Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Berendevo Kiralysag!

294 views

Published on

O Reino de Berendevo fica localizado no sul de Moscou. Foi construído ao lado do Rio Mesefalu. As casas seguem as tradições da arquitetura russa, em madeira. Castelos, torres, estátuas, animais e criaturas místicas das lendas e contos de fadas russos. Na aldeia, os visitantes sentem-se como num verdadeiro conto de fadas.

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Berendevo Kiralysag!

  1. 1. A Berendevo királyság a moszkvai régió ddééllii rréésszzéénn,, aa NNaarraa ffoollyyóó mmeelllleetttt ééppüülltt mmeesseeffaalluu.. HHáázzaaii,, mmeellyyeekk aazz oorroosszz ééppííttéésszzeett hhaaggyyoommáánnyyaaiitt kköövveettiikk,, ffáábbóóll kkéésszzüülltteekk.. AA kkaassttééllyyookk,, ttoorrnnyyookk,, sszzoobbrrookk,, áállllaattookk ééss mmiisszzttiikkuuss lléénnyyeekk aazz oorroosszz mmeesséékkeett ééss lleeggeennddáákkaatt iiddéézziikk.. AA ffaalluubbaann aa llááttooggaattóókk eeggyy iiggaazzii mmeesseebbeellii kkiirráállyyssáággbbaann éérreezzhheettiikk mmaagguukkaatt..
  2. 2. KKéésszzíítteettttee:: GGrreegguussnnéé HH.. IIrréénn

×