Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ARISA SANPHOKA
ชื่อ-สกุล นางสาวอริษา สารโภคา ชื่อเล่น เตย
เกิด 16 ตุลาคม พ.ศ.2540 สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ ม ต.เขือ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Resume

71 views

Published on

อริษา สารโภคา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2 เลขที่26
เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเสนอ คุณครู สิริกัลยา วงศ์วิเศษ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Resume

  1. 1. ARISA SANPHOKA ชื่อ-สกุล นางสาวอริษา สารโภคา ชื่อเล่น เตย เกิด 16 ตุลาคม พ.ศ.2540 สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ ม ต.เขือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เบอร์โทร 0981812405 E-mail toeysweety_1610@Hotmail.co.th การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่โรงเรียนบ้านเทื่อม จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่โรงเรียนบ้านเทื่อม จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา คติประจาใจ ล้มครั้งที่ร้อย ดีกว่าท้อถอยก่อนที่จะทา อนาคตอยากเป็น ครู

×