Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Danijela Branković, APEx PROJECT: ARCHIVES PORTAL EUROPE NETWORK OF EXCELLENCE

529 views

Published on

Arhivski portal Evrope

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Danijela Branković, APEx PROJECT: ARCHIVES PORTAL EUROPE NETWORK OF EXCELLENCE

 1. 1. APEx PROJECTAPEx PROJECT:: ARCHIVARCHIVESES PORTALPORTAL EUROPEEUROPE NETWORK OF EXCELLENCENETWORK OF EXCELLENCE Danijela Branković, arhivisDanijela Branković, arhiviski savetnikki savetnik Arhiv VojvodineArhiv Vojvodine,, Novi SadNovi Sad SrbijaSrbija
 2. 2. ŠTA JEŠTA JE WEBWEB PORTAL?PORTAL?  ““Vrata” u InternetVrata” u Internet  Web site koja predstavlja polazWeb site koja predstavlja polaznunu tačku prema drugimtačku prema drugim odredištima (web stranicama) i aktivnostima naodredištima (web stranicama) i aktivnostima na Internetu (e-mail, chat i sl.)Internetu (e-mail, chat i sl.)  Skup integrisanih programa dizajniranih sa svrhom daSkup integrisanih programa dizajniranih sa svrhom da omoguće korisniku što lakše služenje Internetomomoguće korisniku što lakše služenje Internetom  Mesto pristupa informacijama kojeg čini više različitih,Mesto pristupa informacijama kojeg čini više različitih, logički povezanih aplikacija koje su zajedničke većemlogički povezanih aplikacija koje su zajedničke većem broju korisnikabroju korisnika
 3. 3. PREDNOSTI IPREDNOSTI INTERNETNTERNET PORTALAPORTALA  mogućnost brzog i jednostavnog ažuriranja sadržajamogućnost brzog i jednostavnog ažuriranja sadržaja  prostorno neograničena raspodela podatakaprostorno neograničena raspodela podataka  inteligentna integracija i pristup sadržajima, aplikacijama iinteligentna integracija i pristup sadržajima, aplikacijama i raznim informacijamaraznim informacijama  decentralizacija stvaranja informacijadecentralizacija stvaranja informacija  objedinjen, trenutni pristup svim informacijamaobjedinjen, trenutni pristup svim informacijama  personalizovano međudelovanje korisnikapersonalizovano međudelovanje korisnika  brza, jednostavna modifikacija i održavanje sadržaja nabrza, jednostavna modifikacija i održavanje sadržaja na stranicistranici
 4. 4. ARHIVSKI PORTAL EVROPA APEnet APEnet = Archiv Portal Europa
 5. 5. PROJEKATPROJEKAT APEnetAPEnet  evropski projekatevropski projekat  finansiran od strane Evropske komisije i projektafinansiran od strane Evropske komisije i projekta ((eContenteContent plusplus))  iniciran od straneiniciran od strane Еuropean Board of National ArchivistsЕuropean Board of National Archivists (EBNA)(EBNA) 27 država članica27 država članica  projekat započet 2009. godine, okončan 2012.projekat započet 2009. godine, okončan 2012. godinegodine  PMTPMT == Projekt Management TeamProjekt Management Team:: Španija, Francuska, Holandija, Nemačka i ŠvedskaŠpanija, Francuska, Holandija, Nemačka i Švedska  informacije o projektu dostupne na adresiinformacije o projektu dostupne na adresi www.apenet.euwww.apenet.eu
 6. 6. APEx PROJECT: Archives Portal Europe network of excellence
 7. 7. PROJEKATPROJEKAT APExAPEx  evropski projekat  trenutno okuplja mnoge nacionalne arhive u Evropi i ICARUS  projekat je prijavljen 2011. godine, a počeo sa radom 2012. godine i treba da bude okončan u martu 2015. godine  PMT = Projekt Management Team: Holandija, Nemačka, Španija, Francuska, Estonija i Švedska  informacije o projektu na adresi www.apex-project.eu
 8. 8. RADNI PAKETI APEx PROJEKTARADNI PAKETI APEx PROJEKTA WPWP 11 HolandskiHolandski nacionalninacionalni arhivarhiv –– upravljanje projektomupravljanje projektom WPWP 22 Nemački savezni arhivNemački savezni arhiv –– interoperabilnost APexinteroperabilnost APex projekta (u kooperaciji sa Europeanom)projekta (u kooperaciji sa Europeanom) WPWP 33 ŠpanskiŠpanski državni arhiv –državni arhiv – razvoj infrastrukturerazvoj infrastrukture && hostinghosting WPWP 44 Nemački savezni arhivNemački savezni arhiv –– standardi za izgradnjustandardi za izgradnju nacionalnih portalanacionalnih portala WP 5WP 5 Arhivska uprava FrancuskeArhivska uprava Francuske –– alati i podrškaalati i podrška WPWP 66 Nacionalni arhiv EstonijeNacionalni arhiv Estonije –– upotrebljivost i Web 2.0upotrebljivost i Web 2.0 WPWP 77 Švedski nacionalni arhivŠvedski nacionalni arhiv –– diseminacija i traningdiseminacija i traning WPWP 88 Arhiv HolandijeArhiv Holandije –– održivost projektaodrživost projekta
 9. 9. APEAPExx PARTNERIPARTNERI
 10. 10. Zemlje uZemlje učesnice APEx projektačesnice APEx projekta  BelgijaBelgija •• BugarskaBugarska •• DanskaDanska •• NemačkaNemačka •• EstonijaEstonija •• FinskaFinska •• FrancuskaFrancuska •• GrčkaGrčka •• VelikaVelika BritanijaBritanija •• IrskaIrska •• IslandIsland •• ItalijaItalija •• HrvatskaHrvatska •• LetonijaLetonija •• LihtenštajnLihtenštajn •• LitvanijaLitvanija •• LuksemburgLuksemburg •• MaltaMalta ••HolandijaHolandija ••NorveškaNorveška ••AustrijaAustrija ••PoljskaPoljska •• PortugalijaPortugalija •• RumunijaRumunija •• ŠvedskaŠvedska •• ŠvajcarskaŠvajcarska •• SrbijaSrbija •• SlovačkaSlovačka •• SlovenijaSlovenija •• ŠpanijaŠpanija •• ČeškaČeška •• MađarskaMađarska •• GruzijaGruzija •• ICARUS (International Centre forICARUS (International Centre for Archival Research)  Archival Research)  
 11. 11. Kombinovana mogućnostKombinovana mogućnost pretraživanjapretraživanja ““NaprednoNapredno"" pretraživanjepretraživanje ((Advanced SearchAdvanced Search)) Напредно" претраживање ( Advanced Search) у APEnet-уНапредно" претраживање ( Advanced Search) у APEnet-у
 12. 12. Tehnička struktura projektaTehnička struktura projekta Standardi koji omogućujuStandardi koji omogućuju pravilnu obradupravilnu obradu elektronskih dokumelektronskih dokumeenatanata i utvrđuju procedurui utvrđuju proceduru pristupa takvim dokumentimapristupa takvim dokumentima ::  EADEAD ((Encoded Archival Description – normirani arhivskiEncoded Archival Description – normirani arhivski opis)opis)  EACEAC ((Encoded Archival Context – normirani arhivskiEncoded Archival Context – normirani arhivski kontekst)kontekst)  METSMETS ((Metadata Encoding and Transmission StandardMetadata Encoding and Transmission Standard –– standard za normiranje i prenos metapodataka)standard za normiranje i prenos metapodataka)  EAGEAG ((Encoded Archival Guide) Structured information ofEncoded Archival Guide) Structured information of repositoriesrepositories
 13. 13. Mapa arhivskih institucija koje stoje na raspolaganju korinicima arhivske građe u projektu APEnet
 14. 14. HVALA VAM NA PAŽNJI!HVALA VAM NA PAŽNJI! THANK YOU FOR YOURTHANK YOU FOR YOUR ATATTTENTIONENTION!! danijela.b@arhivvojvodine.org.rsdanijela.b@arhivvojvodine.org.rs 15. do 17. aprila 2015.15. do 17. aprila 2015. Hotel RadinHotel Radin,, RadenciRadenci

×