Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
S Z A N O W N I PA Ń S T W O ,
C E L E M B A D A N I A O U T S O U R C I N G L O G I S T Y K I B Y Ł O S P R A W D Z E N I...
F I R M Y Z A A N G A Ż O WA N E W B A D A N I A
Appgration to globalny lider w
zakresie integracji danych w
ramach łańcuc...
O B A D A N I U
W L I S T O PA D Z I E 2 0 1 5 R O K U P R Z Y W S P Ó Ł U D Z I A L E R E D A K C J I „ L O G I S T Y K I...
O U T S O U R C O WA Ć C Z Y I N S O U R C O WA Ć
N A S TA W I E N I E
O U T S O U R C I N G C Z Y I N S O U R C I N G
N A S TA W I E N I E
0%
7,5%
15%
22,5%
30%
1 - Wolę insourcować 2 3 4 5 6 ...
R O K D O R O K U
D Y N A M I K A 2 0 1 5 / 2 0 1 4
W Z R O S T O U T S O U R C I N G U 2 0 1 5 / 1 4
D Y N A M I K A
0%
15%
30%
45%
60%
Mniej outsourcuje Tyle samo Więcej ou...
P O D E J M U J Ą C D E C Y Z J Ę O O U T S O U R C I N G U
K I E R U J Ę S I Ę
M O T Y WA C J E
K I E R U J Ę S I Ę C E N Ą
M O T Y WA C J E
0%
15%
30%
45%
60%
Kluczowe znaczenie Ma znaczenie i tak i nie Nie ma znaczen...
K I E R U J Ę S I Ę R E F E R E N C J A M I D O S TA W C Y
M O T Y WA C J E
0%
17,5%
35%
52,5%
70%
Kluczowe znaczenie Ma z...
K I E R U J Ę S I Ę J A K O Ś C I Ą O B S Ł U G I
M O T Y WA C J E
0%
20%
40%
60%
80%
Kluczowe znaczenie Ma znaczenie i ta...
K I E R U J Ę S I Ę D O B RY M W R A Ż E N I E M P O D C Z A S
P R O C E S U S P R Z E D A Ż O W E G O
M O T Y WA C J E
0%...
K I E R U J Ę S I Ę L O K A L I Z A C J Ą D O S TA W C Y
M O T Y WA C J E
0%
10%
20%
30%
40%
Kluczowe znaczenie Ma znaczen...
K I E R U J Ę S I Ę D O Ś W I A D C Z E N I E M G L O B A L N Y M
D O S TA W C Y
M O T Y WA C J E
0%
10%
20%
30%
40%
Klucz...
K I E R U J Ę S I Ę S Z Y B K O Ś C I Ą W D R O Ż E N I A
M O T Y WA C J E
0%
12,5%
25%
37,5%
50%
Kluczowe znaczenie Ma zn...
K I E R U J Ę S I Ę R E P U TA C J Ą F I R M Y
M O T Y WA C J E
0%
17,5%
35%
52,5%
70%
Kluczowe znaczenie Ma znaczenie i t...
Z C Z Y M S I Ę Z G A D Z A M , A Z C Z Y M N I E
O P I N I E
P O W O D E M O U T S O U R C I N G U J E S T O G R A N I C Z A N I E
K O S Z T Ó W
O P I N I E
0%
17,5%
35%
52,5%
70%
Abs...
N I E C H C E B U D O WA Ć Z A S O B Ó W W E W N Ę T R Z N I E
O P I N I E
0%
12,5%
25%
37,5%
50%
Absolutnie się zgadzam Z...
D O S TA W C A U M I E T O R O B I Ć L E P I E J O D M N I E
O P I N I E
0%
12,5%
25%
37,5%
50%
Absolutnie się zgadzam Zga...
D O S TA W C A B Ę D Z I E W P R O WA D Z A Ł I N N O WA C J E I
B U D O WA Ł M O J Ą P R Z E WA G Ę RY N K O WĄ
O P I N I...
O U T S O U R C I N G O G R A N I C Z A RY Z Y K O
P R O WA D Z E N I A B I Z N E S U
O P I N I E
0%
10%
20%
30%
40%
Absol...
O U T S O U R C I N G O G R A N I C Z A M O J E
B E Z P I E C Z E Ń S T W O
O P I N I E
0%
12,5%
25%
37,5%
50%
Absolutnie ...
O U T S O U R C I N G O B N I Ż A J A K O Ś Ć M O I C H
P R O D U K T Ó W I U S Ł U G
O P I N I E
0%
12,5%
25%
37,5%
50%
A...
O U T S O U R C I N G W P Ł Y N I E N E G AT Y W N I E N A Z A Ł O G Ę
O P I N I E
0%
12,5%
25%
37,5%
50%
Absolutnie się z...
O U T S O U R C I N G S I Ę N I E O P Ł A C A
O P I N I E
0%
12,5%
25%
37,5%
50%
Absolutnie się zgadzam Zgadzam się Ani an...
S TA N O U T S O U R C I N G U W M O J E J F I R M I E
M O J A F I R M A
T R A N S P O RT K R A J O W Y
M O J A F I R M A
0
0,2
0,4
0,6
0,8
Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50%...
T R A N S P O RT M I Ę D Z Y N A R O D O W Y
M O J A F I R M A
0
0,225
0,45
0,675
0,9
Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016...
P O W I E R Z C H N I A B I U R O WA
M O J A F I R M A
0
0,125
0,25
0,375
0,5
Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% ...
M A G A Z Y N O WA N I E
M O J A F I R M A
2014 18TH ANNUAL THIRD-PARTY LOGISTICS STUDY 73%
0
0,1
0,2
0,3
0,4
Insourcing w...
I N T E G R A C J A D A N Y C H ( E D I , A P I )
M O J A F I R M A
0
0,08
0,16
0,24
0,32
Insourcing w 2016 Outsourcing w ...
Z A S O B Y L U D Z K I E
M O J A F I R M A
0
0,15
0,3
0,45
0,6
Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Bl...
S Y S T E M Y I T W M O D E L U S A A S
M O J A F I R M A
0
,125
0,25
,375
0,5
Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50%...
O C H R O N A
M O J A F I R M A
0
0,225
0,45
0,675
0,9
Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Blisko 100%...
S P E D Y C J A
M O J A F I R M A
0
0,2
0,4
0,6
0,8
Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Blisko 100%
73...
L O G I S T Y K A Z W R O T N A
M O J A F I R M A
0
0,15
0,3
0,45
0,6
Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej ...
O B S Ł U G A K L I E N TA
M O J A F I R M A
0
0,125
0,25
0,375
0,5
Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50...
C R O S S D O C K I N G
M O J A F I R M A
0
0,125
0,25
0,375
0,5
Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% B...
P L A N O WA N I E I Z A R Z Ą D Z A N I E T R A N S P O RT E M
M O J A F I R M A
0
0,1
0,2
0,3
0,4
Insourcing w 2016 Outs...
Z A R Z Ą D Z A N I E F L O TĄ
M O J A F I R M A
0
,125
0,25
,375
0,5
Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej ...
Z A R Z Ą D Z A N I E P R O C E S A M I M A G A Z Y N O W Y M I
M O J A F I R M A
0
,065
0,13
,195
0,26
Insourcing w 2016 ...
U S Ł U G I K O N S U LT I N G O W E
M O J A F I R M A
0
0,1
0,2
0,3
0,4
Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyż...
W P R Z Y PA D K U P Y TA Ń P R O S Z Ę O K O N TA K T:
M I C H A L . PA J D A K @ A P P G R A T I O N . C O M
Wyniki badania Outsourcing Logistyki 2015
Wyniki badania Outsourcing Logistyki 2015
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wyniki badania Outsourcing Logistyki 2015

1,058 views

Published on

Celem badania Outsourcing logistyki było sprawdzenie ogólnego nastawienia do idei outsourcingu, zmierzenie dynamiki zmiany wykorzystania outsourcingu, zbadanie motywacji firm decydujących się na wydzielenie wybranych obszarów działalności partnerom zewnętrznym, sprawdzenie penetracji outsourcingu w poszczególnych obszarach logistyki. Poniżej prezentujemy jego wyniki.

O badaniu:
W listopadzie ub.r. przy współudziale redakcji „Logistyki a Jakość” przeprowadzone zostało badanie Outsourcing logistyki. Wyniki zostały zaprezentowane na VII Ogólnopolskim Kongresie Magazynowania i Logistyki MODERN WAREHOUSE 2015. Badanie koordynowane było przez firmę Appgration, integratora danych w łańcuchu dostaw w czasie rzeczywistym, klaster eCommerce Connection, zarządzający centrum logistycznym dla sklepów internetowych, a także frmę Letson. Wyniki badania
bazują na odpowiedziach pozyskanych przy użyciu kwestionariusza ankietowego rozesłanego drogą internetową wśród menedżerów logistyki w pierwszej połowie listopada 2015 r.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wyniki badania Outsourcing Logistyki 2015

 1. 1. S Z A N O W N I PA Ń S T W O , C E L E M B A D A N I A O U T S O U R C I N G L O G I S T Y K I B Y Ł O S P R A W D Z E N I E O G Ó L N E G O N A S TA W I E N I A D O I D E I O U T S O U R C I N G U , Z M I E R Z E N I E D Y N A M I K I Z M I A N Y W Y K O R Z Y S TA N I A O U T S O U R C I N G U , Z B A D A N I E M O T Y WA C J I F I R M D E C Y D U J Ą C Y C H S I Ę N A W Y D Z I E L E N I E W Y B R A N Y C H O B S Z A R Ó W D Z I A Ł A L N O Ś C I P A R T N E R O M Z E W N Ę T R Z N Y M , A T A K Ż E S P R A W D Z E N I E P E N E T R A C J I O U T S O U R C I N G U W P O S Z C Z E G Ó L N Y C H O B S Z A R A C H L O G I S T Y K I . N A D A L S Z Y C H S T R O N A C H P R E Z E N T U J E M Y W Y N I K I . Z P O WA Ż A N I E M M I C H A Ł PA J D A K C E O , A P P G R A T I O N K O O R D Y N A T O R B A D A N I A
 2. 2. F I R M Y Z A A N G A Ż O WA N E W B A D A N I A Appgration to globalny lider w zakresie integracji danych w ramach łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym. eCommerce Connections to klaster zrzeszający firmy branży eCommerce. Klaster działa obok lidera rynku VC - Speed Up Letson to firma wspierająca komunikację pomiędzy uczestnikami rynku.    W I Ę C E J W I Ę C E J W I Ę C E J W I Ę C E J W I Ę C E J
 3. 3. O B A D A N I U W L I S T O PA D Z I E 2 0 1 5 R O K U P R Z Y W S P Ó Ł U D Z I A L E R E D A K C J I „ L O G I S T Y K I A J A K O Ś Ć ” P R Z E P R O W A D Z O N E Z O S TA Ł O B A D A N I E O U T S O U R C I N G L O G I S T Y K I . W Y N I K I Z O S TA Ł Y Z A P R E Z E N T O WA N E N A V I I O G Ó L N O P O L S K I M K O N G R E S I E M A G A Z Y N O WA N I A I L O G I S T Y K I M O D E R N WA R E H O U S E 2 0 1 5 . B A D A N I E K O O R D Y N O WA N E B Y Ł O P R Z E Z F I R M Ę A P P G R A T I O N , I N T E G R A T O R A D A N Y C H W Ł A Ń C U C H U D O S TA W W C Z A S I E R Z E C Z Y W I S T Y M , K L A S T E R E C O M M E R C E C O N N E C T I O N , Z A R Z Ą D Z A J Ą C Y C E N T R U M L O G I S T Y C Z N Y M D L A S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H , A TA K Ż E F I R M Ę L E T S O N . W Y N I K I B A D A N I A B A Z U J Ą N A O D P O W I E D Z I A C H P O Z Y S K A N Y C H P R Z Y U Ż Y C I U K W E S T I O N A R I U S Z A A N K I E T O W E G O R O Z E S Ł A N E G O D R O G Ą I N T E R N E T O WĄ W Ś R Ó D M E N E D Ż E R Ó W L O G I S T Y K I W P I E R W S Z E J P O Ł O W I E L I S T O PA D A 2 0 1 5 R O K U .
 4. 4. O U T S O U R C O WA Ć C Z Y I N S O U R C O WA Ć N A S TA W I E N I E
 5. 5. O U T S O U R C I N G C Z Y I N S O U R C I N G N A S TA W I E N I E 0% 7,5% 15% 22,5% 30% 1 - Wolę insourcować 2 3 4 5 6 - Wolę outsourcować 5% 12% 10% 28% 21% 24%
 6. 6. R O K D O R O K U D Y N A M I K A 2 0 1 5 / 2 0 1 4
 7. 7. W Z R O S T O U T S O U R C I N G U 2 0 1 5 / 1 4 D Y N A M I K A 0% 15% 30% 45% 60% Mniej outsourcuje Tyle samo Więcej outsourcuje 7,00% 40,00% 53,00%
 8. 8. P O D E J M U J Ą C D E C Y Z J Ę O O U T S O U R C I N G U K I E R U J Ę S I Ę M O T Y WA C J E
 9. 9. K I E R U J Ę S I Ę C E N Ą M O T Y WA C J E 0% 15% 30% 45% 60% Kluczowe znaczenie Ma znaczenie i tak i nie Nie ma znaczenia Nie ma to absolutnie znaczenia 27% 57% 17% 0% 0%
 10. 10. K I E R U J Ę S I Ę R E F E R E N C J A M I D O S TA W C Y M O T Y WA C J E 0% 17,5% 35% 52,5% 70% Kluczowe znaczenie Ma znaczenie i tak i nie Nie ma znaczenia Nie ma to absolutnie znaczenia 18% 62% 17% 3% 0%
 11. 11. K I E R U J Ę S I Ę J A K O Ś C I Ą O B S Ł U G I M O T Y WA C J E 0% 20% 40% 60% 80% Kluczowe znaczenie Ma znaczenie i tak i nie Nie ma znaczenia Nie ma to absolutnie znaczenia 75% 23% 0% 2% 0%
 12. 12. K I E R U J Ę S I Ę D O B RY M W R A Ż E N I E M P O D C Z A S P R O C E S U S P R Z E D A Ż O W E G O M O T Y WA C J E 0% 12,5% 25% 37,5% 50% Kluczowe znaczenie Ma znaczenie i tak i nie Nie ma znaczenia Nie ma to absolutnie znaczenia 5% 43% 37% 12% 3%
 13. 13. K I E R U J Ę S I Ę L O K A L I Z A C J Ą D O S TA W C Y M O T Y WA C J E 0% 10% 20% 30% 40% Kluczowe znaczenie Ma znaczenie i tak i nie Nie ma znaczenia Nie ma to absolutnie znaczenia 20% 37% 25% 15% 3%
 14. 14. K I E R U J Ę S I Ę D O Ś W I A D C Z E N I E M G L O B A L N Y M D O S TA W C Y M O T Y WA C J E 0% 10% 20% 30% 40% Kluczowe znaczenie Ma znaczenie i tak i nie Nie ma znaczenia Nie ma to absolutnie znaczenia 18% 38% 18% 22% 3%
 15. 15. K I E R U J Ę S I Ę S Z Y B K O Ś C I Ą W D R O Ż E N I A M O T Y WA C J E 0% 12,5% 25% 37,5% 50% Kluczowe znaczenie Ma znaczenie i tak i nie Nie ma znaczenia Nie ma to absolutnie znaczenia 28% 50% 18% 3% 0%
 16. 16. K I E R U J Ę S I Ę R E P U TA C J Ą F I R M Y M O T Y WA C J E 0% 17,5% 35% 52,5% 70% Kluczowe znaczenie Ma znaczenie i tak i nie Nie ma znaczeniaNie ma to absolutnie znaczenia 25% 62% 13% 0% 0%
 17. 17. Z C Z Y M S I Ę Z G A D Z A M , A Z C Z Y M N I E O P I N I E
 18. 18. P O W O D E M O U T S O U R C I N G U J E S T O G R A N I C Z A N I E K O S Z T Ó W O P I N I E 0% 17,5% 35% 52,5% 70% Absolutnie się zgadzam Zgadzam się Ani ani Nie zgadzam się Absolutnie się nie zgadzam 18% 63% 10% 7% 2%
 19. 19. N I E C H C E B U D O WA Ć Z A S O B Ó W W E W N Ę T R Z N I E O P I N I E 0% 12,5% 25% 37,5% 50% Absolutnie się zgadzam Zgadzam się Ani ani Nie zgadzam się Absolutnie się nie zgadzam 32% 47% 13% 8% 0%
 20. 20. D O S TA W C A U M I E T O R O B I Ć L E P I E J O D M N I E O P I N I E 0% 12,5% 25% 37,5% 50% Absolutnie się zgadzam Zgadzam się Ani ani Nie zgadzam się Absolutnie się nie zgadzam 25% 48% 23% 3% 0%
 21. 21. D O S TA W C A B Ę D Z I E W P R O WA D Z A Ł I N N O WA C J E I B U D O WA Ł M O J Ą P R Z E WA G Ę RY N K O WĄ O P I N I E 0% 10% 20% 30% 40% Absolutnie się zgadzam Zgadzam się Ani ani Nie zgadzam się Absolutnie się nie zgadzam 17% 30% 33% 15% 5%
 22. 22. O U T S O U R C I N G O G R A N I C Z A RY Z Y K O P R O WA D Z E N I A B I Z N E S U O P I N I E 0% 10% 20% 30% 40% Absolutnie się zgadzam Zgadzam się Ani ani Nie zgadzam się Absolutnie się nie zgadzam 8% 28% 25% 35% 3%
 23. 23. O U T S O U R C I N G O G R A N I C Z A M O J E B E Z P I E C Z E Ń S T W O O P I N I E 0% 12,5% 25% 37,5% 50% Absolutnie się zgadzam Zgadzam się Ani ani Nie zgadzam się Absolutnie się nie zgadzam 3% 15% 28% 43% 10%
 24. 24. O U T S O U R C I N G O B N I Ż A J A K O Ś Ć M O I C H P R O D U K T Ó W I U S Ł U G O P I N I E 0% 12,5% 25% 37,5% 50% Absolutnie się zgadzam Zgadzam się Ani ani Nie zgadzam się Absolutnie się nie zgadzam 2% 7% 18% 48% 25%
 25. 25. O U T S O U R C I N G W P Ł Y N I E N E G AT Y W N I E N A Z A Ł O G Ę O P I N I E 0% 12,5% 25% 37,5% 50% Absolutnie się zgadzam Zgadzam się Ani ani Nie zgadzam się Absolutnie się nie zgadzam 2% 8% 25% 50% 15%
 26. 26. O U T S O U R C I N G S I Ę N I E O P Ł A C A O P I N I E 0% 12,5% 25% 37,5% 50% Absolutnie się zgadzam Zgadzam się Ani ani Nie zgadzam się Absolutnie się nie zgadzam 2% 2% 22% 42% 32%
 27. 27. S TA N O U T S O U R C I N G U W M O J E J F I R M I E M O J A F I R M A
 28. 28. T R A N S P O RT K R A J O W Y M O J A F I R M A 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Blisko 100% 71% 6% 17% 4%2% 2014 18TH ANNUAL THIRD-PARTY LOGISTICS STUDY 81%
 29. 29. T R A N S P O RT M I Ę D Z Y N A R O D O W Y M O J A F I R M A 0 0,225 0,45 0,675 0,9 Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Blisko 100% 83% 2%4%9%2% 2014 18TH ANNUAL THIRD-PARTY LOGISTICS STUDY 78%
 30. 30. P O W I E R Z C H N I A B I U R O WA M O J A F I R M A 0 0,125 0,25 0,375 0,5 Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Blisko 100% 47% 13% 23% 7% 10%
 31. 31. M A G A Z Y N O WA N I E M O J A F I R M A 2014 18TH ANNUAL THIRD-PARTY LOGISTICS STUDY 73% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Blisko 100% 20% 15% 39% 10% 17%
 32. 32. I N T E G R A C J A D A N Y C H ( E D I , A P I ) M O J A F I R M A 0 0,08 0,16 0,24 0,32 Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Blisko 100% 18%18% 32% 15% 18% 2014 18TH ANNUAL THIRD-PARTY LOGISTICS STUDY 22%
 33. 33. Z A S O B Y L U D Z K I E M O J A F I R M A 0 0,15 0,3 0,45 0,6 Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Blisko 100% 5% 8% 54% 19% 14%
 34. 34. S Y S T E M Y I T W M O D E L U S A A S M O J A F I R M A 0 ,125 0,25 ,375 0,5 Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Blisko 100% 5%5% 42% 26% 21%
 35. 35. O C H R O N A M O J A F I R M A 0 0,225 0,45 0,675 0,9 Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Blisko 100% 87% 7%2%0%4%
 36. 36. S P E D Y C J A M O J A F I R M A 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Blisko 100% 73% 9%9%7%2% 2014 18TH ANNUAL THIRD-PARTY LOGISTICS STUDY 62%
 37. 37. L O G I S T Y K A Z W R O T N A M O J A F I R M A 0 0,15 0,3 0,45 0,6 Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Blisko 100% 59% 11% 19% 5%5% 2014 18TH ANNUAL THIRD-PARTY LOGISTICS STUDY 36%
 38. 38. O B S Ł U G A K L I E N TA M O J A F I R M A 0 0,125 0,25 0,375 0,5 Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Blisko 100% 6% 12% 18%18% 47% 2014 18TH ANNUAL THIRD-PARTY LOGISTICS STUDY 13%
 39. 39. C R O S S D O C K I N G M O J A F I R M A 0 0,125 0,25 0,375 0,5 Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Blisko 100% 43% 14% 18% 4% 21% 2014 18TH ANNUAL THIRD-PARTY LOGISTICS STUDY 36%
 40. 40. P L A N O WA N I E I Z A R Z Ą D Z A N I E T R A N S P O RT E M M O J A F I R M A 0 0,1 0,2 0,3 0,4 Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Blisko 100% 24% 3% 28% 14% 31% 2014 18TH ANNUAL THIRD-PARTY LOGISTICS STUDY 28%
 41. 41. Z A R Z Ą D Z A N I E F L O TĄ M O J A F I R M A 0 ,125 0,25 ,375 0,5 Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Blisko 100% 48% 7% 17% 3% 24% 2014 18TH ANNUAL THIRD-PARTY LOGISTICS STUDY 17%
 42. 42. Z A R Z Ą D Z A N I E P R O C E S A M I M A G A Z Y N O W Y M I M O J A F I R M A 0 ,065 0,13 ,195 0,26 Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Blisko 100% 25% 18% 21% 11% 25% 2014 18TH ANNUAL THIRD-PARTY LOGISTICS STUDY 17%
 43. 43. U S Ł U G I K O N S U LT I N G O W E M O J A F I R M A 0 0,1 0,2 0,3 0,4 Insourcing w 2016 Outsourcing w 2016 Do 50% Powyżej 50% Blisko 100% 31% 11% 36% 14%14% 2014 18TH ANNUAL THIRD-PARTY LOGISTICS STUDY 25%
 44. 44. W P R Z Y PA D K U P Y TA Ń P R O S Z Ę O K O N TA K T: M I C H A L . PA J D A K @ A P P G R A T I O N . C O M

×