Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Welkom.     Dit zijn wij!   Identiteit wordt vaak gerelateerd aan de manier waar-   op je jezelf ervaart en hoe j...
hiervan zijn; behulpzaamheid, gevoeligheid, sponta-                   een aantal leiderschapsstijlen. Bi...
Pak uit !Iedere dag50 extreme make-overs cadeau                                      ...
stand 3.056                                         lijke uitstraling, materialis...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

FMI Welkom dit zijn wij Evi Aangenendt

346 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FMI Welkom dit zijn wij Evi Aangenendt

 1. 1. Welkom. Dit zijn wij! Identiteit wordt vaak gerelateerd aan de manier waar- op je jezelf ervaart en hoe je in de wereld staat. Hoe beter je je bewust bent van wie je bent, des te beter Evi Aangenendt kan je jezelf blijven en des te beter kan je verbinding Sinds de industrialisatie hebben vele ontwikke- maken met anderen. Een organisatie-identiteit is niet lingen plaatsgevonden waarbij de bronnen van anders. Als je trouw blijft aan je waarden en principes, concurrentievoordelen verschuiven. Op dit mo- ment gaat het voornamelijk om mensen, hun merken je stakeholders dat ook. creativiteit en talenten. Steeds meer wordt de mens beschouwd en gewaardeerd als het hart van de organisatie. In de huidige kennisintensieve organisaties, werken professionals die zich de vraag stellen waarom zij werken bij de organisatie waar ze werken en wat het bestaansrecht is van die organisatie. Dat leidt ertoe dat steeds meer organisa- ties die vragen intern hebben moeten leren beantwoorden. Men durft nu die antwoorden ook extern te gebruiken. Bedrijven die de werkelijkheid ontkennen, ombuigen of mooier maken dan zij is, worden steeds sneller doorzien en dit ver- sterkt de roep onder mensen voor moraal en ethiek. In de huidige individualisering en globalisering is het belangrijk je als organisatie te onderscheiden. Door deze, en meer ontwikkelingen, worden organisatie steeds meer gedwongen om na te denken over hun identiteit. Maar wat houdt dit in voor een or- ganisatie en hoe kan je als bedrijf dit naar buiten uitstralen zodat mensen je herkennen en betrokken raken? Duidelijke waarden en normen die een onmiskenbare plaats bezitten binnen een organisatie, binden mensen die zich hiermee kunnen identificeren. Er zijn meer aspecten die mens en bedrijf met elkaar verbinden. Om verbindingen te leggen tussen deze elementen, moet men eerst weten waaruit de identiteit van een bedrijf bestaat en waar een mens waarde aan hecht. Waardoor is het mogelijk dat ie- mand zich betrokken en verbonden voelt met een organisatie? Kernwaarden Uit het onderzoek is gebleken dat de identiteiten van ‘mens’, ‘organisatie’ en ‘om- geving’ worden opgebouwd uit de elementen in tabel 1, die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De kern van een organisatie ligt verscholen in de kernwaarden, die ook gezien kunnen worden als de normen, waarden en overtuigingen die ieder mens bezit. Wanneer de belangrijkste kernwaarden van een organisatie gelijkenis tonen met die van een persoon, kan diegene zich sterk verbonden voelen met een organisatie. Voorwaarde is dat deze waarden helder worden gecommuniceerd en aangehangen. Kernwaarden zijn begrippen zoals betrokkenheid, gelijkwaardigheid, flexibel, op- timistisch, nuchter, vasthoudend, daadkrachtig en gevoel voor verantwoordelijkheid. Bij de identiteit van een organisatie horen tevens kernkwaliteiten. Voorbeelden72 fmi 12 - 2012
 2. 2. hiervan zijn; behulpzaamheid, gevoeligheid, sponta- een aantal leiderschapsstijlen. Bij de analytische cultuurniteit, nieuwsgierigheid, betrouwbaarheid, professio- passen de rollen van controleur en coördinator. Bij denaliteit, directheid en enthousiasme. Bij de identiteit betrokkenheid-cultuur fungeren leiders voornamelijkvan een mens kunnen deze elementen worden be- als mentor en stimulator. Binnen de creatieve cultuurschouwd als eigenschappen of talenten. Deze komen zijn leiders vaak innovators of bemiddelaars. Bij desamen in datgene waar de organisatie in uitblinkt en daadkracht-cultuur behoren de leiderschapsrollen vanwaar haar medewerkers goed in zijn. bestuurder en producent. Door de leiderschapsstijl goed te laten aansluiten op de overheersende cultuur, ontstaatCultuurtypen een eenduidig beeld.Verschillende kernwaarden en kernkwaliteiten kunnenworden verdeeld onder vier basis cultuurtypen; analy- Gevolgentische cultuur, betrokkenheid-cultuur, creatieve cultuur Daarnaast heeft de structuur van een organisatie invloeden daadkracht-cultuur. Wanneer de belangrijkste op een aantal omgevingselementen zoals het aantal FTEkernwaarden en kernkwaliteiten van een organisatie en de gemiddelde bezettingsgraad. Deze factoren beïn-en die van haar medewerkers helder op een rijtje staan, vloeden het benodigde aantal vierkante meters.kunnen de eerste conclusies worden getrokken. Het De visie van de mens heeft invloed op de omgevingcultuurtype van de organisatie wordt bepaald door het waarin het pand zich bevindt. Wanneer het wenselijk iscultuurtype te selecteren waar de organisatie zich het dat de omgeving veel dynamiek uitstraalt, dan kan menmeest in herkent en waar de medewerkers zich het overwegen om zich in een stadscentrum te vestigen.meest in herkennen. Door hier een keuze in te maken, Wanneer rust en harmonie beter bij de organisatie pas-kan vervolgens gekeken worden naar de leiderschaps- Tabel 1: sen, zal een bosrijke of landelijke omgeving hier beterstijlen. Bij de vier verschillende cultuurtypen past tevens Opbouw identiteit op aansluiten. Het is van belang je als organisatie te realiseren dat een bezoeker of stakeholder de eerste indruk van de organi- Mens Organisatie Omgeving satie krijgt door de manier waarop hij of zij aankomt bij Eigenschappen Geschiedenis Buitenwereld de organisatie. Is het direct de snelweg af, een bedrijven- Talenten Kernwaarden Milieu terrein op, waar verschillende hoge, statisch en modern Normen Hoger doel Ruimtelijke uitstraling uitziende panden de horizon tekenen? Of kies je als organisatie voor een klassiek uitziend pand in een sfeer- Waarden Gewaagd doel Materialisatie volle en historische binnenstad? Overtuiging Kernkwaliteiten Inrichtingselementen Na het maken van de eerste indruk bij aankomst, is de Visie Cultuur Kleur vraag hoe je er als FM’ voor kan zorgen dat ook de in- Beroep Leiderschapsstijl Geur terne huisvesting de identiteit van een organisatie uit- Woonplaats Structuur Kunst straalt. Door het cultuurtype van de organisatie te be- palen en hier de visie van de medewerkers in mee te Omgeving nemen, kunnen de mate van duurzaamheid, ruimte- fmi 12 - 2012 73
 3. 3. Pak uit !Iedere dag50 extreme make-overs cadeau 16, 17 en 18 januari 2013 Brabanthallen, s’-HertogenboschKom snel naar de Satino Black stand en breng duurzaamdesign in jouw toiletruimte. HAL 5 STAND NRSatino Black winnaar van WWF Paper Award, Red Dot Design Award en PentAward 5028
 4. 4. stand 3.056 lijke uitstraling, materialisatie, kleur, geur en kunst worden bepaald. Deze elementen zijnSteelcase Solutions allemaal creatief interpreteer-Verruim uw blik op ruimte! Steelcase Solutions legt tijdens bare beeldaspecten. MensenVakbeurs Facilitair graag uit hoe u uw RUIMTE kunt vormen zich een beeld bijoptimaliseren door te focussen op BELEVING, BINDING, bepaalde omschrijvingen vanWELZIJN en SAMENWERKING. Maar ook voor een antwoord deze sfeeraspecten zoals crea-op al uw andere vragen ten aanzien van kantoorinrichting tief of professioneel, warm ofen werkplekomgeving bent u bij ons op het juiste adres. koel, klassiek of modern, open of gesloten, statisch of dynamisch, Bianca Krijgsman enzovoort. Wat betekenen deze woor- den voor een mens? Hoe stelt een mens zich deze begrippen voor in beelden? Ieder mens heeft een andere emotionele perceptie. Als mensen aan de hand van beelden geprikkeld worden, wordt het moge- lijk om emoties te voelen bij woorden en deze uitein- beurs in beeld delijk ook te verwoorden. Hoe beelden worden gekop- peld aan bepaalde woorden, hangt af van de creatieve interpretatie die de persoon heeft door wie de koppelingstand 4.020 wordt gemaakt. Door onderzoek te doen naar de identiteit van een or- ganisatie en de identiteit van de verschillende medewer-Saval Brandbeveiliging kers, ontstaat er een algemeen beeld van een bedrijf metSaval biedt praktische oplossingen. Veiligheidsopleidingen een duidelijke gemeenschappelijke deler binnen de al-met naast de onmisbare theorie, juist heel veel gehele identiteit. Door bepaalde (sfeer)beelden te hangenpraktijkoefening. Want oefenen is wat u uit de brand zal aan de kernbegrippen die uit het onderzoek zijn geko-helpen. Daarnaast krijgt u van ons nog advies hoe het goed men en hierover in gesprek te gaan met elkaar, komt eronderhouden van brandblussers slimmer kan. Bijvoorbeeld: een gedragen identiteit tot stand die in de huisvestingIn de praktijk wordt een brandblusser van 5 jaar oud vaak tot uiting wordt gebracht. Uiteindelijk blijft de concreteingenomen en wordt aan u een nieuwe verkocht, terwijl invulling hiervan onderdeel van het creatieve proces vaneen goed onderhouden blusser nog makkelijk 10-15 jaar Wim van der Zwan een binnenhuisarchitect. Op deze manier wordt hetlanger mee kan zonder kwaliteitsverlies. Volgens Saval de normaalste zaak van de wereld. mogelijk een brug te slaan tussen de verschillende vak-Mocht u toch een nieuwe blusser willen, dan is onze duurzame blusser met 95% minder gebieden facility management en architectuur. schuimafval de logische keuze wanneer u aan de toekomst denkt. Resultaat Het is iedere organisatie aan te raden om het gehele beurs in beeld traject van identiteitbepaling uit te voeren. Bij het vast- stellen of de identiteit van de organisatie aansluit op de bestaande huisvesting, kan sprake zijn van een conclu- sie, die een aanzienlijke impact heeft. Het kan bijvoor-stand 1.061 beeld voorkomen dat een organisatie die gehuisvest is in een stadscentrum tot de conclusie komt dat het de identiteit van de organisatie zou versterken als zij zichWatercompany bij wijze van spreken in een boerderij op het plattelandWatercompany, bekend van de waterkoelers op de waterleiding gaat verder in het totaal zou vestigen. Het omgekeerde behoort ook tot de mo-ontzorgen van haar klanten. Uw pantry volledig ingevuld door Watercompany, koud gelijkheden. Of er op basis van de uitkomsten van hetwater, bruisend water, kokend heet water, thee en koffie concepten. Op Vakbeurs Facilitair onderzoek wordt overgegaan tot grote veranderingenpresenteert Watercompany haar volledige lijn, van waterkoeler tot waterontharder, van is natuurlijk aan de organisatie zelf. Ter geruststelling:heet water tot koffieautomaat. Automaten van de beste kwaliteit, ingrediënten van de u kunt ook tot de conclusie komen dat uw huidigebeste kwaliteit en service van de beste kwaliteit. In onze pantry vindt u alles voor uw huisvesting perfect aansluit op de identiteit van uwtotale drankvoorziening organisatie. Bent u ook zo nieuwsgierig of uw huisves- ting aansluit op de identiteit van uw organisatie? fmi beurs in beeld Evi Aangenendt is trainee bij Argentum fmi 12 - 2012 75

×