Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programet kompjuterike

 • Login to see the comments

Programet kompjuterike

 1. 1. PUNE ME PROJEKTTEMA: “HISTORIKU I KRIJIMIT TEPROGRAMEVE KOMPJUTERIKE”LENDA: INFORMATIKE
 2. 2.  SISTEM OPERATIV ( SHKURT SO.) ESHTE NJESOFTWER KOMPJUTERIK I CILI MENAXHONMENYREN NE TE CILEN PROGRAMET ENDRYSHME PERDORIN HARDWARIN EKOMPJUTERIT DHE RREGULLON MENYREN SIPERDORUESI E KONTROLLON KOMPJUTERIN.
 3. 3. SISTEMI OPERATIV SISTEMI OPERATIV ESHTE PROGRAMI ME IRENDESISHEM NE NJE KOMPJUTER. PERMESTIJ EKZEKUTOHEN TE GJITHA PROGRAMET ETJERA APLIKATIVE. SO KUJDESET PERFUNKSIONET BAZE TE KOMPJUTERIT SIC JANENJOHJA E HYRJEVE PREJ TASTIERES DALJETNE PAJISJET DALESE.
 4. 4.  SISTEMET OPERATIVE JANE PERGJITHSISHT TEPERBERE NGA NJE BASHKESIMODULESH, SECILI ME NJE FUNKSION TECAKTUAR. MODULET E NDRYSHME TESISTEMIT OPERATIV VEPROJNE MIDIS TYRESIPAS RREGULLAVE TE PERCAKTUARA NEMENYRE QE TE REALIZOHEN FUNKSIONETBAZE TE KOMPJUTERIT.
 5. 5.  DREJTIMI I BURIMEVE TE SISTEMITTEPERPUNIMIT. LEHTESIM I KOMUNIKIMIT MIDIS PERSONITDHE KOMPJUTERIT.
 6. 6. 1) DREJTIMI I SISTEMEVE OPERATIVE.2) DREJTIMI I MEMORIES RAM.3) DREJTIMI I PROCESORVE.4) DREJTIMI I NDERFAQES ( PARAQITJAGRAFIKE) SE PERDORUESIT.5) PERDORIMI NJEKOHESISHT I SHUMEPERDORUESVE NETE EJTEN KOMPJUTER.6) KRYERJE NJEKOHESISHT E SHUMEPROCESEVE NETE NJEJTEN MAKINE.
 7. 7.  GATI TE GJITHE SISTEMET OPERATIVEPERDORIN NJE ORGANIZIM HIERARKIK TESISTEMIT TE DOSJEVE. ELEMENTI QE BENRIGRUPIMIN E SHUME DOSJEVE SEBASHKU QUHET DREJTORI . BASHKESIAHIERARKIKE E DREJTORIVE MUND TEPARAQITEN NEPERMJET NJE SKEMEGRAFIKE TE DREJTORIVE.
 8. 8. EKZISTOJNE SO TE NDRYSHME POR IPARI QE ESHTE SHFRYTEZUAR KAQENE DOS-I (DISK OPERATINGSYSTEM ) I PARA QITUR NGA FIRMA“IMB” NE VITIN 1981. PASI QE PER TEPUNUAR ME TE ESHTE DASHUR QESHFRYTEZUESIT TE JENE TEAVANCUAR NE NJOHURITE EKOMPJUTERIT.
 9. 9. SISTEMET E PRANISHME NETREG Ne treg jane te pranishme nje sasi emadhe sistemesh operative. Ne tekaluaren prirja e shtepive prodhuesete sistemeve te perpunimit ishte qe tezhvillonin sisteme operative perarkitekturen e tyre, prirja e sotmeeshte ajo e sistemeve operative teperdorshem per platforme tendryshme.
 10. 10. SISTEMET OPERATIVE ME TENJOHURA SISTEMI UNIX. SISTEMI WINDOWS. SISTEMI APPLE MACOC X ETJ.
 11. 11.  Microsoft Windows është emri i sistemit operativnga Microsoft-i për personal computer. Qysh nëvitin 1985 lancohet verzioni Windows 95 dhedominon në treg, si sistemi operativ përkomjuterët për përdorim personal. Në vitin 2004Microsoft kishte 90% të tregut të kompjuterëvepersonal në duart e veta.krijimi i një sistemioperativ nga Microsofti (versioni i parë Windows)me siguri ishte i frymëzuar nga iniciativat eXerox-it dhe Apple, në atë kohë në komjuterët etyre kishin sisteme operative të cilët përmbaningrafikën.
 12. 12.  LINUX ESHTE NJESISTEMSHFRYTEZIMI NESHUME PROCESE TENJEKOHSHME . LINUX FILLOI TENDERTOHEJ ME1991 NGA LINUSTORVALDS NEHELSKIN TEFINLANDES.
 13. 13. LINUX AI FUNKSIONON SI NJESISTEM POTOTABEL NEARKITEKTURA TENDRYSHMEKOMPJUTERIKE. LINUXSHKARKOHET LIRSHEMNGA INTERNETIT DHE ILEJON CDOPERDORUESIMODIFIKIM TEPAVARUR TE TIJ . SI TETILLE NUK KA PRONAR.
 14. 14.  LINUX ESHTE NJESISTEM OPERATIV QEESHTE GJITHNJE E ME IPERHAPUR NE BOTE. GJITHNJE E ME SHUMENJEREZ PO I HEDHINSYTE NGA KY SISTEMSHFRYTEZIMI DUKE UNISUR NGAFUNKSIONALITETI DHEQENDRUESHMERIAETIJ.
 15. 15. APPLE APPLE ESHTE NJEKORPORATEAMERIKANEMULTINACIONALEQEDIZENJON DHEPRODHON PAJISJEELEKTRONIKE. HISTORIA ETIJ DATONNEVITIN 1976. THEMELUESIT ETIJISHIN STEVE JOBS DHESTEVEWOZINAK.
 16. 16.  APPLE ISHTEKOMPJUTERI IPARE I CILI SOLLIRISI NE FUSHEN ETEKNOLOGJISEDHE KRIJUANKOMPJUTERIN EPARE QE MUND TEPERDOREJ MENDIHMEN EMAUSIT.
 17. 17. APPLE APPLE KA QENEDHE ESHTEPARAROJE NECESHTJET ESHFRYTEZIMIT TESIPERFAQESGRAFIKE. SOT EKESAJ DITE MEVERSIONIN E TIJ 10–TA AI ESHTE NJESISTEM IBESUESHEM JOVETEM NECESHTJET GRAFIKEPOR EDHE NEPERDORIMIN EMULTIMEDIAVE.
 18. 18. UNIX UNIX ESHTE NJETJETER SISTEMOPERATIV I CILIOPERON NE TREG. AI U THEMELUA NEVITIN 1969 NGAGRUPI AT&T QEPERBEHEJ NGABELL LABS, KENTHUMBSON, DENISRITCHIE JOEOSSANNA ETJ.
 19. 19. UNIX UNIX SI TE GJITHASISTEMET E TJERA TEOPERIMIT ESHTE IAFTE TE KRYEJESHUME PROCESE NENJE KOHE MJAFT TESHKURTER.

×