Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Has Warren Buffett lost his touch_ No

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
İŇȘİĢĦȚȘ (/İŇȘİĢĦȚȘ/)
◀ ǿŀđěř (ħțțp://ģvfįňǻňčįǻŀ.čǿm/2015/11/ẅħǻț-ẅǿųŀđ-ǿųř-ǻňčěșțǿřș-țħįňķ/)
ňěẅěř ▶
Ħǻș Ẅǻřřěň Bųffěțț ...
Ẅħěň ǿňě ǿf țħě mǿșț ẅěŀŀ řěșpěčțěđ įňvěșțǿřș ǿf ǻŀŀ țįmě ħǻș ǻ “bǻđ ỳěǻř,” įț’ș bįģ
ňěẅș. Bųț đǿěș țħǻț měǻň ħě’ș ŀǿșț ħį...
ĿǺȘȚ 12 MǾŇȚĦȘ: VǺĿŲĚ ȘȚǾČĶȘ ĦǺVĚ ȘȚǺỲĚĐ PŲȚ
(Đǻțǻ
șǿųřčě
fǿř ǻŀŀ
ģřǻpħș
fřǿm
Mǿřňįňģșțǻř ǻș ǿf 11/30/2015 ųșįňģ țħě Řųșșě...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Upcoming SlideShare
Battle of Britain's Exit
Battle of Britain's Exit
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 17 Ad
Advertisement

Has Warren Buffett lost his touch_ No

 1. 1. İŇȘİĢĦȚȘ (/İŇȘİĢĦȚȘ/) ◀ ǿŀđěř (ħțțp://ģvfįňǻňčįǻŀ.čǿm/2015/11/ẅħǻț-ẅǿųŀđ-ǿųř-ǻňčěșțǿřș-țħįňķ/) ňěẅěř ▶ Ħǻș Ẅǻřřěň Bųffěțț Ŀǿșț Ħįș Țǿųčħ? BỲ ǺŘǺĐĦǺŇǺ ĶĚJŘİẄǺĿ (/ȚĚǺM/ǺŘǺĐĦǺŇǺ-ĶĚJŘİẄǺĿ/) | ĐĚČĚMBĚŘ 15, 2015 “Ẅǻřřěň ǻňđ țħě Țěřřįbŀě, Ħǿřřįbŀě, Ňǿ Ģǿǿđ, Věřỳ Bǻđ Ỳěǻř.” Țħǻț’ș ħǿẅ Mǿňěỳ Mǻģǻżįňě čħǻřǻčțěřįżěđ Ẅǻřřěň Bųffěț’ș pěřfǿřmǻňčě (ħțțp://mǿňěỳ.čňň.čǿm/2015/10/20/įňvěșțįňģ/ẅǻřřěň-bųffěțț-běřķșħįřě-ħǻțħǻẅǻỳ- șțǿčķș-įbm/įňđěx.ħțmŀ) țħįș ỳěǻř. Ǻfțěř ǻŀŀ, ħįș țǿp pįčķș ħǻvě țǻķěň ǻ běǻțįňģ ỳěǻř țǿ đǻțě: Přǿčțěř & Ģǻmbŀě įș ǿff -14.18%; İBM įș đǿẅň -13.67%; ǻňđ Ẅǻŀmǻřț șțǿčķ ħǻș pŀųmměțěđ bỳ ňěǻřŀỳ ǿňě-țħįřđ, ǿff -30.84%. (Șǿųřčě: Ỳǻħǿǿ Fįňǻňčě ǻș ǿf 12/9/15). (/) (/) CLIENT LOGIN (HTTPS://LOGIN.ORIONADVISOR.COM/LOGIN.HTML? S=PORTAL&P=/PORTFOLIO/OVERVIEW)
 2. 2. Ẅħěň ǿňě ǿf țħě mǿșț ẅěŀŀ řěșpěčțěđ įňvěșțǿřș ǿf ǻŀŀ țįmě ħǻș ǻ “bǻđ ỳěǻř,” įț’ș bįģ ňěẅș. Bųț đǿěș țħǻț měǻň ħě’ș ŀǿșț ħįș Mįđǻș țǿųčħ? Ňǿ. Běřķșħįřě Ħǻțħǻẅǻỳ’ș pěřfǿřmǻňčě țħįș ỳěǻř įș ǻ fųňčțįǿň ǿf Bųffěțț’ș įňvěșțměňț pħįŀǿșǿpħỳ: vǻŀųě įňvěșțįňģ. ȚĦĚ ĐİFFĚŘĚŇČĚ BĚȚẄĚĚŇ VǺĿŲĚ ǺŇĐ ĢŘǾẄȚĦ İŇVĚȘȚİŇĢ Ẅħįŀě țħěřě ǻřě ǻș mǻňỳ ẅǻỳș țǿ čŀǻșșįfỳ șțǿčķș ǻș țħěřě ǻřě pųňđįțș čřųňčħįňģ đǻțǻ, vǻŀųě șțǿčķș țỳpįčǻŀŀỳ, ħǻvě ǻ ŀǿẅěř přįčě-țǿ-ěǻřňįňģș (P/Ě) řǻțįǿ, ẅħįčħ měǻňș țħǻț țħě șțǿčķ čųřřěňțŀỳ ħǻș ǻ ŀǿẅěř přįčě pěř șħǻřě řěŀǻțįvě țǿ țħě čǿmpǻňỳ’ș ěǻřňįňģș pěř șħǻřě. Ģřǿẅțħ șțǿčķș ǻřě jųșț țħě ǿppǿșįțě. Țỳpįčǻŀŀỳ, țħěỳ ħǻvě ħįģħěř P/Ě řǻțįǿș; įňvěșțǿřș ẅħǿ bųỳ ģřǿẅțħ șțǿčķș ǻřě ẅįŀŀįňģ țǿ pǻỳ mǿřě pěř șħǻřě běčǻųșě țħěỳ běŀįěvě țħě șțǿčķ přįčě ẅįŀŀ ģǿ ěvěň ħįģħěř. Țħįňķ ǿf vǻŀųě įňvěșțįňģ ǻș bųỳįňģ ǻ čħěǻpěř ħǿmě țħǻț ňěěđș řěpǻįř įňșțěǻđ ǿf pǻỳįňģ mǿřě fǿř țħě mǿșț ěxpěňșįvě ħǿųșě įň țħě ňěįģħbǿřħǿǿđ. VǺĿŲĚ İŇVĚȘȚİŇĢ İȘ Ǻ ĿǾŇĢ-ȚĚŘM ȘȚŘǺȚĚĢỲ Vǻŀųě įňvěșțǿřș ǻřě bǻřģǻįň ħųňțěřș. Țħěỳ șěěķ ǿųț șțǿčķș țħǻț țħěỳ běŀįěvě ǻřě čħěǻp, ųňđěřvǻŀųěđ, ǿř ųňǻppřěčįǻțěđ bỳ țħě mǻřķěț; țħěỳ ŀǿǿķ țǿ įňvěșț įň čǿmpǻňįěș țħǻț ǻřě șųffěřįňģ įň țħě șħǿřț țěřm, bųț ǻřě čǻpǻbŀě ǿf ǻ čǿměbǻčķ. Bųffěțț ǻđvįșěș, “Bųỳ įňțǿ ǻ čǿmpǻňỳ běčǻųșě ỳǿų ẅǻňț țǿ ǿẅň įț, ňǿț běčǻųșě ỳǿų ẅǻňț țħě șțǿčķ țǿ ģǿ ųp.” (ħțțp://ẅẅẅ.fǿřběș.čǿm/2008/04/30/ẅǻřřěň-bųffěțț-přǿfįŀě-įňvěșț-ǿpěđ- čx_ħș_0430bųffěțț.ħțmŀ) Ẅħěň Ẅǻřřěň Bųffěțț įňvěșțș, ħě ŀǿǿķș fǿř ħįģħ qųǻŀįțỳ, ųňđěřvǻŀųěđ čǿmpǻňįěș čǻpǻbŀě ǿf ģěňěřǻțįňģ ěǻřňįňģș ǻňđ mǻķįňģ mǿňěỳ ěvěňțųǻŀŀỳ, įf ňǿț řįģħț ǻẅǻỳ. Ħě “bųỳș ŀǿẅ” ǻňđ ẅǻįțș pǻțįěňțŀỳ, ẅįțħ ŀįțțŀě čǿňčěřň ǿvěř șħǿřț-țěřm pěřfǿřmǻňčě. Șǻỳș Bųffěțț, “İň țħě șħǿřț țěřm țħě mǻřķěț įș ǻ pǿpųŀǻřįțỳ čǿňțěșț; įň țħě ŀǿňģ țěřm įț įș ǻ ẅěįģħįňģ mǻčħįňě.” (ħțțp://ẅẅẅ.įňvěșțǿpěđįǻ.čǿm/ǻřțįčŀěș/01/071801.ǻșp) Șǿ Vǻŀųě șțǿčķș ǻřě přįčěđ mǿřě ǻțțřǻčțįvěŀỳ, bųț țħě ųŀțįmǻțě qųěșțįǿň řěmǻįňș: Đǿ Vǻŀųě șțǿčķș ǿųțpěřfǿřm Ģřǿẅțħ șțǿčķș? Țħě ǻňșẅěř đěpěňđș ǿň ẅħěțħěř ỳǿų měǻň ňǿẅ ǿř ǿvěř țħě ŀǿňģ țěřm. ŲŇĐĚŘVǺĿŲĚĐ FİŘMȘ ǺŘĚ ČŲŘŘĚŇȚĿỲ ǾŲȚ ǾF FǺVǾŘ Ǿvěř țħě ŀǻșț 12 mǿňțħș, Vǻŀųě șțǿčķș ħǻvě bǻřěŀỳ bųđģěđ. Țħěįř șŀųģģįșħňěșș čǻň bě ǻțțřįbųțěđ țǿ țħě měŀțđǿẅň įň ěňěřģỳ přįčěș, țħě čǿřřěčțįǿň ǿf đįvįđěňđ șțǿčķș, șŀǿẅ ěčǿňǿmįč ģřǿẅțħ įň ǻ ŀǿẅ įňțěřěșț řǻțě ěňvįřǿňměňț ǻňđ ǿțħěř fǻčțǿřș. Đųřįňģ țħǻț țįmě, įňvěșțǿřș ħǻvě řěẅǻřđěđ Ģřǿẅțħ șțǿčķș țħǻț ħǻvě țħě ǻbįŀįțỳ țǿ ģřǿẅ țħěįř bųșįňěșșěș ěvěň įň ǻ șčǻřčě ěčǿňǿmįč ģřǿẅțħ ěňvįřǿňměňț. (/) (/) CLIENT LOGIN (HTTPS://LOGIN.ORIONADVISOR.COM/LOGIN.HTML? S=PORTAL&P=/PORTFOLIO/OVERVIEW)
 3. 3. ĿǺȘȚ 12 MǾŇȚĦȘ: VǺĿŲĚ ȘȚǾČĶȘ ĦǺVĚ ȘȚǺỲĚĐ PŲȚ (Đǻțǻ șǿųřčě fǿř ǻŀŀ ģřǻpħș fřǿm Mǿřňįňģșțǻř ǻș ǿf 11/30/2015 ųșįňģ țħě Řųșșěŀŀ 3000 Vǻŀųě ȚŘ ŲȘĐ ǻňđ țħě Řųșșěŀŀ 3000 Ģřǿẅțħ ȚŘ ŲȘĐ įňđěxěș.) ẄİȚĦ ȚİMĚ, ȚĦĚ ĢǺP ŇǺŘŘǾẄȘ Ǿvěř țįmě, ǿųț-ǿf-fǻvǿř vǻŀųě čǿmpǻňįěș čǻň đěmǿňșțřǻțě țħěįř ěǻřňįňģ pǿțěňțįǻŀ, ẅħįčħ țħěň čŀǿșěș țħě pěřfǿřmǻňčě ģǻp běțẅěěň Vǻŀųě ǻňđ Ģřǿẅțħ șțǿčķș. Fǿř ěxǻmpŀě, ěvěň ǿvěř țħě ŀǻșț fįvě ỳěǻřș (șțįŀŀ čǿňșįđěřěđ șħǿřț-țěřm), Vǻŀųě șțǿčķș řěțųřňěđ 13.23%, jųșț 1.73% șħỳ ǿf Ģřǿẅțħ șțǿčķș’ 14.96% pěřfǿřmǻňčě: ǾVĚŘ 5 ỲĚǺŘȘ, VǺĿŲĚ ŇǺŘŘǾẄȘ ȚĦĚ ĢǺP ĿǾŇĢ ȚĚŘM: VǺĿŲĚ PǺỲȘ ǾFF Ǿvěř țħě ŀǿňģ țěřm, čħěǻpěř Vǻŀųě șțǿčķș ģěňěřǻŀŀỳ ǿųțpěřfǿřm přįčįěř Ģřǿẅțħ șțǿčķș, bųț țǿ ěǻřň țħǻț pěřfǿřmǻňčě pǻỳ-ǿff, Vǻŀųě įňvěșțǿřș mųșț bě pǻțįěňț. Ẅħěň ẅě čǿmpǻřě pěřfǿřmǻňčě ǿvěř țħě ŀǻșț 15 ỳěǻřș, Vǻŀųě ħǻș ǿųțpěřfǿřměđ Ģřǿẅțħ bỳ ǻ șųbșțǻňțįǻŀ mǻřģįň – đěșpįțě Ģřǿẅțħ’ș řěčěňț řǿųț ǿvěř Vǻŀųě: ǾVĚŘ 15 ỲĚǺŘȘ, ȚĦĚ VǺĿŲĚ ȘȚŘǺȚĚĢỲ ẄİŇȘ
 4. 4. Șǿ đǿ ẅě țħįňķ Ẅǻřřěň Bųffěțț įș ẅǿřřįěđ ǻbǿųț țħįș ỳěǻř’ș pěřfǿřmǻňčě? Ňǿ. Đǿ ẅě țħįňķ țħě Ǿřǻčŀě ǿf Ǿmǻħǻ ħǻș ŀǿșț ħįș țǿųčħ? Ňǿ, běčǻųșě ŀǿňģ-țěřm įňvěșțįňģ fǻvǿřș čħěǻpěř Vǻŀųě șțǿčķș ǿvěř přįčįěř Ģřǿẅțħ șțǿčķș. ǺŇǺĿỲȘİȘ
 5. 5. Șǿ ħǿẅ čǿňșįșțěňț įș țħįș vǻŀųě-běǻțș-ģřǿẅțħ șțřǻțěģỳ? Ħěřě’ș țħě đǻțǻ: ĢŘǾẄȚĦ ȘȚǾČĶȘ VȘ. VǺĿŲĚ ȘȚǾČĶȘ (1945-PŘĚȘĚŇȚ) Vǻŀųě řěbǿųňđěđ ǻfțěř pěřįǿđș įň ẅħįčħ Ģřǿẅțħ přěvǻįŀěđ Țħįș čħǻřț pŀǿțș țħě țřǻįŀįňģ fįvě-ỳěǻř ǻňňųǻŀįżěđ řěțųřň ǿf ǻ ħỳpǿțħěțįčǻŀ Vǻŀųě vș. Ģřǿẅțħ pǿřțfǿŀįǿ țħǻț ģǿěș ųp ẅħěň vǻŀųě șțǿčķș ǻřě ǿųțpěřfǿřmįňģ ģřǿẅțħ șțǿčķș ǻňđ đǿẅň ẅħěň ģřǿẅțħ įș ǿųțpěřfǿřmįňģ vǻŀųě. Ǻŀțħǿųģħ ǿųř břǻįňș țěňđ țǿ ěxțřǻpǿŀǻțě čųřřěňț pǻțțěřňș ǻș přěđįčǻțįvě ǿf fųțųřě řěșųŀțș, țħě đǻțǻ đǿěș ňǿț běǻř țħǻț ǿųț. Ģřǿẅțħ’ș čųřřěňț đǿmįňǻňčě ǿvěř Vǻŀųě įș ňǿț țħě ňǿřm ǻňđ ħįșțǿřỳ șųģģěșțș țħě țřěňđ ẅįŀŀ řěvěřț – bųț ňǿ ǿňě čǻň přěđįčț țħě fųțųřě. Șįňčě 1945, țħěřě ħǻvě běěň șįx mųŀțį-ỳěǻř șpǻňș ẅħěřě Ģřǿẅțħ běǻț Vǻŀųě (țħě ŀǻșț țįmě Ģřǿẅțħ șțǿčķș đǿmįňǻțěđ ẅǻș đųřįňģ țħě đǿț-čǿm bųbbŀě). Ỳěț ǻș țħě čħǻřț șħǿẅș, ǻfțěř ěǻčħ ǿf țħě ŀǻșț 5 pěřįǿđș ẅħěřě Ģřǿẅțħ đǿmįňǻțěđ, Vǻŀųě șțǿčķș mǻđě ǻ șįģňįfįčǻňț čǿměbǻčķ ǿvěř țħě ňěxț fįvě ỳěǻřș. Ẅě ǻřě čųřřěňțŀỳ įň țħě șįxțħ pěřįǿđ ẅħěřě Ģřǿẅțħ įș ǿųțpěřfǿřmįňģ Vǻŀųě. Ǿf čǿųřșě, pǻșț pěřfǿřmǻňčě đǿěș ňǿț přěđįčț fųțųřě řěțųřňș. PŘİČĚ MǺȚȚĚŘȘ! Ẅħěň įňvěșțǿřș ǻřě ěxțřěměŀỳ “ģřěěđỳ” – fǿř ěxǻmpŀě, đųřįňģ țħě đǿț-čǿm șțǿčķ bųbbŀě − țħěỳ țěňđ țǿ čħǻșě țħě pěřfǿřmǻňčě ǿf pǿpųŀǻř Ģřǿẅțħ șțǿčķș, ǿfțěň đįșřěģǻřđįňģ (ǻňđ đřįvįňģ ųp) přįčě, țħųș įňfŀǻțįňģ Ģřǿẅțħ șțǿčķ přįčěș fųřțħěř. Ẅħěň įňvěșțǿřș ǻřě ǿvěřŀỳ “fěǻřfųŀ” (ǻș ẅě’vě șěěň įň řěčěňț ỳěǻřș), țħěỳ ǻģǻįň șěěķ čǿmfǿřț įň pǿpųŀǻř șțǿčķș (țỳpįčǻŀŀỳ fǻșț-ģřǿẅįňģ čǿmpǻňįěș ẅħǿșě přįčě įș įňčřěǻșįňģ) běčǻųșě țħěỳ fěěŀ șǻfěř, řěģǻřđŀěșș ǿf ħǿẅ přįčěỳ țħěỳ mįģħț bě. Țħǻț bųỳįňģ běħǻvįǿř čǻň įňfŀǻțě přįčěș ěvěň fųřțħěř. 1
 6. 6. (mǻįŀțǿ:? șųbjěčț=ĢV%20Fįňǻňčįǻŀ%20Ǻđvįșǿřș%3Ǻ%20Ħǻș%20Ẅǻřřěň%20Bųffěțț%20ŀǿșț%20ħįș%20țǿųčħ%3F&bǿđ vș- ģřǿẅțħ- İŇȘİĢĦȚȘ (/İŇȘİĢĦȚȘ/) ◀ ǿŀđěř (ħțțp://ģvfįňǻňčįǻŀ.čǿm/2015/11/ẅħǻț-ẅǿųŀđ-ǿųř-ǻňčěșțǿřș-țħįňķ/) ňěẅěř ▶ Ǿňčě įňvěșțǿř ěmǿțįǿňș řěțųřň țǿ ňǿřmǻŀ, čħěǻpěř Vǻŀųě șțǿčķș țỳpįčǻŀŀỳ đǿ běțțěř țħǻň țħěįř přįčįěř Ģřǿẅțħ čǿųňțěřpǻřțș, șįňčě bųỳįňģ ŀǿẅ čřěǻțěș ģřěǻțěř ǿppǿřțųňįțỳ fǿř čǻpįțǻŀ ǻppřěčįǻțįǿň. Ǻň įmpǿřțǻňț țřųțħ ǻbǿųț įňvěșțįňģ: Țħě đįffěřěňčě įň įňvěșțměňț pěřfǿřmǻňčě mǿșțŀỳ ħǻș țǿ đǿ ẅįțħ țħě přįčě ỳǿų pǻỳ. ČǾŇČĿŲȘİǾŇ Țħřǿųģħǿųț ħįș ŀǿňģ čǻřěěř, Bųffěțț ħǻș čǿňșįșțěňțŀỳ țǿųțěđ țħě vǻŀųě ǿf bųỳįňģ ǿň țħě čħěǻp: “Přįčě įș ẅħǻț ỳǿų pǻỳ; vǻŀųě įș ẅħǻț ỳǿų ģěț. Ẅħěțħěř ẅě’řě țǻŀķįňģ ǻbǿųț șǿčķș ǿř șțǿčķș, İ ŀįķě bųỳįňģ qųǻŀįțỳ měřčħǻňđįșě ẅħěň įț įș mǻřķěđ đǿẅň.” (ħțțp://ẅẅẅ.běřķșħįřěħǻțħǻẅǻỳ.čǿm/ŀěțțěřș/2008ŀțř.pđf) “Bųỳ ŀǿẅ, șěŀŀ ħįģħ” – țħě fǻmįŀįǻř ŀįňģǿ fǿř vǻŀųě įňvěșțįňģ – įș Ẅǻřřěň’ș mǻňțřǻ ǻňđ ǿňě ǿf ĢV’ș čǿřě įňvěșțįňģ șțřǻțěģįěș, țǿǿ. Ẅħįŀě ẅě čǻň’ț přěđįčț ẅħěň Vǻŀųě șțǿčķș ẅįŀŀ řěbǿųňđ, ẅě běŀįěvě įň řěvěřșįǿň țǿ țħě měǻň ǻňđ țħě ħįșțǿřįčǻŀ đǻțǻ șųppǿřțįňģ ǿųř Vǻŀųě bįǻș. Ǻŀŀ pěřfǿřmǻňčě įňfǿřmǻțįǿň įș ħỳpǿțħěțįčǻŀ ǻňđ đǿěș ňǿț řěfŀěčț țħě ǻčțųǻŀ pěřfǿřmǻňčě ǿf ǻň įňvěșțměňț fųňđ. Pǻșț pěřfǿřmǻňčě įș ňǿ ģųǻřǻňțěě ǿf fųțųřě řěșųŀțș. Țħě đǻțǻ ųșěđ įň țħįș șțųđỳ įș pųbŀįčŀỳ ǻvǻįŀǻbŀě, běŀįěvěđ țǿ bě řěŀįǻbŀě, ǻňđ čǻň bě ǻččěșșěđ ħěřě (ħțțp://mbǻ.țųčķ.đǻřțmǿųțħ.ěđų/pǻģěș/fǻčųŀțỳ/ķěň.fřěňčħ/đǻțǻ_ŀįbřǻřỳ.ħțmŀ). Ǿřįģįňǻŀ čħǻřț čǿųřțěșỳ ǿf Ěųčŀįđěǻň Țěčħňǿŀǿģįěș (ħțțp://ẅẅẅ.ěųčŀįđěǻň.čǿm/țįmě-țǿ-ǻđđ- čǻpįțǻŀ-țǿ-vǻŀųě-įňvěșțįňģ). Mǿřě ǻňǻŀỳșįș įș ǻvǻįŀǻbŀě ǻț Ǻđvįșǿř Pěřșpěčțįvěș (ħțțp://ẅẅẅ.ǻđvįșǿřpěřșpěčțįvěș.čǿm/ǻřțįčŀěș/2015/08/11/ẅħỳ-ỳǿų-șħǿųŀđ-ǻŀŀǿčǻțě- țǿ-vǻŀųě-ǿvěř-ģřǿẅțħ). 1 4 25
 7. 7. (/įňșįģħțș/ǻųțħǿř/ǻřǻđħǻňǻ-ķějřįẅǻŀ/) AbouttheAuthor Ǻřǻđħǻňǻ Ķějřįẅǻŀ, ČFǺ®, įș ĢV'ș Đįřěčțǿř ǿf İňvěșțměňțș ǻňđ čǿ-čħǻįřș ĢV'ș İňvěșțměňț Čǿmmįțțěě, ẅħįčħ fǿřmųŀǻțěș ǻňđ įmpŀěměňțș țħě fįřm'ș įňvěșțměňț pħįŀǿșǿpħỳ, șțřǻțěģįěș, přǿčěșșěș ǻňđ přǿčěđųřěș. Ẅįțħ 18 ỳěǻřș ǿf įňvěșțměňț ěxpěřįěňčě, șħě'ș ǻ pǿpųŀǻř įňđųșțřỳ ẅřįțěř ǻňđ șpěǻķěř. ŘĚǺĐ MǾŘĚ BỲ ǺŘǺĐĦǺŇǺ ĶĚJŘİẄǺĿ >> (/İŇȘİĢĦȚȘ/ǺŲȚĦǾŘ/ǺŘǺĐĦǺŇǺ- ĶĚJŘİẄǺĿ/) LEAVEAREPLY Ỳǿųř ěmǻįŀ ǻđđřěșș ẅįŀŀ ňǿț bě pųbŀįșħěđ. Řěqųįřěđ fįěŀđș ǻřě mǻřķěđ * Ňǻmě * Ěmǻįŀ * Ẅěbșįțě Čǿmměňț
 8. 8. P Ǿ ȘȚ ČǾ M M Ě Ň Ț JUL 19 ĿŲŇČĦĚǾŇ Jųŀỳ İňvěșțįňģ Řǿųňđțǻbŀě (ħțțp://ģvfįňǻňčįǻŀ.čǿm/ěvěňțș/jųŀỳ-įňvěșțįňģ- řǿųňđțǻbŀě/) Jǿįň ĢV'ș șěňįǿř ǻđvįșǿřș & įňvěșțměňț přǿș fǿř ǻ čǻșųǻŀ, įňțįmǻțě ǻňđ ŀįvěŀỳ đįșčųșșįǿň ǿvěř ŀųňčħ ǿň Jųŀỳ 19. Břįňģ ỳǿųř qųěșțįǿňș ǻňđ ẅě'ŀŀ přǿvįđě ŀųňčħ! ȘŲBȘČŘİBĚ VİǺ ŘȘȘ (ĦȚȚP:///FĚĚĐȘ.FĚĚĐBĿİȚŻ.ČǾM/ĢVFİŇǺŇČİǺĿ) (ĦȚȚP:///FĚĚĐȘ.FĚĚĐBĿİȚŻ.ČǾM/Ģ ȘŲBȘČŘİBĚ VİǺ ŘȘȘ (ĦȚȚP://M.FĚĚĐBĿİȚŻ.ČǾM/ĢVFİŇǺŇČİǺĿ) (ĦȚȚP://M.FĚĚĐBĿİȚŻ.ČǾM/ĢVFİŇǺŇČİǺ ĶĚĚP ČŲŘŘĚŇȚ Ģěț įmpǿřțǻňț fįňǻňčįǻŀ ǻňđ qųǻŀįțỳ-ǿf-ŀįfě įňșįģħțș fřǿm ĢV. ŲPČǾMİŇĢ ẄǾŘĶȘĦǾPȘ SUBSCRIBE (/SUBSCRIBE/) DETAILS (HTTP://GVFINANCIAL.COM/EVENTS/JULY­ INVESTING­ROUNDTABLE/)
 9. 9. AUG 26 ĿŲŇČĦĚǾŇ Ǻųģųșț İňvěșțįňģ Řǿųňđțǻbŀě (ħțțp://ģvfįňǻňčįǻŀ.čǿm/ěvěňțș/ŀųňčħěǿň-įňvěșțįňģ- řǿųňđțǻbŀě/) Jǿįň ĢV'ș șěňįǿř ǻđvįșǿřș & įňvěșțměňț přǿș fǿř ǻ čǻșųǻŀ, įňțįmǻțě ǻňđ ŀįvěŀỳ đįșčųșșįǿň ǿvěř ŀųňčħ ǿň Ǻųģųșț 26. Břįňģ ỳǿųř qųěșțįǿňș ǻňđ ẅě'ŀŀ přǿvįđě ŀųňčħ! SEP 20 ĿŲŇČĦĚǾŇ Șěpțěmběř İňvěșțįňģ Řǿųňđțǻbŀě (ħțțp://ģvfįňǻňčįǻŀ.čǿm/ěvěňțș/įňvěșțįňģ-ŀųňčħ- ǻțŀǻňțǻ-řșvp/) Jǿįň ĢV'ș șěňįǿř ǻđvįșǿřș & įňvěșțměňț přǿș fǿř ǻ čǻșųǻŀ, ŀįvěŀỳ đįșčųșșįǿň ǿvěř ŀųňčħ. JUL 14 JOIN US (HTTP://GV.GVFINANCIAL.COM/L/84682/2016­02­ 08/3KL89Q) DETAILS (HTTP://GVFINANCIAL.COM/EVENTS/LUNCHEON­ INVESTING­ROUNDTABLE/) JOIN US (HTTP://GV.GVFINANCIAL.COM/L/84682/2016­02­ 08/3KNT92) DETAILS (HTTP://GVFINANCIAL.COM/EVENTS/INVESTING­ LUNCH­ATLANTA­RSVP/) JOIN US (HTTP://GV.GVFINANCIAL.COM/L/84682/2016­02­ 08/3KNTBQ)
 10. 10. ẄǾŘĶȘĦǾP Đįvěřșįfỳ Ỳǿųř Ẅěǻŀțħ Běỳǿňđ Ỳǿųř Bųșįňěșș (ħțțp://ģvfįňǻňčįǻŀ.čǿm/ěvěňțș/đįvěřșįfỳ-ỳǿųř-ẅěǻŀțħ-jųŀỳ-2016/) Ǻș ǻ bųșįňěșș ǿẅňěř, ỳǿų mǻỳ fěěŀ ŀįķě ỳǿųř ẅěǻŀțħ įș įňvěșțěđ įň ǻ șįňģŀě șțǿčķ -- ỳǿųř přįvǻțěŀỳ-ħěŀđ čǿmpǻňỳ. Jǿįň ųș țǿ đįșčųșș ħǿẅ ỳǿų čǻň đįvěřșįfỳ ǻňđ ųňŀǿčķ ẅěǻŀțħ ňǿẅ ǻňđ ǿvěř țįmě. JUL 21 ẄǾŘĶȘĦǾP İ'vě Ħǻđ İț Ųp Țǿ ĦĚŘĚ Ẅįțħ Mỳ Ŀųčřǻțįvě Čǻřěěř! (ħțțp://ģvfįňǻňčįǻŀ.čǿm/ěvěňțș/įvě-ħǻđ-įț-ųp-țǿ-ħěřě-ẅįțħ-mỳ-ŀųčřǻțįvě-čǻřěěř/) “Čǻň İ ǻffǿřđ țǿ șẅįțčħ ǿř đįțčħ mỳ čǻřěěř ǻț țħįș ǻģě/țįmě?” İf ỳǿų’řě ǻșķįňģ țħįș qųěșțįǿň, pŀěǻșě jǿįň ųș fǿř țħįș ěỳě-ǿpěňįňģ ňěẅ ẅǿřķșħǿp! DETAILS (HTTP://GVFINANCIAL.COM/EVENTS/DIVERSIFY­ YOUR­WEALTH­JULY­2016/) JOIN US (HTTP://GV.GVFINANCIAL.COM/L/84682/2016­02­ 08/3KKMVQ) DETAILS (HTTP://GVFINANCIAL.COM/EVENTS/IVE­HAD­IT­ UP­TO­HERE­WITH­MY­LUCRATIVE­CAREER/) JOIN US (HTTP://GV.GVFINANCIAL.COM/L/84682/2016­02­ 08/3KP3ZN)
 11. 11. ẄǾŘĶȘĦǾP İŇVİȚĚȘ Ẅě'ŀŀ ěmǻįŀ ỳǿų ẅħěň ẅě ǻđđ ňěẅ ẅǿřķșħǿpș & đǻțěș țħǻț mǻỳ įňțěřěșț ỳǿų (ňǿ mǿřě țħǻň 1x/mǿňțħ). Jųșț ěňțěř ỳǿųř fǻvǿřįțě ěmǻįŀ ǻđđřěșș: Ǻ Đ Đ M Ě P.Ș. Ỳǿų čǻň ěǻșįŀỳ ǿpț ǿųț ǻț ǻňỳ țįmě ǻňđ ẅě ħǻvě ǻ șțřįčț přįvǻčỳ pǿŀįčỳ (ħțțp://ģvfįňǻňčįǻŀ.čǿm/přįvǻčỳ/). İŇȘİĢĦȚȘ 2016 Mǻřķěț Șěŀŀǿff & İňvěșțměňț Ǿųțŀǿǿķ [ŘĚČǾŘĐİŇĢ] (ħțțp://ģvfįňǻňčįǻŀ.čǿm/įňșįģħțș/2016/02/įňvěșțměňț-ǿųțŀǿǿķ/) Țħǻňķ ỳǿų țǿ ěvěřỳǿňě ẅħǿ jǿįňěđ ųș ǿňŀįňě fǿř ǿųř "2016 Mǻřķěț Șěŀŀǿff & İňvěșțměňț Ǿųțŀǿǿķ" ẅěbįňǻř. Ħěřě'ș țħě řěčǿřđįňģ țǿ ẅǻțčħ/șħǻřě ǻț ỳǿųř čǿňvěňįěňčě. ŘĚǺĐ MǾŘĚ ➤
 12. 12. (ħțțp://ģvfįňǻňčįǻŀ.čǿm/įňșįģħțș/2016/02/įňvěșțměňț- ǿųțŀǿǿķ/) İŇȘİĢĦȚȘ Ňěřvǿųș İňvěșțǿřș Ẅǿňđěř Ẅħǻț’ș Ħǻppỳ ǻbǿųț țħě Ňěẅ Ỳěǻř (ħțțp://ģvfįňǻňčįǻŀ.čǿm/įňșįģħțș/2016/01/ňěřvǿųș-įňvěșțǿřș/) Běfǿřě ỳǿųř đěșįřě țǿ đǿ șǿměțħįňģ țǻķěș ǿvěř, ŀěț’ș řěvįěẅ přěđįčțįǿňș mǻđě bỳ țħě ěxpěřțș șįňčě țħě ŀǻșț fįňǻňčįǻŀ čřįșįș. Ẅěřě țħěỳ řįģħț ǿř ẅřǿňģ? ŘĚǺĐ MǾŘĚ ➤ (ħțțp://ģvfįňǻňčįǻŀ.čǿm/įňșįģħțș/2016/01/ňěřvǿųș- įňvěșțǿřș/) İŇȘİĢĦȚȘ Țħě Fěđ ŀįfțș ǿff! (ħțțp://ģvfįňǻňčįǻŀ.čǿm/įňșįģħțș/2015/12/įňțěřěșț-řǻțěș-fěđ- đěčįșįǿň/)
 13. 13. Ẅě ẅěŀčǿmě țħě Fěđ’ș ǻčțįǿň ǻș ǻ șįģň țħǻț țħě ěčǿňǿmỳ + mǻřķěțș čǿňțįňųě țǿ řěčǿvěř fřǿm țħě 2008-2009 ģŀǿbǻŀ fįňǻňčįǻŀ čřįșįș. ŘĚǺĐ MǾŘĚ ➤ (ħțțp://ģvfįňǻňčįǻŀ.čǿm/įňșįģħțș/2015/12/įňțěřěșț-řǻțěș- fěđ-đěčįșįǿň/) JOINUS Ẅħěň ẅěǻŀțħ ǻđvįșǿřș ŀǿǿķ ǻňđ șǿųňđ țħě șǻmě, ħǿẅ đǿ ỳǿų čħǿǿșě? Ǻ čǿįň fŀįp? Pįčķ ỳǿųř ňěįģħbǿř? Ẅħỳ ŀěǻvě șųčħ ǻň įmpǿřțǻňț đěčįșįǿň țǿ čħǻňčě? İňșțěǻđ, jǿįň ųș ǻț ǻň ųpčǿmįňģ ẅǿřķșħǿp. Ħěǻř řěčěňț řěșěǻřčħ, đįșčǿvěř ňěẅ įňșįģħțș, ǻňđ ěxpěřįěňčě ĢV’ș țřǻňșpǻřěňčỳ ǻňđ ěxpěřțįșě fįřșțħǻňđ. JULY 14 Đįvěřșįfỳ Ỳǿųř Ẅěǻŀțħ Běỳǿňđ Ỳǿųř Bųșįňěșș (ħțțp://ģvfįňǻňčįǻŀ.čǿm/ěvěňțș/đįvěřșįfỳ-ỳǿųř-ẅěǻŀțħ-jųŀỳ- 2016/)
 14. 14. Ǻș ǻ bųșįňěșș ǿẅňěř, ỳǿų mǻỳ fěěŀ ŀįķě ỳǿųř ẅěǻŀțħ įș įňvěșțěđ įň ǻ șįňģŀě șțǿčķ -- ỳǿųř přįvǻțěŀỳ-ħěŀđ čǿmpǻňỳ. Jǿįň ųș țǿ đįșčųșș ħǿẅ ỳǿų čǻň đįvěřșįfỳ ǻňđ ųňŀǿčķ ẅěǻŀțħ ňǿẅ ǻňđ ǿvěř țįmě. JULY 19 Jųŀỳ İňvěșțįňģ Řǿųňđțǻbŀě (ħțțp://ģvfįňǻňčįǻŀ.čǿm/ěvěňțș/jųŀỳ- įňvěșțįňģ-řǿųňđțǻbŀě/) Jǿįň ĢV'ș șěňįǿř ǻđvįșǿřș & įňvěșțměňț přǿș fǿř ǻ čǻșųǻŀ, įňțįmǻțě ǻňđ ŀįvěŀỳ đįșčųșșįǿň ǿvěř ŀųňčħ ǿň Jųŀỳ 19. Břįňģ ỳǿųř qųěșțįǿňș ǻňđ ẅě'ŀŀ přǿvįđě ŀųňčħ! JULY 21 İ'vě Ħǻđ İț Ųp Țǿ ĦĚŘĚ Ẅįțħ Mỳ Ŀųčřǻțįvě Čǻřěěř! EVENT DETAILS (HTTP://GVFINANCIAL.COM/EVENTS/DIVERSIFY­ YOUR­WEALTH­JULY­2016/) JOIN US (HTTP://GV.GVFINANCIAL.COM/L/84682/2016­02­ 08/3KKMVQ) EVENT DETAILS (HTTP://GVFINANCIAL.COM/EVENTS/JULY­ INVESTING­ROUNDTABLE/) JOIN US (HTTP://GV.GVFINANCIAL.COM/L/84682/2016­02­08/3KL89Q)
 15. 15. (ħțțp://ģvfįňǻňčįǻŀ.čǿm/ěvěňțș/įvě-ħǻđ-įț-ųp-țǿ-ħěřě-ẅįțħ-mỳ- ŀųčřǻțįvě-čǻřěěř/) “Čǻň İ ǻffǿřđ țǿ șẅįțčħ ǿř đįțčħ mỳ čǻřěěř ǻț țħįș ǻģě/țįmě?” İf ỳǿų’řě ǻșķįňģ țħįș qųěșțįǿň, pŀěǻșě jǿįň ųș fǿř țħįș ěỳě-ǿpěňįňģ ňěẅ ẅǿřķșħǿp! GETINTOUCH EVENT DETAILS (HTTP://GVFINANCIAL.COM/EVENTS/IVE­HAD­IT­ UP­TO­HERE­WITH­MY­LUCRATIVE­CAREER/) JOIN US (HTTP://GV.GVFINANCIAL.COM/L/84682/2016­02­08/3KP3ZN) SEE ALL EVENTS  (/EVENTS/)
 16. 16. Ẅě'đ ŀǿvě țǿ ħěǻř fřǿm ỳǿų! Ẅħěțħěř ỳǿų'řě ǻčțįvěŀỳ ŀǿǿķįňģ fǿř ǻ ňěẅ ẅěǻŀțħ mǻňǻģěměňț fįřm ǿř jųșț ẅǻňț țǿ ŀěǻřň ǻbǿųț ǿųř ǻppřǿǻčħ, ẅě ẅěŀčǿmě țħě ǿppǿřțųňįțỳ țǿ čǿňňěčț. Pŀěǻșě čǿňțǻčț ųș ňǿẅ vįǻ țħįș fǿřm ǻňđ ẅě'ŀŀ řěșpǿňđ șħǿřțŀỳ. Ǿř fěěŀ fřěě țǿ čǻŀŀ ųș įf ỳǿų'řě fřěě řįģħț ňǿẅ! (770) 295-5600 Fįřșț Ňǻmě * Ŀǻșț Ňǻmě * Ěmǻįŀ * Đǻỳțįmě pħǿňě * Ǻřě ỳǿų čǿňțǻčțįňģ ųș țǿ ěxpŀǿřě běčǿmįňģ ǻ čŀįěňț? * Ỳěș Ňǿ Měșșǻģě * Běħǻvįǿřǻŀ Ẅěǻŀțħ Mǻňǻģěměňț (/běħǻvįǿřǻŀ-ẅěǻŀțħ-mǻňǻģěměňț/) Șțřěșș ǻňđ Đěčįșįǿňș (/șțřěșș-ǻňđ-đěčįșįǿňș/) Ŀįfě Ěvěňț Ěxpěřįěňčě (/ŀįfě-ěvěňț-ěxpěřįěňčě/) Ħǿẅ Ẅě Ẅǿřķ (/ħǿẅ-ẅě-ẅǿřķ/)
 17. 17. Șěŀŀįňģ Ỳǿųř Bųșįňěșș (/șěŀŀįňģ-ỳǿųř-bųșįňěșș/) İňvěșțįňģ Pħįŀǿșǿpħỳ (/įňvěșțįňģ-pħįŀǿșǿpħỳ/) İňvěșțįňģ Șțřǻțěģỳ (/įňvěșțįňģ-șțřǻțěģỳ/) İňvěșțįňģ Přǿčěșș (/įňvěșțįňģ-přǿčěșș/) Ẅǿřķșħǿp Čǻŀěňđǻř (/ěvěňțș/) Șpěǻķįňģ Ěňģǻģěměňțș (/șpěǻķįňģ-ěňģǻģěměňțș/) Ǻbǿųț Ųș (/ǻbǿųț/) Ǿųř Țěǻm (/țěǻm/) Ňěẅș (/ňěẅș/) İňșįģħțș (/įňșįģħțș/) (ħțțpș://ẅẅẅ.ŀįňķěđįň.čǿm/čǿmpǻňỳ/ģv- fįňǻňčįǻŀ- (ħțțpș://fǻčěbǿǿķ.čǿm/ģvfįňǻňčįǻŀ) © Ģųįđěđ Ẅěǻŀțħ İňč. 2016 Čǿňțǻčț (/čǿňțǻčț/) Șųbșčřįbě (/șųbșčřįbě/) Přįvǻčỳ (/přįvǻčỳ/) Țěřmș & Čǿňđįțįǿňș (/țěřmș-čǿňđįțįǿňș/) Čěřțǻįň įňđįvįđųǻŀș ǻșșǿčįǻțěđ ẅįțħ ĢV Fįňǻňčįǻŀ Ǻđvįșǿřș ǻřě řěģįșțěřěđ ẅįțħ ǻňđ ǿffěř șěčųřįțįěș ǻňđ įňvěșțměňț ǻđvįșǿřỳ șěřvįčěș țħřǿųģħ Șěčųřįǻň Fįňǻňčįǻŀ Șěřvįčěș, İňč. (“Șěčųřįǻň”), ǻ řěģįșțěřěđ břǿķěř-đěǻŀěř ǻňđ įňvěșțměňț ǻđvįșěř, měmběř FİŇŘǺ (ħțțp://ẅẅẅ.fįňřǻ.ǿřģ/) ȘİPČ (ħțțp://ẅẅẅ.șįpč.ǿřģ/). İňđįvįđųǻŀș řěģįșțěřěđ ẅįțħ Șěčųřįǻň ǻřě ǻųțħǿřįżěđ țǿ ǿffěř ǿňŀỳ țħǿșě șěčųřįțįěș ǻňđ įňvěșțměňț ǻđvįșǿřỳ șěřvįčěș țħǻț ħǻvě běěň șpěčįfįčǻŀŀỳ ǻppřǿvěđ bỳ Șěčųřįǻň. Ǻđđįțįǿňǻŀ įňfǿřmǻțįǿň ǻbǿųț įňđįvįđųǻŀș řěģįșțěřěđ ẅįțħ FİŇŘǺ čǻň bě fǿųňđ ǿň FİŇŘǺ’ș Břǿķěř Čħěčķ. Fǿř įňfǿřmǻțįǿň ǻbǿųț ẅħįčħ įňđįvįđųǻŀș ǻșșǿčįǻțěđ ẅįțħ ĢV Fįňǻňčįǻŀ Ǻđvįșǿřș ǻřě řěģįșțěřěđ ẅįțħ Șěčųřįǻň, ǻș ẅěŀŀ ǻș įňfǿřmǻțįǿň ǻbǿųț ẅħįčħ șěčųřįțįěș ǻňđ įňvěșțměňț ǻđvįșǿřỳ șěřvįčěș șųčħ įňđįvįđųǻŀș ǻřě ǻųțħǿřįżěđ țǿ ǿffěř ǿň Șěčųřįǻň’ș běħǻŀf, pŀěǻșě čǿňțǻčț Șěčųřįǻň ǻț 1-800-820-4205. ĢV Fįňǻňčįǻŀ Ǻđvįșǿřș įș įňđěpěňđěňțŀỳ ǿẅňěđ ǻňđ ǿpěřǻțěđ, ǻňđ ǿffěřș įțș ǿẅň șųįțě ǿf přǿđųčțș ǻňđ șěřvįčěș ěňțįřěŀỳ įňđěpěňđěňț ǿf Șěčųřįǻň.

×