Rendementsverbetering in de zorg

1,271 views

Published on

Budgetten staan onder druk terwijl de vergrijzing toeneemt, de kosten stijgen en patiënten steeds mondiger en kwaliteitsbewuster worden. Zorginstellingen staan voor de uitdaging om deze veranderingen een plaats te geven in de bedrijfsvoering en tegelijkertijd de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren en goede medewerkers te vinden en te behouden. In de onlangs uitgebrachte leaflet ‘Rendementsverbetering in de zorg’ kunnen zorginstellingen daar meer over lezen.

Meer weten? Neem dan contact op met de BDO Branchegroep Zorg via telefoonnummer 088- 236 48 03 of via zorg@bdo.nl.


Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rendementsverbetering in de zorg

  1. 1. RENDEMENTSVERBETERING IN DE ZORGDe zorg kan veel efficiënter Meer efficiency is essentieel en kan worden gereali-Budgetten staan onder druk terwijl de vergrijzing toe- seerd met procesverbeteringen. Dankzij onze kennisneemt, de kosten stijgen en patiënten steeds mondiger en ervaring in de sector weten wij de organisaties enen kwaliteitsbewuster worden. Zorginstellingen staan processen slimmer in te richten. Die nieuwe aanpakvoor de uitdaging om deze veranderingen een plaats te betaalt zichzelf vrijwel direct terug in termen vangeven in de bedrijfsvoering en tegelijkertijd de kwaliteit efficiency en beter begrip van en respect voor elkaarsvan de geleverde zorg te verbeteren en goede mede- werkzaamheden. Doordat medewerkers beter begripwerkers te vinden en te behouden. Om in de toekomst krijgen van het gehele systeem in plaats van hun eigenkwalitatieve zorg te borgen, moet de zorg (veel) efficiënter. takenpakket, wordt er meer meegedacht hoe het geheel beter kan worden georganiseerd. Er wordt een sfeerZorguitgaven staan politiek en sociaal onder druk. Het gecreëerd waarin problemen besproken kunnen wordentraditioneel besparen van kosten door het verminderen en direct kunnen worden aangepakt. Dit zorgt ervoorvan budget of het scherper stellen van doelstellingen dat de processen stap voor stap betrouwbaarder worden.op functioneel niveau (de zogenoemde kaasschaaf-methode) heeft typisch tot gevolg dat personeel steeds Procesverbetering heeft de sector veel te bieden.meer onder druk staat, doelstellingen van hoofdzakelijk Daarbij worden verspillingen verminderd, procesvariatiefinanciële aard nagestreefd worden en de patiënt niet verminderd en flexibiliteit vergroot. Het standaardiserengeholpen wordt met de snelheid en kwaliteit die hij van taken is daar een onderdeel van. Velen zijn huiverigwenst. Daarnaast ontstaan processen en systemen om voor standaardisatie en vrezen dat daardoor de aandachtbesparingen aan te tonen. Veel extra, kostbare admini- voor de patiënt uit het oog wordt verloren. Het omge-stratie zonder additionele toegevoegde waarde, of beter: keerde is echter waar. Door duidelijke doelen en afspra-toegevoegde kosten. De kaasschaafmethode heeft daar- ken te maken en alles zoveel mogelijk te visualiseren,mee niet genoeg - of zelfs een tegengesteld - effect. verlopen processen veel gemakkelijker en vallen knel- punten eerder op. Zo wordt er minder focus gerichtMeer rendement door procesverbeteringen op allerlei randzaken (verspillingen in de vorm vanUit diverse studies en onderzoeken blijkt dat een groot onnodig overleg, zoeken naar informatie en materialen)deel van de processtappen niet of nauwelijks waarde en kan er meer aandacht uitgaan naar de patiënt.toevoegt aan de zorg voor de klant/patiënt, maar wel Dat is uiteindelijk waar het om draait.kostenverhogend is. Dat ligt niet aan de mensen die hetdoen; dat ligt aan hoe het werk is ingericht. Uit studiesvan Graban (auteur van ‘Lean for Hospitals’) blijkt dat Typerende Kwantitatieve verbeteringen Typerende Kwalitatieve verbeteringen60 tot zelfs 95 procent van al die niet-productieve Productiviteit Kwaliteit Arbeidsvreugde Klanttevredenheidstappen kan worden vermeden. Dit zijn schokkende 30% 25%cijfers die duidelijk aantonen dat grondige veranderingennodig én mogelijk zijn. Toch zien we binnen de sector 30%veel terughoudendheid voor vernieuwing en de angst 50- 90%dat efficiency ten koste gaat van de (aandacht voor de)patiënt. Het goede nieuws is dat er inmiddels ver- Kostenscheidene voorbeelden zijn van procesverbetering bij Proces doorlooptijd Werkdrukzorginstellingen, maar veel instellingen lijken de kopnog in het zand te steken.
  2. 2. De pragmatische BDO-aanpak integraal begrip van het systeem, wordt het bovendien MEER INFORMATIEOnze aanpak bestaat eruit dat wij (met u als bestuurder gemakkelijker om activiteiten efficiënter op elkaar af Mocht u naar aanleiding van deze pu-of manager en met vakspecialisten samen met zorg- te stemmen en de patiënt daarmee te ontlasten of blicatie nog vragen hebben en/of meerinstellingen) een complete analyse van het zorg- beter te bedienen. De praktijk bewijst dat het werkt. informatie wensen, neem dan contact op met de BDO Branchegroep Zorg.systeem maken: welke activiteiten worden verricht, De voorbeelden zijn legio.op welke manier en met welk doel? We kijken daarbij Algemeen secretariaatnaar de belangen van verschillende stakeholders: Er zit nog duidelijk ruimte in voor meer winst door Postbus 4053, 3502 HB Utrechtpatiënten, overheid en verzekeringsmaatschappijen. procesverbetering. Wij treffen geen halve maatregelen, Telefoon 088 - 236 48 03Gezamenlijk proberen we om de situatie goed te maar analyseren processen diepgaand en richten deze E-mail zorg@bdo.nlbegrijpen en te doorgronden. Die analyse geeft een zo nodig grondig opnieuw in. Met als resultaat een grote Internet www.bdo.nl/zorghelder beeld van de processen en de wijze waarop stap naar maximale output in efficiency en kwaliteit. Twitter www.twitter.com/BDOZorgmensen worden gemotiveerd en gestuurd. Zo ont- Colofondekken we direct waar er concreet waarde wordt toe- De aanpak van BDO ten aanzien van rendements- Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is ingevoegd en waar niet. Die kennis kunnen we gebruiken verbetering kent doorgaans de volgende stappen: algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze publicatie bevatom processen (samen met de uitvoerenden) slimmer 1 Aan de hand van interviews met management geen advies voor concrete situaties, zodat uitdruk-in te richten. Ook kijken we hoe mensen optimaal en medewerkers en op basis van data (management- kelijk wordt aangeraden niet zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in dezeworden gestimuleerd om te excelleren en hoe de organi- en procesinformatie) analyseren wij de huidige publicatie te handelen of een besluit te nemen. Voorsatie aangespoord kan worden om continu verder te situatie. het verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw concrete situatie kunt u zich wenden tot BDOverbeteren. Onze jarenlange brede ervaring in het 2 Onze observaties, conclusies en adviezen leggen wij Accountants & Adviseurs of een van haar adviseurs.bedrijfsleven én de zorgsector vormt daarbij de basis. vast in een beknopt rapport. In dit rapport besteden BDO Accountants & Adviseurs en haar adviseursWij kijken met een bedrijfsmatige bril naar de wijze wij aandacht aan hoe processen lopen en worden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen of het nemen van beslui-waarop de zorgvraag wordt beantwoord en naar aangestuurd, en waar wel of geen waarde wordt ten op basis van de informatie in deze publicatie.(onder meer de administratieve en logistieke) processen toegevoegd. BDO heeft een strategische samenwerking met Dijk-daaromheen. 3 Wij bespreken het rapport met u en komen samen stra Voermans Advocatuur & Notariaat. Daardoor tot een actieplan om verbeteringen te identificeren zijn wij in staat de belangen van de cliënt optimaal te behartigen.Daarmee gaat BDO veel verder dan de traditionele wijze en te kunnen realiseren. Hierbij besteden wij aan-van besparen. Het is een andere manier van kijken, dacht aan het wegnemen van verspillingen, het BDO is een op naam van Stichting BDO te Amster-een nieuwe manier van procesinrichting én een andere verbeteren van processen, het stimuleren van dam geregistreerd merk.wijze van aansturen, die beter aansluit bij de omstandig- mensen tot continue verbetering en het daarvoor In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aandui-heden in de zorgsector. Zoals Albert Einstein vroeger benodigde verandermanagement. ding van de organisatie die onder de merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied van de professioneleal zei: “We cannot solve our problems with the same dienstverlening (accountancy, belastingadvies enthinking we used when we created them”. Dat geldt Door de hiervoor genoemde stappen te doorlopen, consultancy).ook hier: als je structureel slimmer wilt werken, moet ontstaat helder zicht op de mogelijke rendements- BDO Accountants & Adviseurs is een op naamje anders gaan denken en anders gaan doen. verbeteringen en de weg daar naar toe. van BDO Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde handelsnaam en wordt gebruikt ter aanduiding van een aantal met elkaar in een groep verbondenHeel concreet betekent dit dat zorginstellingen hun BDO BRANCHEGROEP ZORG rechtspersonen, die ieder afzonderlijk onder dedenken een kwartslag moeten draaien. Nu is er vaak merknaam ‘BDO’ actief zijn op een bepaald terrein De specifieke kennis en kunde binnen de zorgsector van de professionele dienstverlening (accountancy,nog sprake van verzuild denken vanuit specialismen. heeft BDO gebundeld in de BDO Branchegroep Zorg. belastingadvies en consultancy).Wij gaan uit van het gewenste resultaat en richten Deze branchegroep adviseert en ondersteunt diverse BDO Holding B.V., is lid van BDO International Ltd,daar de processtappen op in. Waarbij elke stap nut moet zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, privéklinieken, een rechtspersoon naar Engels recht met beperktehebben; alles wat geen waarde toevoegt, laten wij weg. AWBZ-instellingen en eerstelijns zorgverleners, bij aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereld-Daardoor ontstaat een betere procesflow en meer flexi- wijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties onder meer financiële, fiscale en organisatorische die onder de naam ‘BDO’ optreden.biliteit. Dat brengt rust en focus in het systeem. Daar- vraagstukken. Wij zijn ervan overtuigd dat de basisdoor zal de druk op individuele medewerkers vermin- BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aandui- van het succes van ons en dat van onze klanten ligt in ding van het BDO-netwerk en van elk van de BDOderen, met als gevolg een plezierige werkomgeving wederzijds vertrouwen. Wij geloven dat alleen vak- Member Firms.en een meer doelmatige budgetbesteding. Door meer en branchekennis, cijfers en regels hiervoor niet de enige uitgangspunten zijn. Het draait om wat onze ng Denken vanuit vaktechnische disciplines klanten nodig hebben. Maar ook wie ze nodig hebben. e liKant Een betrokken, persoonlijke relatie is voor ons de basis Interne geneeskunde van een bestendige vertrouwensband. Het ont- Facilitair bedrijf Verpleging Radiologie Systeem wikkelen van deze relatie staat centraal in alles wat ...... denken wij doen. Als accountant, als fiscalist of als consultant. Wij richten ons op het verhaal achter de vraag van onze klanten. Omdat wij begrijpen dat het de mensen zijn die er toe doen. BDO, Omdat mensen tellen. 08/2012 – FC12299

×