Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kommunals Spanarnätverk

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 30 Ad

More Related Content

Similar to Kommunals Spanarnätverk (20)

Advertisement

Kommunals Spanarnätverk

 1. 1. Spanarnätverk - Varför, vad och hur Arena Idé, 22 januari, 2014 Ulrika Frykskog Talskrivare/strategisk rådgivare, Kommunal Cilla Rohdin Ordförande, Kommunal Bergslagen Elin Gustafsson Konsult/VD, Need To Know
 2. 2. Kommunal – Nordens största fackförening 510 000 medlemmar inom välfärden och gröna sektorn = var nionde löntagare! 230 yrkesgrupper inom 13 olika branscher. Kommunal har: • 13 lokalavdelningar • 400 sektioner • 33 000 förtroendevalda • 510 anställda
 3. 3. 80 procent av medlemmarna är kvinnor Ju fler kvinnor i yrket – desto lägre lön Sektorns relativlön 130 Bygg 120 Papp 110 Verks.ind Partih. Stål Trä.ind Transp 100 Övr. ind Graf Stat Livs Landsting Detaljhand. Företagstj. Äldreoms 90 Hotel o rest Skola Barnoms 80 70 0 10 20 30 Källa: SCB och LO 2010 40 50 60 70 80 90 100 Andel kvinnor %
 4. 4. En flora arbetsgivare inom välfärdens tjänster Var femte medlem är privatanställd Regioner Landsting Entreprenörer inom vård, skola, omsorg Kommuner Stora internationella företag inom ex trafik, service, t eknik Stiftelser Non profit Kooperativ i barnomsorgen Små företag inom ex RUT, personlig assistans och lantbruk
 5. 5. Den tillfälliga arbetsmarknaden växer Arbetskraften ska vara billig och just in time 28 procent visstidsanställda i kommuner och landsting 59 procent i äldreomsorgen arbetar deltid 100 000 medlemmar arbetar delade turer Totalt 681 inrapporterade Migrerande arbetskraft besök inom bärplockning och lantbruk
 6. 6. Facket - inte längre en ”självklarhet” • Många unga (och andra) har inte kunskaper om fackföreningsrörelsen och vikten av kollektivavtal. • Handlingskraftiga nätverk utanför facket organiserar sig och agerar. • Ökad konkurrens. • Lågt förtroende för facket jämfört med andra samhällsaktörer.
 7. 7. Alla vill diskutera problemen i välfärden – och lösningarna är många… -Sätt stopp för privata företag! -Reglera vinstuttagen! -Mera non-profit! -Mera valfrihet! Totalt -Höj skatten! 681 inrapporterade -Tillför resurser! besök Kvalitet - Sänk lönerna! -Reglera mera! - Hur få utbildad person att välja välfärdsjobben?
 8. 8. Kommunal har jobbat med medveten omvärldsspaning sedan början av 2000… • Först samarbete med Kairos Future • Ett IT-system för daglig omvärldsbevakning infördes 2003. • En omvärldsenhet startade på förbundskontoret 2004. • Senare ökat fokus på organisationsutveckling och paus för omvärldsanalysen.
 9. 9. 2010 – Ny ordförande Annelie Nordström vill att Kommunal ska synas och höras mycket mer på medlemmarnas arbetsplatser och i samhällsdebatten
 10. 10. Omvärldsanalys prioriteras… KOMPLEXT Förhållningssätt Skapa framtiden ENKELT Proaktivt förhållningssätt Förutse framtida behov Behandla uppkomna möjligheter/hot Reaktivt förhållningssätt Städa akuta problem KORT Framförhållning LÅNG
 11. 11. Spanarnätverket på förbundskontoret bildades i mars 2011
 12. 12. Vi använder oss av den kunskap som finns inom organisationen… hos Kommunals förtroendevalda och de anställda. Tillsammans lägger vi pusslet!
 13. 13. Omvärlden är stor – Det gäller att fokusera på information som är väsentlig för Kommunal P E S T
 14. 14. Vi fastställde relevanta och avgränsade spaningsområden Spaningsområden bygger på Kommunals uppgift enligt stadgarna: • Medlemmen som medlem – Fackligt, relation till medlemmar… • Medlemmen på arbetsplatsen – Branscher, yrken och arbetsvillkor… • Medlemmen i samhället – Välfärd/samhälle…
 15. 15. Spaningsportalen är ett viktigt stöd och verktyg! - Användarna får tillgång till individanpassad information.
 16. 16. Från ad hoc-analyser till kontinuerlig spaning och analys Omvärldsinformation Ekonomi Tertialrapport 3 Årsredovisning Tertialrapport 2 Tertialrapport 1
 17. 17. Strukturerat, effektivt och kontinuerligt utifrån Kommunals uppdrag Årsdragning Spaningsrapport 3 Spaningsrapport 1 Spaningsrapport 2
 18. 18. Spaningsrapporter Agera nu (Inom 3 månader) Sätt på agendan och agera senare (I år eller senare) Mycket stor betydelse Stor betydelse Betydelse för medlemmar och/eller för Kommunal som organisation
 19. 19. Årsdragning med styrelse, ledning och chefer inför kommande verksamhetsplanering Bakåtblick Framåtblick Vad har hänt? Vad ser vi framåt? Vad har vi gjort? Vad bör vi fokusera på framåt? Vilka lärdomar kan vi dra? Har vi rätt strategier och mål?
 20. 20. Successiv utveckling av spanarnätverket - Till stor nytta lokalt och för hela Kommunal Avdelningar Medlemscenter Enheter på förbundskontoret Förbundskontoret (enhetsövergripande)
 21. 21. Varför spanarnätverk i Kommunal Bergslagen?
 22. 22. Bidra till ett Kommunal Bergslagen och ett Kommunal som är: ”Ett Kommunal” som arbetar i samma riktning Strategiskt Snabbfotat
 23. 23. Vilka är med i Bergslagens spanarnätverk? • 12 fackligt aktiva • Olika branscher • Privat och offentligt • Storstad och glesbygd • Yngre och äldre • Kvinnor och män • Kort och lång erfarenhet av fackligt arbete
 24. 24. Bergslagens process för att ta fram spaningsrapporter 1. 2. ”Alla” inom avdelningen spanar på händelser och förändringar med betydelse för medlemmar och/eller för avdelningen Spanarnätverket samlar in, prioriterar och analyserar (3 ggr/år) 4. Avdelningens styrelse fattar beslut om prioriteringar i spaningsrapport. 3. Avdelningens ledningsgrupp fortsätter analys och färdigställer spaningsrapport.
 25. 25. Nytta så här långt i Bergslagen • Bra strategiska diskussioner. • En gemensam bild av läget och de viktigaste utmaningarna just nu • Trygghet och lugn – Vi vet att viktiga spaningar från omvärlden omhändertas och hamnar på agendan
 26. 26. Styrelsen får stöd att se skogen för alla träd att se sammanhang istället för enskildheter
 27. 27. Framgångsfaktorer • Beslutsfattare som ser omvärldsanalysen som ett viktigt verktyg i verksamhetsstyrningen. • Vi har avdramatiserat omvärldsanalysen. • Anställda och förtroendevalda ”äger” och utvecklar processen. Vi arbetar strukturerat och tidseffektivt. • Vi började snabbt leverera resultat och vi har varit uthålliga. – 4 rapporter/år. – OK med vita fläckar. • Vi bygger successivt ut nätverket.
 28. 28. Tack! ulrika.frykskog@kommunal.se cilla.a.rohdin@kommunal.se elin.gustafsson@needtoknow.nu

×