Mengucapkan 2 kalimat syahadat

2,653 views

Published on

mengucapkan dua kalimah syahadat

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mengucapkan 2 kalimat syahadat

  1. 1. Mengucapkan Syahadatain Oleh : Arassh Sidik FatahillahMengucapkan 2 kalimat syahadat (Syahadatain) merupakan rukun Islam yang pertama.Seseorang jika ingin masuk Islam, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat denganpenuh keyakinan. Ucapan syahadat juga selalu kita ucapkan setiap kita shalat di dalamtahiyat.Dari Umar ra, beliau berkata: Pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah SAW,tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam.Pada dirinya tidak tampak bekas dari perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun diantara kamiyang mengenalnya. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi, lalu mendempetkan kedua lututnyake lutut Nabi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, kemudian berkata:”Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam.”Kemudian Nabi menjawab: ”Islam yaitu: hendaklah engkau bersaksi tiada sesembahan yanghaq disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklahengkau mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, danmengerjakan haji ke rumah Allah jika engkau mampu mengerjakannya.”…dan seterusnya hingga selesai seperti hadits sebelumnya HR. Muslim). Kalimat Syahadat merupakan peneguh yang diberikan Allah untuk meneguhkan orang yang beriman.“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan „ucapan yang teguh‟dalam kehidupan di dunia dan di akhirat,dan Allah menyesatkan orang-orang yangzalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki” (QS. Ibrahim: 27)Makna „ucapan yang teguh‟ dalam ayat ini adalah dua kalimat syahadat yang dipahami dandiamalkan dengan benar, sebagaimana yang ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah SAW dalamsebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya (jilid 4, hal.1735):Dari Baro‟ bin „Azib ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “seorang muslim ketika diaditanya di dalam kuburnya oleh malaikat Munkar dan Nakir maka dia akan bersaksi bahwa„tidak ada Tuhan kecuali Allah‟ ( ) dan „Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah‟( ), itulah makna Firman-Nya: “Allah meneguhkan (iman) orang-orang yangberiman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat”.
  2. 2.  Syahadat PertamaSyahadat pertama, “Laa ilaaha illallahu” artinya “Tidak ada Tuhan selain Allah.” Artinya diahanya menyembah Allah dan tidak menyembah yang lain sebagai sekutu Allah. Dia hanyamentaati perintah Allah. Bukan mentaati perintah yang lain sehingga akhirnya justrumengingkari perintah Allah. Kalimat ini disebut kalimat Tauhid. Kalimat Tauhid Adalah Inti Ajaran Para Nabi.Katakanlah: “Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua,yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhakdisembah) selain Dia…” [QS 7:158]Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: “Wahaikaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya.”Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah), aku takut kamu akan ditimpaazab hari yang besar (kiamat). [QS 7:59]Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum „Aad saudara mereka, Hud. Ia berkata: “Haikaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dari-Nya. Makamengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?” [QS 7:65]Banyak lagi ayat Al Qur‟an yang menyebut para Nabi mengajak kaumnya dengan kalimatTauhid agar hanya menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya.Tauhid inilah yang utama didakwahkan oleh ummat Islam ke seluruh manusia sehinggamereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakininya sepenuh hati. Syahadat KeduaSyahadat kedua, ”Muhammaddur rasulullah” artinya Muhammad adalah utusanAllah. Dengan syahadat ini, ummat Islam meski meyakini adanya rasul lain seperti Adam,Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan sebagainya namun hanya mengikuti ajaran Nabi MuhammadSAW sebagai rasul. Ini karena ajaran para rasul lain sudah diselewengkan oleh pengikutnyasehingga justru bertentangan dengan ajaran yang aslinya seperti mempersekutukan Allahdengan makhluknya.Dengan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kita wajib meyakini apa yangdibawanya, yaitu Al Qur‟an, berikut penjelasan dan contoh yang dia berikan, yaitu sunnahNabi. Selain meyakini, kita juga harus mengamalkannya dengan mentaati perintahnya danmenjauhi larangannya serta beribadah kepada Allah SWT sesuai dengan yangdicontohkannya (sesuai syari‟at).Kita wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang harus kitacontoh dan ikuti.
  3. 3. ”Bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kamu tetapi diaadalah Rasulullah dan penutup Nabi-nabi” [QS Al Ahzab:40]Rasulullah SAW: “Rantai Kerasulan dan Kenabian telah sampai pada akhirnya. Tidakakan ada lagi rasul dan nabi sesudahku”. (Tirmidhi, Kitab-ur-Rouya, Bab Zahab-un-Nubuwwa; Musnad Ahmad; Marwiyat-Anas bin Malik).Artinya jika setelah Nabi Muhammad ada yang mengaku sebagai Nabi dan berusahamenyampaikan ajaran Islam melalui versinya, kita wajib mengingkarinya karenasesungguhnya mereka adalah pendusta dan ajaran Islam sudah sempurna:“Akan ada pada umatku 30 pendusta semuanya mengaku nabi, dan saya penutup paraNabi dan tidak ada nabi setelahku” [Abu Daud]“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkankepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu…” [Al Maa-idah:3]Kita wajib meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW karena beliaumendapat wahyu dan bimbingan langsung dari Allah. Selain itu beliau sebagaimana paraNabi lainnya terjaga dari dosa (maksum) karena begitu ada kesalahan sedikit langsungmendapat teguran dari Allah SWT dan bertobat.Seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat selesai wudlu, maka dapatmemasuki surga dari pintu mana saja yang dia mau.Seorang yang selesai berwudhu dengan baik lalu mengucapkan dua kalimat syahadat, makaakan terbuka baginya pintu-pintu surga yang delapan dan dia dapat memasuki pintu yangmana saja dia kehendaki. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)Nabi Muhammad SAW menyeru orang agar meyakini tidak ada Tuhan selain Allah danMuhammad adalah utusannya. Kepada para dai yang dikirim ker berbagai tempat jugadiajarkan agar hal itu merupakan satu bahan dakwah yang pokok: Kalimat Syahadat inti Dakwah para DaiHadis riwayat Muaz ra., ia berkata:Rasulullah saw. mengutusku, beliau bersabda: Engkau akan mendatangi suatu kaum dari AhliKitab. Karena itu, ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dansesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat, maka beritahukanlah kepadamereka bahwa Allah mewajibkan mereka salat lima waktu dalam sehari semalam. Kalaumereka taat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan merekamembayar zakat, yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orangmiskin di antara mereka. Jika mereka taat, maka waspadalah terhadap harta pilihan mereka.
  4. 4. Dan takutlah engkau dari doa orang yang dizalimi, karena doa itu tidak ada sekat denganAllah Taala. (Shahih Muslim No.27)Hadis riwayat Abdullah bin Umar ra., ia berkata:Rasulullah saw. bersabda: Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksibahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad saw. adalah utusan Allah, mendirikan salatdan mengeluarkan zakat. Barang siapa melaksanakannya berarti ia telah melindungi diri danhartanya dariku kecuali dengan sebab syara, sedang perhitungannya (terserah) pada AllahTaala. (Shahih Muslim No.33) Mengucapkan 2 Kalimat Syahadat Imbalannya SurgaSetiap ummat Islam yang bersaksi dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada Tuhanselain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka dia akan masuk surga.Hadis riwayat Ubadah bin Shamit ra., ia berkata:Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa mengucapkan: Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhanselain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya dan bersaksi bahwa Nabi Isa as. adalah hamba Allah dan anak hamba-Nya, sertakalimat-Nya yang dibacakan kepada Maryam dan dengan tiupan roh-Nya, bahwa surga itubenar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu daridelapan pintu surga mana saja yang ia inginkan. (Shahih Muslim No.41)Hadis riwayat Anas bin Malik ra., ia berkata:Rasulullah saw. dan Muaz bin Jabal berboncengan di atas tunggangan. Rasulullah saw.bersabda: Hai Muaz. Muaz menyahut: Ya, wahai utusan Allah, aku siap menerima perintah.Rasulullah saw. memanggil lagi: Hai Muaz. Muaz menjawab: Ya, wahai utusan Allah, akusiap menerima perintah. Sekali lagi Rasulullah saw. memanggil: Hai Muaz. Muaz menjawab:Ya, wahai utusan Allah, aku siap menerima perintah. Rasulullah saw. bersabda: Setiap hambayang bersaksi bahwa: Tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba danutusan-Nya, maka Allah mengharamkan api neraka atasnya. Muaz berkata: WahaiRasulullah, bolehkah aku memberitahukan hal ini kepada orang banyak agar mereka merasasenang? Rasulullah saw. bersabda: Kalau engkau kabarkan, mereka akan menjadikannyasebagai andalan. (Shahih Muslim No.47)*bagi para ikhwan yang senantiasa mencurigai orang yang mengajak syahadat, lebih baik check terlebihdahulu jangan sembarangan menyesatkan, atau menuduh tidak-tidak, karena bisa jadi malah kita yang tersesat.

×