Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maithili bible new testament

236 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maithili bible new testament

 1. 1. Maithili Bible - New Testament |New Testament| Matthew Mark Luke John Acts Romans 1 Corinthians 2 Corinthians Galatians Ephesians Philippians Colossians 1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy 2 Timothy Titus Philemon Hebrews James 1 Peter 2 Peter 1 John 2 John 3 John Jude Revelation The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ
 2. 2. Matthew 11 ओ ,आ 2 ,आ औ 3 औ , आ 4 , आ 5 , ओ , ओ 6 7 , ,औ आ 8आ , ,आ 9 ,आ ,औ आ 10 , आ ,औ आ 11 ऽ , आ 12 ऽ ,आ
 3. 3. 13 , ,औ 14 , ,औ15 आ , आ ,औ 16 , ,आ“ ” 17 , आ - 18 — आ ऽ 19 , , , - 20 ओ ई - ऽ ऽ ,“ , आ ऽ ! , आ 21 ओ ,आ , ओ ओ
 4. 4. ” 22 ई , ओ — 23“ , ,ओ आ ‘ ’ ,” ,“ ” 24 आ आ ओ ऽ 25 ओ ऽMatthew 21 , 2ओ ,“ ऽ ? , आ आ ”3 ई ओ ,आ , 4आ ऽ ऽ , “आ ऽ - ऽ ?” 5 ओ
 5. 5. ,“ , , ई ,6‘ , ! , ऽ , आ ’” 7 ऽ- ऽ 8ओ ई ऽ ,“ आ - ,औ ओ , ऽ ”9 ओ ऽ आ -आ ,औओ 10 ओ आ 11 ऽओ ओ ऽ औ - , आ 12 ईआ , ऽ,ओ 13
 6. 6. आ ,“ , आ ऽ ऽ ऽ आ ओ , ऽ ” 14 औ आ ऽ ऽ ऽ 15 ओ ओ ,“ ”16 ऽ ओ ओ आ ओ , ओ ऽ आओ - ओ औ ओ 17 ई , 18 “ , - औ , ओ ऽ , आ ओ ” 19 ऽ , 20 “ , आ ऽ ऽ ,
 7. 7. ऽ आ ” 21 औ आ ऽ ऽ 22 ओ ऽ ओओ ऽ ओ आ 23 ओ ऽ ओ ऽई , “ओ ”Matthew 31ओ आ ऽ ,2“ ऽ ऽ - , , आ ”3 ,“ ओ आ ऽ —‘ , ’” 4 ओ आ 5 , ,आ - ऽआ ,6औ
 8. 8. 7 आओ ,“ , आ ऽ ?8 ऽ ऽ -, 9औ , - , , , ऽ 10 आआ 11 “ ऽ ऽ - , , आ ऽ ओ आ औ आ 12 ओ औ , ओओ आ ” 13 14 ई ऽ ,“ आ
 9. 9. ,औ , आ ?” 15 ,“ ऽ , , ” 16 ओ आ औ ओ आ 17 ईआ , “ई , ”Matthew 41 आ ऽ 2ओ आ 3 ऽ आ ,“ आ ”4 ,“ ,‘ , ’” 5 ऽ औ ऽ ऽ ,6“ ऽ , ,‘
 10. 10. आ औ ओ , ’” 7 ओ ,“ ,‘ - ’” 8 ऽ औओ ऽ आओ 9 ,“ आ ई ऽ ” 10 ओ ,“ , ! , ई ,‘ - ,औ ’” 11 ,औ आ ऽ ऽ 12 ओ ऽ 13 ओ ऽ ऽ ई आ - 14 ई , 15 “ आ - !2 ऽ ओ ,2 - ! 16 ,2 ,2 ” 17 ओ ऽ ,
 11. 11. “ ऽ ऽ - , , आ ” 18 ओ ओ , आओ 19 ओ ,“आ ऽ ” 20ओ ऽ ऽ 21 ओ ऽ आ —आ ओ आ ओ 22 ओ आ ऽ ऽ 23 - ऽ ऽ , ऽ ,आ ऽ 24 , , — ,औ ओ ऽ 25 ,“ ” , ,
 12. 12. औ ओ ऽMatthew 51 ऽ ओ 2 ऽ —3“ ओआ ,2ओ 4 ओ ,2 ओ ओ 5 ओ ,2 ओ 6 ओ - ,2 ओ 7 ओ ,2 ओ 8 ओ ,2 ओ 9 ओ - ,2 ओ ओ 10 ओ ओ ,2 ओ 11 “ , , ओ औ - ऽ 12
 13. 13. औ आ , ओ ,13 “ ऽ ओ ओ ?ओ ,आ ओ , ओ ? 14 “ 15 ऽ , ,औ ओ 16 , ऽ, , , 17 “ई - आ ओ , आ 18 , आ आ , -ओ ओ 19 ओआ आ औ ऽ ओ , ओ ओ आ आ
 14. 14. ऽ ओ , ओ 20 , आ , आ ऽ , 21 “ ,‘ ,औ ओ ओ ’ 22 , ओ ओ ‘ ’ , - ऽ ,औ ओ , आ 23 “ ऽ आओ , 24 आ ऽ औ आ ऽ 25 “ ऽ , ओ - ऽ आ ,औ 26 , - ऽ ,ओ ऽ 27 “ ,
 15. 15. ‘ ’ 28 , , ओ ऽ 29 आ ओ ऽ ऽ ओ, 30 ओ ऽ ऽ ओ, 31“ ,‘ , ऽ ’ 32 , ऽ , ओ ऽ ,औ ओओ , 33 “ ,‘ ऽ , ’ 34 — ऽ ऽ, ओ ,35 ऽ ऽ, ओ
 16. 16. , , ओ , 36 औ , आ ऽ 37 ‘ ’ ऽ , ,‘ ’ , ‘ ’ ऽ , ‘ ’ 38 “ ,‘ ओ आ ओआ ,आ ओ ओ ’ 39 , ओ, ओ ओ ओ ऽ औ 40 ओ ऽ ऽ ओओ ऽ औ 41 ओ औ 42 ओ औ ,आ ओ ऽ 43 “ ,‘ आ ’ 44 , आ 45 ऽ ,ओआ ,आ औ 46 “ ओ
 17. 17. ? ? 47 आ - ङ ? ऽ ? 48 ऽMatthew 61“ , ‘ - ’ , , ,2“ , औ , ओ , ओ ओ 3“ ई ऽ , 5“ , , ओ आ ऽ ऽ , ओ
 18. 18. , ओ ,ओ ओ 6“ , , आ , ओ , , 7 ओ ऽ ओ ओ 8 ओआ 9 —‘ , , ,10 आ , , 11 आ , आ 12 , 13 ऽ ,औ [ , आ ,आ ] ‘ 14 15
 19. 19. , 16 “ ,ओ ओ , ,ओ ओ 17 - आ - , 18 , , ओ , , 19 “ ऽ आ ओ ऽ ,औ ऽओ ऽ 20 , ऽ आ ओ ,आ ऽओ 21 , ऽ 22“ आ ! आ 23 आ ऽ ऽ ,आ ई ! 24 “ ऽ ,ओ आ , औ
 20. 20. आ - ऽ 25 “ , ,आ ,आ ? 26 आ —ओ , आ ,ओ ? 27 ऽ ऽ ? 28 “ ? ओ ओ ,आ 29 , ऽ 30 , आ आ आ ओ , , ओ आओ -ओ ? ! 31“ , 32 , ऽ आ
 21. 21. 33 ,आ , ,ई 34 “ , ऽआMatthew 71“ ओ 2 ओ ,आ , 3“ आ ? आ ?4 , ‘आ , आ ,’ आ ?5 , आ , आ 6“ ,आ - आ , ओ ओ आ ऽ - 7“ 8 , ओ , ;
 22. 22. ओ , ,औ ओ , 9“ ओ ओ ? 10 ? 11 , ऽ , ? 12 “ , , - आ 13“ , ओ आ ओ ऽ ,औ ओ 14 ओ आ ओ ऽ औ ओ 15 “ओ ऽ ओ , ओ - ऽ 16 ओ ओ , आ - ? 17 आ 18ई आ
 23. 23. 19ऽआ 20 ओ 21 “ई, ‘ , ’ , ओ , 22 ,‘ ! ! ऽ ऽ ? ऽ ऽ ? ऽ ऽ ?’ 23 ओ ,‘ औ , !’ 24 “ ओ आओ , ओ 25 , आ , - औ ओ ,ओ , ओ 26 ओ आओ , ओ , 27 , आ , - आओ ओ आ ऽ ” 28 ई
 24. 24. , 29ओ ,Matthew 81 ऽ 2 - आ ऽ ,“ , ऽ ”3 ऽओ ,“ , ऽ ”औ ओ ऽ 4 ओ ,“ , , ,आ - आ , ऽ ”5 आ ,6“ , ऽ आ ”7 ,“ आ ओ ऽ ”8 ,“ , आ ओआ ऽ 9 ,औ
 25. 25. ,‘ ’ ओ आ , ‘आ ’ ओ , ‘ई ’ ओ ” 10 आ आओ ऽ ,“ , 11 , आ आओ औ , आ ,12 ⌞ ⌟ , ओ , ऽ आ ओ ” 13 ,“ , , ओ ”ओ ऽ 14 ऽओ 15 आ ओ ऽ - ऽ 16आ ऽ ऽओऔ ऽ , 17 ई , “ओ -
 26. 26. ऽ ” 18 ओ आ 19 आ ऽ ,“ , ऽ , ऽ ” 20 ,“ औ आ , - ओ ” 21 ओ , , ,“ , ऽ आ ऽ ” 22 ओ ,“ आ ,आ ऽ औ ”23 24 - आ ऽ 25 आ ऽ ,“ , ! ऽ- ऽ !” 26 ,“ ? ?” ऽ - आ - आ ऽ 27 आ ऽ ऽ , “ई ? - आ ओ आ !” 28 ओ
 27. 27. ऽ ओ ओ 29 ओ ,“ , ? ऽआ ?” 30ओ 31 ,“ ओ ”32 ओ ,“ !” ऽ ऽ ऽ औ ऽ 33 ऽ आई ऽ ऽ ओ , 34 आ ओ ऽ ,“ ”Matthew 91 ऽ आ 2 आ ओ
 28. 28. आ ,“ , , ”3ई ऽ , “ई !” 4 ,“ ?5आ —ई ,‘ ’, ई,‘ ऽ - ’? 6 ई - , ...” ओ ,“ , आ !” 7 ओ आ 8 ई आ ऽ ओ 9ओआ आ ऽ ,“आ ”ओ ऽ ऽ 10 आ“ ” आ औ 11 ई ,“ औ - ?” 12 ,“ आ ,
 29. 29. ! 13 ऽ ,‘ - , , ’ , आ ” 14 आ ऽ ,“ आ , ?” 15 ,“ ओ ? ! ओ आओओ ओ 16ओ , ,ओ ऽ औ ओ 17 , ; ,आ ओ ऽ ! आ ” 18 ई आ ऽ ,“ , ऽ ओ ओ— ओ ” 19 ऽ
 30. 30. ऽ 20 ऽ , आ आ 21 ओ ,“ ऽ ” 22 ऽओ आ ,“ , , ऽ ”ओ ओ ऽ 23 ओ ओ ऽ आआ - 24 ओ ,“ , ; ” ऽ 25 ओ ऽ औ 26 ईओ - 27 ओ ऽ आ आ - ऽ ,“ , !” 28 ओआ ओ ,“ई ऽ ?” ओ ,“ , ” 29ओ आ ,“ ” 30 ओआ ऽ ओ ,
 31. 31. “ ,ई ” 31 ओ ऽ 32 ओ आ 33 ओ ओ आ ऽ ईआ ऽ ऽ ,“ ” 34 ऽ , “ई ” 35 - , - ऽ ओ ,आ - 36 ऽ , ओ आ —ओ ओ 37 ओ ,“ , ऽ 38 औ ओ आ ”Matthew 101 ऽ औ -
 32. 32. 2 - — , ,औ ; आ ;3 औ ; आ ; आ ;4“ - ” आ 5 ईआ ऽ ऽ ,“ - आ ,6 7“ - ई ,‘ आ ’8 , आ , - , , 9 आ , - 10 - , , आ , ; , 11 , ,आ ओओ ऽ ओ ऽ 12 ऽ आ 13 ओ ओ ऽ औ ,औ
 33. 33. 14 ओ आ ऽ , ,ओ ओ 15 , ओ आ 16“ , , आ 17 “ ,ओ ऽ ऽ आ ओ 18आ औ आ - 19 ओ ओ , ओ ऽ ; 20 , ऽ , - आ ओ 21“ , ओ ,आ - - ऽ ऽ ओ 22“ ओ ,
 34. 34. ओ 23 “ ऽ ऽ , , - आ 24 “ आ 25 आ , ओ ‘ ’ ! 26 “ ओ आ , ओ आ 27 ; ऽ ऽ 28ओ , आ , आ आ , ऽ 29 ?— ! 30 - 31 ! 32 “ ओ ,
 35. 35. 33 ओ , 34 “ई - आ ! , आआ 35 आ ‘ ओ , ओ ,आ ओ36 ओ ’ 37 “ ओ - , ओ आ- , 38 आ ओ आ ऽ , 39 ओ , ओ ओ ,आ , ओ 40 “ ओ , ,आ , 41 ओ ओ , ओ ;आ ओ ओ , ओ 42 ओ
 36. 36. ओ आओ ओ , ,ओ ओ ”Matthew 111 आ ऽ ऽओ ऽ आ - ऽ आ ऽ 2 ओई , 3 “ओ आ ऽ , ?” 4 ,“ आ , ऽ औ —5आ , ङ - , - , , आओ आ ओ 6 ओ ”7 ऽ ,“ ? ?8 ऽ ? -
 37. 37. ? ऽ9 , ? ? , 10 “ई , ,‘ , , आ -आ ’ 11 “ ओ , 12 ऽ ऽआ - आ ; - ऽ ऽ ऽ 13 आ -14 आ ई , , ओ , आ ऽ 15 , ओ 16 “ ?ई - , - ऽ , 17 ‘ औ, औ, ’ 18 “ - ,ओ
 38. 38. 19 - - आ ,‘ , आ , ऽ औ !’ , ओ ” 20 ओ , ओ , ऽ , ,ओ ऽ ऽ - 21 “ , ! , ! , आ ओ ओ ऽ - ऽ 22 औ , आ 23आ , ! ओ ? , ओ , , ओआ 24 औ ” 25ओ ,“ , आ , ई औ ऽ ,
 39. 39. 26 , , 27 “ आओ ओ ,आ आओ ओ ; , औ ऽ , 28 “ आ , आ29 आ आ , आ आ 30 , आआ आ ”Matthew 121 ओ - ऽ ऽ ऽ ओ - ऽ 2ई ,“ , ओ ऽ - - ”3 ,“ आ ओ ?4ओ आ ओ , , 5
 40. 40. - - ऽ ऽ ऽ - आ आ ?6 ऽ ओ 7 ऽ,‘ -, , ’?ई 8 - - ”9ओ ऽ आ 10 ओ , ,“ - - ?” 11 ,“ , आओ - ऽ ओ ऽ ? 12 आ ! - ” 13ओ ,“ ”ओआओ ऽ 14 आ , ऽ 15 ओ ऽ
 41. 41. ऽ आ ऽ 16 ओ ओ आ ,“ ” 17 ई ई ओ — 18 “ , , ,आ ,आओ 19 ओ आ ,आ आ20 ओ ,आ , ऽ 21 आ ” 22 आ , आ आ , ओ ऽ औ ओ ऽआ ऽ 23 ओ ऽआ ऽ ऽ ,“ ई ?!”24 ई ओ ऽ , “ओ ” 25 ,“ ऽ ,आ ऽ 26
 42. 42. ऽ ओ ऽ , ओ ? 27 , ? 28 आआ , 29 “ , आ ऽ ओओ ऽ ऽ , ओ ऽ ऽ ?ऽ ओ 30 “ ओ , आ ओ , 31 आ आ 32 - ओ , ओ ओ आ , ओ आ आ ऽ 33 “ ओ , ओ ओ , 34 “ , ऽ ?
 43. 43. , ,35 आओ आओ 36 , , ओ ऽ , 37 औ ओ ” 38 आ ,“ , ऽ ”39 ,“ आ ! , आओ ओ 40 आ , - आ 41 ऽ ओ , ऽ ऽ - ,आ , ऽ ओ 42
 44. 44. ऽ , ओ ,आ , ऽ ओ43 “ ओ - आ , ओ 44 ओ ,‘ , ऽ ऽआ , ’ओ ओ ओ ओ , - ,आ 45 ओ ऽ आ ऽ आओ ओ ई ऽ ” 46 आओ ऽ आ 47 ओ ,“ , आ आ ऽ ” 48 ओ ,“ ? ?” 49 ,“ , आ 50 ओ ,
 45. 45. , , , , ”Matthew 131ओ ऽ ऽ 2 आ ऽ ऽ ओ ऽ आ3 ओ ,“ 4आ आ ओ 5 ऽ ओ 6 ओ आ 7 - - ऽओ 8 आ - , , आ 9 , ओ ” 10 आ ऽ ,“ ?” 11 ,“ , 12
 46. 46. आओ आओ ऽ ऽ 13 , ‘ई ;आ आ ’ 14 ई ,‘ , ’ 15 ‘ , ,ई ,ई आ , 2आ ,2 ,2 ,2आ ऽ आ ,2आ ओ ऽ ’ 16 “ आ आ 17 , आ , , , ;औ , , 18 “आ 19 ओ ,आ ऽ ओओ ऽ ऽ ई 20 ओ
 47. 47. ऽआ ओ ऽ , 21 ओ ओ आओ ओ ऽ ओ ऽ ओ22 - ओ आ - -ओ औ ओ ओ 23 ओ औ ओ - ऽ , ओ , ओ आ ओ ” 24 ,“ ओ 25 ओ आओ ऽ 26 आओ आ 27 ई ,‘ , ? आ ऽ आ ?’ 28 , ‘ई !’
 48. 48. ,‘ ,ओ ?’ 29 ओ ,‘ ऽ ओ आ 30 - ऽ , आ ऽ ऽ , ’” 31 आओ ,“ , ओ आ ऽ 32 ऽ - ऽ ऽ आ आ ऽओ - ” 33आओ ओ —“ ऽ , आ ऽ ; आ ”34 ई ऽ- ऽ ऽ ओओ 35 ओ —“ ऽ- ऽ ऽ , आ ”36 ऽ
 49. 49. आ ऽ ,“ आ ” 37ओ ,“ - 38 ,आ आ 39 आ ऽ आ 40 “ आ ऽ ऽआ ओ41 - आओ ऽ ऽआ ऽ ऽ 42 आ , ऽ आ ओ 43 , ओ 44“ , आ ओ ओ - ऽओ 45 “ , ओ46 ओ ऽ आओ 47 “ ओ ओ
 50. 50. आ ओ 48 ओ आ ऽ 49 आ ऽ 50 आ आ , ऽ आ ओ ” 51 ,“ ई ?” ओ , “ ” 52 ओ ,“ आ , ओ आ ” 53 ई ओ ऽ 54 ओआ ऽ ऽ आ ऽ आ ,“ आ ऽ ? 55 ई ? ?आ , , ,आ ? 56 ? ई ऽ ?” 57 ऽ ओ ,“ आ
 51. 51. ” 58 औ ओ ओ ऽMatthew 141ओ ओ 2ओ , “ई !ओ ,आ ओ ”3 ओ — ऽ आ ,4 - ,“ ऽ - आ ऽ ”5 ऽ , ओ , 6 - ऽ ऽ 7 ओ ओ ,“ , ”8 ओ - ऽ ,“ ”9ई ऽ ,
 52. 52. आ आ ओआ ओ 10 ओ ऽ 11 आ आ ऽ ओ ऽ ऽऔ ऽ 12 आ ऽ ऽ ऽई 13 ई ऽ - ऽ ई - ऽ 14 आ ओआ औ ओ - ओ ऽ 15 ऽ आ , “ईआ ऽ , ऽ औ ई - ऽ ” 16 ,“ ऽ आ औ ” 17 ,“ , , आ ” 18 , “ओ आ ” 19 ओ
 53. 53. आ ओ आओ औ ओ - ऽ आ 20 ओ औओ 21 ऽ आ 22 ऽओ आ आ ओ ऽ ऽ 23 ओ ऽ आओओ ऽ 24 ऽ , 25 26 आ,“ !” औ 27 ,“ ! , ” 28 ,“ , आ ” 29 , “आ ” ऽ 30
 54. 54. आ ऽ ओ ,“ , !” 31 ऽ आ ,“ ऽ ! ?” 32 ओ ऽ 33 , ,“ ” 34 ऽ ऽओ 35ओ - - आ ऽ 36 औ ऽ ,“ ऽ औ ” - - ऽMatthew 151 आओ आ ,2“ ?ओ ऽ ”3 , “औ आ ?4
 55. 55. , ,‘ - आ ,’ आ ‘ओ - ’5 , ओ ,‘ ऽ ऽ ,’ 6 ओ - ऽ ऽआ आ आ 7 ! , 8 ‘ई आ , 9ई ई , ओ ’” 10 ऽ ,“ आ 11 , , ओ ” 12 आ ,“ , ?” 13 ,“ , 14 ओ !ओआ आआ आआ ओ ” 15
 56. 56. ,“ ”16 ,“ ? 17 , ऽ ऽ ? 18 ऽ आ19 , , , , , , , , 20 आ , , ” 21 ओ ऽ आआ 22 ओ आ ,“ , , ! ओओ ” 23 ओ आ ऽ ,“ ऽ औ ,ई - ” 24 ,“ ओ ” 25 ओआ आ ,“ , !” 26 ओ ,“ आ ” 27 ,“ ,
 57. 57. - ” 28 ओ ,“ , ! , ”ओ ऽ 29 ओ ऽ ऽ ऽ - ऽ 30 - ओ ,आ , ङ , औ ऽ ऽआ आ ओ ऽ 31 , ऽ , ङ आआ ओ आ ऽ ऽ 32 ऽ