Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paggawa ng mabuti sa kapwa

73,929 views

Published on

Published in: Technology, Sports
 • Be the first to comment

Paggawa ng mabuti sa kapwa

 1. 1. Paggawa ng Mabuti Sa Kapwa By: Angelica Mae A. Cadungog
 2. 2. <ul><li>I expect to pass through this world but once; any good thing therefore thet I can do, or any kindness that I can show to my fellow creature, let me do it now; let me not defer or neglect it, for I shall not pass this way again .( Grellet S.) </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Ipinapaunawa ang halaga ng paggawa ng kabutihan para sa kapwa bilang isang mahalagang misyon ng tao sa kanyang buhay. </li></ul>
 4. 4. Nasa puso mo rin ba ito?
 5. 5. Kinukuha ni Lord nang maaga ang mababait sa mundo at tumatagal ang buhay ng “masamang damo”
 6. 6. Saan na nga ba nakatuon ang edukasyon ng mga kabataan sa Paarala’t Tahanan?
 7. 7. <ul><li>Nakasentro ito sa paghubog ng mga mag-aaral na matalino, puno ng ambisyons sa buhay, palaging buhay ang pagnanais na makamit ang pinapangarap sa buhay, magaling na manunulat o kaya ay magaling sa matematika. </li></ul>
 8. 8. WALA ISA MAN SA MGA ITO ANG MAY KINALAMAN SA PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWA.
 9. 9. Saan Nakatuon ang Pagpili ng isang kabataan?
 10. 10. Isang kabataan na: <ul><li>Nakahandang gawin ang lahat para makamit ang kanyang pangarap </li></ul><ul><li>Pinipilit gawin ang lahat kahit labas sa sariling kakayahan makuha lamang ang ninanais </li></ul><ul><li>Maalaga at laging nakahandang dumamay. </li></ul><ul><li>Marunong na makiangkop </li></ul>
 11. 11. Isang kabataan na: <ul><li>Labis ang katalinuhan </li></ul><ul><li>Sensitibo sa pangangailangan ng kanyang kapwa at sa pangyayari sa paligid( Kottler, 2000) </li></ul>
 12. 12. Kottler, 2000 <ul><li>Ito ay may kinalaman sa costumer’s satisfaction </li></ul><ul><li>A person’s feelings of pleasure or disappointment resulting from comparing a products perceived performance(or outcome) in relation to his or her expectations. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Upang makagawa ka ng mabuti paraa sa iyong kapwa, mahalaga na taglay mo ang KABUTIHANG LOOB. </li></ul>
 14. 14. KABUTIHANG LOOB <ul><li>Ito ay isang personal na katangian na nagtutulak sa isang tao upang maging sensitibo sa pangangailangan ng kanyang kapwa at gumawa ng personal na pagkilos upang pagsikapang matugunan ang pangangailangang ito. </li></ul>
 15. 15. Sabi ni Strait( World Mission, 2010): <ul><li>Ang kabutihang loob ay higit sa gawa, ito ay saloobin, pagpapahayag, pagtingin, pagdama. </li></ul><ul><li>Ito ay anuman na nakapag-aangat sa isang tao. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Ang kabutihan ang simula ng lahat. Ito ay isang bukal na pinagmulan ng ibang pang mga birtud at halaga, katulad ng katapatan, pagpapatawad, tiyaga, pagiging bukas-palad at iba pa. Patuloy ang pagdaloy ng mga ginintuang birtud at halaga habang lumalalim at mas nagiging dalisay ang kabutihang iyong ibinibigay sa iyong kapwa. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>HINDI MADALI ANG GAWING BAHAGI NG ISANG TAO ANG GUMAWA NG KABUTIHAN SA KAPWA. DAHIL SA MARAMING IMPLUWENSYA SA IYONG PALIGID KAILANGANG TAGLAYIN MO ANG MAHAHALAGANG MGA KASANAYAN. NARITO ANG TATLONG PANGUNAHING KASANAYANG KAILANGAN KAILANGAN SA PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWA. </li></ul><ul><li>1. Mahalagang unawain at tanggapin mo ang iyong tungkulin sa lipunan . Lahat tayo ay bahagi ng lipunan. Walang sinoman sa mundo ang kayang mabuhay ng mag-isa. Kailangan mo ang iyong kapwa upang ikaw ay lumago at maging ganap. At dahil ikaw ay kabahagi ng lipunan kaakibat nito iyong pananagutan dito. Lagi mong tandaan na hindi ka nabubuhay sa mundo para sa iyong sarili lamang. Ang pagtanngap sa iyong pananagutan na ito ang magtuturo sa iyo na magkaroon ng malalim na pagnanais na maisakatuparan ang paggawa ng mabuti sa iyong kapwa. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>2. Mahalagang laging pairalin ang pagiging matiyaga. </li></ul><ul><li>Ang pagtulong kung minsan ay nangangailangan ng pagsasakripisyo. Kung minsan mayroon kang kailangang isuko para lamang mapanindigan mo ang paggawa ng kabutihan sa isang tao. Ang kawalan ng pasensya ang magiging balakid upang ito ay iyong pagtagumpayan. </li></ul><ul><li>3. Mahalagang pagsikapan na laging ilagay una ang kapwa bago ang sarili. </li></ul><ul><li>Nakahanda ka bang ipagpaliban ang iyong pansariling interes at pangangailangan para sa iyong kapwa? Kaya mo bang unahing isipin ang kapakanan ng iba kaysa sa iyong sarili? Kung oo, magiging madali na lang sa iyong yakapin ang paggawa ng kabutihan sa iyong kapwa. </li></ul><ul><li>Ayon kay Mayerhoff sa aklat ni Ozinga(1999) na Altruism , ang tunay na kabutihan ay nangangahulugan ng paggawa ng mabuti sa kapwa na may pagsasakripisyo sa kanyang bahagi, sa kabilang banda ang pagiging makasarili ay nangangahulugan ng pagawa ng mabuti para sa kapakinabangan ng sarili kahit pa ito ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng ibang tao. Kailangan mong matutunan na labanan ang pagiging makasarili upang magawa mong bahagi ng iyong buhay ang paggawa ng kabutihan sa iyong kapwa </li></ul>
 19. 19. Kapag naisaisip at naisapuso ang mga kasanayang ito, hindi na magiging mahirap ang paglalapat nito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Mahalaga rin isaisip at isapuso ang mga sumusunod na pamamaraan upang mas mahigpit mong mayakap ang paggawa ng mabuti para sa iyong kapwa. <ul><li>Ang paggawa ng mabuti ay nagsisimula sa pagkakaroon ng pamamalasakit. </li></ul><ul><li>Ang paggawa ng mabuti ay nangangailangang may layuning maghanap ng pagkakataon upang makagawa ng mabuti sa kapwa. </li></ul>

×