Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mαυρογιάννη οδοιπορικο τέχνης

1,666 views

Published on

Οδοιπορικό στην τέχνη από το βιβλίο ιστορίας της Β Λυκείου

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mαυρογιάννη οδοιπορικο τέχνης

 1. 1. ΟΟΔΔΟΟΙΙΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟ ΤΤΕΕΧΧΝΝΗΗΣΣ ΑΑΠΠΟΟ ΤΤΗΗ ΜΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ ΣΣΤΤΗΗ ΔΔΥΥΣΣΗΗ ((ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ ΒΒ΄΄ ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ)) ΕΕππιιμμέέλλεειιαα:: ΑΑΡΡΙΙΑΑ ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗ MM..AA 22οο ΓΓεεννιικκόό ΛΛύύκκεειιοο ΗΗρραακκλλεείίοουυ
 2. 2. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (843-1054)
 3. 3. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  Επικρατεί ο εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο.  Αφετηρία του η Νέα Εκκλησία.  Παραλλαγές του: α. Αθωνίτικος τύπος β. Οκταγωνικός τύπος
 4. 4. ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ 12ου αι.: • Η ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΝΑΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ • ΠΕΝΤΑΤΡΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
 5. 5. ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ Αθωνίτικος τύπος σταυροειδούς εγγεγραμμένου (10ος αι.)
 6. 6. ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ Οκταγωνικός τύπος
 7. 7. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  Συγκεκριμένες απεικονίσεις στα μέρη του βυζαντινού ναού.  Τα λαμπρότερα έργα είναι τα ψηφιδωτά.
 8. 8. ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ Ψηφιδωτό «Ο νιπτήρ»
 9. 9. ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ Ψηφιδωτό « Ο Ιησούς ανάμεσα στον αυτοκράτορα Κων/νο Μονομάχο και την αυγούστα Ζωή»
 10. 10. ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ Ψηφιδωτό «Η μεταμόρφωση του Σωτήρος»
 11. 11. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ  Η πρόθεση για προβολή της πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας είναι εμφανής στα αριστοκρατικά ψαλτήρια του 10ου αι.  Ιδιαίτερα σημαντικό το Μηνολόγιο με 436 μικρογραφίες υπογεγραμμένες από 8 ζωγράφους.
 12. 12. ΠΑΡΙΣΙΝΟ ΨΑΛΤΗΡΙ αρ. 139 Ολοσέλιδη μικρογραφία «Η στέψη του Δαυίδ»
 13. 13. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑ Λαμπρά έργα μικροτεχνίας: α) αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμους λίθους β) κεντητές παραστάσεις
 14. 14. Χρυσά περικάρπια διακοσμημένα με σμάλτο
 15. 15. ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ Κάλυμμα Ευαγγελισταρίου
 16. 16. ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Χρυσοκέντητος Επιτάφιος
 17. 17. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΙΚΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗ •Η μεγάλη της ακμή συμπίπτει με την επικράτηση του κλασικισμού. · Τοποθετείται ιδίως στην εποχή του Κων/νου Πορφυρογέννητου.
 18. 18. ΜΙΚΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΕ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟ Οι απόστολοι Ιωάννης ο Θεολόγος και Παύλος.
 19. 19. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ (1054-1204)
 20. 20. Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ (1054-1204)  Η παρακμή στο στρατιωτικό και τον οικονομικό τομέα, καθώς και οι ενδοδυναστικές διαμάχες έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τον πολιτισμό.  Η τέχνη: α)ακολουθεί τη μακεδονική παράδοση. β)δεν παρουσιάζει καινοτομίες.
 21. 21. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  Συνεχίζεται η κατασκευή ναών οκταγωνικού τύπου.  Υπόδειγμα ο ναός της Μονής της Χώρας στην Κων/λη.  Έργα βυζαντινής αρχιτεκτονικής κτίζονται και στη Δύση.
 22. 22. ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝ/ΛΗ Ναός οκταγωνικού τύπου-πρότυπο για ναούς πρωτεύουσας και επαρχιών.
 23. 23. ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝ/ΛΗ Σήμερα μουσείο ΚΑΡΙΕ
 24. 24. ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ Ο ναός σχεδιάστηκε σύμφωνα με το ναό των Αγίων Αποστόλων της Κων/λης.
 25. 25. ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ Η κύρια πρόσοψη της βασιλικής
 26. 26. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ  Κυριαρχούν οι τοιχογραφίες.  Τα ψηφιδωτά, λόγω οικονομικών προβλημάτων, περιορίζονται στην πρωτεύουσα. ΔΥΣΗ  Σημαντικά ψηφιδωτά στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας και τις νορμανδικές εκκλησίες της Σικελίας.  Στις δυτικές εκκλησίες εργάζονται βυζαντινοί καλλιτέχνες.
 27. 27. ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΨΗΦΙΔΩΤΟ «Ο Ιωάννης» Λεπτομέρεια από τη σκηνή της Σταυρώσεως.
 28. 28. ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ: «Ο Παντοκράτορας» δεσπόζει στον πλατύ θόλο του ναού.
 29. 29. ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ: ΨΗΦΙΔΩΤΟ «O αυτοκράτωρ Ιωάννης Κομνηνός και η αυγούστα Ειρήνη πλαισιώνουν τη βρεφοκρατούσα Παναγία».
 30. 30. ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ:Ο ναός κτίστηκε το 326 από τον Μ. Κων/νο, καταστράφηκε και ξανακτίστηκε πολλές φορές και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο.
 31. 31. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΡΕΖΙ (κοντά στα Σκόπια): «Ο ενταφιασμός του Ιησού».
 32. 32. ΤΣΕΦΑΛΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΕΡΜΟ « Ο Ιησούς Χριστός» φιλοτεχνημένος στην αψίδα του ναού.
 33. 33. ΜΑΡΤΟΡΑΝΑ ΣΤΟ ΠΑΛΕΡΜΟ Ο Ρογήρος Β΄ στεφόμενος από τον Χριστό όπως οι βυζαντινοί αυτοκράτορες.
 34. 34. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑ · Ανάπτυξη της τέχνης της χυμευτικής: συνδυασμός μετάλλου, σμάλτου και πολύτιμων λίθων. · Περίφημο το εικονοστάσι Πάλα ντ’ όρο του Αγίου Μάρκου της Βενετίας που παραγγέλθηκε στην Κων/λη το 1104 από το Δόγη της Βενετίας.
 35. 35. ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ ΣΕ ΣΜΑΛΤΟ Δείγμα της πολυτέλειας με την οποία στολίζονταν οι αυτοκρατορικές εκκλησίες της Κων/λης.
 36. 36. ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑ ΝΤ’ ΟΡΟ
 37. 37. ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ Αλαβάστρινο σκεύος Θείας Κοινωνίας διακοσμημένο με χρυσό και πολύτιμους λίθους.
 38. 38. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (1204-1453)
 39. 39. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (1204-1453)  Θεωρείται πιθανή η Αναγέννηση στο Βυζάντιο παράλληλα ή ανεξάρτητα από τη δυτική Αναγέννηση.  Γνωρίσματα της Παλαιολόγειας Αναγέννησης: • κλασικισμός • μεγάλη ποικιλία στα σχήματα των ναών • τολμηρές καινοτομίες στη ζωγραφική απόδοση των μορφών.
 40. 40. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  Κυριαρχεί ο σταυροειδής με τρούλο με πολλές παραλλαγές.  Πλούσιος ο εξωτερικός διάκοσμος με κεραμοπλαστική.  Οι διαστάσεις των ναών περιορίζονται.  Οι ναοί διακρίνονται από ποικιλία και χάρη.
 41. 41. ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1312-1315) Ναός σταυροειδής με περίστωο, αντιπροσωπευτικό δείγμα παλαιολόγειας αρχιτεκτονικής.
 42. 42. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ ΜΥΣΤΡΑ (1420-1430) Συνδυάζει τους τύπους της βασιλικής στο ισόγειο και του πεντάτρουλου σταυροειδούς στο υπερώο.
 43. 43. ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ (13ος αι.) Ναός που συνδυάζει στοιχεία του οκταγωνικού και του πεντάτρουλου σταυροειδούς ναού.
 44. 44. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  Η οικονομική κρίση δεν επιτρέπει την κατασκευή πολυδάπανων ψηφιδωτών.  Εξαίρεση αποτελούν κυρίως τα ψηφιδωτά της Μονής της Χώρας στην Κων/λη.  Κυριαρχούν οι φορητές εικόνες και οι τοιχογραφίες, που επιτρέπουν πιο ελεύθερη δημιουργία.
 45. 45. ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ Ψηφιδωτό «Το θαύμα της Κανά»
 46. 46. ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ Ψηφιδωτός τρούλος «Ο Χριστός Παντοκράτορας με τις μορφές της Γενέσεως»
 47. 47. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ ΜΥΣΤΡΑ Τοιχογραφία «Η γέννηση»
 48. 48. ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ Λεπτομέρεια από το ψηφιδωτό της Βαϊφόρου.
 49. 49. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟΙ Η εποχή χαρακτηρίζεται από σπουδαίους ζωγράφους:  Μανουήλ Πανσέληνος (13ος αι.): κύριος εκπρόσωπος της Μακεδονικής Σχολής.  Θεοφάνης ο Έλληνας (14ος αι.): δραστηριοποιήθηκε καλλιτεχνικά στη Ρωσία.  Αντρέι Ρουμπλιόφ: κορυφαίος Ρώσος ζωγράφος μαθητής του Θεοφάνη του Έλληνα.
 50. 50. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  Μακεδονική Σχολή: • Βασικός της εκπρόσωπος ο Μανουήλ Πανσέληνος. • Εκτεταμένες μη διακοπτόμενες ζώνες τοιχογραφιών. • Συναισθηματισμός, στοχαστική ευγένεια και έντονη θλίψη στα πρόσωπα. • Αριστοκρατικό ήθος. Κρητική Σχολή: • Εμφανίζεται περίπου το 1350. • Τον 16ο αι. έχει βασικό της εκπρόσωπο τον Θεοφάνη τον Κρήτα. • Στις τοιχογραφίες οι επιμέρους σκηνές τοποθετούνται σε πλαίσια.
 51. 51. ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ «Ο Χριστός ένθρονος» Άγιο Όρος, Πρωτάτο
 52. 52. ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ «Βρεφοκρατούσα ένθρονη Παναγία» Άγιο Όρος, Πρωτάτο
 53. 53. ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ «Τα Εισόδια της Παναγίας» Άγιο Όρος, Πρωτάτο
 54. 54. ΑΝΤΡΕΙ ΡΟΥΜΠΛΙΟΦ Φορητή εικόνα «Η Αγία Τριάδα»
 55. 55. ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΚΡΗΣ «Ο Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης» Μετέωρα, Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά
 56. 56. ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΚΡΗΣ «Ο Αδάμ ονοματίζει τα ζώα» Μετέωρα, Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά
 57. 57. ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΔΙΠΤΥΧΟ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ
 58. 58. ΓΟΤΘΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (13ος –14ος αι.)
 59. 59. Ο 13ος ΚΑΙ 14ος ΑΙΩΝΑΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ  Εποχή ολοκλήρωσης της γοτθικής τέχνης.  Ανέγερση πολλών γοτθικών ναών.  Σημαντικότερο κέντρο η Σιέννα της Ιταλίας με γνωστότερο ζωγράφο τον Ντούτσιο.
 60. 60. ΜΙΛΑΝΟ: Ο γοτθικός καθεδρικός ναός της Παναγίας.
 61. 61. ΝΤΟΥΤΣΙΟ «Η Μεγαλοπρέπεια»
 62. 62. ΤΣΙΜΑΜΠΟΥΕ «Εσταυρωμένος»
 63. 63. ΤΣΙΜΑΜΠΟΥΕ & ΤΖΙΟΤΤΟ «Η Μεγαλοπρέπεια»
 64. 64. ΤΖΙΟΤΤΟ «Το πολύπτυχο Badia»
 65. 65. ΤΖΙΟΤΤΟ «Ο θάνατος του Αγίου Φραγκίσκου»
 66. 66. ΚΟΥΑΤΡΟΤΣΕΝΤΟ (15ος αι.)
 67. 67. ΚΟΥΑΤΡΟΤΣΕΝΤΟ  Ονομάζεται και Πρώιμη Αναγέννηση.  Η τέχνη της περιόδου έχει περισσότερα αναγεννησιακά παρά μεσαιωνικά γνωρίσματα.  Η ιταλική τέχνη με κέντρο τη Φλωρεντία: • διαφοροποιείται ριζικά από τη βυζαντινή παράδοση • παίρνει το προβάδισμα και αποτελεί την πρώτη φάση της νεότερης τέχνης
 68. 68. ΚΟΥΑΤΡΟΤΣΕΝΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Σημαντικοί αρχιτέκτονες είναι: • ο Μπρουνελέσκι • ο Τζιόττο • ο Αλμπέρτι
 69. 69. Ο ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ (DUOMO ή SANTA MARIA DEL FIORE) πρόσοψη
 70. 70. ΤΖΙΟΤΤΟ Το κωδωνοστάσιο του καθεδρικού ναού της Φλωρεντίας
 71. 71. Ο ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ (DUOMO ή SANTA MARIA DEL FIORE) Ο Μπρουνελέσκι κατασκεύασε τον τρούλο.
 72. 72. DUOMO: Το κωδωνοστάσιο του Τζιόττο και ο τρούλος του Μπρουνελέσκι
 73. 73. ΜΠΡΟΥΝΕΛΕΣΚΙ: Το ανάκτορο Πίττι στη Φλωρεντία
 74. 74. SANTA MARIA NOVELLA ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ Η πρόσοψη κατασκευάστηκε από τον Αλμπέρτι.
 75. 75. ΚΟΥΑΤΡΟΤΣΕΝΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗ Οι σπουδαιότεροι γλύπτες είναι: • ο Λορέντσο Γκιμπέρτι • ο Ντονατέλλο
 76. 76. ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ «Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ» Ανάγλυφη δημιουργία του Λορέντσο Γκιμπέρτι
 77. 77. Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ: λεπτομέρεια
 78. 78. Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ: λεπτομέρεια
 79. 79. ΝΤΟΝΑΤΕΛΛΟ «Η Μαγδαληνή» «Ο προφήτης Αβακούμ» «Ο προφήτης Ιερεμίας»
 80. 80. ΝΤΟΝΑΤΕΛΛΟ Δύο εκδοχές του Δαυίδ
 81. 81. ΚΟΥΑΤΡΟΤΣΕΝΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Οι πιο διάσημοι ζωγράφοι είναι: • ο Μαζάτσιο • ο Μαντένια • ο Πάολο Ουτσέλο • ο Μποτιτσέλι
 82. 82. ΦΡΑ ΑΝΤΖΕΛΙΚΟ «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου»
 83. 83. ΦΡΑ ΑΝΤΖΕΛΙΚΟ «Βρεφοκρατούσα Παναγία»
 84. 84. ΜΑΖΑΤΣΙΟ «Ο φόρος» (τοιχογραφία)
 85. 85. ΜΑΝΤΕΝΙΑ «Ο άγιος Σεβαστιανός»
 86. 86. ΜΑΝΤΕΝΙΑ «Ο Χριστός στο όρος των ελαιών»
 87. 87. ΜΑΝΤΕΝΙΑ «Ο Παρνασσός»
 88. 88. ΜΑΝΤΕΝΙΑ «Ο θάλαμος των συζύγων», λεπτομέρεια από την οροφή. Μάντουα, Δουκικό Ανάκτορο
 89. 89. ΠΑΟΛΟ ΟΥΤΣΕΛΟ «Η μάχη του Σαν Ρομάνο»
 90. 90. ΣΑΝΤΡΟ ΜΠΟΤΙΤΣΕΛΙ Η εφαρμογή μαθηματικών κανόνων στη ζωγραφική.
 91. 91. ΜΠΟΤΙΤΣΕΛΙ: «Η Παναγία με το ρόδι»
 92. 92. ΜΠΟΤΙΤΣΕΛΙ: «Η Αλληγορία της Άνοιξης»
 93. 93. ΜΠΟΤΙΤΣΕΛΙ: «Η Γέννηση της Αφροδίτης»
 94. 94. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (1450-1600)
 95. 95. ΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (1450-1600) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  Είναι έντονα επηρεασμένη από την κλασική αρχιτεκτονική.  Κυριότερα χαρακτηριστικά της: α) ακρίβεια αναλογιών β) αρμονία
 96. 96. ΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (1450-1600) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ  Μπραμάντε: Έκανε τα σχέδια του ναού του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.  Μιχαήλ Άγγελος: Αποπεράτωσε τον ναό του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.  Ανδρέας Παλλάντιο: Έδωσε λύσεις σε μεγάλα αρχιτεκτονικά προβλήματα.
 97. 97. Ο ναός του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη
 98. 98. Η πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη
 99. 99. ΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (1450-1600) ΓΛΥΠΤΙΚΗ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  Οι πίνακες γίνονται φωτεινότεροι χάρη στη χρήση του λαδιού.  Τελειοποιείται η προοπτική από τον Ντα Βίντσι.  Επινοείται το φως των φωτοσκιάσεων από τον Ντα Βίντσι.  Τα θέματα προέρχονται από τη Βίβλο, τη μυθολογία και την ιστορία.  Επανέρχεται θριαμβευτικά το γυμνό.  Συχνά οι προσωπογραφίες ενσωματώνονται στο τοπίο.
 100. 100. ΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (1450-1600) ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ  Λεονάρντο ντα Βίντσι: επικεφαλής της Λομβαρδικής Σχολής  Μιχαήλ Άγγελος: επικεφαλής της Φλωρεντινής Σχολής  Ραφαήλ Σάντι: επικεφαλής της Ρωμαϊκής Σχολής  Τιτσιάνο: επικεφαλής της Βενετσιάνικης Σχολής
 101. 101. ΒΕΡΡΟΚΙΟ & ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ Άγγελοι και τοπίο από τη «Βάπτιση του Χριστού»
 102. 102. ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ «Η Μόνα Λίζα ντελ Τζιοκόντο»
 103. 103. ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ «Βάκχος»
 104. 104. ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ «Ο Δαυίδ»
 105. 105. ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ «Η Πιετά»
 106. 106. ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ «Η Αγία Οικογένεια»
 107. 107. ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ Έκφραση δραματικού πάθους στην απόδοση των μορφών.
 108. 108. ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ «Η δημιουργία του Αδάμ», λεπτομέρεια από τη «Δευτέρα Παρουσία», Capella Sixtina
 109. 109. ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ «Η αμαρτία», λεπτομέρεια από τη «Δευτέρα Παρουσία», Capella Sixtina
 110. 110. ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ Η οροφή της Capella Sixtina στο Βατικανό
 111. 111. ΡΑΦΑΗΛ ΣΑΝΤΙ «Πορτραίτο του Λέοντα Ι΄»
 112. 112. ΡΑΦΑΗΛ ΣΑΝΤΙ «Ο Παρνασσός»
 113. 113. ΡΑΦΑΗΛ ΣΑΝΤΙ «Η Παναγία επί της καθέδρας»
 114. 114. ΡΑΦΑΗΛ ΣΑΝΤΙ «Η Μανταλένα Ντόνι»
 115. 115. ΤΙΤΣΙΑΝΟ «Η Αφροδίτη του Ουρμπίνο»
 116. 116. ΤΙΤΣΙΑΝΟ «Η Μαγδαληνή»
 117. 117. ΤΙΤΣΙΑΝΟ «Προσωπογραφία ενός αριστοκράτη»
 118. 118. Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ  Παρόλο που επηρεάστηκε από την ιταλική αναγέννηση, ακολούθησε το δικό της δρόμο.  Χαρακτηρίζεται από το ρεαλισμό κι όχι από την εξιδανίκευση.  Καλλιεργείται ο μανιερισμός, μια παρέκκλιση που συνίσταται στην έμφαση της υποκειμενικότητας του καλλιτέχνη.
 119. 119. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΠΟΣ • Από τους πιο πρωτότυπους και αινιγματικούς ζωγράφους. • Η ζωγραφική του παραμορφώνει την αισθητή πραγματικότητα. • Είναι προάγγελος του σουρεαλισμού του 20 ου αιώνα.
 120. 120. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΠΟΣ «Ο κήπος των απολαύσεων» (λεπτομέρεια τριπτύχου)
 121. 121. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΠΟΣ «Ο κήπος των απολαύσεων» (λεπτομέρεια τριπτύχου)
 122. 122. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΠΟΣ «Ο Χριστός φέρει το σταυρό»
 123. 123. ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΡΕΓΚΕΛ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ • Πρωτότυπος ζωγράφος. • Ανήκει κι αυτός στον μανιερισμό.
 124. 124. ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΡΕΓΚΕΛ «Η γη της ευδαιμονίας»
 125. 125. ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΡΕΓΚΕΛ «Ο θρίαμβος του θανάτου»
 126. 126. ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΡΕΓΚΕΛ «Η προσκύνηση των Μάγων»
 127. 127. ΤΙΝΤΟΡΕΤΤΟ «Ο Άγιος Γεώργιος και ο δράκοντας» Παρόλο που είναι Ιταλός ανήκει κι αυτός στον μανιερισμό.
 128. 128. ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ (El Greco) • Ζωγραφίζει με τη βυζαντινή τεχνοτροπία μέχρι τα 26 του που φεύγει από την Κρήτη. • Στη Ρώμη και τη Βενετία επηρεάζεται από τον Τιτσιάνο. • Στο Τολέδο της Ισπανίας δημιουργεί το προσωπικό του στυλ. • Θεωρείται πρόδρομος του εξπρεσιονισμού.
 129. 129. ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ «Η κοίμηση της Θεοτόκου»
 130. 130. ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ «Αγόρι που ανάβει κερί»
 131. 131. ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ «Ο Χριστός αίρων τον σταυρό»
 132. 132. ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ «Η Μαγδαληνή»
 133. 133. ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ «Το Τολέδο με την καταιγίδα»
 134. 134. ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ «Ευαγγελισμός»
 135. 135. ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ «Η εκδίωξη των εμπόρων από το ναό»
 136. 136. Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Οι μεγαλύτεροι Γερμανοί αναγεννησιακοί καλλιτέχνες είναι: • ο Άλμπρεχτ Ντύρερ • ο Ματίας Γκρύνεβαλντ • ο Χανς Χολμπάιν
 137. 137. ΑΛΜΠΡΕΧΤ ΝΤΥΡΕΡ «Η Προσκύνηση των Μάγων»
 138. 138. ΑΛΜΠΡΕΧΤ ΝΤΥΡΕΡ «Ο Λούθηρος» & «Ο Φίλιππος Μελάγχθων»
 139. 139. ΜΑΤΙΑΣ ΓΚΡΥΝΕΒΑΛΝΤ Πολύπτυχο του Ιζενχάιμ «Η Ανάσταση»
 140. 140. ΜΑΤΙΑΣ ΓΚΡΥΝΕΒΑΛΝΤ Πολύπτυχο του Ιζενχάιμ «Ο Ευαγγελισμός»
 141. 141. ΧΑΝΣ ΧΟΛΜΠΑΙΝ «Ο Σερ Ρίτσαρντ Σάουθγουελ»
 142. 142. ΧΑΝΣ ΧΟΛΜΠΑΙΝ «Η βασίλισσα Τζέην Σέυμουρ»
 143. 143. «Επιτέλους τέλος;» ή «Τι κρίμα που τέλειωσε;»

×