Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

փիփերթ

924 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

փիփերթ

  1. 1. Փիփերթ Բազմամյա և միամյա խոտաբույսեր են։ Պտուղը բազմաբաժան կուտ է։ Որոշ տեսակներ մոլախոտեր են։ Փիփերտ ազգի է նաև տուղտը: Տուղտ գաղձ ը և այլն։ Ստամոքսի հիվանդություններ ի դեպքում օգտագործում են տուղտ ը, նշենի ն, հորթալեզու ն, ոսկեհազարուկ ը, հոն ը, մատուտակ ը, եզան:

×