat e tjera te reklamimit.Reklamimi online perfshin te dyja ,publikuesin i cili integron reklamat ne nje permbajtje online dhe një reklamues, i cili ofron qe reklama të shfaqet në përmbajtjen e botuesit. Pjesëmarrësit e tjere të mundshem përfshijnë agjensitë e
 • 6. Faqja| 5 reklamave që të ndihmojë të gjenerojë dhe të vendosë kopje ad, një ad server të cilët teknologjikisht dorëzon ad dhe gjurmët e statistikat, reklamat dhe bashkëpunëtorët të cilët bëjnë punë të pavarur promovuese për reklamues. • Email . Shembulli i parë i publikuar gjerësisht reklamat online është kryer nëpërmjet postës elektronike. Më 3 maj 1978, nje marketer nga dhjetor ( Digital Equipment Corporation) , Gary Thuerk , dërguai një email tek shumica e përdoruesve amerikane të Arpanet e West Coast , reklamat ne një shtëpi të hapur për një model të ri të një kompjuteri dhjetor.Megjithë politikat mbizotëruese në përdorim të pranueshme , marketingu i postës elektronike u zgjerua me shpejtësi dhe përfundimisht u bë i njohur si " spam. " Me pare i njohur në shkallë të gjerë mesazhi spam jo- komerciale është dërguar më 18 janar, 1994 nga një administrator sistemi universitar Andrews , duke ndër- postuar një mesazh fetar për të gjitha grupet e lajmeve Usenet .Katër muaj më vonë , Laurence Canter dhe Martha Siegel , partnerë në një firmë ligjore, promovojne gjerësisht shërbimet e tyre ligjore në një Usenet postim i titulluar " Lotaria Green Card ,dhe Canter dhe Green Siegel së karte Usenet spam- ngritur profilin e reklamave online , stimuluar interesin e përhapur në reklamat me anë të dy Usenet dhe email tradicionale . Kohët e fundit , spam ka evoluar në një operacion më industrial , ku spammers përdorin ushtritë e kompjuterëve të infektuar nga virusi ( botnets ) për të dërguar spam distanca. Afisho Ads . Reklama Online banner filloi në fillim të viteve 1990 si pronarë page kërkuar streams të ardhurave shtesë për të mbështetur përmbajtjen e tyre . Komerciale Prodigy shërbim online shfaqi parulla në pjesën e poshtme të ekranit për të promovuar produktet Sears .ad klikueshme web është shitur nga Navigator rrjet global në vitin 1993 për një firmë ligjore Silicon Valley . Në vitin 1994 , reklama baner web bë rrjedhë kur HotWired ,komponenti online i Wired Magazine , shiten banner ads të AT & T dhe kompanitë e tjera . • Tendencat e fundit. Kohët e fundit, kompanitë kanë kërkuar që të bashkojë mesazhet e tyre reklamuese në përmbajtjen editoriale apo shërbime të vlefshme. Shembujt përfshijnë Red Bull 's Red Bull Media House streaming Felix Baumgartner' s hidhen nga hapësira në internet, Coca-Cola 's revista online, dhe Nike 's aplikacione falas për ndjekjen e performancës. Reklamimi Online eshte nje biznes i madh qe eshte duke u rritur shume shpejte. Ne vitin 2011, të ardhurat e reklamave të internetit në Shtetet e Bashkuara tejkaluan ato të televizionit kabllor dhe gati tejkaluan dhe ato të televizionit te transmetimit. • Historia Në ditët e para të internetit, reklamimi online nuk ishte i lejuar. Për shembull, dy nga parardhësit e rrjeteve në internet, ARPANET dhe NSFNet, kishte "politika të pranueshme përdorimit" të ndaluara "që përdorin për aktivitete komerciale nga për-fitimprurëse institucionet" rrjeti.