Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió pares 3r curs 13 14

Informacio pels pares de 3r del curs 13 14

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió pares 3r curs 13 14

 1. 1. Reunió informativa 3r A-B 2 d’octubre de 2013 Benvinguts!
 2. 2. Mestres tutors 3r A – Teresa Garcia
 3. 3. Mestres tutors 3r B – Sixte Cornellà
 4. 4. Mestres especialistes • Educació física: Eduard Serra • Educació musical: Laura Martínez • Llengua anglesa: Eduard Pi/Irene Mercado • Informàtica: Sixte/Rosa Mª •Religió: Gonçal Tarrés • Educació especial: Mª Rosa Anglada • Audició i llenguatge: Anna Ruiz
 5. 5. Objectius generals Adquirir uns bons hàbits personals, de treball i de comportament. - Aconseguir un major grau d’autonomia i organització. - Potenciar la capacitat de reflexió. - Fomentar unes bones relacions de convivència amb els companys i mestres. - Saber expressar-se correctament a nivell oral i escrit. - Assolir els continguts treballats. -
 6. 6. Organització, hàbits i recursos • Dedicar un temps diari per als deures i l’estudi, en un ambient tranquil i adequat. • Importància de ser polits en la presentació dels treballs. • Dedicar a casa una estona diària a la lectura. • Portar el material adequat (llapis, bolígrafs...). • Ajuda que pot aportar la família. • Valorar l’esforç i recriminar la falta de treball i responsabilitat. • La puntualitat és important.
 7. 7. Dinàmica d’aula • Els alumnes desenvolupen diferents tasques quan són encarregats de setmana. • Les fitxes i treballs es guarden a la carpeta arxivadora que cada alumne ha de tenir sempre a l’escola. • Les fitxes i quaderns per fer els deures es guarden a la carpeta viatgera que han de tenir a la motxilla així com les circulars.
 8. 8. Matemàtiques • • • • • • • Taules de multiplicar. Divisions. Geometria. Mesura. Càlcul mental Problemes Estadística
 9. 9. Llengües • Comprensió i expressió oral. • Ortografia • Expressió escrita. • Lectura i comprensió lectora. • Gramàtica. • Cal·ligrafia.
 10. 10. Coneixement del medi • Resums i esquemes de cada tema. • Mapes conceptuals. • Relació directe amb l’entorn i amb les sortides escolars. • Treball amb la PDI
 11. 11. Anglès Els alumnes fan 2 sessions setmanals en gran grup. Junt amb els llibres els alumnes tenen un CD-Rom i un CD d’històries i cançons amb els que poden anar repassant a casa els continguts que es treballen a l’aula al llarg del curs.
 12. 12. Plàstica • Es farà durant 1,5 hores a la setmana en anglès. • Per a alguna de les activitats, es recomana portar una bata o samarreta vella (per tal de no embrutar-se la roba).
 13. 13. Lectura • ½ hora diària. • Cada alumne farà al llarg del curs l’exposició oral d’un conte que es prepararà a casa. • Importància d’afavorir el gust per la lectura a casa.
 14. 14. Informàtica • 3/4 hora setmanal amb ½ grup • Es treballen aspectes relacionats amb les altres matèries. Es reforcen i s’amplien continguts. • Nocions bàsiques d’informàtica.
 15. 15. Educació física • Per fer educació física cal portar: 1. camiseta i xandall, 2. calçat esportiu de recanvi amb la sola neta (es pot deixar en una bossa de roba o motxilla petita a l’aula). • Si algun alumne/a no pot realitzar la classe cal comunicar-ho a través de l’agenda.
 16. 16. Alternativa a a la religió la religió Alternativa – Treball d’actituds, valors i normes (educació moral i cívica, educació per a la pau, educació per a la salut, educació ambiental, educació intercultural, etc.) – Quadern de lectura i activitats. – Activitats complementàries (diàlegs, jocs, PDI,...)
 17. 17. Religió – Treball del llibre de text de 3r i ampliació amb fitxes dels valors i les paràboles. – Treball amb l’ús de vídeos i altres recursos.
 18. 18. Música Música – Es realitzaran activitats pràctiques per tal de treballar diferents aspectes del llenguatge musical mitjançant la cançó, la dansa, els ritmes, els jocs,... – També es farà pràctica instrumental amb instruments Orff i petita percussió.
 19. 19. TALLERS Tallers • Consisteixen en treballar de forma manipulativa i interactiva els continguts de diferents àrees: * Habilitats matemàtiques * Medi: Sortides, experiments,... * Expressió oral i escrita
 20. 20. Tutoria • REVISIÓ D’ACTITUDS, VALORS I NORMES QUE S’HAN PRODUÏT DURANT LA SETMANA. • REVISIÓ DE L’AGENDA. • ALTRES ESDEVIMENTS SETMANALS
 21. 21. . Deures • Regularment hi haurà deures de les diferents matèries. • Apuntar-ho a l’agenda. • Seguiment des de casa. • Carpeta viatgera per posar-hi les fitxes. Entenem els deures com: • Una adquisició d’hàbit de treball a casa. • Una ajuda per aprendre a organitzarse. • Una reflexió del que s’ha fet a classe. .
 22. 22. Agenda • Anotar deures i treball d’estudi. • Justificar absències i retards i la no utilització del servei de transport. • Petició d’entrevistes. • Contacte pares-escola. • Seguiment des de casa.
 23. 23. SORTIDES -Important participar-hi. - Sortides: excursions durant tot el curs i sortides per l’entorn.
 24. 24. 1r trimestre Sortida als Estanys de Sils
 25. 25. 2n trimestre El Modernisme a Barcelona
 26. 26. 3r trimestre Excursió a Sta. Coloma Experimenta la Ciència i visitar el poble.
 27. 27. Altres activitats escolars • EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL: Es participa en tallers de natura, d’estalvi d’aigua, … • PROJECTES INTERDISCIPLINARIS: L’Olivera, El Modernisme • CELEBRACIONS ESCOLARS: Castanyada, Nadal, Dia de la Pau, Sant Jordi i Fi de curs.
 28. 28. Tallers complementaris • • • • • Concurs literari Ajuntament Educació viària Sardanes Intercanvi cantada de Nadal Experimenta la ciència 4ª Jornada Esportiva -2ª Jornada Musical
 29. 29. Entrevistes • 3rA Dijous ( 2/4 5 a 2/4 6) • 3rB Dimecres ( ¾ 1 a ¾ 2) • Comunicat a l’agenda escolar per concretar la data.
 30. 30. Fotos variades
 31. 31. Fotos variades
 32. 32. PRECS I PREGUNTES
 33. 33. Gràcies per la vostra assistència.

×